Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

гр. С., 25.11.2014г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в открито заседание на трети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в състав: 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

                                                                           СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

 

в присъствието на секретаря Е.Х., като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 433 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството се движи по реда на чл. 462 от ГПК.

         Образувано е по жалба на Община Сливен против Протокол за разпределение на суми от 14.07.2014г. по изп. дело № *0147680400004/2014г. на ЧСИ М.М. с район на действие СлОС.

В жалбата се твърди, че извършените действия са недопустими, тъй като са разпределени суми в размер на 39 458.03 лева, представляващи бюджетни средства по проект, финансиран със средства от ЕС. Твърди се още, че преведената сума представлява наложена парична гаранция /неустойка/ на Изпълнителя по договор с бенефициент Община Сливен, като тази сума била в разпореждане на Управляващия орган на предоставените средства от ЕС и за разпореждането с тях е необходимо изрично разпореждане на Разпоредителя.

Излагат се подробни съображения, че съставеният протокол за разпределение е незаконосъобразен, тъй като средствата са бюджетни и не подлежат на разпределение от ЧСИ. Твърди се също, че Взискателят е придобил правата си въз основа на недействителна цесия, като се навеждат и твърдения за незаконосъобразност на действията на ЧСИ при налагане на запори върху банковите сметки на Община Сливен.По твърденията са изложени подробни аргументи.

Предвид изложеното от съда се иска да бъде отменен съставения и предявен на 14.07.2014г. протокол за разпределение на суми по изп. дело № *0147680400004/2014г. на ЧСИ М.М., с район на действие СлОС.

Жалбата е връчена на Взискателя, който в законоустановения срок е депозирал възражение, в което излага доводи за недопустимост и неоснователност на жалбата. Навеждат се твърдения, че оплакването за несеквестируемост на средствата по банковите сметки, върху които е насочено изпълнението и са преведени суми е неотносимо, тъй като предмет на проверка в настоящето производство следва да бъде единствено законосъобразното разпределение на суми, получени по реда на принудителното изпълнение. Твърди се, че запорите на банковите сметки са наложени и срещу тях длъжника е подал жалба, предмет на разглеждане по в.гр.д. № 370/2014г. на СлОС. Именно в това производство длъжникът е следвало да изложи всички свои съображения по смисъла на чл. 435, ал.2 от ГПК за несеквестируемост на имуществото по отношение на което е насочено изпълнението. Твърди се още, че разпределените суми са преведени по сметка на длъжника на друго основание, т.е. те имат друг произход. С оглед твърдението, че процесната сума представлява неустойка за забавено изпълнение и текущи лихви, заплатена на длъжника Община Сливен от Изпълнителя по договора на осн. чл.92 от ЗЗД, сочи че не е налице никоя от хипотезите на чл.520 ГПК, тъй като средствата не са постъпили като субсидия от републиканския бюджет и не представляват преведени от Европейския съюз или по други между народни програми и договори. Дори и да се приеме, че средствата са бюджетни, то същите подлежат на принудително изпълнение по реда на глава 45 от ГПК, с изключение на изрично посочените. От съда се иска жалбата да бъде оставена без разглеждане, респ. без уважение.

По делото е депозирано и становище от ЧСИ, в което се излага подробно хронологията по движение на изп. дело и съставянето на атакувания протокол за разпределение.

След анализ на изложеното в жалбата и отговора по нея, както и представените доказателства по изп. дело № *0147680400004/2014г. на ЧСИ М.М., настоящия съдебен състав установи следното от правно естество :

По искане на взискателя по изп. дело № *0147680400004/2014г на 27.05.2014г. и на 28.05.2014г. са наложени запори на банковите сметки на длъжника Община Сливен в КТБ АД София, ПИБ АД София и „Търговска банка Д“ АД София. С жалба, депозирана на 30.05.2014г., длъжникът -община Сливен е обжалвал действия на ЧСИ по отношение на наложените запори, като с определение № 442/17.07.2014г. по ч.гр.д. № 370/2014г. на СлОС жалбата е оставена без разглеждане.

Впоследствие, на 09.06.2014г., по изп. дело № *0147680400004/2014г. е постъпила от „Търговска банка Д“ АД сума в размер на 39 458.03 лева, предмет на атакуваното разпределение, предявено на страните на 14.07.2014г.

Установява се, че сумата постъпила по сметка на ЧСИ е от две партиди на сметка на община Сливен в „Търговска банка Д“ АД, съответно със салда : 2434.74 лева и 37 023.39 лева.

Първата партида / с остатък 2 434.74 лева/ е открита по проект „Регион Сливен, кръстопът на традиции, култури и епохи“ в изпълнение на оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013г.“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на РБългария.

Втората партида / с остатък 37 023.39 лева/ е открита за „Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак“ в гр. С. по договор от 03.06.2011г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „регионално развитие 2007 – 2013г.“ Изпълнител по проекта е „Водстрой 98“ АД, съгласно сключен договор от 15.11.2012г. Поради неизпълнени задължения по договора от страна на изпълнителя, същият дължи неустойка на възложителя за просрочие в размер на 97 дни съгл. Чл. 69, ал.1 от Договора в размер на 37 014.77 лева. Община Сливен е уведомила по надлежния ред Управляващия орган за получената неустойка и очаква отговор как ще се разходва същата, т.к. сумата е на разпореждане на УО.

При изслушване на назначеното по делото вещо лице се установява, че процесните средства са такива на проект на Европейска програма, които са строго целеви и са отпуснати въз основа на договор за предоставена безвъзмездна финансова помощ, със строго определено предназначение и определена цел. Това са средства по Европейски програми, които са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Сметките по които са преведени средствата представляват различни партиди по една и съща сметка, като всяка партида се открива за различен проект. Това са целеви сметки, по които не могат да постъпват суми, различни от целта за която са открити, съответно и не могат да бъдат разходвани. Всички суми, които постъпват по тях са за разходване на средства по проекта.

Гореизложеното мотивира настоящия съдебен състав да приеме, че средствата обект на разпределение, като такива по международни програми и договори на общините,  изцяло попадат под разпоредбата на чл. 520, ал.2 от ГПК и по отношение на тях законът не допуска принудително изпълнение. Тези средства са изцяло целеви и разпореждането с тях е в правомощията на Управителния орган по оперативната програма, финансирана със средства от Европейския съюз. Ето защо атакуваното разпределение следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно, а делото върнато на ЧСИ за изготвяне на ново разпределение, изключвайки процесните суми.

С оглед изхода на делото на жалбоподателя следва да бъдат присъдени разноските, направени пред настоящата съдебна инстанция в размер на 775 лева.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

 

                                    Р    Е    Ш    И

 

ОТМЕНЯ извършеното разпределение по изп. дело № *0147680400004/2014г. на ЧСИ М. М., рег. № 768 с район на действие ОС - Сливен, обективирано в протокол, предявен на страните на 14.07.2014г.

 

ОСЪЖДА „ХЕРМЕС Л.Л.“ ЕООД гр. С. с ЕИК 202863210 със седалище и адрес на управление гр. С., бул.“Г. Данчев“ № *, хотелски комплекс „Спорт Палас“  ДА ЗАПЛАТИ  НА  ОБЩИНА СЛИВЕН сумата в размер на 775 лева, представляващи деловодни разноски пред настоящата инстанция.

 

Решението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                     

                                                        ЧЛЕНОВЕ :