РЕШЕНИЕ№                                  

Гр. Сливен, 29.08.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд., в закрито заседание на двадесет и девети явгуст през две хиляди и четиринадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

             ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

като се разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МАРЕВА ч. гр.д.№ 426 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдебен изпълнител на основание чл. 435 ал.1 от ГПК и се движи по реда на чл. 436 и чл. 437 от ГПК.

Подадена е жалба против отказ на съдебния изпълнител на основание чл. 435 ал. 1 от ГПК.

В частната жалба В.Д.Ж. против разпореждане от 17.07.2014г. по и.д. № 631/2013г. на ДСИ при СИС на РС – Сливен, с което е отказано принудителното изпълнение върху посочени в изпълнителен лист машини с мотив, че съгласно извършения оглед на 14.07.2014г. в Производствен цех, находящ се в бивш завод „Спектър“ АД, не се установява идентификация на намерените машини с тези – описани в изпълнителния лист под №, № 8, 11, 12 и 16, както и поради факта, че намерените машини са във владение на трето лице „Гама Нови Мотори“ ЕООД, а не са владени от длъжниците по изпълнителното дело, съгласно чл. 521, ал. 1 от ГПК.

Изтъква се, че управител на дружествата – длъжници по издадения изпълнителен лист по гр.д. № 2638/2011г. на РС – Сливен – „ГАМА ЕЛ МОТОРИ“ ООД и „ГАМА МОТОРИ“ ООД е лицето Н. Д. Н., който е управител освен на тези дружества но и на дружеството „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ЕООД. Поддържа се, че длъжниците по изпълнителния лист държат вещите чрез управителя си в помещение, което е наето от него в качеството му на представител на „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ЕООД.

По изп.д. № 631/2013г. и двете дружества за заявили писмено чрез управителя си Н. Д. Н., че не са собственици, не владеят и не държат никоя от вещите – посочени в изпълнителния лист. – бор машина настолна, без номер и година; струг програмен РГ – България, модел 16 К20 без стружкотранспортьор с българска револвирана глава; бутален компресор 560 литра – рециклиран; преса хидравлична за плоски детайли (за пластмаса и бакелит) 250 KN, употребявана, произведена в Полша с фабричен № 1642 през 1987г.

Третото лице „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ЕООД е заявило в молба от 24.04.2014г. и 08.07.2014г. че не владее и не ползва машините, върху които следва да се изпълнява.

Счита, че поведението на Н. е злоупотреба с права и цели да направи невъзможно изпълнението на решението.

Жалбоподателят оспорва извода на съдебния изпълнител, че не се установява идентичност между намерените вещи и твърдението на Н. съгласно представена от него фактура № 3/07.09.2011г. за закупуването на вещите - посочените в изпълнителния лист, под №, № 8, 11, 12 и 16, в която насока иска събирането на гласни доказателства за установяване, че е монтирал тези вещи през 2003 – 2005г. В тази насока са изложени аргументи, че намерените вещи съдържат всички характеристики – посочени в изпълнителния лист.

Предвид изложеното се иска от съда въз основа и на посочените гласни доказателства, които да се съберат в открито с.з., да постанови решение, с което да отмени постановения от съдебния изпълнител отказ с разпореждането от от 17.07.2014г. по и.д. № 631/2013г. на ДСИ при СИС на РС – Сливен и да постанови ДСИ да извърши принудително изпълнение по отношение на посочените вещи.

По жалбата е постъпило становище от длъжниците – „ГАМА ЕЛ МОТОРИ“ ООД и „ГАМА МОТОРИ“ ООД, в което я оспорват като неоснователна, т.к. се основава на неверни твърдения. Последния аргумент обосновават с факта, че намерените вещи в цеха на „Гама Нови Мотори“ ЕООД не са посочените в изпълнителния лист, което се установява от заключението на вещото лице.

Становище е подадено и от третото лице „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ЕООД, в което жалбата се оспорва като неоснователна. Развити са доводи, че не е налице идентичност между трите дружества независимо от обстоятелството, че се управляват и представлява от едно и също лице – Н. Д. Н.. Твърди, че е собственик на намерените вещи, за което е представена фактура № 5/07.09.2011г. и фактура № 7/08.09.2011г. Освен това помещението, в което са намерени машините се стопанисва от „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ЕООД, а не от длъжниците „ГАМА ЕЛ МОТОРИ“ ООД и „ГАМА МОТОРИ“ ООД, нито физическото лице – Н. Д. Н. - съгласно представения договор за наем № 38/01.09.2011г. Развити са подробни доводи във връзка със собствеността върху машините, като се изтъква, че съгласно чл. 521 от ГПК съдебния изпълнител следва да се увери, че вещите са тези – посочени в изпълнителния лист като и се позовава на заключението на вещото лице, според което вещите имат допълнителна индивиду3ализация, която не е посочена в изпълнителния лист.

В обясненията си съдебния изпълнител се посочва, че след като длъжниците са били поканени да предадат вещите – посочени в изпълнителния лист, същите са подали възражение, че процесните вещи не се намират в тяхно владение или държане, поради което не могат да изпълнят искането и приложили фактури, съгласно които „ГАМА МОТОРИ“ ООД е продало десетки машини още през 2011г. на трето дружество.

Във връзка с това взискателят е оспорил твърденията, че управителят на дружествата ги държи от името на длъжниците в производствени помещения, находящи се на територията на завод „Спектър“ АД, гр. Сливен, Самуиловско шосе“ № 14, които обаче се ползват от трето лице „ГАМА НОМИ МОТОРИ“ ЕООД.

На 14.07.2014г. в присъствието на вещо лице е извършена проверка в същия цех и на място било установено, че вещите под № от 1 до 7 не се намират и вещите под №, № 9, 10, 13, 14 и 15 не се намират на посочения адрес а „.. до цех с площ (по устни данни на управителя Н. Н.) от 470 кв.м., находящ се от северната страна на производствената сграда са установени бутален компресор 560 литра – рециклиран; струг програмен РГ – България, модел 16 К20 без стружкотранспортьор с българска револвирана глава; бор машина настолна, без номер и година и преса хидравлична за плоски детайли (за пластмаса и бакелит) 250 KN, употребявана, произведена в Полша с фабричен № 1642 през 1987г.

Относно бутален компресор 560 литра – рециклиран съдебният изпълнител посочва, че се намира в сграда, която се ползва от „ГАМ НОВИ ОТОРИ“ ЕООД и не е във владение на длъжниците и според заключението на вещото лице не може да се приеме, че е вещта – посочена в изпълнителния лист, т.к. вместимостта не била индивидуализираща характеристика поради възможност за подмяна на резервоара и в изп. Л. липсват модел, сер. № и др. В същия цех за останалите вещи пак с оглед заключението на вещото лице съдебният изпълнител посочва, че не може да се установи, че са вещите – посечени в изпълнителния лист, като освен това вещите са във владение на трето лице – „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ЕООД. Обосновава се разпоредбата на чл. 521 от ГПК според която съдебният изпълнител отнема принудително вещите, само ако се намират във владение на длъжника и, ако са във владение на трето лице не могат да се отнемат и следва да се събере тяхната левова равностойност. При огледа се установило, че имотът, в който се намират вещите се ползва от трето лице „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ЕООД по силата на договор от 01.09.2011г. и не може да се приеме, че някое от дружествата – длъжници владее вещите. Принудителното им отнемане се състои в лишаването на длъжниците от тях, което би могло да се извърши на адреса на тяхното управление – гр. Сливен, кв. „Слънчев бряг“, алея 10, № 4 или на адреса на търговския обект – владян от длъжниците, но такива искания и доказателства не са представени от взискателя.

Въз основа на приложеното копие от изпълнителното дело се установява, че същото е образувано по молбата на В.Д.Ж. за осъществяване на изпълнение срещу длъжниците „ГАМА ЕЛ МОТОРИ“ ООД И „ГАМА МОТОРИ“ ООД, въз основа на представения изпълнителен лист от 13.11.2012г. – издаден въз основа на Решение № 115 от 31.01.2012г и решение от 12.06.2012г. по гр.д. № 2638/2011г. на РС – Сливен и Решение № 216 от 29.10.2012г. по в.гр.д. № 398/2012г. на ОС – Сливен за осъждането на длъжниците да предадат на взискателя собствените му движими вещи – подробно описан в 16 пункта машини.

На длъжниците е била връчена ПДИ за предаване на посочените движими вещи, на което и от двете дружества е постъпило възражение, че притежаваните от тях вещи са продадени на друго дружество през м. май 2011г. и към настоящия момент не притежават никакви машини и съоръжения.

В подкрепа на твърденията си са представили 5 бр. фактури по повод на които взискателят е възразил, че не е убеден относно идентичността между машините – посочени във фактурите и тези в изпълнителния лист.

Във връзка с това ДСИ с разпореждане от 06.02.2014г. е указал взискателят „.. да посочи адрес на длъжниците, където същите осъществяват държане на процесните движими вещи..“

В молба от 21.03.2014г. взискателят е посочил, че Н. Д. Н. държи вещите в помещения наети на името на друго дружество „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ в производствени помещения на адрес: гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе“ № 14, бивш завод „Спектър“ АД в производствена сграда – построена до административната сграда. Посочил е, че помещенията не са номерирани ичрез индивидуализацията им по площ е посочил местонахождението на 12 от машините и е поискал изземването им.

Въз основа на това съдебният изпълнител е изискал от „Спектър“ АД да отговори дали някое от дружествата „ГАМА МОТОРИ“ ООД, „ГАМА ЕЛ МОТОРИ“ ООД И „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ЕООД с управител Н. Д. Н. е наемател на производствени помещения. Във връзка с това на  22.05.2014г. от „Спектър“ АД е постъпило писмо, в което се посочва, че „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ЕООД е наемател на четири помещения и е приложен договор за наем от 01.09.2011г.

Въз основа на това съдебният изпълнител е насрочил изземване на 14.07.2014г. от 10 часа в посочените от взискателя помещения.

На 08.07.2014г. от „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ЕООД Е постъпило становище, в което посочва, че всяка една от посочените машини в представения им списък е с различна индивидуализация, съответно, че не владеят машините посочени в списъка. Посочили са, че ако чрез отнемане на машините бъдат причинени вреди, дружеството ще потърси възмездяване от Министерство на правосъдието и Министерство на финансите.

На 14.07.2014г. в присъствието на представител на длъжниците, на взискателя, на третото лице „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ЕООД и на вещо лице, ДСИ е съставил протокол за принудително отнемане и предаване на вещи, в които е посочил, че вещите под № от 1 до 7, №, № 9, 10, 13, 14 и 15 не са намерени, а вещи под № 8, 11, 12 и 16 от изпълнителния лист не може да ес приеме, че са тези намерени в помещенията.

Въз основа на това ДСИ е постанови.а „ОТКАЗ от принудително изпълнение“ и на в.л. Вл. А. е възложено да извърши допълнително оглед и да отговори дали намерените четири машини: бор машина настолна, без номер и година; струг програмен РГ – България, модел 16 К20 без стружкотранспортьор с българска револвирана глава; бутален компресор 560 литра – рециклиран; и преса хидравлична за плоски детайли (за пластмаса и бакелит) 250 KN, употребявана, произведена в Полша с фабричен № 1642 през 1987г. са вещите посочени в изпълнителния лист.

В заключението си от 17.07.2014г. в.л. А. е посочило, че бутален компресор 560 литра – рециклиран не може да твърди, че е посочения в изпълнителния лист; преса хидравлична за плоски детайли (за пластмаса и бакелит) 250 KN, употребявана, произведена в Полша с фабричен № 1642 през 1987г. – поради липсата на модел и други характеристики не му дава основание да приеме, че е посочената в изпълнителния лист; струг програмен РГ – България, модел 16 К20 без стружкотранспортьор с българска револвирана глава поради липсващ фабр. №, не може да каже кой е от намерените четири и бор машина настолна, без номер и година поради липсата на номер и година не му дават основание да счита, че е намерената.

Върху заключението ДСИ е постановил, че отказва „…принудително изпълнение в/у посочените в изпълнителния лист машини, т.к. съгласно извършения оглед на 14.07.2014г. в производствен цел, находящ се в бивш завод „Спектър“ АД не се установява пълна идентификация на намерените машини с номера 8, 11, 12 и 16…, както и поради факта, че намерените машини са във владение на „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ЕООД и не са във владение на длъжниците съгласно чл. 521“

Въз основа на така установеното от фактическа страна съдът намира, че отказът на ДСИ да осъществи принудително изпълнение е незаконосъобразен и следва да се отмени.

При наличието на представен от взискателя изпълнителен лист за съдебния изпълнител не съществува възможност да откаже осъществяването на принудително изпълнение по представения изпълнителен лист, нито да поставя под съмнение изводите на съда по въпросите, за които влязлото в сила решение има сила на присъдено нещо.

Така с влязло в сила решение по гр.д. № 2638/2011г. на РС – Сливен на основание чл. 108 от ЗС ответниците „ГАМА ЕЛ МОТОРИ“ ООД и „ГАМА МОТОРИ“ ООД са осъдени да предадат на В.Д.Ж. движими вещи – описани в 16 пункта на изпълнителния лист, измежду които под № 8, 11, 12 и 16: бор машина настолна, без номер и година; струг програмен РГ – България, модел 16 К20 без стружкотранспортьор с българска револвирана глава; бутален компресор 560 литра – рециклиран; преса хидравлична за плоски детайли (за пластмаса и бакелит) 250 KN, употребявана, произведена в Полша с фабричен № 1642 през 1987г.

Обективните предели на силата на присъдено с влязлото в сила решение по ревандикационния иск, въз основа на което е издаден изпълнителния лист, по аргумент от разпоредбата на чл. чл. 298, ал. 1 от ЗС се разпростират по въпроса за собствеността, въпроса за осъществяваното от ответниците владение – държане с намерение за своене, и задължение за предаването им на ищеца.

Следователно е недопустимо съдебният – изпълнител да събира становища и доказателства по тези въпроси и още повече такива, които според посочената в тях дата предхождат съдебното решение, по което е издаден изпълнителния лист. Съгласно чл. 297 ГПК влязлото в сила решение е задължително за съда, който го е постановил, и за всички съдилища, учреждения и общини в Република България, в т.ч. и съдебните изпълнителнители.

Така в Решение № 115 от 31.01.2012г и решение от 12.06.2012г. по гр.д. № 2638/2011г. на РС – Сливен и Решение № 216 от 29.10.2012г. по в.гр.д. № 398/2012г. на ОС – Сливен е прието, че вещите – описани в 16 пункта, са достатъчно индивидуализирани с оглед правото на собственост на взискателя. Следователно е недопустимо съдебният изпълнител да събира доказателства по спор относно собствеността на движимите вещи посредством други характеристики и е длъжен да ги отнеме от длъжниците, в случай, че намери такива вещи в тяхно владение.

Доколкото в обясненията на ДСИ се съдържа становище, че вещите не са във владение на длъжниците, относно субективните предели на влязлото в сила решение следва да се съобрази от една страна местонахождението на машините – посочено в решенията като място, на което длъжниците упражняват или са извършвали производствената си дейност и от друга – да се държи сметка за разпоредбата на чл. 429 във вр. с чл. 226, ал. 3 от ГПК.

Във всеки случай, ако съдебният изпълнител прецени, че не са налице предпоставките на чл. 521, ал. 1 от ГПК и трето лице осъществява добросъвестно владение по смисъла на чл. 78 от ЗС, то би могъл да постанови отказ за извършване само на посочените в тази разпоредба действия. В този случай за него възниква задължение да предприеме необходимото за осъществяване на принудителното изпълнение чрез действията – посочени в чл. 521, ал. 2 и ал. 3 от ГПК, но е недопустимо да постановява „отказ от принудително изпълнение“.

Водим от гореизложеното съдът

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 17.07.2014г. по и.д. № 631/2013г. на ДСИ при СИС на РС – Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, с което ДСИ е отказал принудително изпълнение върху посочените в изпълнителния лист машини

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

      

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                   2.