Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    100

      Гр. Сливен, 12.11.2014г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на десети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при секретаря П.С. и  с участието  на  прокурора  Красимир Маринов, като разгледа докладваното от Председателя гр. дело № 482 по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази :

Предявеният иск е за поставяне под запрещение и намира правното си основание в чл. 5 от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

 

РЕШИ:

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ А.И.О. с ЕГН ********** ***.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община Котел за определяне на настойник.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

ОКРЪЖЕН   СЪДИЯ: