Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

гр. Сливен, 29.05.2014 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                         МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                          СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 306 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ЧСИ на 20.05.14г. е постъпила жалба против постановление за възлагане на недвижим имот.

Жалбоподателите заявяват, че постановлението за възлагане на изнесения и продаден на публична продан техен имот на взискателя е незаконосъобразно и неправилно. Твърдят, че наддаването не е извършено надлежно и умишлено е занижена стойността на имота. Много хора се интересували от имота и заявявали желание да участват в продажбата, а се оказало, че взискателят е единственият купувач. На жалбоподателите не им станало ясно на какво основание съдебният изпълнител е определил първоначална цена, по-ниска от оценката, както и защо точно този обект е продаден пръв. Считат, че е нарушена процедурата при провеждането на проданта и молят СлОС да отмени действията на ЧСИ във връзка с публичната продан и постановлението за възлагане на имота в гр. С., ул. „Ген. Д.“ бл. * ет. * ап.*, като незаконосъобразни.

Насрещната по жалбата страна  е подала писмено възражение, с което я оспорва изцяло. Заявява, че тя е бланкетна и твърденията в нея са голословни, и се опровергават от самата същност и последователност на действията на ЧСИ, както когато е определял стойността на имота, така и при провеждането на 9 публични продани, при които плавно е намалявал началната цена до закупуването му. Моли съда да остави без уважение жалбата. Претендира разноски.

ЧСИ е представил писмени обяснения, с които описва действията си и заявява, че са извършени в съответствие със за.коновите  разпоредби, счита жалбата за недопустима, тъй като е насочена срещу действия, непопадащи в приложното поле на чл. 435 от ГПК, респективно – за неоснователна.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя и възраженията на насрещната страна, СлОС счита, че жалбата е допустима, но неоснователна:

Изпълнително дело №20098360400574 на ЧСИ с рег.№ 836 и район на действие района на СлОС е образувано въз основа на изпълнителен лист от 30.11.09г. , издаден по ч.гр.д. № 5137/09г. на СРС, със страни – взискател – „Райфайзенбанк България” ЕАД, гр. София и солидарни длъжници – „Вай-стронг“ ЕООД, гр. Сливен, В.Ж.В. и М.Т.В..

С молбата за образуване на изпълнителното дело взискатерлят е посочил редица изпълнителни способи, между които и възбрана, опис, оценка и продажба на недвижими имоти, собственост на длъжниците, върху които е имало и учредена договоран ипотека от 23.07.08г. в полза на взискателя.

ЧСИ, спазвайки всички изисквания на нармите на ГПК, уреждащи провеждането на принудителното изпълнение, е връчил надлежно покани за доброволно изпълнение, наложил е възбрана върху два недвижими имота, собственост на длъжниците, извършил е по предвидения ред опис и оценка на същите. Оценките са изготвени от назначено вещо лице, чието заключение не е било оспорено нито от взискателя, нито от длъжниците и така е определена справедливата пазарна стойност на имотите, включително процесния, за който тя е била 142 700лв. В съответствие с разпоредбата на чл. 468 от ГПК, ЧСИ е определил като начална цена, с която да започне наддаването при своевременно насрочената публична продан – 75% от стойността – 107 025лв. Насрочената продажба от 01.07 до 01.08.2011г. е обявена за нестанала поради неподаване на писмени наддавателни предложения и неявяване на наддавачи. Аналогично са протекли следващите, насрочени по искане на взискателя от ЧСИ публични продани – общо пет на брой. При насрочване на всяка следваща продан, в съответстви с правилото на чл. 494 ал. 2 от ГПК, ЧСИ е определял начална цена равна на 80% от началната цена на първата продан. След като пазарната стойност на имотите е била актуализирана с нова експертиза, поискана от взискателя, /възражения против оценката не са правени/, ЧСИ е процедирал по същия начин и при следващите продажби.   Едва при последната – от 14.03. до 14.04.2014г., за единия от двата продавани имота – процесният, находящ се в гр. С., ул. „Ген. Д.“ бл. * ап. *, е постъпило едно наддавателно предложение и с протокол от 15.04.2014г. ЧСИ на основание чл. 492 и сл. от ГПк, е обявил за купувач взискателя „Райфайзенбанк България“ ЕАД, гр. София за сумата 58 500 лв. С постановление от 30.04.2014г. на ЧСИ, на основание чл. 496 вр. чл. 495 от ГПК имотът е възложен на взискателя за посочената сума и постановлението е съобщено на страните.

С оглед изложеното, съдът намира, че не са налице единствените основания, изчерпателно и ограничително изброени в правната норма, за атакуване от страна на длъжника на постановлението за възлагане. Това са: наддаването при публичната продан да не е извършено надлежно и имуществото да не е възложено по най-високата предложена цена.

Тъй като при извършването на проданта, приключила с обжалваното постановление за възлагане, е имало само едно наддавателно предложение и то е било подадено точно по предвидения от ГПК ред, то това е била и най-високата предложена цена, по която е и възложен имотът. Всички останали оплаквания, инвокирани в жалбата, касаят действия, предхождащи постановлението, за които правната норма не е предвидила самостоятелно обжалване и те не подлежат на  съдебен контрол.

Ето защо жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. С оглед това на ответната по жалбата страна следва да бъдат присъдени разноските за юрисконсултско възнаграждение, направени за изготвяне на писмено възражение, в размер на 200 лв.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от „Вай-стронг“ ЕООД, гр. Сливен и В.Ж.В. жалба против постановление на ЧСИ от 30.04.2014г. за възлагане на недвижим имот в гр. С., ул. „Г. Д.“, бл. *, ет. *, ап. * на взискателя „Райфайзенбанк България” ЕАД, гр. София по изпълнително дело №20098360400574 на ЧСИ с рег.№ 836 и район на действие района на СлОС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА „Вай-стронг“ ЕООД, гр. Сливен и В.Ж.В. да заплатят на „Райфайзенбанк България” ЕАД, гр. София направените разноски по делото в размер на 200 лв.

 

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

   ЧЛЕНОВЕ: