Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

гр.Сливен, 09.10.2014 г .

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на девети октомври, две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

 

 като разгледа докладваното от съдия М.БЛЕЦОВА частно гражданско дело № 514 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството се развива по реда на чл. 437 вр. чл. 463 от ГПК.

 

Образувано е по жалба на В.И.Н. ЕГН ********** със съдебен адрес *** офис 3 против протокол за разпределение за постъпила парична сума по изп.дело № 20128370400669 от 18.07.2014 г. от ЧСИ П.Г.. В жалбата се посочва, че жалбоподателката е присъединен взискател по изп.дело 20128370400669 по описа на ЧСИ Г., но въпреки качеството си на присъединен взискател не са й били разпределени суми за погасяване на вземането й от постъпилите по делото суми по извършена публична продан на недвижими имоти. На нея били разпределени единствено разноски в размер на 60.00 лв., а останалото вземане, което е имала не е било удовлетворено. Въпреки, че не са й били изплатени дължимите суми на длъжниците по изпълнителното дело са били върнати 35 436.07 лв. С това жалбоподателката счита, че са увредени интересите й. Счита, че следва тя да бъде удовлетворена изцяло и едва след това на длъжниците да бъдат връщани суми. Жалбоподателят посочва, че съгласно т.3 от нот.акт за учредяване на договорна ипотека № 152/2006 г. е предвидено, че неизпълнението на който и да е договор от сключените между длъжниците  Е.Р.К. в лично качество и в качеството й на ЕТ и Д.К. и „Прокредитбанк“ АД и „Прокредит Къмпани“ ЕАД, ще се счита за неизпълнение на договора за който е учредена ипотеката. В този смисъл страната счита, че следва да намери приложение разпоредбата на чл. 146 ал.2 от ЗЗД и да й бъде разпределена сума за удовлетворяване на вземането й. Моли се да бъде отменено обжалваното действие по разпределение на постъпили по изпълнителното дело суми.

В обясненията дадени по реда на чл.436, ал. 3 от ГПК, ЧСИ е изложил мотиви, в които е посочил, че жалбата е неоснователна без да посочва конкретни основания за твърдението си.  

В законния срок длъжниците по изпълнителното  дело ЕТ“Еми – Е.К.“, Д.М.К. и Е.Р.К.,*** са депозирали възражение против частната жалба. В него посочва, че действията на ЧСИ са правилни и законосъобразни.

Пред настоящата инстанция се събраха допълнителни доказателства.

От събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност, съдът установи следното от фактическа страна:

Пред ЧСИ П.Г. са били образувани две изпълнителни дела, с пор. № 2012837040668 и 2012837040669. Първоначално по дело 668/2012 г.  взискател е бил „Прокредит къмпани“ ЕАД – София. По изпълнително дело № 669/2012 г. първоначален взискател е „Прокредит къмпани“ ЕАД – София.  Длъжници по изпълнителните дела са ЕТ“Еми – Е.К.“ и авалистите Д.М.К., Е.Р.К. и В.И.Н.. По изпълнително дело 668/2012 г. било извършено плащане на задължението от В.И.Н.. С разпореждане от 10.12.2013 г. ЧСИ заличил като страна по изп.дело № 668/2012 г. „Прокредит къмпани“ ЕАД и конституирал като взискател платилия задължението първоначален длъжник В.И.Н.. Всички участници в производството били надлежно уведомени за извършеното действие от ЧСИ. За извършеното плащане има приложени платежни документи, от които е видно, че на 26.11.2013 г. Н. е заплатила сумата от 32 565,39 лв., както и допълнителни такси по изпълнителното дело.

С разпореждане от 10.12.2013 г. ЧСИ Г. присъединил изпълнително дело № 2012837040669 към изпълнително дело № 2012837040668.

На 18.07.2014 г. бил съставен протокол от ЧСИ Г. за разпределение на постъпила парична сума от публична продан по изпълнително дело № 2012837040669. В протокола е отбелязано, че за двата продадени обекта е получена сумата от 60 000 лв. като длъжници по изпълнението са посочени ЕТ“Еми – Е.К.“,  Д.М.К., Е.Р.К., М.Д.К. и В.Д.К.. За взискателя по делото са посочени „Прокредит къмпани“ ЕАД с вземане в размер на 21 246,18 лв., В.И.Н. *** с вземане в размер на 1777,16 лв. ЧСИ се е разпоредил да се удовлетворят вземанията, които той има от извършените разноски по принудителното изпълнение, вземанията на „Прокредит къмпани“ ЕАД и община Сливен и вземания на взискателя Н. в размер на 60.00 лв., като остатъка от дължимата сума в размер на 35 436,07 лв. разпоредил да бъде върнато на собствениците на имотите, длъжниците М.Д.К. и В.Д.К..

На 16.11.2006 г. е бил сключен нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 116. С него като обезпечение на получения от ЕТ „Еми – Е.К.“,представляван от Е.Р.К. и Д.М.К.  кредит № 130-241672/16.11.2006 г. била учредена ипотека на два недвижими имота с идентификатор 67338.519.112.1.3 представляващ ап.3 и идентификатор 67338.519.112.1.4, представляващ ап.4. В т.2 от договора било посочено, че за обезпечение на вземанията на „Прокредит къмпани“ ЕАД по конкретния цитиран кредит М.Д.К. и В.Д.К. учредявали в полза на „Прокредит къмпани“ ЕАД договорна ипотека върху описаните по-горе недвижими имоти. В т.3 на договора било посочено, че при неизпълнение на задължението, по който и да е от договорите, цесионерът /“Прокредит къмпани“/ има право да изисква предсрочно плащане на цялото вземане.

Обжалваното разпределение е било съобщено на жалбоподателката на 30.07.2014 г. Същата депозирала жалбата си на 04.08.2014 г. – първия работен ден след изтичане на законоустановения тридневен срок. 

От така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като депозирана в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт, а разгледана по същество се явява неоснователна, поради следните съображения:

В разпоредбата на чл.460 от ГПК е посочено, че ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение. Остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност. Разпределението по смисъла на чл. 460 от ГПК предполага , че е налице сума, от която биха могли да се удовлетворят всички кредитори. В настоящия случай обаче, ние не сме изправени пред хипотезата на „същинско“ разпределение на постъпили по изпълнението суми. Касае се за суми, които са получени по изпълнението от продажбата на два недвижими имота, които са собственост на трети лица, които са обезпечили чуждо вземане, чрез учредяване на ипотека върху своите имоти. Взискателката Н. черпи своите права от заплащането на вземане и встъпването в правата на кредитор, за което няма учредена ипотека. Учредената от длъжниците М. и В. К. договорна ипотека, касае единствено вземането по банков кредит № 130-241672/16.11.2006 г. Не е допустимо с тяхното обезпечение да се гарантира и друг кредит макар отпуснат на същата фирма ЕТ“Еми – Е.К.“. В случая не може да намери приложение разпоредбата на чл. 146 ал.2 от ЗЗД, която предвижда, че поръчителят встъпва в правата на кредитора срещу третите лица, които са учредили залог или ипотека за задължението, тъй като в този случай жалбоподателката Н. е встъпила в правата на кредитора „Прокредит къмпани“ ЕАД, но само по отношение на тези, които  той е черпил от сключения между „Прокредитбанк“ и ЕТ“Еми – Е.К.“ договор за кредит № 130-392954/10.12.2007 г. Този договор за банков кредит не е бил обезпечен с ипотека върху недвижимите имоти, които са били предмет на принудително изпълнение и постъпилите суми, от които са били предмет на настоящото разпределение.

Тъй като съдът не намира, че ЧСИ е извършил незаконосъобразни действия по повод обжалваното разпределение, то същото не следва да бъде отменяно.

Водим от горното, съдът

 

Р      Е     Ш     И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба на В.И.Н. ЕГН ********** със съдебен адрес *** офис 3 против протокол за разпределение за постъпила парична сума по изп.де

ло № 20128370400669 от 18.07.2014 г. от ЧСИ П.Г.

Решението  подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред БАС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: