Р Е Ш Е Н И Е

17.03.2015 г.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в …………открито……заседание на…дванадесети март ……..

две хиляди и петнадесета година в състав:

       Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря…………Р.Г.…..……………..и с участието на ………прокурора……………… ……………………….…..изслуша докладваното от ……съдията Снежана Бакалова………….………гр...дело..№ 498  по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Молбата е за поправка на очевидна фактическа грешка и намира правното си основание в чл. 247 от ГПК.

Постъпила е молба от ответниците, с която се иска да бъде поправено постановеното решение по  реда на чл. 247 от ГПК, в частта му за разноските, тъй като съдът е присъдил държавната такса, дължима от ответниците в полза на СлОС в размер на 2 909,70лв., а не дължимата 2 050,62лв.

            Препис от молбата е изпратен на другата страна, която изразява становище, че същата е основателна.

            В с.з. молителите поддържат молбата си.

            Ответникът по молбата, чрез процесуалния си представител моли същата да бъде уважена. Уточнява че иска разваляне за частта от имота, която притежава, а именно 4/6 идеални части от ½ ид. част от терена и по 4/6 иделани части от описаните сгради в решенето.

            Молбата е основателна и следва да бъде уважена. Налице е допусната очевидна фактическа грешка, тъй като дължимата на основание чл. 78 ал.6 от ГПК държавна такса, която ответниците следва да внесат е изчислена върху цялата данъчна оценка на процесните сгради, а е следвало да бъде изчислена върху притежаваната от страната 4/6 идеални части от сградите.  С оглед изложеното следва да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното решение, където на стр.2 от мотивите вместо 2 909,70лв. да се чете 1 953,33лв. и вместо „цялата сграда партер“; „цялото жилище от 94 кв.м.“ и „целия гараж“ да се чете 4/6 идеални части от „цялата сграда партер“; „цялото жилище от 94 кв.м.“ и „целия гараж“, а в диспозитива на решението на стр.3 , ред  шести от долу нагоре вместо държавна такса в  размер на 2 909,70лв. да се чете държавна такса в размер на 1 953,33лв.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 247 от  ГПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и диспозитива на Решение № 4/02.02.2015г. по гр.д.№ 498/14 по описа на СлОС, като: на страница втора от мотивите, на ред пети отдолу нагоре вместо „2 909,30лв“. да сечете „1 953,33лв.“, на същата страница ред четвърти и пети отдолу нагоре вместо  „цялата сграда партер“; „цялото жилище от 94 кв.м.“ и „целия гараж“ да се чете 4/6 идеални части от „цялата сграда партер“; „цялото жилище от 94 кв.м.“ и „целия гараж“ и на страница трета от диспозитива на ред шести отдолу нагоре вместо „държавна такса в размер на  2 909,30лв“. да се чете „държавна такса в размер на  1 953,33лв“ .

Решенето подлежи на обжалване в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: