Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е 

 

гр.Сливен, 05.11.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание, проведено на двадесет и седми октомври през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при участието на секретаря И.К.,

като разгледа докладваното от съдията КОСТОВА гр.д. № 497 по описа за 2014 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Предявена е искова молба от „Гаранционен фонд” София,  в която се твърди, че ищецът е платил по щета № 210122 от 6.07.2009г. обезщетение за неимуществени вреди общо в размер на 30 000 лв. на Д.Г.С. - баща и И.П.С. – майка, в качеството им на законни наследници на загиналия при пътно транспортно произшествие от 29.05.2008г. пътник в л.а. „Ланча Делта” с ДК№ СН 0813 СА Г. Д. ***. 

Твърди се още, че съгласно влязло в сила споразумение от 29.10.2008 г. по НОХД №491/2008 г. на СлОС виновен за катастрофата е ответникът П.Д.Р., който на 29.05.2008 г. управлявайки, след употреба на алкохол и с превишена скорост л.а. „Ланча Делта” ДК№ СН 0813 СА в посока от с. Сотиря към гр. Сливен по ул. „Ичеренско шосе”, губи управление над автомобила в зоната на ляв завой, блъска го в метален електрически стълб от дясната страна на платното и така причинява процесното пътно транспортно произшествие, от което спътникът му Г. Д. С. получава множество тежки травми на главата, корема, гърдите и крайниците, които довеждат до тежък хеморагичен шок и в последствие смърт. В нарушение на чл. 259 ал. 1 от КЗ ответникът, управлявал процесния автомобил, не е имал сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. След връчване на регресна покана №134 от 18.02.2013г. ответникът е внесъл по сметка на „Гаранционен фонд” сумата от 900 лв., след което е преустановил плащанията. В последствие, с регресна покана от 9.05.2014г., ответникът отново е бил поканен да погаси остатъка от задължението си, но до момента плащания не са постъпвали.

Предвид горното от съда се иска да постанови решение, с което да осъди ответника П.Д.Р. да заплати на ищеца сума от 29 100 лв. представляваща остатъка от неизплатеното обезщетение в общ размер на 30 000лв. ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и направените по делото разноски.

Исковата молба е връчена редовно на ответника, който в законоустановения срок е депозирал писмен отговор. Същият не оспорва допустимостта и основателността на предявения иск, както и неговия размер. Твърди се, че с цел изплащане на паричното задължение ответникът е заминал на работа в чужбина с цел очакване на по-високи доходи, които да послужат за погасяване на задълженията му. Не са направени искания за събиране на допълнителни доказателства.

В с.з. ищеца се представлява от процесуален представител по пълномощие, който поддържа исковата молба и моли за уважаване на претенцията в пълен размер.

В с.з. ответникът чрез своя процесуален представител признава  исковата претенция както по основание, така и по размер.

От фактическа страна се установява следното :

„Гаранционен фонд” – София е платил по щета № 210122 от 6.07.2009г. обезщетение за неимуществени вреди общо в размер на 30 000 лв. на Д.Г.С. - баща и И.П.С. – майка, в качеството им на законни наследници на загиналия при пътно транспортно произшествие от 29.05.2008г. пътник в л.а. „Ланча Делта” с ДК№ СН 0813 СА Г. Д. ***. 

Съгласно влязло в сила споразумение от 29.10.2008 г. по НОХД №491/2008 г. на СлОС виновен за катастрофата е ответникът П.Д.Р., който на 29.05.2008 г. управлявайки, след употреба на алкохол и с превишена скорост л.а. „Ланча Делта” ДК№ СН 0813 СА в посока от с. Сотиря към гр. Сливен по ул. „Ичеренско шосе”, губи управление над автомобила в зоната на ляв завой, блъска го в метален електрически стълб от дясната страна на платното и така причинява процесното пътно транспортно произшествие, от което спътникът му Г. Д. С. получава множество тежки травми на главата, корема, гърдите и крайниците, които довеждат до тежък хеморагичен шок и в последствие смърт.

Ответникът, управлявал процесния автомобил, не е имал сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. След връчване на регресна покана №134 от 18.02.2013г. ответникът е внесъл по сметка на „Гаранционен фонд” сумата от 900 лв., след което е преустановил плащанията. В последствие, с регресна покана от 9.05.2014г., ответникът отново е бил поканен да погаси остатъка от задължението си, но до момента плащания не са постъпвали.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след съвкупна преценка на събраните по делото писмени доказателства и признанието на ответника.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Предявеният иск е с правно основание чл.288, ал.12 от КЗ, вр. с чл.45, ал.1 ЗЗД и по чл.86, ал.1 ЗЗД.

Съгласно чл.288, ал.12 от Кодекса за застраховането, Гаранционният фонд изплаща обезщетения по задължителната застраховка ”Гражданска отговорност” на автомобилистите  при настъпило ПТП и причинени от него вреди, като след изплащане на това обезщетение фондът встъпва в правата на увреденото лице до размера на платеното и разходите за определяне и изплащане на обезщетението. Искът по чл.288,ал.12 от КЗ е регресен, уреден е в полза на Гаранционния фонд и  ответник по него е виновният причинител на вредите.

Исковата претенция е допустима и изцяло основателна. Налице е изявление за пълно признание на исковата претенция, както по основание, така и по размер. Съгласно разпоредбата на чл.237, ал.2 от ГПК решението на съда, с което се уважава изцяло исковата претенция се основа както на признанието на иска, така и на събраните писмени доказателства.

Следва съда да постанови решение, с което осъди ответника да заплати на ищеца исковата сума в размер на 29 100лева, ведно със законната лихва, считано от предявяване на исковата молба 11.09.2014г. до окончателното изплащане на задължението. Дължими от ответника са и направените от ищеца деловодните разноски – 1 164.00 лева за държавна такса.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСЪЖДА  П.   Д.   Р. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД – София, ул.“Г. И.“ № *, ет.*сумата в размер на 29 100, представляваща дължим остатък на изплатено обезщетение за неимуществени вреди по щета № 210122/06.07.2009г.,  ведно със законната лихва, считано от 11.09.2014г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата в размер на 1 164.00 лева деловодни разноски.

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски апелативен съд.

 

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :