Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

гр. Сливен, 01.09.2014 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                      НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                       СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 449 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ЧСИ на 19.08.14г. е постъпила жалба от взискателя против отказ на СИ да извърши искано изпълнително действие, и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят заявява, че ЧСИ е извършил на 16.08.12г. опис на движими вещи, намиращи се в помещението, ползвано от дружеството длъжник, а управителката на последното е представила непосредствено след описа договор за наем на тези вещи, от който ставало ясно, че те са собственост на нейния съпруг. Счита, че отказът на ЧСИ да извърши продажба на вещите накърнява правата на взискателя, тъй като съдебният изпълнител следвало да задължи управителя на дружеството длъжник да представи документи за собственост, от които да е видно, че А.И. е собственик на описаните вещи. Освен това заявява, че резолюцията на СИ не съдържа мотиви. С оглед изложеното жалбоподателя моли СлОС да постанови решение, с което да отмени разпореждането на ЧСИ и задължи последния да извърши продажбата на движимите вещи. Претендира разноски за адвокатски хонорар.

Насрещната по жалбата страна не е подала писмено възражение.

ЧСИ е представил писмени обяснения, с които описва действията си.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя и възраженията на насрещната страна, СлОС счита, че жалбата е допустима, но неоснователна:

Изпълнително дело №20118350400917 на ЧСИ с рег.№ 835 и район на действие района на СлОС е образувано въз основа на изпълнителен лист по  гр.д. № 1552/2009г. на СлРС, със страни – взискател – „Скорпион“ ООД, гр. Сливен и длъжник – „Естир“ ЕООД, гр. Сливен.

С молбата за образуване на изпълнителното дело взискатерлят е посочил като изпълнителен способ запор върху банкова сметка ***. По-късно е поискано извършването на запор и върху движими вещи на длъжника. Със съобщение от 21.06.12г. последният е уведомен, че ще бъде извършен опис на движими вещи на 16.08.2012г. С протокол от 16.08.12г. ЧСИ е описал в 12 пункта движими вещи, находящи се  в помещение в гр. Сливен, кв. „Ст. Заимов“ 69 – кафе заведение за бърза храна. На описа е присъствал управителя на дружеството длъжник. На 28.08.2012г. управителят е представил на ЧСИ писмен договор за наем на описаните движими вещи, сключен на 01.08.2008г. с лицето А.И. като наемодател и дружеството-длъжник. Представен е и писмен договор за продажба на движими вещи, сред които и описаните от ЧСИ, сключен на 07.07.2007г. между продавача ЕТ „Зодиак – А.И.“ и А.И.. Междувременно, по искане нва взискателя, ЧСИ е извършвал редица други принудителни изпълнителни действия.

С писмена молба от 28.05.2014г. управителят на дружеството-взискател е поискал от ЧСИ да извърши оценка и продажба на движимите вещи, описани на 16.08.2012г.

С резолюция от 30.05.3014г. ЧСИ е отказал да извърши продажба на тези вещи, като се е позовал на представения договор за наем.

Въззивният съд намира отказа на ЧСИ за законосъобразен, поради което жалбата против него е неоснователна.

 Изпълнението върху движими вещи като принудителен способ за удовлетворяване на взискателя от имуществото на длъжника, се състои от поредица от последователни фактически и правни действия, които ЧСИ следва да извърши. По начало, съгласно разпоредбата на чл. 442 от ГПК, обект на изпълнението може да бъде само вещ, която е на длъжника. Аргумент в тази посока е разпоредбата на чл. 440 ал. 1 от ГПК, която предвижда право на иск за всяко засегнато от изпълнението лице, което може да иска установяване, че имуществото, върху което е насочено изпълнението, не принадлежи на длъжника. С оглед това, съдебният изпълнител, започвайки принудителното изпълнение върху движими вещи, съгласно разпоредбата на чл. 465 от ГПК, може да опише тези вещи, намиращи се във владение на длъжника, освен ако от обстоятелствата е явно, че те принадлежат на друго лице.

В случая по време на описа СИ не е можел да направи такъв извод, едва след представянето на договора за наем на тези вещи /както и на договора за покупката им от страна на наемодателя/, сключен 4 години преди описа, той е констатирал, че описаните вещи принадлежат на трето спрямо изпълнителното производство лице, тоест – не са част от имуществото на длъжника. Доказателствената сила на тези документи не подлежи на проверка и обсъждане в настоящото производство. Ако по съответния ред взискателят опровергае материалната сила на представените договори, няма пречка отново да поиска запор и продажба на това имущество. Така, доколкото изпълнението върху движимите вещи е комплекс от действията, включващи описа, оценката и продажбата им, то щом преди приключването им СИ установи, че е насочил изпълнение върху чужди вещи, той може да откаже извършването на тези действия. В противен случай би се стигнало до изпълнение върху имущество, което не принадлежи на длъжника – тоест – до противоречие с нормата на чл. 442 от ГПК. Без значение е в кой момент е установил това, щом правото на собственост не е било в патримониума на длъжника много преди образуване на изпълнителното производство, тъй като правната норма не изисква задължително отправяне на възражение по време на описа, нито свързва неотправянето му с неблагоприятни последици за длъжника.

Поради това липсват основания за отмяна на отказа на ЧСИ да извърши исканите изпълнителни действия – оценка и продажба на описаните движими вещи.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от  “Скорпион 97“ ООД, гр. Сливен жалба против отказ на ЧСИ от 30.05.2014г. за извършване на оценка и продажба на движимите вещи, описани с протокол от 16.08.2012г. по изпълнително дело №20118350400917 на ЧСИ с рег.№ 835 и район на действие района на СлОС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

   ЧЛЕНОВЕ: