РЕШЕНИЕ                                                        

гр. Сливен, 22.12.2014г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на шестнадесети декември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря К.И., като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 459 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Предмет на делото са предявените в условията на кумулативно, обективно съединяване от В.Б.В. против С.К.А. осъдителни искове за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 30 600лв. (тридесет хиляди и шестстотин лева), представляваща размера на претърпени имуществени вреди, в резултат на виновното и противоправно поведение на ответника, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането - 27.06.2013г. до окончателното изплащане на сумите, с правно основание по чл. 45 от ЗЗД и по чл. 86, ал. 1 ЗЗД

Предявените права са основани в исковата молба на следните обстоятелства:

С влязла в законна сила присъда № 4 от 12.02.2014г., постановена по НОХД № 239/2013 година по описа на Районен съд град Котел ответникът С.К.А. е признат за виновен за това, че на 27.06.2013г. след обяд в град Котел като използва техническо средство (стълба и резец) отнел от владението и без съгласието на ищеца В.Б.В. движими вещи: 338,97 гр. златни изделия 14 карата х 50 лева за грам на обща стойност 16 948,50лв. и пари на обща стойност 120 000лв. – всичко на обща стойност 13 6948,50лв., с намерение противозаконно да ги присвои, която кражба е в особено големи размери и пердставлява престъпление по чл.195, ал.2, вр. ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1 от НК.

По време на досъдебното производство ответникът предал на разследващите органи сумата от 89 400 лева и 338,97 гр. златни изделия, които били върнати на ищеца, но не му е възстановена сумата от 30 600лв.

В хода на наказателното производство НОХД № 239/2013 година по описа на Районен съд град Котел ищецът предявил граждански иск за сумата 30 600лв., но с протоколно определение от 12.02.2014г. съдът не е приел за разглеждане така предявения граждански иск.

В резултат на неправомерните и виновни действия на ответника, изразяващи се в извършеното от него престъпление срещу собствеността на ищеца, за което същият е признат за виновен с влязла в законна сила присъда, ищецът е претърпял имуществени вреди в размер на 30 600лв., представляваща част от общия размер на открадната сума в размер на 120 000лв.

 Ответникът не е представил отговор на исковата молба в срока по чл.131, ал.1 ГПК и не се е позовал, съответно не е доказал обстоятелствата по чл.133 от ГПК, изключващи предвидените в същата разпоредба последици на процесуална преклузия.

В с.з. за ищеца се явява представител по пълномощие – адв. М.Р., която поддържа предявените искове, на посочените в исковата молба фактически и правни основание, както и искане за постановяване на неприсъствено решение.

Ответникът – редовно призован, не изпраща представител в с.з. и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

На основание чл.239 ал.1 от ГПК съдът намери, че следва да уважи искането на ищеца и да постанови неприсъствено решение. На страните са указани последиците от неспазване срока за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание. Съобщаването на неблагоприятните последици, предвидени в нормата на чл.238 ал.1 и посочени в чл.239 ал.1 т.1 ГПК се установява от отрязъка на приложените по делото призовки.

Въз основа на посочените и представените с исковата молба доказателства на основание чл. 239, ал. 1, т. 1 от ГПК предявените искове се преценяват като вероятно основателни и направеното искане от ищеца за постановяване на неприсъствено решение следва да се уважат.

На основание чл. 78, ал. 1 и ал. 8 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати направените от ищеца деловодни разноски – заплатеното адвокатско възнаграждение в размер на 1 200лв.

Водим от гореизложеното съдът

РЕШИ:

 

ОСЪЖДА С.К.А.,*** да заплати на В.Б.В., ЕГН **********,*** и съдебен адресат: адв. М.Р. ***, пл. „Х. Д.“ № *-*, № * сумата 30 600лв. (тридесет хиляди и шестстотин лева), представляваща размера на претърпени имуществени вреди въ връзка с извършено ото ответника С.К.А. престъпление, за което е признат за виновен с влязла в сила присъда № 4/12.02.2014г. по НОХД № 239/2013г. на РС – гр. Котел, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането - 27.06.2013г. до окончателното изплащане на сумите.

 

ОСЪЖДА С.К.А., ЕГН **********, да заплати на В.Б.В., ЕГН ********** деловодни разноски в размер на 1 250 лв. (хиляда и двеста и петдесет лева) – заплатено адвокатско възнаграждение.

 

Решението като неприсъствено е окончателно и не подлежи на въззивно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: