Р Е Ш Е Н И Е 

Гр. Сливен, 09.04.2014 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на…девети април през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря и с участието на прокурора…………………..като разгледа докладваното от ………….…съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 187 по описа за 2014година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на  ЗД „Евроинс“ АД  против действията на  ЧСИ Поля Руйчева по изп.д. № 201483350400050, изразяващи се в Постановление от 20.02.2014г., с което й е отказано да бъде намален размера на адвокатския хонорар.

В жалбата си твърди че постановлението на ДСИ е незаконосъобразно, тъй като изпълнителното дело не е от правна и фактическа сложност, тъй като същия е над минималния размер и няма доказателства той да е заплатен. Моли да бъде отменено Постановлението, като незаконосъобразно и необосновано.

Взискателят е депозирал в срок възражение, с което оспорва основателността на жалбата.

Съдебният изпълнител в съответствие с разпоредбата на чл.436 ал.3 предложение последно от ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

Жалбата е допустима на основание чл. 435 ал.2 пр. последно от ГПК. Разгледана по съществото си жалбата е основателна.

Изп.д. № 201483350400050 по описа на ЧСИ Поля Руйчева е образувано за събиране на вземане срещу ЗД „Евроинс“ АД   по издаден изпълнителен лист от 13.01.2014г. по гр.д.№ 126/13 на СлОС за задължение в общ размер от 18 922,63 лв. Размерът на законната лихва за забава към момента на изпращане на призовката за доброволно изпълнение е бил в размер на 12 015,88лв. Към молбата за образуване на изпълнителното дело е приложен договор за правна помощ между взискателя В. и адв. М. и пълномощно. В договора за правна помощ е записано, че уговореното и заплатено възнаграждение е в размер на 2000лв.

С молбата за образуване на делото е поискано налагане на запор върху банковата сметка на длъжника. Такъв е наложен от ЧСИ. Дължимите суми са заплатени на взискателя.

Длъжникът е поискал и ЧСИ е отказал с обжалваното постановление да намали размера на адвокатското възнаграждение, като се е мотивирал че то е под трикратния му  размер.

Настоящата инстанция намира, че размера на адвокатското възнаграждение следва да бъде намален. На първо място не е вярно твърдението в жалбата че липсват доказателства за заплатено адвокатско възнаграждение. В представения договор за правна помощ е записано, че то е заплатено в брой, което има характер на разписка, съобразно т.1 от Тълкувателно решение № 6 от 6.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2012 г., ОСГТК.

За образуването на изпълнителното дело по чл. 10т.1 от Наредбата се дължи възнаграждение в размер на 100 лв. Тъй като изп.д. № 201483350400050 по описа на ЧСИ Поля Руйчева не е било с висока фактическа и правна сложност ( действията по него се състоят в подаване на молба за образуване на делото, наложен запор по банкова сметка ***ка), съдът намира че следва да намали размер на адвокатското възнаграждение за осъщественото процесуално представителство до минималния такъв по чл. 10 от  НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, във р. чл. 7 ал.2 т.4 от наредбата. Следва да се отбележи че нормативния акт е приложим в редакцията му към момента на договаряне на възнаграждението, преди изм. ДВ бр. 28/2014г. Определено по този начин дължимото минимално възнаграждение е в размер на 1 069 лв. Материалния интерес включва както дължимата сума по изпълнителния лист, така и дължимата лихва.Общо дължимия минимален размер е 1 169лв.

Мотивите в обжалваното постановление на ЧСИ, че възнаграждението не може да бъде намалено под трикратния размер, противоречат на т.3 от Тълкувателно решение № 6 от 6.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2012 г., ОСГТК.

Искането за присъждане на направените разноски е основателно да размера от 173лв., 25 лв. за д.т., 48 лв. таса пред ЧСИ и 100лв. за юрисконсултско възнаграждение по чл. 11 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (редакцията преди ДВ бр. 28/2014г.) във вр. чл. 78 ал.8 от ГПК.

По гореизложените съображения, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

ОТМЕНЯ  Постановление от 20.02.2014г.., по изпълнително дело № изп.д. № 201483350400050 по описа на ЧСИ Поля Руйчева.

НАМАЛЯВА размера на дължимото адвокатско възнаграждение на пълномощника на взискателя В.А.В. до размера от 1 169 лв.

ОСЪЖДА В.А.В. ЕГН **********,*** да заплати на ЗД „Евроинс“ АД, ЕИК 121265113,   направените разноски в размер на 173 лв.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :