Р    Е    Ш    Е    Н    И   Е   123

 

Гр. Сливен, 02.06.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в открито заседание проведено на осемнадесети май  през  две хиляди и петнадесета година, в съдебен състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

 

в присъствието на секретаря П.С. и прокурор………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 397 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл. 521, ал.3 от ГПК.

         Постъпила е жалба от адв. А. А. ***, в качеството й на пълномощник на Г.Н.М. - длъжник по изп.дело № 20148370400283 по описа на ЧСИ П.Г. с район на действие Сливенски окръжен съд. В жалбата се атакува Постановление от 19 май 2014г., с което на осн. чл.521, ал.2 от ГПК, ЧСИ е определил справедлива пазарна стойност на вещите  - предмет на изпълнителното производство, а именно: Товарен автомобил „Волво FH 12“ с рег. № СН 36 61 НС за сумата от 14 000лева и Полуремарке „Шмиц“, модел СО1, с рег. № СН 20 74 ЕЕ за сумата 8000лева. В жалбата са наведени съображения, че така определената от ЧСИ цена е силно завишена като при нейното определяне не са изслушвани свидетели запознати със състоянието на ПТС, не е разпитан длъжника, и не са ползвани специални знания на вещо лице. От съда се иска да отмени атакуваното постановление като неправилно и незаконосъобразно.   

         Депозиран е отговор от взискателя „Агатранс” ООД, в която се излагат подробни възражения обосноваващи правилността на атакуваното постановление.

         По делото са представени обяснения от ЧСИ, в което се твърди, че правото на защита на жалбоподателя не е накърнено и в случая не е било необходимо да бъдат разпитвани свидетели и да се ползва вещо лице, тъй като законът урежда тази процесуална възможност само при необходимост.

В с.з. длъжникът се представлява от процесуален представител, който моли съда да постанови решение, с което уважи жалбата.

В с.з. взискателят не се представлява.

Съдът като прецени доводите на страните и данните по делото прие следното от фактическа страна:

На 10.04.2014г. по молба на взискателя „Агатранс“ ООД – Сливен е било образувано изпълнително дело № 2014 837 04 00283 против длъжника Г.Н.М. въз основа на изпълнителен лист издаден на 19.03.2014г. по гр.д. № 5979/2011г. на СлРС, на основание влязло в сила Решение № 1022/03.06.2013г. по гр.д. № 5979/2011г. на СлРС, потвърдено с решение № 318/12.12.2013г. по в.гр.д. № 461/2013г. на СлОС. Предмет на изпълнението е предаване на движими вещи : Товарен автомобил „Волво FH 12“ с рег. № СН 36 61 НС и Полуремарке „Шмиц“, модел СО1, с рег. № СН 20 74 ЕЕ, които са били предмет на договор за продажба, прогласен за нищожен с влязло в законна сила съдебно решение.

ПДИ е редовно връчена на длъжника.

Връчено е уведомление за наложена възбрана и ППИ за опис на недвижим имот.

Извършен е оглед за предаване на движими вещи на 12.05.2014г., при което е констатирано, че вещите липсват и не се намират във владение на длъжника.

По изп. дело е приложен договор за продажба на МПС – предмет на изпълнението от който е видно, че е извършена разпоредителна сделка и владението е предадено на трето лице.

ЧСИ е издал Постановление по реда на чл.521, ал.2 ГПК за определяне равностойността на вещите, предмет на изпълнението, съгласно което : Товарен автомобил „Волво FH 12“ с рег. № СН 36 61 НС е оценен на стойност 14 000лева, а  Полуремарке „Шмиц“, модел СО1, с рег. № СН 20 74 ЕЕ е оценено на стойност 8000лева.

По делото е назначено изготвянето САТЕ, в чието заключение вещото лице е приело следните стойности :

Товарен автомобил „Волво FH 12“ с рег. № СН 36 61 НС е оценен на стойност 10 000лева,

Полуремарке „Шмиц“, модел СО1, с рег. № СН 20 74 ЕЕ е оценено на стойност 5 750лева.

При горните факти съдът прие следното от правно естество, а именно:

Жалбата е допустима, подадена в законоустановения срок от правно легитимирано лице против акт, който подлежи на съдебен контрол.

Подадената жалба е основателна.

Съгласно нормата на чл.521, ал.2 ГПК ако вещта не се намира у длъжника или е развалена, от него се събира равностойността на вещта. При липсата на посочена равностойност в изпълнителния лист, съдебният изпълнител, след изслушване на страните, я определя при нужда въз основа на разпит на свидетели и заключение на вещи лица. Определянето равностойността на вещта става към момента, в който тя не е намерена у длъжника, тъй като съгласно цитирината норма към този момент правото на взискателя да получи вещта се трансформира в такова да получи равностойността й.

В конкретния случай релевантния момент за определяне равностойността на вещите е 12.05.2014г. Досежно този въпрос в настоящето производство не съществува спор предвид предмета на обжалване.

С оглед заключението на изслушаната по делото САТЕ,  пазарната цена на процесните ПТС съществено се разминава с цената определена от ЧСИ. Поради това жалбата следва да бъде уважена и атакуваното постановление отменено, като вместо него бъде определена равностойност на присъдените движими вещи, съобразно заключението на съдебно - техническата експертиза, а именно :

Товарен автомобил „Волво FH 12“ с рег. № СН 36 61 НС е оценен на стойност 10 000лева /без ДДС/,

Полуремарке „Шмиц“, модел СО1, с рег. № СН 20 74 ЕЕ е оценено на стойност 5 750лева /без ДДС/.

Върху определената равностойност на ПТС следва да се присъди и законната лихва, считано от 12.05.2014г., тъй като към тази дата се извършва трансформация на задължението за предаване на вещ в парично такова. Забавата на изпълнение на парично задължение е основание по чл.86, ал.1 от ЗЗД за заплащане на законната лихва.

При този изход на делото, ответникът по жалбата следва да бъде осъден да заплати на жалбоподателя сторените от него съдебно - деловодни разноски, доказани до общ размер от 375 лева – адвокатско възнаграждение 350.00лева и държавна такса 25.00лева.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

 

Р     Е    Ш    И

 

ОТМЕНЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2014г. за определяне на равностойност на вещите - ПТС Товарен автомобил „Волво FH 12“ с рег. № СН 36 61 НС и Полуремарке „Шмиц“ модел СО1, с рег. № СН 20 74 Е, предмет на изпълнението по изпълнително дело № 2014 837 04 00283 по описа на ЧСИ П.Г. с рег. № 837 в КЧСИ.

 

ОПРЕДЕЛЯ  равностойността на Товарен автомобил „Волво FH 12“ с рег. № СН 36 61 НС в размер на 10 000лева /без ДДС/, на Полуремарке „Шмиц“, модел СО1, с рег. № СН 20 74 ЕЕ в размер на 5 750лева /без ДДС/, предмет на изпълнението по изп. дело № 2014 837 04 00283 по описа на ЧСИ П.Г. с рег. № 837 в КЧСИ, ведно със законната лихва върху тази парична равностойност, считано от 12.05.2014г. до окончателното изплащане на задължението.

 

ОСЪЖДА “Агатранс“ ООД с ЕИК 119053085 с адрес гр. С., кв.“Р.“, ул.“Г. О.“ № * ДА ЗАПЛАТИ НА Г.Н.М. *** сумата в размер на 375 лева – съдебноделоводни разноски.

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски Апелативен съд.

 

                                              

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ :