Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 03.06.2014 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на… трети юни……………..…………………………

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря………………и с участието на прокурора………………...като разгледа докладваното от ………съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 311 по описа за 2014година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на  „Про Лего“ АД, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт Р.Х. против отказа на ДСИ при СлРС по и.д.№ 67/14 по описа на ДСИ, да присъедини втори изпълнителен лист към вече образуваното производство. В жалбата си твърди че първоначално образуваното производство е срещу длъжниците – кредитополучатели М.К.Т. и Я.Н.Т., образувано по издадения от СлРС, изпълнителен лист въз основа на заповед за изпълнение по ч. гр.д.№ 809/13 по описа на СлРС.  Твърди че в това производство, СлРС е пропуснал да се произнесе по цялото заявление, като е пропуснал да осъди солидарно и поръчителите за исковата сума. По тази причина е издаден допълнително изпълнителен лист срещу тях, като солидарни длъжници за същото вземане и този изпълнителен лист следва да бъде присъединен към първоначалния. Твърди че никога не е искал от ДСИ да прилага разпоредбата на чл. 456 от ГПК. Моли съда да постанови решение, с което отмени постановлението на ДСИ от 05.03.2014г., като незаконосъобразно  и укаже на ДСИ да присъедини изпълнителният лист.

В съответствие  с изискванията на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви по отказа.

Съдът намира подадената жалба за допустима. За взискателя е допустимо да обжалва отказа на СИ да извърши определено изпълнително действие – в случай да присъедини изпълнителен лист .

Разгледана по съществото си жалбата е неоснователна.

Производството по изпълнително дело № 67/14 по описа на ДСИ при СлРС е образувано по молба на взискателя „Про Лего“ АД, въз основа на представени изпълнителен лист от 20.05.2013г. по ч гр.д.№ 809/2013г. по описа на СлРС за осъждането на М.К.Т. и Я.Н.Т. да заплатят солидарно на „Про Лего“ АД, сумта 3 767,45лв., представляваща главница по договор за кредит от16.10.2006г. ; договорна лихва в размер на 3 338,18лв. за и 16.10.2006г. до 11.02.2013г. и сумата 848,45 лв. разноски.

На 04.03.2014г., кредиторът „Про Лего“ АД е подал по същото изпълнително дело молба, с която е представил нов изпълнителен лист и е поискал той да бъде присъединен към образуваното вече изп. д. № 67/14г. В молбата се посочва, че това е изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д.№ 809/13г., с който са осъдени солидарните длъжници – поръчители И.М.С. и М.К.И. да заплатят сумите по листа. Представен е изпълнителен лист от 22.11.2013г., издаден по ч гр.д.№ 809/2013г. на СлРС, с  който са осъдени „длъжниците, в качеството им на солидарни поръчители като длъжници“ И.М.С. и М.К.И. да заплатят на Про Лего“ АД, сумата 3 767,45лв., представляваща главница по договор за кредит от 16.10.2006г. ; договорна лихва в размер на 3 338,18лв. за и 16.10.2006г. до 11.02.2013г. и сумата 848,45 лв. разноски.

С обжалваното постановление от 05.03.2014г., ДСИ е отказал исканото присъединяване на приложения към молбата изпълнителен лист, тъй като не са налице условията на чл. 456 от ГПК.

Отказът на ДСИ е законосъобразен, макар и не  на основанията изложени в него. Кредиторът не о отправял молба с правно основание чл. 456 от ГПК, поради което разглеждането на основателността на такава е незаконосъобразно.

„Про Лего“ АД е поискал да бъде присъединен новия изпълнителен лист, с който разполага за същото вземане срещу други длъжници, за които той твърди че са солидарно осъдени с първоначалните. Молбата би била допустима и основателна, ако от представения допълнително изпълнителен лист е видно че са осъдени първоначалните длъжници, солидарно, наред с новите посочени. От представения изпълнителен лист от 22.11.2013г. не може да бъде направен този извод.  Действително двата листа са издадени по едно и също дело и за същите сума като размер, но от втория изпълнителен лист не ясно че осъждането е солидарно, наред с първоначалните длъжници. Всяко обяснение на страната, извън изпълнителното основание е ирелевантно за СИ. Следва кредиторът да поиска поправка на издадения изпълнителен лист и след неговото коригиране да го представи за присъединяване по делото.

По гореизложените съображения, съдът

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на  „Про Лего“ АД, ЕИК 175249461, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт Р.Х. против отказа на ДСИ при СлРС  от 05.03.2014г. по и.д.№ 67/14 по описа на ДСИ при СлРС, да присъедини втори изпълнителен лист към вече образуваното производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :