Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

гр.Сливен, дата 28.05.2014 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и  осми май две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

 МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

 

 като разгледа докладваното от съдия М.БЛЕЦОВА частно гражданско дело № 258 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството се развива по реда по реда на чл. 437 вр. чл. 435, ал. 3 от ГПК.

Образувано е по жалба на С.С.Г. ЕГН********** *** – длъжник по изп. д. №20138370400249 по описа на ЧСИ Павел Георгиев от 2014 г.  Обжалва се  постановление за възлагане на недвижим имот по делото от 20.02.2014 г.  В жалбата се сочи, че това постановление е незаконосъобразно, тъй като е била нарушена разпоредбата на чл. 487 ал. 2 от ГПК и не е било поставено обявление за предстоящата продан на имота върху самия имот. На второ място е посочено, че в предоставения й екземпляр липсва подпис на ЧСИ, което го прави нищожно. И на трето място жалбоподателката е посочила, че в постановлението за възлагане, което й е връчено, като длъжници са посочени И.В.Г. и С.С.Г., а липсва посочването на третия длъжник, а именно С.В.Г..  С оглед на изложеното жалбоподателката счита, че постановлението е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото да бъде върнато на ЧСИ за провеждане на нова продан, съгласно изискванията на чл. 487 от ГПК.

Страната е направила искане производството по изпълнителното дело да бъде спряно.

В законния срок не е депозиран отговор на частната жалба, нито от взискателя по изпълнението, нито от останалите длъжници.

При спазване изискванията на чл. 436, ал. 3 от ГПК частният съдебен изпълнител е изложил мотиви по обжалваното постановление за възлагане. Излага становище, че жалбата е допустима, но неоснователна, тъй като жалбоподателят е можел да обжалва  постановлението за възлагане единствено по отношение на това, че наддаването не е извършено надлежно и имуществото не е възложено предложена в продажбата цена, което видно от данните по делото не отговаря на действителността. Посочва, че обявление за предстоящата публична продан е било поставено по местонахождение на имота, за което е бил съставен съответния акт и протокол за обявяване на продажбата от 10.12.2013 г.  Посочва, че постановлението за възлагане изпратено до жалбоподателката по самото изпълнително дело е подписано от ЧСИ, а  фактът че в постановлението липсва изписване на името на длъжника С.В.Г. представлява ОФГ, но на самия длъжник С.Г. е изпратено постановление за възлагане с вписано негово име и същият не го е обжалвал в преклузивния законен срок.

При разглеждане на спора по същество, Сливенски окръжен съд, след като обсъди доказателствата, намиращи се в приложеното копие от изпълнително дело № 2013837040249 по описа на ЧСИ Павел Георгиев рег.№ 837 в КЧСИ, с район на действие Сливенски окръжен съд, във връзка с доводите на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

Делото е образувано на 21.07.2010 г. от взискателя „Алианц Банк България“ АД пред ЧСИ Станимира Данева  с район на действие ОС – Варна , с № 20107130400380. На 22.11.2010 г.  делото е било прехвърлено по местна подсъдност на ЧСИ Надя Гангалова , а с молба от 19.02.2013 г. делото е изпратено на ЧСИ Павел Георгиев по местна подсъдност за извършване на публична продан на ипотекирания в полза на взискателя недвижим имот. От 11.01.2014 г. до 11.02. 2014 г. е било насрочена поредната публична продан на процесния недвижим имот. На 10.12.2013 г. са били съставени и поставени обявления за публичната продан, като е бил съставен и акт, находящ се на стр. 89 от т. 2 по делото, съгласно който е видно, че обявление е било поставено и по местонахождение на имота.По делото е било направено наддавателно предложение от Д.А.Д. в качеството му на управител на „Дифоат“ ООД – гр. Сливен за закупуване на имота при цена от 120 020 лв. Наддавачът е внесъл 10% задатък на 11.02.2014 г.  На 12.02.2014 г. е бил съставен  протокол за обявяване на постъпилите наддавателни  предложения по  насрочената публична продан и купувач. От протокола е видно, че оценката на имота е била в размер на 200 000.00 лв., определената първоначална продажна цена е била в размер на 120 000.00 лв. и единственото наддавателно предложение, което е постъпило е било от „Дифат“ ООД и цената, която е била предложена е била в размер на 120 020 лв.Със същото постановление ЧСИ е обявил за купувач на имота „Дифоат“ ООД и му оказал, че следва в едноседмичен срок да довнесе остатъка от сума по наддавателното предложение. На 18.02.2014 г. било извършено плащането от купувача на остатъка от цената по проданта. На 20.02.2014 г. ЧСИ съставил постановление за възлагане на недвижим имот, с което ПИ с идентификатор 68338.519.88 , находящ се в гр. С., бул.“П. Х.“ № * , с площ от 329 кв.м., ведно с находящите се в него сгради е бил възложен на купувача „Дифоат“ ООД – гр. Сливен. Постановлението за възлагане е подписано от  ЧСИ Павел Георгиев.

Жалбоподателката е била уведомена за съставеното постановление за възлагане на 27.02.2014 г. и на 07.03.2014 г. в законоустановения срок е депозирана процесната жалба.

 При така установеното от фактическа страна се налагат следните правни изводи:

Депозираната жалба е процесуално допустима, но неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл. 435ал. 3 от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или че имуществото не е възложен по най-високата предложена цена.

В настоящия случай жалбоподателят е длъжник и той обжалва постановление за възлагане на недвижим имот, с оглед на което жалбата му се явява допустима, но по същество, същата е неоснователна. От данните по делото е видно, че е било постъпило едно единствено наддавателно предложение, наддаването е било извършено надлежно и имотът е възложен на лицето предложило най-висока цена, в случая и единствена такава.  Останалите съображения, които са изложени в жалбата относно неразгласяването на публичната продан по местонахождение на имота и неподписването на постановлението за възлагане от ЧСИ, са неоснователни. Дори да допуснем, че те касаят законосъобразността на разгласяването на проданта и по този начин на надлежното депозиране на наддавателното предложение , от данните които са по делото е видно, че са неоснователни. На  10.12.2013 г. са били поставени съобщения за настоящата публична продан, включително по местонахождение за имота и за това е бил съставен надлежен акт от ЧСИ. От друга страна от постановлението за възлагане, което е приложено по делото, е видно че същото е надлежно подписано от ЧСИ. Фактът, че копието което е изпратено на длъжника, е без положен подпис на ЧСИ, не означава, че постановлението за възлагане е нищожно, оригиналният екземпляр е единственият , който е приложен по делото  и след като той е подписан означава, че е действителен. На длъжниците или на трети лица по делото се изпращат копия на постановленията за възлагане, като не е необходимо те да са ксерокопия на оригиналния документ. Целта е те да бъдат уведомени за извършения акт на ЧСИ и за възможността да го обжалват по същество.

С оглед на изложеното съдът намира, че при публичната продан не са допуснати процесуални нарушения, водещи до опорочаването й. Обжалваното постановление за възлагане, с което тя е приключила е законосъобразно.

Предвид гореизложеното и тъй като не констатира никакви процесуални нарушения при провеждането на публичната продан на процесния недвижим имот съдът счита, че няма никакви основания да постанови спиране на изпълнителното производство по делото и искането на жалбоподателката в този смисъл следва да бъде отхвърлено като неоснователно.

Съгласно чл. 437, ал. 4, изр. 2 ГПК, решението не подлежи на обжалване.

Водим от горното, съдът

 

 

 

Р Е Ш И :

 

 

         ОСТАВЯ без уважение жалбата на длъжника С.С.Г. ЕГН********** *** против постановление за възлагане на недвижим имот от 20.02.2013 г. по изп.д.№20138370400249 на ЧСИ Павел Георгиев , рег. № 837 в  КЧСИ с район на действие Сливенски окръжен съд.

Решението е окончателно  и не подлежи на обжалване.

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                      2.