Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

Гр. Сливен, 10.04.2014г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на десети април през две хиляди и четиринадесета година, в състав: 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 202 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действия на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл.435 ал.3 от ГПК.

         Образувано е по жалба на длъжниците „Вемас Холдинг“ ЕООД /в ликвидация/, представлявано от ликвидатора М.С. и ТД „Вемас“ АД, представлявано от изпълнителния директор М.С. против действията на ЧСИ по изп. дело № 20128370400564 и Постановление за възлагане на недвижими имот от 16.02.2014г.

Жалбоподателите твърдят, че на 08.08.2013г. ЧСИ е извършил опис на недвижимия имот, който към този момент е бил във владение на „Вемас“ АД. Насрочена била публична продан, проведена в периода 24.01.2014г. до 24.02.2014г. С Постановление за възлагане на недвижим имот от 26.02.2014г. било възложено на взискателя „Интернешънъл Асет Банк“ АД за сумата от 2 030 250 лева следния недвижим имот : 87 369/145 052 идеални части от ПИ със стар идентификатор 14275.610.578, който имот бил разделен на ПИ с ид. №№ 14275.610.579, 14275.610.580 и 814275.610.581 с обща площ 145 052 кв.м., ведно с построената в имота Консервна фабрика.

Твърди се, че Постановлението за възлагане и предхождащия го процес, са незаконосъобразни по следните съображения : 1. Дружеството „Вемас“ АД не е било редовно призовано за насрочения опис на недвижимия имот; 2. Описът е насрочен и осъществен при липса на изискуемата индивидуализация на имота; 3. Описаният имот не е бил възбранен и 4. Възложения имот не е индивидуализиран.

Предвид горното, от съда се иска да бъде постановена отмяна на атакуваното постановление за възлагане и връщане на делото на ЧСИ за законосъобразно извършване на отменените действия.

В законоустановения срок е депозирано възражение от взискателя „Интернешънъл Асет Банк“ АД, в което се навеждат възражения за недопустимост, респ. неоснователност на жалбата. Посочва се, че законът е въвел две предпоставки при обжалване на Постановление за възлагане от страна на длъжник,а именно : ненадлежно извършване на публичната продан или възлагане на имота не по най – високата предложена цена. В жалбата не се навеждат възражения в тази посока, а наведените такива са неоснователни. Излагат се подробни съображения в тази посока, като се иска оставяне на жалбата без уважение.

При спазване на изискванията на чл. 436, ал.3 от ГПК ЧСИ е изложил мотиви в които заявява, че жалбата е неоснователна, тъй като са спазени всички законови изисквания при движението на ИД и провеждането на публичната продан.

При разглеждане на спора по същество, Сливенски окръжен съд, след като обсъди доказателствата, намиращи се в приложеното копие от изпълнителното дело № 564 по описа на ЧСИ павел Георгиев с рег. № 837 в КЧСИ, с район на действие Сливенски окръжен съд, приема за установено следното от фактическа страна :

Изпълнително дело № 564/2012 г. по описа ЧСИ Павел Георгиев рег.№ 837 в КЧСИ, с район на действие Сливенски окръжен съд е образувано по молба на взискателя „Интернешънъл Асет банк“ АД – София против длъжника „Вемас холдинг“ ЕООД с. Гавраилово. В хода на изпълнителното производство длъжникът е обявен в ликвидация.

От взискателя по изпълнението е било поискано в случай, че длъжника не изпълни в срока за доброволно изпълнение, да бъдат предприети всякакви действия по събиране на вземането – запори, опис и оценка и изнасяне на публична продан на недвижимо имущество. Във връзка с така образуваното изпълнително дело били предприети действия по опис и оценка, и изнасяне на публична продан на недвижим имот представляващ : Консервна фабрика, находяща се в землището на с.Гавраилово, върху който през 1997 г. е била учредена договорна ипотека.

На длъжника – „Вемас Холдинг“ ЕООД – с. Гавраилово в ликвидация и на ипотекарния длъжник - „Вемас“ АД била връчена покана за доброволно изпълнение на 30.07.2013 г.

На 08.08.2013г. бил извършен опис на недвижимия имот, предмет на изпълнителното дело. Съставен бил Протокол за извършените действия, подписан от представител на Взискателя, ликвидатора на „Вемас холдинг“ ЕООД  адв. Петя Петкова, Управителя на „Вемас“ АД  М.С. – определена и за пазач и присъствалото вещо лице.

С разпореждане от 08.08.2013г. ЧСИ назначил по изпълнителното дело вещо лице Ивайло Величков Георгиев със специалност „геодезия“, който да индивидуализира имотите по ипотеката и да им посочи границите.

На 12.08.2013г. вещото лице депозирало становище, с което индивидуализирало границите на имотите по ипотеката сключена през 1997г. с посочени стари идентификационни номера и новите идентификационни номера. Вещото лице е посочило, че при подновяване на ипотеката през 2007г. има влязла в сила Кадастрална карта на населеното място, одобрена със заповед на изпълнителния директор на АГКК. Вещото лице посочва, че имотите на помпената станция и на бригадирския лагер могат да се възбраняват и продават, а за имота на фабриката трябва да се внесе проект за изменение на Кадастралната карта и да се обособи нов имот, така както е била първоначалната ипотека, защото се губят 200 кв.м. от площта на помпената станция.

На 12.09.2013г. е издадено разпореждане на ЧСИ, с което е указано на Взискателя да предприеме действия за изменение на кадастралната карта на с. Гавраилово, с оглед индивидуализиране на процесния имот и неговото обособяване като нови имот с номер от кадастралната карта на с. Гавраилово. Посочено е, че имотът не е индивидуализиран, няма кадастрален номер и съгласно Правилника за вписванията не може да се възбранява, поради което и продажба не може да се реализира.

В изпълнение на указанията Взискателят е уведомил ЧСИ на 16.09.2013г., че е възложил за изпълнение „Изготвяне на проект за изменение на Кадастралната карта и Кадастралните регистри на обект : Консервна фабрика „ВЕМАС“, находяща се в с. Гавраилово, обл. Сливен, в ПИ с ид. № 14275.610.579,  14275.610.580 /урбанизирана територия/.

На 17.09.2013г. взискателят е поискал от ЧСИ съдействие в тази насока. На 09.12.2013г. е изпратено от ЧСИ до Агенция по геодезия, картография и кадастър искане за издаване на скица на процесния имот : Консервна фабрика, находяща се в землището на с. Гавраилово, общ. Сливен, разположена върху площ от 92 720 кв.м., при граници : от две страни улици и земеделско землище.

На 12.12.2013г. е получен отговор от Службата по ГКК – гр. Сливен, с който ЧСИ е уведомен, че не може да бъде издадена скица, тъй като в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гавраилово такъв имот с площ от 92 720 кв.м. и такива граници не може да бъде идентифициран.

 По искане на Взискателя от 09.01.2014г. с  Постановление на ЧСИ публичната продан по отношение на Консервна фабрика, находяща се в с. Гавраилово, общ. Сливен, разположена върху 87 369 кв.м. е СПРЯНО.

По искане на Взискателя, на 15.01.2014г. е постановено Обявление за публична продажба от 24.01.2014г. до 24.02.2014г., като процесния имот е описан вече по следния начин :  87369/145052  идеални части, представляващи 87 369 кв.м. от ПИ със стар идентификатор № 14275.610.578, състоящ се от ПИ с нови идентификатори  № 14275.610.579, № 14275.610.580 и № 14275.610.581, с обща площ от 145 052 кв.м., върху които е разположена Консервна фабрика,  находяща се в с.Гавраилово, общ. Сливен с начална цена 2 030 250 лева с ДДС.

При провеждане на публичната продан, надлежно разгласена, е постъпило едно наддавателно предложение от Взискателя „Интернешънъл Асет банк“ АД с предложена цена 2 030 250 лева с ДДС. Същия е бил обявен за купувач  с Протокол от 25.02.2014г.

На 26.02.2014г. било съставено атакуваното постановление за възлагане на недвижим имот с което поземления имот бил възложен на визскателя „Интернешънъл Асет Банк“ АД.

При така установеното от фактическа страна се налагат следните правни изводи:

Депозираната жалба е процесуално допустима. Разгледана по същество се явява основателна.

Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал. 3 от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или че имуществото не е възложен по най-високата предложена цена. Визирания в закона израз „наддаването при публичната продан не е извършено надлежно“ следва да се тълкува разширително, като на изследване подлежат всички действия на ЧСИ при организираното и провеждането на публичната – продан довели до издаване на крайния акт – Постановление за възлагане.

В настоящия случай жалбоподателите са длъжник и ипотекарен длъжник, като се обжалва Постановление за възлагане на недвижим имот, с оглед на което жалбата се явява допустима. Разгледана по същество се явява основателна, предвид това, че имота предмет на публичната продан не е индивидуализиран по сега действащата кадастрална карта и наличието за пречки за това. Имотът с обща площ от 145 052 кв.м. е бил разделен на три самостоятелни имота, всеки с нов идентификатор № 14275.610.579 с площ 62 854 кв.м., ид. № 14275.610.580 с площ 79 957 кв.м. и ид. № 14275.610.581 с площ 2 241 кв.м.

В атакуваното Постановление за възлагане от 26.02.2014г. имота е описан като 87369/145052 идеални части, представляващи 87 369 кв.м. от ПИ със стар идентификатор № 14275.610.578 с площ от 145 052 кв.м., състоящ се от имоти с нови идентификатори № 14275.610.579, ид. № 14275.610.580 и ид. № 14275.610.581.

По отношение на недвижимия имот, описан в атакуваното Постановление за възлагане е изпратено от ЧСИ до АГКК на 09.12.2013г. искане за издаване на скица. В отговор на него е посочено, че такъв имот не може да бъде идентифициран. По изп. дело е представено възлагателно писмо от Взискателя „Интернешънъл Асет Банк“ АД за избор на изпълнител „Поликад“ ЕООД на „Изготвяне на проект за изменение на кадастралната карта и Кадастралните регистри на обект „Консервна фабрика „Вемас“, находяща се в с.Гавраилово, обл. Сливен, в ПИ с идентификатори 14275.610.579, 14275.610.580 /урбанизирана територия/. До приключване на процедурата пред АГКК, отразяване в действащата към настоящия момент кадастрална карта и издаване на актуална скица, имота не може да бъде обект на публична продан. Едва след отразяването му в действащата към момента кадастрална карта, същия би могъл да бъде годен обект на изпълнителни действия, респ. публична продан и възлагане. Предприетите действия пред АГКК следва да бъдат финализирани и след индивидуализация на имота за същия да бъде проведена публична – продан.

Предвид изложеното, атакуваното Постановление за възлагане се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд и на осн. чл. 437, ал.4 от ГПК

Р  Е  Ш  И

ОТМЕНЯ Постановление за възлагане от 26.02.2014г. постановено по изп. дело  № 20128370400564 на ЧСИ П. Георгиев, с рег. № 837 в КЧСИ.

      Решението не подлежи на обжалване.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ :