Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 183

 

гр. Сливен,  20.06.2014г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на осемнадесети юни през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРТИН САНДУЛОВ

                ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                             СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

при участието на прокурора ………и при секретаря К.И. , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 298    по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 203/13.03.2014г. по гр.д. № 2807/2013г. на СлРС , с което е отхвърлен предявения положителен установителен иск с правно основание чл. 422 ал. 1о т ГПК вр. чл. 415 ал.1 от ГПК вр. чл. 124 ал. 1 от ГПК предявен от О.Б.К. с ЕГН ********** *** за признаване за установено, че ТВК „Сливенска популярна каса” ЕИК 829087349 със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „С. К.” №* дължи на ищеца сумата от 4 696,62лв. представляваща главница по направени от Г.П.Г. вноски ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на подаване на заявлението, както и направените в заповедното производство разноски в размер на 750 лв., като неоснователен и недоказан. Със същото решение е отхвърлена и претенцията за присъждане на сумата от 380,93 лв. представляваща обезщетение за забава. И е осъден ищеца да заплати направените по делото разноски.

Постъпила е въззивна жалба от ищеца, в която се сочи, че решението е необосновано и незаконосъобразно. В случая съдът неправилно е приел, че е приложима нормата на чл. 8 ал. 4 от ЗН. В случая приложимият законов текст е този на чл. 8 ал.1 от ЗН, която не изключва от кръга на наследниците децата наследници на починалия преди наследодателя брат или сестра. Решението е необосновано, тъй като липсват мотиви, у от които да е видно защо съдът прилага тази  правна норма. Излагат се съображения в  тази насока. Сочи се че ищецът и другият наследник са се разпоредили с имот на наследодателя като нотариусът ги е приел за наследници. Прави се доказателствено искане за издаване на съдебно удостоверение , с което да се снабди със заверено копие от нотариален акт от 22.03.2012 г. на СлВ – Сливен. Иска се да бъде изцяло атакуваното решение и да бъде постановено друго,с  което да бъде уважена претенцията.

В срока по чл.263 от ГПК е постъпил писмен отговор на тази жалба в който се твърди, че тя е неоснователна. Сочи се, че съдът правилно е приложил материални закон, като е приел, че ищецът няма качеството на наследник, но решението е правилно на друго основание. От Устава на Кооперацията е видно, че регламентираното изплащане на дяловите вноски на наследниците е в срок до 3 години от приемането на Годишния счетоводен отчет. Този срок към настоящия момент все още не изтекъл. Изразено е становище по направеното доказателствено искане, че то не следва да бъде уважавано, тъй като актовете на нотариуса не са съдебна практика и съдът не следва да се съобразява с тях. В отговора не са направени нови доказателствени искания. Претендират се разноски за тази инстанция

 

В с.з. въззивникът, редовно призован, не се явява. Явява се представител по пълномощие, който поддържа подадената жалба.

За въззиваемата страна не се явява представител.

 Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

         

          За да отхвърли предявеният иск районният съд е приел, че ищецът няма качеството на наследник на Г.П.Г., тъй като ищецът е син на сестрата на починалия Г.П.Г., а в случая е останал жив брат, който  изключва от кръга на наследниците своя племенник. Този извод на съда обаче е неправилен. Съгласно чл. 8   ал. 2 от ЗН братята и сестрите на наследодателя се заместват от своите низходящи без ограничение. По принцип кръга на наследниците по заместване, посочен в чл. 10 от ЗН, сочи че братята и сестрите на наследодателя се заместват само от своите деца или внуци, но в ал. 4 на чл. 8 изрично е посочено, че роднините до 6 степен включително наследяват, когато наследодателят не е оставил братя и сестри или техни низходящи.  Следователно въпреки, че чл. 10 от ЗН не е изменен, то законът когато определя условията за призоваването на четвъртия ред наследници си служи с понятието „низходящи”, а не сочи само децата и внуците на братята и сестрите. Починалите преди наследодателя или недостойни негови братя и сестри се заместват от техните деца и внуци във всички случаи, когато биха били призовани към наследяване. /Решение № 16 от 7.II.1985 г. по гр. д. № 904/84 г., I г. о./ В случая  е останал жив един брат на наследодателя и неговият племенник и в тоя случай се касае за заместване като наследяването  ще бъде по колена.  Ето защо ищецът притежава качеството на наследник и следователно има интерес от предявяването на иска свързан с претендиране на част от наследството.

Още в отговора си ответникът е направил възражение, че предявеният иск е неоснователен с оглед на обстоятелството, че е преждевременно предявен.  Позовал се е на разпоредбите на устава на кооперацията, от които е видно – чл. 11, че при смърт на член вноските се  връщат на наследниците му по реда на чл. 14 от Закона за кооперациите след приемането на годишния счетоводен отчет и вноските се изплащат на наследниците в срок до 3 години. В случая наследодателят Г.П.Г. е починал на 30.11.2011 г., а от доказателствата по делото е видно, че кооперацията е представила заверен счетоводен отчет за 2012 г. Така в случая е налице едно съглашение относно срока,, съгласно което  кредиторът – в случая наследниците, не могат да искат изпълнение на задължението до изтичане на регламентирания в Устава срок. Няма пречка длъжникът да изпълни задължението си и преди срока, тъй като в случая очевидно се касае за срок , който е уговорен в полза на кооперацията. Съгласно чл. 70 ал. 1 от ЗЗД срокът се смята уговорен в полза на длъжника освен ако не следва друго от волята на страните или естеството на задължението. В конкретния случай наличието на споразумение с нищо не променя отношенията между страните, тъй като в самото споразумение не е уговорен конкретен срок за изпълнение на цялото задължение, посочено е само че кооперацията следва да заплати до 20.10.2012 г. сумата от 2 000.00 лв., а останалата сума следва да бъде заплатена във възможно най-кратки срокове. На практика със споразумението не се дерогира действието на срока посочен в Устава на кооперацията.  Така в случая се касае за  едно задължение, което е изпълняемо, но не е изискуемо.След като кредиторът е предявил иск за вземането преди да е настъпил срока за изпълнение, то искът се явява преждевременно предявен и е недопустим. И в хода на процеса не е настъпил падежът на това вземане, поради което този иск не може да бъде уважен. Решението на съда следва да отрази правното положение между страните по делото, такова, каквото е то към момента на приключване на устните състезания, поради което съдът е длъжен да вземе предвид и настъпили след предявяване на иска факти, стига те да са от значение за спорното право. Така трябва да бъде уважен преждевременно предявен осъдителен иск, ако в течение на делото притезанието стане изискуемо. Настоящият случай, както беше посочено и по-горе, не е такъв. Тригодишният срок за изплащане на вноските изтича на 30.11.2014 г. и от този момент кооперацията би изпаднала в забава.

 

Като се е произнесъл по един недопустим иск, за което са били изложени съображения още в отговора на исковата молба, съдът е постановил едно недопустимо решение, което на основание на чл.270 ал.3 от ГПК настоящата инстанция следва да обезсили и да прекрати производството по делото.

 

Въззиваемата страна  е претендирала разноски и такива  следва да бъдат присъждани в размер на сумата от 500 лева представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за тази инстанция.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 203/13.03.2013 г. по гр. д. №2807/2013 г. на Сливенския районен съд.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявеният от О.Б.К. с ЕГН ********** *** против ТВК „Сливенска популярна каса” ЕИК 829087349 със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „С. К.” №* положителен установителен иск с правно основание чл. 422 ал. 1от ГПК вр. чл. 415 ал.1 от ГПК вр. чл. 124 ал. 1 от ГПК за признаване за установено, че ТВК „Сливенска популярна каса” ЕИК 829087349 със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „С. К.” №* дължи на ищеца сумата от 4 696,62лв. представляваща главница по направени от Г.П.Г. вноски ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на подаване на заявлението, както и направените в заповедното производство разноски в размер на 750 лв., като недопустим поради преждевременното му предявяване.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело№2807/2013 г. на Сливенския районен съд.

 

ОСЪЖДА О.Б.К. с ЕГН ********** *** да заплати на ТВК „Сливенска популярна каса” ЕИК 829087349 със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „С. К.” №* сумата от 500 /петстотин/ лева представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за тази инстанция.

 

Решението не подлежи на обжалване.

                             

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: