Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Сливен, 25.09.2014 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

         

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на двадесет и пети септември през  две хиляди и четиринадесета година в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                            СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

при участието на прокурора …….............……….....................и при секретаря ….., като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов .гр. д.  N 507 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

       

        Производството е по реда на чл. 463  и сл.от ГПК.

        Постъпила е жалба от длъжника по изп.д. № 616/2012 г. по описа на СИС  при Сливенски районен съд. В жалбата се твърди, че  извършеното от ДСИ разпределение е лаконично и неясно като не е уточнено от къде са постъпили средствата, за които е извършено разпределение и на какво основание се разпределят тези средства само за държавни такси за  районния съд. Поради това е обжалвано извършеното разпределение.

        Постъпили са мотиви от ДСИ, в които се сочи, че жалбата е неоснователна. ДСИ извършва разпределение на събрана по делото сума, като отделя суми за изплащане на вземанията с предпочтително удовлетворение, ако събраната сума е недостатъчна. Сочи се, че  е спазена законната разпоредба и че средствата постъпили по сметка на ДСИ са от извършена продажба на МПС, което е било запорирано. Изложени са аргументи, че ДСИ няма задължения да разяснява, пояснява или обяснява защо е извършил разпределението по този начин, след като то отговаря на закона.

С разпределение на постъпила по изпълнителното дело сума в размер на 15 000.00 лв. от 20.08.2014 г. ДСИ е  определил изплащане на вземания на Сливенски районен съд в размер на 14 979.99 лв.  и на основание на чл. 462 ал. 1 от ГПК е определил на 09.09.2014 г. от 10.00 ч. ден  за предявяване на разпределението. С протокол от 09.09.2014 г. ДСИ е предявил изготвеното разпределение на представителите на длъжника и двамата взискатели. На 10.09.2014 г. е постъпила жалбата срещу това разпределение, което сочи, че е подадена в срок.

Жалбата обаче е неоснователна. В изпълнителното производство равните процесуални възможности не могат да се упражнят ако постъпленията от реализираните изпълнителни действия не са достатъчни за пълно удовлетворяване на всички взискатели. Необходимостта от разпределяне на сумата според правата на отделните кредитори възниква ако те се конкурират помежду си.  В чл. 460 от ГПК е предвидено зачитане на законно установени права на предпочтително удовлетворяване на конкуриращите се вземания  като липсва специална уредба, поради което се прилага общата норма на чл. 136 от ЗЗД, посочваща привилегированите вземания наред с принципните положения за поредност и противопоставимост на права.От последната законова разпоредба е видно, че вземанията за разноски по принудителното изпълнение са от първи ред и следователно при постъпили суми съдебният изпълнител е длъжен да погаси първо тях. Именно по този начин е извършил и разпределението ДСИ , поради което то се явява законосъобразно.

 

        Ръководен от изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

 

 

        ОСТАВЯ  без уважение  жалбата на К.Ж.Ц. като управител на „Такси Рони” ЕООД чрез адв. Х.Г. срещу извършено от ДСИ  разпределение от 20.08.2014 г. предявено на  09.09.2014 г. по изп.д. № 616/2012 г. на СИС при Сливенски районен съд.

                          

        Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – Бургас.

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: