Р    Е    Ш    Е    Н    И   Е

 

        Гр. Сливен, 28.05.2014г.

 

        В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и осми май  през две хиляди и четиринадесета година, в състав: 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 262 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба на длъжник срещу действия на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл.435 ал.2 от ГПК във вр. с чл. 463 от ГПК.

Депозирана е жалба от М.С.М. – длъжник по изп. дело,  против Постановление на ДСИ от 02.04.2014г. за присъединяване на Държавата като взискател в изпълнителното производство, разноски включени в извършеното на 02.04.2014г.  разпределение на постъпилата по делото сума, както и отказ за приключване на делото поради изплащане на дължимото.

Жалбоподателят твърди, че на 11.03.2014г. е получил покана за доброволно изпълнение за заплащане на сума в общ размер на 181.55 лева. Първоначално заплатил сумата от 50 лева, а впоследствие още 132.55 лева и с молба вх. № 2829/08.04.2014г. направил искане до ДСИ за приключване на делото поради доброволно плащане на дължимото. Твърди още, че ДСИ получил уведомление от НАП за дължими публични вземания от длъжника в размер на 5 695.92 лева и присъединил Държавата като взискател в производството. Сочи, че в конкретния случай нормата на чл. 458 от ГПК е неприложима, т.к. по делото взискателят не е предприел принудително изпълнение чрез конкретизиране на обект и способ на изпълнение, както изисква разпоредбата на специалната норма на чл.191 от ДОПК.

В жалбата се атакуват и определените разноски от 36 лева за извършеното Разпределение и 19.45 лева – държавна такса по чл. 53 от Тарифата за държавните такси по ГПК.

Жалбата е връчена на взискателя „В и К“ – Сливен, както и на присъединения взискател Държавата чрез ТД НАП – Бургас, които в указания срок не са депозирали отговор.

По делото, на осн. чл.436, ал.3 от ГПК е приложено и становище от ДСИ, в което се излагат доводи за частична недопустимост, а в останалата част за неоснователност на депозираната жалба.

След като извърши анализ на изложеното в жалбата и приложените документи по изп. дело № 108/2014г. на ДСИ при СлРС, настоящия съдебен състав намира за установено следното от правно естество :

Разпоредбата на чл. 435, ал.2 от ГПК изрично и изчерпателно регламентира хипотезите при които длъжникът може да обжалва действията на съдебния изпълнител, а именно : постановлението за глоба; насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо; отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноски.

В конкретния случай, депозираната жалба в частта й относно атакуването на Постановлението от 02.04.2014г. за присъединяване на Държавата като Взискател, както и отказ за приключване на делото, се явява недопустима, тъй като тези случаи не попадат в лимитативно изброените хипотези на чл. 435, ал.2 от ГПК.

По отношение на жалбата в частта, с която се атакуват определените разноски, включени в извършеното Разпределение, жалбата се явява допустима, депозирана в законоустановения срок от правнолегитимирано лице.

Разгледана по същество се явява основателна.

След погасяване на дълга, в срока за доброволно изпълнение, в размер на 50 лева, ДСИ е извършил на 02.04.2014г. Разпределение на постъпилата сума, като за Сливенски районен съд са определени 42 лева – държавни такси и за „ВиК Сливен“ ООД – Сливен – 8 лева изплащане на дълга. Жалбата е насочена към определените за СлРС държавни такси, като ДСИ сочи, че сумата е формирана от 36 лева д.такса за Разпределение и 6 лева пропорционална такса по чл. 53, ал.1 от Тарифата за държавните такси по ГПК, представляваща коефициент от 0.12 върху постъпилата сума по делото в размер на 50 лева.

Изрично разпоредбата на чл. 53, ал.2 от Тарифата за държавните такси по ГПК е посочено, че върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира. Текста е вписан и в призовката за доброволно изпълнение, връчена на 11.03.2014г. В указания срок за доброволно изпълнение, на 12.03.2014г. сумата в размер на 50 лева е внесена по сметка на СлРС, за което са представени доказателства по делото. Предвид това, начислената такса по този ред се явява недължима и извършеното разпределение, включващо такса от 6 лева се явява неправилно.

По отношение на д.т. за извършеното на 02.04.2014г. Разпределение, жалбата също се явява основателна, предвид това, че по делото няма данни такава да е внасяна от взискателя.  Дължимата държавна такса е в размер на 30 лева – съгласно чл. 40 от Тарифата, но същата следва да бъде внесена от Взискателя по чл. 58 от Тарифата и впоследствие възложена за сметка на длъжника.

Предвид изложеното атакуваното Разпределение на постъпилите суми, предявено на 16.04.2014г., следва да бъде отменено като неправилно. Държавния СИ следва да извърши ново разпределение на постъпилата в цялост сума по изпълнителното дело, като съобрази разпоредбата на чл. 460 от ГПК.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

Р    Е    Ш    И

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.М. с ЕГН ********** *** против Постановление от 02.04.2014г. по изп. дело № 108/2014г. на ДСИ при СлРС за присъединяване на Държавата като Взискател в изпълнителното производство, както и отказ за приключване на делото поради изплащане на дължимото, като НЕДОПУСТИМА.

 

ОТМЕНЯ извършеното и предявено на 16.04.2014г. Разпределение на постъпилите суми по изпълнително дело № 108/2014г. на ДСИ при СлРС.

 

Решението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ :