Р Е Ш Е Н И Е 4

 

Гр. Сливен  02.02.2015 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение  в публично

 заседание на…………петнадесети януари……………

през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                           Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………М.Т.…… …………..……и с участието на прокурора……………………………….……..като разгледа  докладваното от  съдията Снежана Бакалова………гр. дело № 498 по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

          Предявеният иск е с правно основание чл. 87 ал.3 от ЗЗД.

Ищецът твърди в исковата си молба, че на 07.08.2009г. с договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, оформен с нотариален акт №135, том XIV, рег.№4841, дело № 2719 от 07.08.2009г. на СлВп при Сл.РС прехвърлил на сина си Х.Я.Х.  4/6 идеални част от собствеността на притежавания недвижим имот, представляващ: 1/2 идеална част от ПИ с идентификатор 67338.521.137 по кадастралната карта на гр.Сливен, с административен адрес: гр.С., ул.“15*“ №*, целия с площ 396кв.м., трайно предназначение-урбанизирана територия, начин на трайно ползване- ниско застрояване, стар идентификатор- №6196, при съседи: №67338.521.138, №67338.521.139, №67338.521.136, 67338.521.122, ведно с построените в имота: 1) целия самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.521.137.1.1), находящ се в сграда №1в поземлен имот с идентификатор 67338.521.137, етаж 0 с предназначение – жилище, апартамент, с площ 47 кв.м., брой нива на обект 1, при съседи: на същия етаж -обект с идентификатор 67338.521.137.1.2, под обекта- няма, над обекта-обект с идентификатор 67338.521.137.1.3;  2) целия самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.521.137.1.4, находящ се в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор 67338.521.137 с предназначение- жилище- апартамент , с площ 94 кв.м., брой нива на обект 1, при съседи: на същия етаж- няма, под обекта- обект с идентификатор 67338.521.137.1.3, над обекта-няма, ведно със съответните идеалните части от общите части; на сградата и правото на строеж; 3) цялата сграда с идентификатор 67338.521.137.4, находяща се в поземлен имот идентификатор 67338.521.137 с предназначение- гараж с площ 30 кв.м. срещу задължението на Х.Я.Х. да поеме издръжката и гледането му, лично или чрез трето лице, като му осигури спокоен и нормален живот, докато е жив. По това време ответника бил в брак с втората ответница.

Ищецът твърди че си запазил пожизнено и безвъзмездно право на ползване върху описания по-горе недвижим имот. Няколко месеца след прехвърлянето на недвижимия имот ответника и съпругата му спрели да проявяват интерес към него, не разговаряли даже по телефона, за да питат как е със здравето, има ли нужда от нещо, може ли сам да се справя със издръжката си, може ли сам да се обслужва, да си готви и т.н. Никой не идвал при него, не се интересувал от това как се справя с ежедневието си има ли нужда от помощ. Налагало се съседи, да му помагат, да му купуват дори хляб когато бил болен. Ответниците живели в непосредствена близост до имота, но и тази близост не се използвала за да го  посещават и да му оказват някакво съдействие в ежедневието. Налице било пълно виновно неизпълнение от страна на ответника и съпругата му на поетите задължения в договора за издръжка и гледане, поради което и на основание чл. 87 от ЗЗД моли съда да  постанови решение, с което развали описания договор с произтичащите последици.

Ответниците са депозирали в срок отговор, в който признават иска.

          В с.з. ищецът, чрез процесуалния си представител поддържа предявения иск. Моли съда да постанови решение при признание на иска. Не претендира разноски.

          Ответниците, се явяват лично и не се противопоставят да бъде постановено решение при признание на иска.

          Съдът следва да постанови решение на основание чл. 237 ал.1 от ГПК при признание на иска, като уважи същия, така както е предявен.  В настоящата хипотеза не следва да бъдат събирани доказателства за основателността на иска и не следва да се приемат за установени твърдените факти, нито въз основа на тях да се правят правни изводи.

          Искът следва да бъде уважен, тъй като е допустим и уважаването ме не противоречи на морала.

Страните не са претендирали разноски. Тъй като ищецът е бил освободен от внасянето на държавна такса, на основание чл. 78 ал.6 дължимата държавна такса следва да бъде присъдена в полза на СлОС и се дължи от ответниците в размер на 2 909,70лв. (данъчната оценка на терена е 4/12 ид. части от 3 045,30лв.; на цялата сграда партер – 20 170лв.;    цялото жилище 94 кв.м. – 41 163,30лв и на целия гараж – 10 394,20лв.).

Ръководен от изложените съображения, съдът

                        Р   Е    Ш    И      :

 

РАЗВАЛЯ на основание чл. 87 ал.3 от ЗЗД, поради неизпълнение на задълженията от Х.Я.Х.,*** и Х.К.Х.,  ЕГН **********, с.а., сключения във формата на Нотариален акт № 261 том V, рег.№ 5602, дело № 369/2009г. на нотариус Н.С., рег.№ 123 на НК, вписан в СлВп при СлРС под № 135, том XIV, рег.№ 4841, дело № 2719 от 07.08.2009г. , договор за прехвърляне на 4/6 идеални части от следния недвижим имот, представляващ:  1/2 идеална част от ПИ с идентификатор 67338.521.137 по кадастралната карта на гр.Сливен, с административен адрес: гр.С., ул.“15*“ №*, целия с площ 396кв.м., трайно предназначение-урбанизирана територия, начин на трайно ползване- ниско застрояване, стар идентификатор- №6196, при съседи: №67338.521.138, №67338.521.139, №67338.521.136, 67338.521.122, ведно с построените в имота: 1) целия самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.521.137.1.1), находящ се в сграда №1в поземлен имот с идентификатор 67338.521.137, етаж 0 с предназначение – жилище, апартамент, с площ 47 кв.м., брой нива на обект 1, при съседи: на същия етаж -обект с идентификатор 67338.521.137.1.2, под обекта- няма, над обекта-обект с идентификатор 67338.521.137.1.3;  2) целия самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.521.137.1.4, находящ се в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор 67338.521.137 с предназначение- жилище- апартамент , с площ 94 кв.м., брой нива на обект 1, при съседи: на същия етаж- няма, под обекта- обект с идентификатор 67338.521.137.1.3, над обекта-няма, ведно със съответните идеалните части от общите части; на сградата и правото на строеж; 3) цялата сграда с идентификатор 67338.521.137.4, находяща се в поземлен имот идентификатор 67338.521.137 с предназначение- гараж с площ 30 кв.м.,  срещу задължението им да гледат и издържат прехвърлителя Я.Х.Я. ЕГН ********** *** докато е жив.

ОСЪЖДА Х.Я.Х.,*** и Х.К.Х.,  ЕГН **********, с.а. да заплатят по сметка Окръжен съд –Сливен, държавна такса в размер на 2 909,70лв.

Решението подлежи на вписване, в шестмесечен срок след влизането му в сила.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: