Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

Гр. Сливен, 09.07.2014г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на девети юли през две хиляди и четиринадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 319 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действие на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл.435, ал.2 от ГПК.

         Образувано е по повод жалба от длъжника  Многопрофилна болница за активно лечение д-р Пенкови“ ООД – Сливен против Разпореждане на държавен съдебен изпълнител, с което се определят разноски по изп. дело № 194/2014г. на СИС при СлРС в размер на 1468 лева.

В жалбата се твърди, че Длъжникът е получил на 14.04.2014г. покана за доброволно изпълнение, в която е вписано задължение към Община Сливен в размер на 63 675.07 лева, не включващо държавна такса по чл. 53 от ТДТ по ГПК. В срока за доброволно изпълнение, на 25.04.2014г. длъжникът е заплатил по сметка на Община Сливен частично сумата от 20 000 лева, тъй като в поканата било указано, че държавна такса по чл. 53 от ТДТ не се дължи, ако се изпълни в доброволния срок. Взискателят уведомил за изпълнението ДСИ и поискал прекратяване на производството.

Твърди се още, че с разпореждане на ДСИ, съобщено на 19.05.2014г. са определени за плащане държавни такси в размер на 1468 лева, като след внасянето им изп. дело ще бъде прекратено.

         Предвид горното, от съда се иска атакуваното разпореждане относно дължимите разноски да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

Жалбата е връчена редовно на взискателя в производството, като в законоустановения срок същия не е депозирал отговор по нея.

По делото е представено становище от ДСИ, в което се излагат аргументи мотивиращи издаденото разпореждане за разноски по производството. В изисканата допълнителна информация ДСИ сочи, че разноските са формирани както следва : 24 лева д.т. за образуване на делото, 24 лева справки и 1420 лева държ. такса по чл. 53, ал.1 във вр. с ал.3, предл. 1 от ТДТ по ГПК изчислена върху внесената сума от 20 000 лева.

Предвид горното, съдът намира депозираната жалба за допустима, съгласно разпоредбата на чл. 435, ал.2 предл. последно от ГПК, която предвижда, че длъжникът може да обжалва Постановлението за разноски. Безспорно в разноските по едно производство се включват и дължимите държавни такси, събирани за образуване и движение на делото.

Разгледана по същество жалбата се явява основателна, по следните съображения.

Обжалваното постановление за дължимите разноски в изп. производство е неправилно и в противоречие на законовите разпоредби. В конкретния случай е приложима разпоредбата на чл. 53, ал.2 от ГПК, която предвижда, че върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира.  ДСИ неправилно е определил като „събрана“ сумата от 20 000 лева, а не като „доброволно погасена“ и то в предвидения за това срок. В останалата част размера на определените разноски е правилно съобразен с ТДТ по ГПК.

Предвид изложеното атакуваното постановление се явява постановено в противоречие с процесуалните норми и като такова следва да бъде отменено, а делото върнато за произнасяне от ДСИ, съгласно гореизложените мотиви.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на СлОС

 

Р  Е  Ш  И

 

ОТМЕНЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ на ДСИ за определяне на дължимите разноски в производството по изпълнително дело № 194/2014г. по описа на СИС при СлРС.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ :