Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

ГР.С., дата 23.07.2014 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети юли две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

 като разгледа докладваното от съдия М.БЛЕЦОВА частно гражданско дело № 387 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството се развива по реда по реда на чл. 437 вр. чл. 435, ал. 3 от ГПК.

 

Образувано е по жалба на адв.Н. пълномощник на  К.Г.П. *** – длъжник по изп.д. № 20088350400267 против Постановление на ЧСИ П.Р. рег.№ 835 в КЧСИ  за възлагане на недвижим имот от 19.03.2014 г.

Жалбоподателят счита, че обжалваното постановление за възлагане е незаконосъобразно. Всички действия извършени от съдебния изпълнител са били незаконосъобразни и производството по делото следва да бъде прекратено. Страната твърди, че няма данъчни задължения в размера, който е посочен от ЧСИ, че изпълнителен лист е представен след изтичане на общата погасителна давност за събиране на вземането от страна на кредитора, че в продължение на две години от образуване на изпълнителното дело, взискателят не е поискал извършване на принудителни действия и че в хода на изпълнителното производство няма редовно връчено съобщение за образуване на изпълнителното дело. Жалбоподателят твърди, че кметът на селото не му е давал никакви документи. Твърди се в жалбата, че от м.февруари 2013 г. длъжникът е бил настанен за лечение в ДПБ гр.Раднево и че неправилно в преки тази информация съдебният изпълнител е предприел действия по опис и продажба на недвижимия му имот. Моли се обжалваното постановление за възлагане да бъде отменено и да се прекрати производството по настоящото изпълнително дело.

В срока по чл.436, ал.3 от ГПК от насрещната страна – взискател по изпълнителното дело, не е депозирал отговор на частната жалба.

При спазване изискванията на чл. 436, ал. 3 от ГПК частният съдебен изпълнител е изложил мотиви по обжалваното постановление за възлагане. По същество не е взел становище за допустимостта  и основателността на жалбата, а единствено е посочил какви изпълнителни действия са извършили по делото.

При разглеждане на спора по същество, Сливенски окръжен съд, след като обсъди доказателствата, намиращи се в приложеното копие от изпълнително дело № 267 по описа на ЧСИ П.Р. рег.№ 835 в КЧСИ, с район на действие Сливенски окръжен съд, във връзка с доводите на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

Изпълнително дело № 267/2008 г. по описа ЧСИ П.Р. рег.№ 835 в КЧСИ, с район на действие Сливенски окръжен съд е образувано по молба на взискателя Г.Д.Г. *** против длъжника К.Г.П. за събиране на вземане по изпълнителен лист издаден на 16.06.2003 г. от Новозагорския районен съд за сумата от 1500.00 лв. обезщетение за неимуществени вреди, законната лихва върху тази сума и деловодни разноски в размер на 150.00 лв.

На длъжника са били изпращани многократно покани за доброволно изпълнение. Още в първата изпратена покана за доброволно изпълнение на 10.04.2008 г., длъжностното лице на кметство с.Съдиево отбелязало, че длъжникът П. отказва категорично да получи поканата за доброволно изпълнение и изпълнителен лист.  На 13.11.2008 г. поканата за доброволно изпълнение е била залепена на входната врата и пощенската кутия на адреса на длъжника, а по-късно  такава е била връчена на неговия постоянен адрес в с.Съдиево, община Нова Загора.

На 06.02.2013 г. кметството на с.Съдиево, община Нова Загора  изпратило на ЧСИ удостоверение за наследниците на М.К.К. починала на 14.12.2012 г. В съпроводителното писмо било посочено, че К.Г.П. към този момент са намира в Държавна психиатрична болница „д-р Г. Кисьов“ гр.Раднево.

На 29.04.2013 г. взискателят по изпълнението поискал да бъде насрочен опис на недвижимия имот собственост на длъжника П., който е бил описан в депозирана от ЧСИ молба на 18.12.2012 г. На длъжника било изпратено съобщение за насрочения опис на възбранения недвижим имот, което съобщение е било върнато с отбелязване, че не е връчено на П., тъй като същия бил психично болен и отказвал да го получи. По съобщението ЧСИ направило отбелязване, че факта на освидетелстване не е доказан по делото.

На 14.11.2013 г. ЧСИ извършило опис на недвижим имот, а именно на нива № 010034 находящ се в.м.“Бербера“ в землището на с.Радево, община Нова Загора с площ 11,118 дка. За оценка на имота била назначена съдебна експертиза. Вещото лице Р.Х. посочила в своето заключение, прието от съда на 20.11.2013 г., че справедливата пазарна стойност на имота е  7 783.00 лв. На длъжника отново било изпратено съобщение във връзка с приетата оценка на възбранения имот. Съобщението се върнало с отбелязване от длъжностното лице на кметството М.П., че П. отказва да приеме призовката.

На 27.12.2013 г. била насрочена първа публична продан на недвижимия имот. Същата следвало да се проведе за периода от 5.02.2014г. до 5.03.2014 г. Първоначалната цена на имота била посочена в размер на 5 837,25 лв. Публичната продан била надлежно разгласена, чрез поставяне на обявление за публичната продан на таблото на ЧСИ, в таблото на РС – Нова Загора, Община – Нова Загора. За публичната продан бил уведомен и длъжникът, като длъжностното лице отново посочило, че лицето е с психични отклонения и отказва да приеме призовката. С нарочен протокол от 27.01.2014 г. ЧСИ приел, че публичната продан е редовно разгласена. По публичната продан постъпило едно единствено наддавателно предложение от Н.С.Д. от ГР.С.. Същият предложил цена за имота в размер на 6 220.00 лв. Наддавачът редовно внесъл изискуемият се задатък.

На 6.03.2014 г. бил съставен протокол № 3839 за обявяване на постъпилите от наддавателни предложения и на купувач с него за купувач на недвижимия имот бил обявен Н.С.Д.. В определения срок, той внесъл остатъка от дължимата сума по наддаването и на 19.03.2014 г. било съставено постановление за възлагане на недвижим имот № 4325, с което ЧСИ постановило, че възлага върху Н.С.Д. от ГР.С., ул.“П.Н.“ № * процесния недвижим имот.

Взискателят по изпълнението е искал да се предприемат изпълнителни действия по него с молбата за образуване на изпълнителното дело, както и с нарочни искания от 5.08.2008 г. , 18.12.2012 г., 24.01.2013г.

Видно от представеното с частната жалба удостоверение от НАП К.П. към 04.04.2014 г. е имал задължения в размер на 1424,60лв.

При така установеното от фактическа страна се налагат следните правни изводи:

Тъй като по делото липсват данни на коя дата длъжникът е бил уведомен за постановеното възлагане на недвижим имот, следва да се приеме, че жалбата е подадена в срок.

Изпълнителният процес представлява верига от последователно извършени от съдебния изпълнител действия, които той предприема по искане на взискателя и чиято цел е да удовлетворят неговия законен интерес. Тези действия са предписани от процесуалния закон и обуславят валидността на крайния акт.

В конкретния казус предмет на подадената жалба е постановлението за възлагане на имота, чиято законосъобразност длъжникът оспорва. В разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК е посочено, че постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника само на две основания, а именно, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или че имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Всички останали възражения, които са направени от жалбоподателя във връзка с обжалваното постановление и които са във връзка с липса на редовно връчена покана за доброволно изпълнение и следващи съобщения от ЧСИ,  за наличие  на основания за прекратяване на производството по непредприемане на изпълнителни действия повече от две години, както и за прекратяване на производството, поради   наличие на психично заболяване у длъжника, не следва да се разглеждат в настоящото производство. Следва само да се отбележи, че от данните по делото е видно, че на длъжника са били връчвани съобщения по делото, включително и покани за доброволно изпълнение, които той отказвал да получи. Що се отнася до твърдението за психично заболяване, по делото няма приложени доказателства, че длъжникът е страдал от такова заболяване, което да му е пречило да ръководите своите постъпки и да разбира свойството и значението им. Дори  да бъде прието, че той се лекувал в ДПБ – Раднево, това само по себе си не означава, че същия е бил напълно или ограничено запретен. В този смисъл липсват и такива твърдения.

Публичната продан започва с нейното насрочване и обявяване и приключва с постановлението за възлагане. Доказателствата по делото налагат извод, че публичната продан в конкретния случай е извършена чрез наддаване според изискванията на закона. От документите приложени към изпълнително дело № 267/2008 г., се установява, че в срока за подаване на писмени наддавателни предложения и съобразно изискванията на чл. 489, ал. 4 от ГПК, в канцеларията на ЧСИ, място на проданта по смисъла на чл. 488 ГПК, са постъпили такива, надлежно отразени във входящия регистър на съда. Действията по обявяване на постъпилите наддавателните предложения са документирани в съставените от съдебния изпълнител. Постъпилото в запечатан плик наддавателно предложение е отворено в присъствието на явилия се наддавач. Наддавателното предложение отговаря на условията за валидност съгласно чл. 489 ГПК. За купувач на имота е обявен предложилият най-високата цена, която в случая е била и единствена.

С оглед на изложеното съдът намира, че при публичната продан не са допуснати процесуални нарушения, водещи до опорочаването й. Обжалваното постановление за възлагане, с което тя е приключила е законосъобразно. Не е налице основание за отмяна на обжалваното постановление за възлагане.

Съгласно чл. 437, ал. 4, изр. 2 ГПК, решението не подлежи на обжалване.

Водим от горното, съдът

 

Р      Е     Ш     И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на длъжника К.Г.П. ***-З срещу Постановление за възлагане на недвижими имоти от 19.03.2014 г. по изпълнително дело № 267/2008 г. по описа на ЧСИ П.Р. рег.№ 835 в КЧСИ, с райони на действие Сливенски окръжен съд.           

 

Решението е окончателно  и не подлежи на обжалване.

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                      2.