Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 22.04.2014 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на…двадесет и втори април……………..…………………………

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря………………и с участието на прокурора………………...като разгледа докладваното от ………….…съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 215 по описа за 2014година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на  Т.Г.Д. против отказа на ДСИ при СлРС за смяна на назначен пазача на движими вещи, собственост на длъжника и Разпореждане за намаляване размер на задължението по и. д.№ 653/12 по описа на ДСИ при СлРС.

В жалбата си твърди че на 17.03.2014г. подала молба до ДСИ да насрочи дата за смяна на пазача на два броя МПС, собственост на длъжника по делото, тъй като установила че колите не се намират там където следва да са. Твърди че една от колите е катастрофирала. Счита че отказа на ДСИ пречи да се установи дали колата е разкомплектована и съответно да се реализира отговорността на пазача.

Твърди че на 19.03.2014г., установила че по делото е постъпило писмо от ОПС-Сливен, в което се посочва че от пощенския клон са й изплатени пощенски записи за задължението за издръжка. На това писмо ДСИ е поставил резолюция „ Издръжката за минало време е изплатена на взискателката. Делото продължава за събиране на д.т.“. Счита че с посоченото действие, ДСИ намалява незаконно размера на задължението на длъжника и моли да бъде отменено като незаконосъобразно.  Моли да бъдат отменени като незаконосъобразни и двете посочени действия на ДСИ.

Съдебният изпълнител в съответствие с разпоредбата на чл.436 ал.3 предложение последно от ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

Съдът намира подадената жалба за частично недопустима. В чл. 435 от ГПК са лимитивно определени лицата и действията на СИ, които могат да бъдат обжалвани. За взискателя това са отказа на СИ за извърши исканото изпълнително действие, както и спирането и прекратяването на принудителното изпълнение.

Видно от изложеното в жалбата е наведен довод незаконосъобразност на следното действие – резолюция от 18.03.2014г. Жалбата в тази си част е недопустима, тъй като не е налице прекратяване на изпълнителното производство, а видно от копието на изпълнителното дело, изпълнителните действия продължават. Следва да се отбележи че с факта на изпращане на пощенските записи на взискателя (адресирани до него), длъжникът е изпълнил задължението си, а обстоятелството на кого са изплатени същите от ПС и имал ли е той право да ги получи не влияе върху факта че длъжника е изпълнил надлежно на взискателя.

Жалбата е допустима в частта, в която се обжалва отказа на ДСИ да смени назначения пазач на МПС, тъй като се касае за отказ да се извърши изпълнително действие. Разгледана по съществото си жалбата в тази си част е неоснователна. Твърденията на жалбоподателката, че не е намерила МПС на адреса, на който са описани не може да бъде преценено като неизпълнение на задължението на пазача да пози вещата с грижата на добър стопанин. Длъжникът като пазач има право да ползва вещата по предназначението й ако тава не намалява стойността й. Естеството на вещта МПС предполага че тя се ползва за превоз и не е необходимо непрекъснатото й пребиваване на едно и също място. Твърдението че МПС е катастрофирало е голословно и не е подкрепено с доказателства от страна на взискатеката. По изложените съображения, жалбата в тази й част следва да бъде оставена без уважение.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Т.Г.Д. ЕГН **********,***, против отказа на ДСИ при СлРС за смяна на назначен пазач на движими вещи, собственост на длъжника по и. д.№ 653/12 по описа на ДСИ при СлРС, като НЕОСНОВАТЕЛНА .

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.Д. против резолюция от 18.03.2014г по и. д.№ 653/12 по описа на ДСИ при СлРС, като НЕДОПУСТИМА..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 215/4. по описа на Окръжен съд – Сливен, в тази му част.

Решението, с което жалбата е оставена без уважение, не подлежи на обжалване.

Решението, в частта имаща характер на определение за прекратяване на производство, като недопустимо, подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :