Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

гр.Сливен, 15.04.2014г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети април през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:    МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №231 по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на длъжниците „ДИК“ ЕООД, с.Самуилово, общ.Сливен, Д.И.К. и М.В.К. срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 17.03.2014г. по изп. дело №20137680400122 на ЧСИ Миглена Минкова с район на действие СлОС.

            В жалбата се твърди, че обжалваното постановление е неправилно и незаконосъобразно и се моли съда да го отмени, като обяви проведената публична продан за нестанала. Жалбоподателите посочват, че процесния имот е възложен на единствения участник – наддавач продажбата „МЦД 02“ЕООД без последният да е заплатил цената. Посочват, че до 17.03.2014г. купувачът е следвало да заплати сумата от 78894лв., която той не заплатил, а вместо нея и то след срока – на 18.03.2014г. е заплатил само сумата от 1929,40лв. и сумата от 1614,60лв. Тъй като в срока не е платил цената, то той не може да придобие собствеността върху имота, като частичните плащания след едноседмичния преклузивен срок са невалидни.                   Другите страни по изпълнителното производство – взискателят „БРИГ“ ЕООД, гр.Бургас и ипотекрания кредитор „Уникредит Булбанк” АД не са депозирали писмени възражения по жалбата.

            На основание чл.436, ал.3 от ГПК съдебният изпълнител е изложил писмени мотиви по обжалваните действия. ЧСИ Минкова посочва, че обявеното за купувач „МЦД 02“ ЕООД е довнесъл в законоустановения едноседмичен срок – на 14.03.2014г. предложената от него цена в размер на 78934лв., приспадайки внесения задатък от 8766лв. Посочените в жалбата суми представляват не довнасяне на цена, а 1929,40лв. – 2,2% данък придобиване към Община Сливен и 1614,60лв. – такси по изп. дело. Прилага платежните документи, разпечатани от специалната сметка на ЧСИ.

От събраните по делото доказателствата, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Изпълнителното производство по изп. дело №20137680400122 на ЧСИ Миглена Минкова с район на действие СлОС е образувано по молба на „Бриг“ ЕООД, гр.Бургас въз основа на изпълнителен лист от 12.03.2013г., издаден по ч.гр. дело №627/2013г. на Сливенски районен съд въз основа на Заповед за изпълнение №422/12.03.2013г., с който са „ДИК“ ЕООД, с.Самуилово, общ.Сливен, Д.И.К. и М.В.К. да заплатят солидарно на кредитора „БРИГ“ ЕООД следните суми: 58443 лева, представляваща главница по предоставен заем, сключен под формата на нотариално заверена спогодба от 24.10.2012г., с рег.№5267/24.10.2012г. на нотариус Николай Ников с район на действие Бургаски районен съд, ведно със законната лихва за забава, считано от 27.02.2013г. до окончателното изплащане на вземането, неустойка в размер на 6000лв. и разноски по делото в размер на 3925,28лв.

По молба на взискателя изпълнението е насочено върху недвижим имот, собственост на длъжниците Д.И.К. и М.В.К. – поземлен имот пл.№000148 с площ 3,391дка, находящ се в с.Самуилово, общ.Сливен, Стопански двор, ведно с едноетажна масивна сграда със ЗП 344,53кв.м., състояща се от склад с площ 44 кв.м., гараж с площ 141 кв.м., магазин за автокозметика със ЗП 22,50кв.м., офис със ЗП 15 кв.м., склад към магазина със ЗП 20,62кв.м., стоя за персонала със ЗП 13,36кв.м. и навес с площ 88,05кв.м. Върху този имот е налице учредена договорна ипотека в полза на „Уникредит Булбанк” АД, вписана в СлВП – Сливен с №5 от 09.03.2008г., №1178 от дв.вх. рег. Върху имота е наложена възбрана от съдебния изпълнител по искане на взискателя, вписана в СлВП – Сливен на 26.03.2013г.

На 15.03.2013г. са изпратени покани за доброволно изпълнение, ведно с копие от заповед за изпълнение и изпълнителен лист до всеки един от длъжниците по делото, получени на 25.03.2013г.

По искане на взискателя принудителните действия са насочени върху описания имот, като е насрочен опис за 13.06.2013г. За предприетото действие са изпратени нарочни съобщения и призовки до длъжниците, връчени на 03.06.2013г., съобщения да взискателя. На 13.06.2013г. е извършен опис на имота, за който са надлежно призовани страните, като на описа са присъствали длъжниците Д.К. и М.К.. Описа е извършен от съдебния изпълнител при участието на вещо лице,  като е съставен протокол, подписан от длъжниците, вещото лице и съдебния изпълнител. Оценката на описания недвижим имот е 146100лв., определена с помощта на вещото лице, присъствало на огледа.

С обявление от 24.07.2013г. ЧСИ Минкова е обявила публична продан на имота за периода от 03.09.2013г. до 03.10.2013г. при начална цена 109575,00лв. – 75% от стойността на имота В обявлението е описан подробно имота, посочен е собствениците му, мястото и деня, в който ще започне и свърши проданта, определени са дни и часове за оглед на имота.

За насрочената продан са уведомени с надлежно връчено съобщение длъжниците и взискателя. Обявлението е поставено на имота в с.Самуилово, общ.Сливен, на таблото на Кметството в с.Самуилово, на таблото за обяви в СлРС, Община Сливен и в кантората на ЧСИ Минкова и в сайта за публични обяви и в сайта на СлОС. На 26.08.2013г. ЧСИ Минкова е съставила протокол за редовното разгласяване на насрочената публична продан. С протокол от 04.10.2013г. ЧСИ Минкова е обявила публичната продан за нестанала, поради неявяване на купувачи.

Въз основа на молба на взискателя от 22.10.2013г. ЧСИ Минкова е насрочила нова публична продан, обявена с обявление от 27.11.2013г. за периода от 07.02.2014г. до 07.03.2014г. при начална цена – 87660лв. – 80% от първата продан. В обявлението е описан подробно имота, посочен е собствениците му, мястото и деня, в който ще започне и свърши проданта, определени са дни и часове за оглед на имота.

За насрочената втора продан са уведомени с надлежно връчено съобщение длъжниците и взискателя. Обявлението е поставено на имота в с.Самуилово, общ.Сливен, на таблото на Кметството в с.Самуилово, на таблото за обяви в СлРС, Община Сливен и в кантората на ЧСИ Минкова и в сайта за публични обяви и в сайта на СлОС. На 16.01.2014г. ЧСИ Минкова е съставила протокол за редовното разгласяване на насрочената публична продан.

            На 07.03.2014г. в 15,04ч. е подадено в запечатан плик наддавателно предложение от „МЦД 02“ ЕООД с предложена цена от 87700лв. Наддавачът е внесъл на 07.03.2014г. задатък в размер на 8766,00лв. Други наддавателни предложения не са подадени. С протокол от 10.03.2014г. ЧСИ Миглена Минкова е обявил за купувач на имота „МЦД 02“ЕООД за сумата от 87700,00лв. и го е задължила в едноседмичен срок да внесе предложената от него цена, приспадайки внесения задатък.

На 14.03.2014г. наддавачът „МЦД 02“ ЕООД е внесъл по сметка на ЧСИ Минкова сумата от 78934,00лв.   

С постановление от 17.03.2014г. ЧСИ Миглена Минкова по изп. дело №20137680400122 е възложила на „МЦД 02“ ЕООД процесния недвижим имот, представляващ поземлен имот пл.№000148 с площ 3,391дка, находящ се в с.Самуилово, общ.Сливен, Стопански двор, ведно с едноетажна масивна сграда със ЗП 344,53кв.м., състояща се от склад с площ 44 кв.м., гараж с площ 141 кв.м., магазин за автокозметика със ЗП 22,50кв.м., офис със ЗП 15 кв.м., склад към магазина със ЗП 20,62кв.м., стоя за персонала със ЗП 13,36кв.м. и навес с площ 88,05кв.м. за сумата от 87700,00лв. Постановлението е съобщено на страните по изпълнителното дело и купувача, като длъжниците са получили съобщението на 20.03.2014г.

Жалбата против него е подадена от длъжниците на 25.03.2014г.

             От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалба е процесуално допустима като подадена в законоустановения едноседмичен срок от получаване на съобщението за атакуваното действие, от процесуално легитимирани лица и срещу подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, съгласно разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Изхождайки от данните по изп.д.№122/2013г. на ЧСИ Миглена Минкова, настоящия съдебен състав намира, че извършените от съдебния изпълнител действия във връзка с изнасянето на процесния недвижим имот на публична продан, разгласяването и провеждането й са правилни и законосъобразни. Съдебния изпълнител е спазил всички законоустановени изисквания относно описа, оценката, обявяването на публичната продан, разгласяването й в установените срокове – най-малко един ден преди посочения в обявлението ден  за започване на проданта. На осн. чл.487, ал.3 от ГПК е надлежно съставен протокол за разгласяването й. Първоначалната цена е определена съобразно изискванията на 485, вр. с чл.468, ал.1 и чл.494, ал.2 от ГПК. Наддавателното предложение на единствения участник – „МЦД 02“ЕООД отговаря на законовите изисквания.

Проданта е извършена законосъобразно и щом като предложението на участника /макар и единствен/ е валидно и е внесен определения задатък, то съдебния изпълнител правилно и законосъобразно го е обявил за купувач. Безспорно по делото се установи, че наддавателното предложение на купувача „МЦД 02“ ЕООД  е валидно, той е внесъл задатъка. Не се установи този наддавач да е измежду лицата, нямащи право да наддават, съгласно разпоредбата на чл.490, ал.1 от ГПК. При наличието на само едно валидно наддавателно предложение ЧСИ законосъобразно е обявил за купувач на имота единствения наддавач с валидно наддавателно предложение, чиято цена се явява и най-висока по смисъла на закона.

Във връзка с възражението на длъжниците, че обявения за купувач не е внесъл в законоустановения срок предложената цена е неоснователно. Видно от приложените по делото доказателства – извлечение от специалната сметка на ЧСИ Минкова безспорно се установява, че „МЦД 02“ ЕООД е внесъл в законоустановения едноседмичен срок предложената от него цена, като е приспаднал внесения в срок задатък – на 14.03.2014г.  е внесена сумата от 78934,00лв. /предложена цена 877700лв. – 8766лв., внесен на 07.03.2014г. задатък/.  Съгласно разпоредбата на чл.496, ал.1 от ГПК след своевременното внасяне на цената, съдебният изпълнител е възложил на купувача имота с постановление от 17.03.2014г.

С оглед изложеното съдът не установи да са допуснати нарушения на процесуалните правила и норми при извършване на публичната продан и при завършващото я действие – възлагането на недвижимия имот, поради което намира, че обжалваното постановление на ЧСИ Миглена Минкова, рег. №768 и район на действие СлОС  е правилно и законосъобразно, а подадената против него жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение.  

По тези съображения, съдът   

 

Р    Е    Ш    И:

 

           ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на длъжниците „ДИК“ ЕООД, ЕИК 119674576, със седалище и адрес на управление: с.С., общ.С., ул.“С.“ №*, представлявано от управителя Д.К., Д.И.К. с ЕГН ********** *** и М.В.К. с ЕГН ********** *** срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 17.03.2014г. по изп. дело №20137680400122 на ЧСИ Миглена Минкова с район на действие СлОС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

          

                                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                              2.