Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 21

 

гр.Сливен, 26.02.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание, проведено на шестнадесети февруари през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при участието на секретаря И.К.,

като разгледа докладваното от съдията КОСТОВА  гр.д. 448 по описа за 2014 год. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявена е искова молба от „ВиК” ЕАД срещу МБАЛ „Д-р Пенкови” ООД, в която се твърди, че страните са в трайни търговски отношения помежду си, като дружеството ответник е потребител на услугите ВиК. Стопанисваният от ответника обект е заведен в системата под абонатен № 226591, находящ се в кв.11 УПИ 1, по плана на Зона А, к-с „Меден рудник”, гр.Бургас. Твърди се, че между страните по делото е сключен предварителен и окончателен договор за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води № 226591 от 27.10.2011г. Измервателното средство, което отчита осъщественото водоподаване  представлява 40 куб.м. цифров водомер, монтиран в подземието на обекта, заедно с водомера, заведен на „Медицински център 3” - Бургас ЕООД,  който отчита по отделен абонатен номер и партида. Твърди се, че измервателното средство се проверява и отчита редовно, от служители на дружеството, при спазване на всички нормативни изисквания, а именно първоначално чрез запис в карнет, а впоследствие електронно, чрез специално мобилно устройство. Посочва се, че в рамките на парцела, е изградена водомерна шахта с монтирани два централни водомера, като при установяване на разлики по тях съответното количество от разпределение се начислява по процесната партида. Твърди се още, че ответното дружество има неизплатени в срок задължения по горепосочения абонатен номер за доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от 28.05.2013г. до 25.03.2014г. с отчетен период по фактури от 04.04.2013г. до 06.03.2014г., на стойност 28 747,18 лева. Твърди се, че с оглед липсата на изпълнение била изпратена призовка за доброволно плащане отговор по която не е постъпил. Поради това било подадено Заявление за издаване на Заповед за изпълнение и образувано ч.гр.д. № 2069/2014г. на РС – Сливен. Същото е уважено, като ответникът е подал възражение в срок. С оглед указанията на съда е предявена настоящата искова молба с правно основание чл. 415 и чл.422 вр. 124 от ГПК, с която се иска да бъде признато за установено съществуването на вземането на ищеца в размер на сумата от 28 747,18 лева главница по издадената заповед за изпълнение, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК до окончателното изплащане на сумата.

Исковата молба е връчена редовно на ответното дружество.

В законоустановения срок е депозиран писмен отговор по нея.

В същия ответникът оспорва дължимостта на претендираните от ищеца суми, тъй като се твърди, че посочените количества вода не са действително потребени и реално отчетени. Твърди се, че ищцовото дружество не е изпълнявало задълженията си за редовно отчитане на водомерите. Оспорват се представените преписи за карнети за отчитане на изразходваното количество вода. Твърди се, че карнетът няма достоверна дата, а в него има поправки и добавяния. Направените вписвания са неясни, неритмични и в никакъв случай не може да се приеме, че това са действително потребени количества вода. Посочва се, че няма данни ответникът да е извършил някакви действия, с които да се създадат условия за неточно отчитане на потребените количества вода, но имотът е нередовно инкасиран, кубиците изразходвана вода не са отразявани в карнета, няма данни да е уведомяван началника за създаване от собствениците проблеми при инкасирането на имота, не са изготвени съответните протоколи за това. Твърди се, че карнетът не е подписван, а именно въз основа на записванията са били издавани данъчни фактури. Посочва се, че при установеното неправилно отчитане и некоректно водене на карнета липсва реална база, която да послужи за реализиране договорната отговорност на ответника да заплати изразходените количества вода. Твърди се още, че ответното дружество е извършвало плащания към ищцовото дружество по част от представените по делото фактури, а именно по фактура  от 28.05.2013г. по фактура от 26.06.2013г., по фактура от 23.07.2013г. С оглед възраженията за неоснователност на главната искова претенция се претендира и неоснователност на акцесорната претенция за присъждане на лихва за забавено плащане. Представят се писмени доказателства във връзка с извършените плащания.

В с.з. ищецът чрез процесуалния представител признава извършеното в хода на делото плащане на претендираното задължение – главница и законна лихва. Претендира присъждане на разноски.

В с.з. ответното дружество чрез процесуалния представител заявява, че платената сума покрива, както исковата претенция относно главница, законна лихва върху нея, така и съдебно- деловодните разноски.

Въз основа на събраните по делото доказателства се установява от фактическа страна следното :

Между страните е сключен договор № 226591/27.10.2011г. за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Водоснабдявания обект представлява сграда – Здравно заведение, в която упражняват медицински дейности „МБАЛ д-р Пенкови“ ООД и „Медицински център ІІІ Бургас“ ЕООД.

Като водоснабдяван обект ответникът се индивидуализира :

-         Абонат 226591, водомер фабр. № 90503857, виртуален номер 2000001808;

-         Абонат 226591, водомер фабр. № 39503855, виртуален номер 2000001809;

-         Абонат 226591, водомер фабр. № 0025897, виртуален номер № 2000001810.

Измервателните уреди – водомери са три броя. Разположени са : Два броя във водомерна шахта в двора на МБАЛ и 1 брой в абонатната станция в сградата.

Отчитането на водомерите се извършва електронно, чрез мобилно устройство.Показанията на водомерите кореспондират с тези отразени в дружеството В и К оператор. Общото количество вода, преминало през измервателните уреди за периода от 04.04.2013г. до 06.03.2014г. по издавани фактури за периода от 28.05.2013г. до 25.03.2014г. е 12526,250 куб.м.

На 10.05.2014г. ищецът, в качеството му на заявител е депозирал пред СлРС заявление по реда на чл.410 ГПк за издаване на заповед за изпълнение. Същото е уважено и издадена заповед № 1400/12.05.2014г., с която е разпоредено ответното дружество да заплати на ищеца исковата сума, ведно с разноски пред заповедния съд в размер на 1535.94 лева.заповедта е връчена на 16.05.2014г., като в законоустановения срок е депозирано възражение  по реда на чл.414 ГПК.

         Назначената по делото ССчЕ установява, че процесните фактури са надлежно осчетоводени и при двете страни. Вещото лице сочи, че към момента на изготвяне на назначената ССчЕ, дължимата остатъчна сума, приспадайки вече извършени плащания, е в размер на 24 747.18 лева. Сметка 444 „вземания по съдебни спорове“ стои открита при ищеца В и К ЕАД – Бургас със сумата 24 747.18 лева.

         В с.з., проведено на 02.02.2015г. ответното дружество е представило платежно нареждане от 28.01.2015г., видно от което същото е платило на ищеца сумата от 54 536.42 лева. Представеното доказателство не е оспорено от ищцовата страна. Процесуалния представител на ищеца е признал извършеното плащане на претендираната по делото главница, както и законна лихва върху нея.

        Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото доказателства, неоспорени от страните, които взаимно се допълват и кореспондират по между си. Съдът даде вяра и кредитира заключенията на назначените по делото СТЕ и ССчЕ, като изготвени от компетентни и добросъвестни вещи лице.

         Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество :

Претенцията е с правно основание чл.422 от ГПК. Исковата молба е депозирана в указания от заповедния съд едномесечен срок.

Между страните не е спорно съществуването на правоотношение с предмет доставка ВиК услуги до описания в исковата молба обект, който е водоснабден от ВиК системите, експлоатирани от Водоснабдяване и канализация ЕАД – Бургас, в качеството му на действащ ВиК оператор за региона.

Страните не спорят по делото, че ответното дружество е имало към ищеца неплатени задължения за доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от 28.05.2013г. до 25.03.2014г. с отчетен период по фактури от 04.04.2013г. до 06.03.2014г. В хода на процеса в.л. е установило, че ответното дружество е заплатило сумата от 4000лева. Дължимият остатък е установен в размер на 24 747.18 лева. Същата обаче е заплатена изцяло от ответника до приключване на делото, който факт е признат от процесуалния представител на ищеца.

Предвид извършеното в хода на делото погасяване на вземането, исковата претенция следва да се отхвърли изцяло. Въпреки това, тъй като ответника с поведението си е дал повод за завеждане на делото и е платил претендираната сумата в доста по – късен момент, то на ищцовото дружество следва да бъдат присъдени разноски, доказани до размер от 3 870.29лева, съгласно представен списък по чл.80 от ГПК.

Видно от представеното по делото банково бордеро на ищеца е заплатена сума от 54 536.42 лева, която значително надхвърля освен исковата претенция, така и претенцията за разноски, поради което съдът приема, че същата е заплатена изцяло.

Предвид гореизложеното претенциите на ищеца следва да бъдат отхвърлени като погасени, чрез плащане в хода на процеса.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

 

                                    Р     Е    Ш     И

 

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД с ЕИК 812115210 с адрес гр. Б., ул.“Ген. В. В.“ № * иск за признаване на установено съществуване на вземане срещу МБАЛ – Д-р Пенкови ООД с ЕИК 119516793 и адрес на управление гр. С., ул.“Х. Д.“ № * до размер на 24 747.18 лева, дължима за доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от 28.05.2013г. до 25.03.2014г. с отчетен период по тях 04.04.2013г. до 06.03.2014г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението 10.05.2014г. до окончателното изплащане, като погасен чрез плащане в хода на процеса.

 

ОТХВЪРЛЯ претенцията на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД с ЕИК 812115210 с адрес гр. Б., ул.“Ген. В. В.“ № *срещу МБАЛ – Д-р Пенкови ООД с ЕИК 119516793 и адрес на управление гр. С., ул.“Х.Д.“ № * за присъждане на деловодни разноски в размер на 3 870.29 лева, като погасена чрез плащане в хода на процеса.

 

               Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски апелативен съд.

 

 

 

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :