РЕШЕНИЕ№                                  

Гр. Сливен, 31.05.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд., в закрито заседание на тридесет и първи май през две хиляди и четиринадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

             ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

като се разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МАРЕВА ч. гр.д.№ 272 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдия – изпълнител на основание чл. 435 ал.1 от ГПК и се движи по реда на чл. 436 и чл. 437 от ГПК.

Подадена е жалба против отказ на съдебния изпълнител с разпореждане от 07.04.2014г. да образува изпълнително производство по подадената от жалбоподателя молба за изплащане на издръжка.

В частната жалба на адв. Д. Б. като пълномощник на И.К.Т. се поддържа, че обжалваният отказ за образуване на изпълнително производство е незаконосъобразен по изложените в разпореждането съображения, а именно, че молителят не е редовен студент към момента на подаване на молбата.

За образуването на изпълнителното производство жалбопадателят е представил молба, с относно присъдена със съдебно решение издръжка за периода от 01.09.2009г. до 15.05.2012г., възлизаща на 9 340.70 лв., от които: главница – 6 650.93 лв. и 3 689.77лв. – лихви към 26.03.3014г., както и за направените деловодни разносик в размер на 1000 лв. В жалбата са описани приложенията към молбата за образуване на изпълнителното производство, като се посочва, че документите са набавени с оглед указанията на друг съдебен – изпълнител, който също е отказал образуването на изпълнително производство, поради непредставянето им.

Считайки, че съдебните изпълнители – разглеждали различни молби и производства на жалбоподателя, не са безпристрастни, с жалбата се иска съдът да отмени разпореждането, с което е постановен отказ и да бъдат дадени задължителни указания за образуването му.

В обясненията на съдебния изпълнител – дадени съгласно чл. 436, ал. 3 от ГПК са преповторени мотивите, които са изложени към обжалваното разпореждане, като съдебният изпълнител посочва, че е приложил разпоредбата на чл. 144 от СК.

Въз основа на приложената преписка се установява следното:

Жалбоподателят е подал молба вх. №  СД-03-03-190/07.04.2014г., с която е поискал образуването на изпълнително производство за принудителното събиране от К.И.Т. на дължимите суми за издръжка за периода от 01.09.2009г. до 15.05.2012г. в размер на общо 9 340.70 лв., от които главница – 5 650.93 лв. – лихви, както и за деловодни разноски – 1 000 лв. – хонорар за пълномощника по договора за правна помощ.

Към молбата е приложен изпълнителен лист от 30.07.2010г., който е издаден въз основа на решение по гр.д. № 2184/2009г. по описа на РС - Стара Загора и по в.д. № 216/2010г. на ОС – Стара Загора, с който К.И.Т. е бил осъден да заплаща на И.К.Т. ежемесечна издръжка в размер на 700 лв., считано от 01.09.2009г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на основания за нейното прекратяване.

Приложен е превод  на удостоверение – издадено от Университет Сейнт Питърс, Център за записване, от което е видно, че И. К. Т. бил регистриран като редовен студент в университета Сейнт Питъср за семестър есен 2009 – пролет 2012 за периода от 26.08.2009г. до 15.05.2012г. и зимен семестър 2014г. за пеирода от 19.12.2013г. до 14.01.2014г.

Молбата е подадена чрез пълномощник – адв.Д. Б. от САК, за когото е представено пълномощно и договор за правна помощ заедно с анекс и разписка за заплатения хонорар от 1000 лв.

Представени са удостоверение за раждане, преписи от съдебни актове и нотариални актове.

Въз основа на тези документи съдебният изпълнител – ДСИ при РС – Сливен е приел, че следва да откаже образуване на изпълнително производство, поради това, че от приложения превод на удостоверение от Университет Сейнт Питърс било видно, че към момента на подаване на молбата молителят не е студент – редовно обучение, т.е. небили налице основанията – посочени в представения изпълнителен лист.

Въз основа на така установеното от фактическа страна съдът намира, че жалбата е допустима – подадена е в срока по чл. 436 ал.1 от ГПК от надлежно активно легитимирана страна – лице, за което съгласно разпоредбата на чл. 435 ал.1 от ГПК е налице правен интерес и е предвидено основание за допустимост на жалбата – отказ на съдебния изпълнител за извършване на изпълнително действие.

Разгледана по същество си е основателна по следните съображения:

Предмет на настоящото производство е отказът на съдебният изпълнител да образува изпълнително производство за извършване на действия на принудително изпълнение за събиране на вземания, за които с молбата на жалбоподателя е представен изпълнителен лист.

При тези данни се налага извода, че с постановения отказ е нарушена императивна норма от публичен ред –чл. 426, ал. 1 от ГПК, от която за съдебния изпълнител въз основа на представения с молбата изпълнителен лист възниква без възможност за извършване на преценка задължение да пристъпи към изпълнение, като на основание чл. 428, ал. 1 от ГПК следва да връчи призовка за доброволно изпълнение и след изтичането на предвидения в същата разпоредба срок, да пристъпи евентуално и към принудително изпълнение.

В случая вместо да стори това ДСИ при РС – Сливен е извършил преценка относно условията за прекратяване на издръжката по чл. 150 във вр. с чл 144 от СК, каквато може да бъде извършена само в надлежно исково производство, както е посочено и в Решение № 136 от 8.05.2014 г. на ВКС по гр. д. № 4488/2013 г., IV г. о., ГК, докладчик председателят Б.Б., издадено на основание чл. 290 от ГПК във връзка с конкретните правоотношения между страните по издадения изпълнителен лист: „…родителите дължат издръжка и на пълнолетните си деца, ако те не могат да си я осигуряват сами и учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, но само ако родителите могат да предоставят издръжката без особени затруднения. Тази издръжка също се прекратява по закон с навършването на двадесет или двадесет и пет годишна възраст (както и при смърт на една от страните), без да е необходимо изявление на някоя от страните или постановяването на друг акт. Когато обаче са налице други основания за прекратяване на издръжката: придобиване на възможност правоимащият да се издържа от собствено имущество и доходи, прекратяване на обучението или изпадане в затруднено положение на правно задължения - издръжката може да се прекрати по съгласие на страните, а в случай на спор - с акт на съда. Съдът прекратява издръжката към момента, в който е настъпило основанието за това

Следователно и извън своята компетентност съдебният изпълнител е извършил преценка относно условията за прекратяване на месечната издръжка, която се дължи на жалбоподателя от посочения в молбата и в изпълнителният лист длъжник – К.И.Т. за периода от 01.09.2009г. до 15.05.2012г., след която дата съгласно цитираното Решение № 136 от 8.05.2014 г. на ВКС по гр. д. № 4488/2013 г., IV г. о., ГК, докладчик председателят Б.Б., издръжката е прекратена.

Предвид гореизложеното обжалваният отказ следва да се отмени с указания за образуване на изпълнително производство по подадената молба от жалбоподателя – И.К.Т. чрез пълномощника адв. Д.Б. от САК и представения с нея изпълнителен лист и след връчване на ПДИ на посочения длъжник – К.И.Т. и доколкото не са налице предпоставки за изпълнение на задължението по изпълнителният лист или други предпоставки за прекратяване на производството – да пристъпи към принудително изпълнение по надлежния ред.

Водим от гореизложеното съдът

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ отказа на ДСИ при РС – Сливен съгласно разпореждане от 09.04.2014г. да образува изпълнително дело по подадената от И.К.Т. чрез пълномощника адв. Д.Б. от САК молба вх. №  СД-03-03-190/07.04.2014г. и издадения с нея изпълнителен лист от 30.07.2010г., който е издаден въз основа на решение по гр.д. № 2184/2009г. по описа на РС - Стара Загора и по в.д. № 216/2010г. на ОС – Стара Загора като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

 

ВРЪЩА преписката на ДСИ при РС – Сливен за образуване на изпълнително производство по надлежния ред.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

      

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                       

2.