Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 07.08.2014 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на седми август……………..…………………………

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: РАДКА ДРАЖЕВА

МАРИЯ БЛЕЦОВА

при секретаря………………и с участието на прокурора………………...като разгледа докладваното от ………съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 416 по описа за 2014година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на  Л.П.В. против разпореждане от 10.07.2013г. постановено по изп. дело № 20128360400440 по описа на ЧСИ Н.Г.. В жалбата се твърди, че обжалва отказа на ЧСИ да му бъде предадено вземането на длъжника вместо плащане, тъй като счита, че са налице всички основания за това. Твърди, че неговия длъжник „Б. 03“ ЕООД, съгласно решение № 32/15.05.2013г. по гр.д. № 436/11г. по описа на Сливенския окръжен съд има съдебно присъдено вземане от В.Г.В. и И.Г.В. в размера посочен в съдебното решение. Счита, че са налице предпоставките на чл. 510 от ГПК, тъй като върху посоченото вземане на длъжника е бил наложен запор, поискан с молба от 17.07.2013г. и на длъжника на неговия длъжник е било изпратено запорно съобщение, получено на 24.07.2013г. В срока по чл. 508 ал.1 от ГПК той не е оспорил задължението, но и не го е изпълнил. Счита, че след извършването на тези действия и след неговото изрично искане съдебният изпълнител следва да издаде постановление, с което му възложи вместо плащане цитираното вземане, в качеството му на кредитор. Моли съда да отмени постановения отказ като неправилен и незаконосъобразен и даде указания на ЧСИ за уважаване на молбата му от 03.07.2014г. на основание чл. 510 от ГПК.

В дадения срок длъжникът не е депозирал отговор на жалбата.

В съответствие  с изискванията на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви по отказа.

Съдът намира подадената жалба за допустима. За взискателя е допустимо да обжалва отказа на СИ да извърши определено изпълнително действие – в случая такова по чл. 510 от ГПК – възлагане на вземане на длъжника. Макар и обжалваното постановление на съдебния изпълнител от 10.07.2014г. да не съдържа изричен отказ за уважаване на молбата на взискателя по чл. 510 от ГПК, по съществото си същото представлява отказ да се извърши исканото действие, тъй като до взискателя са изпратени съображенията на съдебния изпълнител, че запорираното вземане не може да се събере принудително от третото задължено лице.  

Разгледана по съществото си жалбата е основателна.

Производството по изп. дело № № 20128360400440 по описа на ЧСИ Н.Г. е образувано от взискател Л.П.В. срещу длъжника „Б. 03“ ЕООД за събиране на вземането по изп. лист от 29.02.2012г. по гр.д. № 6/12г. по описа на Апелативен съд, гр. Бургас. На основание чл. 456 от ГПК по молба на същия взискател към делото е присъединен и изпълнителен лист от 22.01.2013г. по гр.д. № 594/10г. по описа на СлОС. На същото основание е присъединен като взискател и А.И.Г., а на основание чл. 458 от ГПК е присъединен взискател НАП за установените публични задължения срещу длъжника. Първоначално взискателят е поискал извършването на опис и публична продан, но впоследствие публичните продани са обявени за нестанали поради неявяване на наддавачи. Извършвани са и други изпълнителни действия, които не са довели до събиране на вземането.

На основание чл. 450 във вр. с чл. 507 и чл. 508 от ГПК по молба на взискателя от  17.07.2013г. е наложен запор на вземанията на длъжника от лицата В.Г.В. и И.Г.В. в размер на 99405.00 лв., съгласно съдебно решение от 15.05.2013г. по гр.д. № 436/11г. по описа на Сливенския окръжен съд. Запорното съобщение е връчено на третото задължено лице на 24.07.2014г. В срока по чл. 508 ал.1 от ГПК третото задължено лице не е отговорило на съдебния изпълнител дали признава вземането, а също така не е внесло дължимата от него сума. С молба от 03.07.2014г. взискателят е поискал на основание чл. 510 от ГПК посоченото вземане да му бъде възложено вместо плащане. С атакуваното разпореждане от 10.07.2014г. ЧСИ е уведомил взискателя, че запорираното вземане не може да се събере принудително от третото задължено лице, тъй като взискателят няма изпълнителен лист срещу него, поради което съдът приема, че по съществото си разпореждането представлява отказ да се извърши исканото изпълнително действие.

Постановеният отказ е незаконосъобразен. Налице са условията на чл. 510 за предоставяне на взискателя на вземането на длъжника му вместо плащане. Върху това вземане е бил наложен запор по реда на чл. 507 от ГПК. Въпреки,  че третото задължено лице не е отговорило на съдебния изпълнител дали признава вземането, това не е пречка за възлагане на същото. Вземането върху което е наложен запор е съдебно признато с решението по гр.д. № 436/2011г. и е установен неговия размер. Изпълнени са всички условия за издаване на постановление от съдебния изпълнител за възлагането на вземането вместо плащане. Не е необходимо взискателят да разполага с изпълнителен лист, издаден на негово име или с изпълнителния лист, издаден в полза на неговия длъжник, за да бъде извършено възлагането. Обстоятелството дали вземането съществува и дали не е извършено плащане следва да бъде отчетено впоследствие към момента, в който взискателят пристъпи към неговото събиране.

С оглед изложеното, съдът намира, че следва да отмени постановения отказ и върне делото на ЧСИ за издаване на постановление за възлагане по чл. 510 от ГПК, съобразно изложените мотиви.

По гореизложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ отказа на ЧСИ Н.Г., формулиран в разпореждане от 10.07.2013г. по изп. дело № 20128360400440 по описа на ЧСИ Н.Г. за издаване на постановление за възлагане на вземането на „Б. 03“ ЕООД срещу И.Г.В., ЕГН ********** и В.Г.В., ЕГН **********, признато със съдебно решение № 32/15.05.2013г. по гр.д. № 436/2011г. на Сливенския окръжен съд, на взискателя Л.П.В..

ВРЪЩА делото на съдебния изпълнител за произнасяне с постановление, съобразно мотивите на съда.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :