Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 08.05.2014г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осми май през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                              ЧЛЕНОВЕ:        ВАНЯ АНГЕЛОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №259 по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на взискателя „БРИГ” ЕООД, гр.Бургас срещу отказа на ЧСИ М.М. с район на действие СлОС да извърши искани от него изпълнителни действия по изп. дело №20137680400122, както следва: 1. Отказ да бъде сменен пазача на движимите и недвижими вещи; 2. Отказ да запорира вземанията на ЕТ „ДИК – Д.К.“***; 3. Отказ да даде информация какви изпълнителни дела има с длъжник ЕТ „ДИК – Д.К.“ и на какъв етап се намира изпълнението по тях и 4. Отказ да бъде описано наличното гориво в резервоарите, за които тече срок за публична продажба, ведно с недвижимия имот и на намиращи се в недвижимия имот движими вещи – товарен автомобил ГАЗ 53 и каравана.

В жалбата си жалбоподателят посочва, че въпреки, че уведомил ЧСИ М., че назначеният за пазач длъжник се държи грубо, затруднява достъпа на лица до имота за оглед, не опазва имуществото, от което били налице липси, ЧСИ не сменил пазача. Жалбоподателят посочва, че е направил искане вместо длъжника за пазач да бъде назначен той – взискателя. На следващо място взискателят посочва, че незаконосъобразно ЧСИ не е запорирал вземанията на ЕТ „ДИК – Д.К.“***. На молбата му от 27.01.2014г. ЧСИ е резолирал запориране на вземанията, но запор не бил наложен. Незаконосъобразно съдебният изпълнител отказвал информация за образувани вече изпълнителни дела с длъжник ЕТ „ДИК – Д.К.“ и по този начин бил лишен от възможност своевременно да се присъедини по тях. Незаконосъобразно ЧСИ М. отказала да бъде описано наличното гориво в резервоарите, за които тече едномесечния срок за публична продан, заедно с недвижимия имот, както и намиращите се в имота движими вещи – товарен автомобил ГАЗ 53 и една каравана. Моли съда да отмени посочените откази на ЧСИ М. и да я задължи да извърши поисканите от него изпълнителни действия.  

По делото е постъпило възражение от длъжниците в изпълнителното производство „ДИК“ ЕООД, с.Самуилово, общ.Сливен и Д.И.К. чрез пълномощника им адв.М., които намират жалбата за частично недопустима, а в допустимата част – за неоснователна. Адв. М. посочва, че жалбата е недопустима по отношение на обжалваните несъщински изпълнителни действия – отказа да се смени пазача на описаното имущество, налагането на запор върху вземанията към ЗПК „Самуил“, с.Самуилово, което било обезпечителна мярка и недаването на сведение за образуваните изпълнителни дела. По отношение на запора на вземания посочва, че оплакването е и неоснователно, тъй като запора е наложен. По отношение на описа на движими вещи намира жалбата за неоснователна. Посочва, че в протокола за опис съдебният изпълнител е описал и имущество, което се намирало в двора на бензиностанцията – във владение на длъжника, но със съмнение, поради което и изискал от ЗПК „Самуил“ документи за собственост на тези вещи, приложени по делото, от които се установявало, че тези вещи не са на длъжника. По отношение на горивото посочва, че описа е извършен на 13.06.2013г., като по време на описа било констатирано, че няма налично гориво в резервоара на бензиностанцията, като на дъното имало само вода, а не гориво. Длъжниците молят съда да остави жалбата на взискателя без разглеждане като недопустима относно оплакванията за несъщинските изпълнителни действия, а в останалата й част да я отхвърли като неоснователна. Претендират присъждане на направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение.

            Другият длъжник в изпълнителното производство - М.В.К. не е подала възражение по жалбата на взискателя. 

            На основание чл.436, ал.3 от ГПК съдебният изпълнител е изложил писмени мотиви по обжалваните действия. ЧСИ М. посочва, че с мотивирана резолюция е отказала смяна на пазача на недвижимия имот, тъй като течала публична продан по отношение на него и не са постъпвали оплаквания от потенциални купувачи спрямо пазача. Отказала смяна на пазача на движимите вещи, тъй като взискателят искал преместването им в друг съдебен район – гр.Айтос – район на ОС – Бургас и не уточнил кай да бъде назначен за пазач. Посочва, че е наложила запор на вземанията на ЕТ „ДИК – Д.К.“***. В кантората й няма образувани други изпълнителни дела с длъжник ЕТ „ДИК – Д.К.“.

От събраните по делото доказателствата, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Изпълнителното производство по изп. дело №20137680400122 на ЧСИ М.М. с район на действие СлОС е образувано по молба на „Бриг“ ЕООД, гр.Бургас въз основа на изпълнителен лист от 12.03.2013г., издаден по ч.гр. дело №627/2013г. на Сливенски районен съд въз основа на Заповед за изпълнение №422/12.03.2013г., с който са „ДИК“ ЕООД, с.Самуилово, общ.Сливен, Д.И.К. и М.В.К. да заплатят солидарно на кредитора „БРИГ“ ЕООД следните суми: 58443 лева, представляваща главница по предоставен заем, сключен под формата на нотариално заверена спогодба от 24.10.2012г., с рег.№5267/24.10.2012г. на нотариус Николай Ников с район на действие Бургаски районен съд, ведно със законната лихва за забава, считано от 27.02.2013г. до окончателното изплащане на вземането, неустойка в размер на 6000лв. и разноски по делото в размер на 3925,28лв.

По молба на взискателя изпълнението е насочено върху недвижим имот, собственост на длъжниците Д.И.К. и М.В.К. – поземлен имот пл.№000148 с площ 3,391дка, находящ се в с.Самуилово, общ.Сливен, Стопански двор, ведно с едноетажна масивна сграда със ЗП 344,53кв.м., състояща се от склад с площ 44 кв.м., гараж с площ 141 кв.м., магазин за автокозметика със ЗП 22,50кв.м., офис със ЗП 15 кв.м., склад към магазина със ЗП 20,62кв.м., стоя за персонала със ЗП 13,36кв.м. и навес с площ 88,05кв.м.

На 15.03.2013г. са изпратени покани за доброволно изпълнение, ведно с копие от заповед за изпълнение и изпълнителен лист до всеки един от длъжниците по делото, получени на 25.03.2013г.

С молба от 07.05.2013г. взискателят е поискал принудителните действия да се насочат не само върху недвижимия имот, като се насрочи опис, но и да се опишат движимите вещи „като съдове, мобилни колонки и резервоари, налично гориво в тях и т.н.“. Въз основа на молбата ЧСИ М. с разпореждане от 07.05.2013г. е насрочила опис на недвижимия имот, движими вещи и горива за 13.06.2013г. За предприетото действие са изпратени нарочни съобщения и призовки до длъжниците, връчени на 03.06.2013г., уведомление до взискателя „БРИГ“ ЕООД, връчено на 05.06.2013г.

 На 13.06.2013г. е извършен опис на недвижимия имот и находящите се в него движими вещи, за който са надлежно призовани страните, като на описа са присъствали длъжниците Д.К. и М.К. и представител на взискателя, подписал протокола за оглед на движимите вещи без възражения.

В протокола за оглед на движимите вещи не са описани посочените в жалбата товарен автомобил ГАЗ 53 и каравана. По отношение на тези движими вещи няма последваща нарочна молба за опис от страна на взискателя.

            В протокола за опис на движимите вещи са описани резервоарите за гориво, бензиноколонките и другите съоръжения, но няма отбелязване за наличното гориво – вид и количество.

            С молба от 27.01.2014г. взискателят е поискал от съдебния изпълнител запориране вземанията на „ДИК“ ЕООД и на ЕТ „Дик – Д.К.“*** – Д.В.“.

            С резолюция от 28.01.2014г. ЧСИ М. е разпоредила налагане на запор и на същата дата – 28.01.2014г. са изпратени запорни съобщения до ЗПК „Самуил“, с.Самуилово и до ЕТ „Дав – Д.В.“, с които третите лица са уведомени, че ЧСИ М. налага запор на всички настоящи, бъдещи и условни вземания на длъжниците Д.И.К. и „ДИК“ ЕООД. Двете запорни съобщения /за всеки длъжник поотделно/ до ЗПК „Самуил“, с. Самуилово са получени на 12.02.2014г.

            С молба от 07.02.2014г. взискателят е поискал от ЧСИ М. да назначи нов пазач на описаните недвижим имот и движими вещи, както и да разреши транспортирането и пазенето им в с.Карагеоргиево до гр.Айтос. С мотивирана резолюция от 14.02.2014г. ЧСИ М. е отказала замяна на пазача на описаните вещи.

            Жалбата против отказите за извършване на изпълнителни действия на ЧСИ М. е подадена на 21.02.2014г. от взискателя БРИГЕООД, гр.Бургас.

            С оглед така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Подадената от взискателя БРИГЕООД, гр.Бургас жалба против отказ на ЧСИ М. да извърши изпълнителни действия по изп. дело №20137680400122, е частично недопустима по отношение на отказа да бъде сменен пазача на движимите и недвижими вещи; да се предостави информация какви изпълнителни дела има образувани с длъжник ЕТ „ДИК – Д.К.“ и относно отказ за описване на наличното гориво в резервоарите, за които тече срок за публична продажба, ведно с недвижимия имот и на намиращи се в недвижимия имот движими вещи – товарен автомобил ГАЗ 53 и каравана.

            По отношение на първите два отказа – смяна на пазача и даване на информация за образувани дела, жалбата е насочена срещу действия на съдебния изпълнител, чието обжалване не е предвидено в изрично посочените от закона случаи. Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.1 от ГПК взискателят може да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши искано изпълнително действие, както и спирането и прекратяването на принудителното изпълнение. В случая взискателят обжалва откази на съдебния изпълнител, които не подлежат на съдебен контрол. Действията по назначаване на пазача на описаните вещи и съответно освобождаването му и заменянето му с друго лице са действия в изключителните правомощия на съдебния изпълнител, уредени с разпоредбите на чл.470 и чл.471, ал.2 от ГПК, като тези действия не подлежат на съдебен контрол.

Отказа за предоставяне на информация относно образуваните при ЧСИ дела също не е измежду тези, предвидени в чл.435, ал.1 от ГПК и не подлежи на съдебен контрол.

По отношение на отказа за опис на наличното гориво и двете посочени в жалбата движими вещи следва да се отбележи следното:

Описа на гориво с нарочна резолюция на ЧСИ М. от 07.05.2013г. е бил насрочен за 13.06.2013г. Взискателят БРИГЕООД, гр.Бургас е надлежно уведомен за насрочения опис /връчено съобщение на 05.06.2013г./. При извършването на описа на движимите вещи представител на взискателя е присъствал и е подписал протокола за опис без възражения. Безспорно в протокола за опис на движимите вещи не е отразено нищо по отношение на наличното гориво – има ли такова, вид и количество. Възражения обаче взискателят няма. За това действие той е бил нарочно призован и негов представител е присъствал на 13.06.2013г., поради което дори и да се приеме, че е налице мълчалив отказ на съдебния изпълнител да извърши опис на наличното в резервоарите гориво /изричен отказ няма постановен/, то жалбата против него е просрочена, с оглед разпоредбата на чл.436, ал.1 от ГПК.

По отношение на посочените в жалбата две движими вещи – товарен автомобил ГАЗ 53 и каравана, за които взискателят твърди, че се намират в описания на 13.06.2013г. недвижим имот не е налице нито изричен, нито мълчалив отказ за насочване на изпълнителните действия против тях чрез описа им. Нарочна молба за опис точно на тези движими вещи по делото няма депозирана от страна на взискателя и няма постановен изричен отказ за такова действие. От друга страна по делото няма никакви данни, че тези движими вещи в момента на описа на 13.06.2013г. са се намирали в описания недвижим имот, наред с описаните движими вещи, за да се приеме, че по отношение на тях е налице мълчалив отказ за описването им. Тези вещи не са посочени от взискателя с първоначалната молба за опис на движими вещи от 07.05.2013г., нито с последващи такива. Едва с настоящата жалба се посочват като такива, находящи се в описания недвижим имот и се твърди отказ от описването им, какъвто не се установи. Поради това жалбата в тази част е недопустима с оглед изначалната липса на отказ /изричен или мълчалив/, който да подлежи на съдебен контрол. 

С оглед изложеното жалбата в тези й части – относно отказа на ЧСИ М. да бъде сменен пазача на движимите и недвижими вещи; да се предостави информация какви изпълнителни дела има образувани с длъжник ЕТ „ДИК – Д.К.“ и относно отказ за описване на наличното гориво в резервоарите, за които тече срок за публична продажба, ведно с недвижимия имот и на намиращи се в недвижимия имот движими вещи – товарен автомобил ГАЗ 53 и каравана е процесуално недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати. 

            По отношение на обжалвания отказ на ЧСИ М. да се наложи запор на вземанията на ЕТ „ДИК – Д.К.“***, жалбата е допустима, тъй като касае изпълнително действие – насочване изпълнението върху вземане на длъжника от посоченото трето задължено лице.

Разгледана по същество, жалбата в тази й част е неоснователна.

            Безспорно е установено, че още на следващия ден след постъпване на молбата ЧСИ М. е разпоредила налагане на запор на посочените от взискателя вземания на длъжниците Д.И.К. и „ДИК“ ЕООД           от трето задължено лице - ЗПК „Самуил“, с.Самуилово, като на 28.01.2014г. са изпратени запорните съобщения, получени от третото лице та 12.02.2014г. Следователно съдебният изпълнител е уважил молбата и извършил посоченото от взискателя изпълнително действие като е насочил изпълнението спрямо вземания на длъжниците – физическото лице Д.К. и юридическото лице „Дик“ ЕООД от ЗПК „Самуил“, с.Самуилово. С получаване на запорното съобщение запора върху тези вземания – настоящи, бъдещи и условни е наложен.    Следва да се отбележи, че както посочва и самия взискател, съгласно установената съдебна практика е налице идентичност в правните субекти Д.К. и ЕТ „Дик - Д.К.“, като не е налице разделност на имуществото, притежавано от него в качеството му на физическо лице и едноличен търговец. Поради това жалбата в тази част е неоснователна, тъй като съдебният изпълнител е наложил надлежно и своевременно поискания от взискателя запор на вземания. В тази част жалбата следва да се остави без уважение като неоснователна.

            Длъжниците Д.И.К. и „ДИК“ ЕООД с подаденото възражение са направили претенция за присъждане на направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение. Съдът след като се запозна с представения договор за правна защита и съдействие констатира, че с него е уговорено възнаграждение на пълномощника адв.М. в размер на 500лв., като е уговорен начин на плащане - по банков път по посочена в договора банкова сметка. ***аждението по банков път обаче не са представени. Поради това и съгласно задължителните указания, дадени от ВСК с Тълкувателно решение №6/2012 от 06.11.2013г. на ОСГТК на длъжниците не следва да се присъждат разноски за адвокатско възнаграждение, поради недоказване на извършването им.   

С оглед на изложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от взискателя „БРИГ” ЕООД, ЕИК 102699952, със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул.”П. Е.“ №*, ет.4, представлявано от управителя С.К.К. в частта й срещу отказите на ЧСИ М.М., рег.№768, с район на действие СлОС по изп. дело №20137680400122 за смяна на пазача на движимите и недвижими вещи; за предоставяне на информация какви изпълнителни дела има образувани с длъжник ЕТ „ДИК – Д.К.“ и за описване на наличното гориво в резервоарите, за които тече срок за публична продажба, ведно с недвижимия имот и на намиращи се в недвижимия имот движими вещи – товарен автомобил ГАЗ 53 и каравана, като НЕДОПУСТИМА.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№259/2014г. по описа на  Сливенски окръжен съд в тази му част, като недопустимо.

 

            Решението в тази част, имащо характер на определение, може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски апелативен съд.

 

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на взискателя „БРИГ” ЕООД, ЕИК 102699952, със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул.”П. Е.“ №*, ет.*, представлявано от управителя С.К.К. в частта й срещу отказа на ЧСИ М.М., рег.№768, с район на действие СлОС по изп. дело №20137680400122 да наложи запор на вземанията на ЕТ „ДИК – Д.К.“***, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

              Решението в тази му част е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.