Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е      22

 

     гр. Сливен,  27.02.2015г.

 

                                     В     ИМЕТО   НА     НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание проведено на шестнадесети февруари през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                           ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :  СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

при секретаря И.К. и с участие на прокурора ……………… като разгледа докладваното гр.д. № 525 по описа на СлОС за 2014 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Предявена е искова молба от Р.Й.М., в която се твърди, че на 16.06.13г., около 22,00 часа, осъденият В.Ж.В., управлявайки собствения си лек автомобил „Пежо 206”, по пътя на гр.Бургас, кв.“Долно езерово“, предприел маневра изпреварване на движещ се пред него л.а., навлизайки в лентата за насрещно движение, с висока скорост, той не е успял своевременно да възприеме движещата се срещу него каруца и се ударил в нея. При това пътуващите в каруцата паднали от нея на земята. Един от тях, син на ищцата - Й.М.С. бил приет за лечение в МБАЛ – Бургас, където починал след няколко часа. За това деяние срещу В. било образувано НОХД № 571/14г. по описа на ОС – Бургас като с присъда от 30.07.14г същият е бил признат за виновен и наложени наказания. Твърди се, че в хода на наказателното производство е установено, че за процесния автомобил има сключена застраховка „Гражданска отговорност“ , със застрахователя ЗД „Бул Инс” АД, валидна към момента на възникване на ПТП. Ищцата твърди, че е вдовица и загубата на сина си е преживяла много тежко, тъй като детето Й. е било неин единствен син. Вследствие на загубата се твърди, че е влошено здравословното състояние на ищцата, същата не се чувства добре психически и често изпада в депресивни състояния. Предвид това претендира присъждане на обезщетение за претърпените от нея неимуществени вреди в размер на 200 000 лева, ведно със законната лихва, начиная от датата на смъртта - 17.06.2013г.

Исковата молба е връчена редовно на ответното дружество, което в законоустановения срок е депозирало писмен отговор. В същия се навеждат възражения за недопустимост на исковата претенции. Твърди се още, че не е налице застрахователно правоотношение с виновния водач, валидно към датата на ПТП, няма валидна полица с платени по нея премии, не е налице вреда. Твърди се още, че е налице съпричиняване от страна на пострадалия, който е пътувал в каруца без  задължителни светлинни обозначения, които да са ясно различими в тъмната част на денонощието. Оспорва се иска и по размер, като се твърди, че същият е завишен и несъответства на изискванията за справедливост, заложени в чл.52 от ЗЗД.

В с.з. ищцата се представлява от процесуални представители, които поддържат изцяло исковата претенция и молят за пълното й уважаване. Представят по делото подробни писмени бележки.

В с.з. ответното дружество, редовно призовано, не се представлява.

След анализ на събраните по делото доказателства се установи от фактическа страна следното :

На 16.06.2013г. около 22.00часа в гр. Бургас на път 9008 посока към кв. „Долно Езерово“, пред сградата на фирма „Стоманика“ при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „Пежо 206“ с рег. № А 2108 КХ, водачът В.Ж.В. нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл.21, ал.1 и чл. 42, ал.2,т.2 от ЗДвП, като се движил със скорост от 99.50 км/ч при разрешена за конкретния пътен участък скорост 50 км/ч, предприел изпреварване, като навлязъл в лентата за насрещно движение, в следствие на което допуснал ПТП с ППС – каруца с животинска тяга, без светлоотразители и светещо тяло и по непредпазливост причинил смъртта на пътника в него – Й.М.С., в следствие на фрактура на лява бедрена кост, довела до белодробна тромбоемболия.

За извършеното деяние е образувано НОХД № 571/2014г. на БОС, приключило с присъда № 139/30.07.2014г., влязла в сила 14.08.2014г.

Механизъм на настъпилото ПТП :

Водачът на лек автомобил „Пежо 206“ с рег. № А 2108 КХ В.Ж.В. е предприел маневра изпреварване на неустановен лек автомобил при скорост 126 км/ч, при която опасната зона за спиране е 135м /САТЕ/. В същия момент в лентата за насрещно движение се движила каруца с впрегнат кон, управлявана от Д.Р.А. /констативен протокол № РК 12116 на сектор „ПП“ ОД – МВР Бургас/. Освен водача с каруцата пътували негови близки и роднини, между които и Й.М.С.. Когато В. възприел каруцата като опасност за движението, разстоянието между двете пътни правозни средства било около 98м /САТЕ/. При тази скорост водачът на л.а. „Пежо“ нямал техническа възможност да избегне удара в каруцата. Автомобилът ударил каруцата и пътуващите в нея паднали на пътното платно. Пострадалите били превозени до МБАЛ – Бургас. С. бил приет за лечение в отделение „Ортопедия и травматология“, където починал в 5ч. и 30м. на 17.06.2013г. от белодробна тромбоемболия, дължащата се на тромб изхождащ от травмирания му ляв крак /препис извлечение от акт за смърт № 539/18.06.2013г./

По делото е представена застрахователна полица № 02112001875071, от която е видно, че за л.а. „Пежо 206“ с рег. № А 21-08 КХ имало сключена застраховка „Гражданска отговорност“ в ЗД „Бул Инс“, със срок на покритие 03.08.2012г. – 02.08.2013г. Представени са доказателства за извършване на плащане на застрахователните премии. Представените доказателства не са оспорени.

Ищцата Р.Й.М. е майка на починалия Й.М.С., видно от удостоверение за наследници, издадено на 02.07.2013г. от Община Сливен.

При разпита на св. С. Й.ов и св.Д. И. се установява, че майката Р.М. е преживяла тежко смъртта на сина си, който е бил нейна единствена подкрепа, както материално, така и с грижи и внимание. Новината за внезапната смъртта е разтърсила силно ищцата, която не е спирала да плаче денонощно. И към настоящия момент ищцата редовно ходи на гробищата, като няколко пъти е намирана там да рови в пръстта и да плаче. Случвало се е ищцата плачейки да говори стари и несвързани неща за своя син, повтаряйки „Й. си отиде, Й. го няма, кой ще се занимава, кой ще ме гледа“. Това й състояние е налагало посещения в болницата и прием на успокоителни.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена след съвкупна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, както и приложените по НОХД № 51782014г. на БОС.Съдът кредитира изцяло заключението на назначената по делото САТЕ, като изготвена от компетентно и добросъвестно вещо лице.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество :

Предявените искове са  с правно основание чл.226 ал.1 от КЗ във вр. с чл.52 от ЗЗД и чл.84, ал.3 от ЗЗД с цена на главния иск 200 000 лв. - представляващи обезщетение за неимуществени вреди, както и  обезщетение за мораторна лихва, считано от датата на увреждането.

Същият е допустим, но разгледан по същество се явява предявен в завишен размер.

Предпоставките за уважаване на иска по чл. 226, ал.1 от КЗ са следните : настъпването на деликт при управление на МПС, причинени вреди и тяхната причинно - следствена връзка с настъпилото ПТП, валидна застраховка ГО, която да покрива гражданската отговорност на деликвента, неплатено застрахователно обезщетение.

В настоящия случай материалните предпоставки на иска се установяват от събраните по делото доказателства. Налице е НОХД № 571/2014г. на БОС, приключило с присъда № 139/30.07.2014г., влязла в сила 14.08.2014г. По време на наказателния процес не е предявяван граждански иск.

На осн. чл. 300 от ГПК горепосочения съдебен акт се ползва със задължителна сила за гражданския съд относно това дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца. Установен е механизма на възникване на ПТП. Налице е причинната връзка между деянието и вредоносния резултат, както и вината на водача на лек автомобил марка  „Пежо 206“.

Налице е валидна застрахователна полица, респ. валидното застрахователно правоотношение по застраховка "Гражданска отговорност" към момента на ПТП, които обуславят задължението на ответното застрахователно дружество да заплати обезщетение.

Размерът на застрахователното обезщетение за причинени неимуществени вреди се определя от съда по справедливост съгласно чл. 52 ЗЗД. Съгласно ППВС 4/68г., при определяне на размера на обезщетението съдът следва да има предвид възрастта на ищеца, социалното му положение, поведението при ПТП и други обстоятелства. Под „други обстоятелства” следва да се имат предвид конкретните болки и страдания, професията, както и обществено-икономическите условия. По делото се събраха доказателства за интензитета на претърпяната скръб от ищцата – майки във връзка със внезапната смърт на сина й Й.. Същата е загубила и осигуряваната от него, предвид напредната й възраст, материална подкрепа, както и полаганите грижи и внимание. Изживяният стрес е оставил трайно отражение върху психиката и съзнанието й. Към настоящия момент мъката от загубата на сина не е преодоляна, а житейски известно е, че така загуба остава непреодолим силно негативен отпечатък до края на живота на родителя.

За справедливо обезщетяване на гореизброените неимуществени вреди - болки и страдания, съдът определя обезщетение в размер на 100 000лева. До този размер исковата претенция следва да бъде уважена, а до пълния претендиран от 200 000 лева отхвърлена като неоснователна.         Неоснователно се явява възражението на ответната страна за съпричиняване на вредоносния резултат от страна починалото лице. Съпричиняване на вредоносния резултат ще е налице, ако поведението на увредения е станало причина или е повлияло по някакъв начин върху действията на причинителя на вредата. Сам по себе си фактът, че увреденото лице е пътувало в каруцата, участвала в пътно- транспортното произшествие, не налага извод за допринасяне на вредите от злополуката. Приносът на водача на каруцата за настъпването на пътно- транспортното произшествие е личен и не обосновава автоматично принос на пътуващите в нея лица. Императивната разпоредба на чл. 71 ЗДвП, уреждаща необходимостта от светлоотразители отпред и отзад на всяко пътно превозно средство с животинска тяга и светещо тяло отзад вляво при движение през нощта и при намалена видимост, не обосновава извод за допринасяне на вредите от пътуващите в каруцата лица. Пътуващите в пътно превозно средство с животинска тяга лица, различни от водача, нямат задължение да следят дали водачът е спазил разпоредбата на чл. 71 ЗДвП. / изцяло в този смъсъл Решение № 93/05.07.2012г. по т.д. № 373/2011г. на ВКС, ІІ т.о., постановено по реда на чл.290 от ГПК/

Определените размери на коментираните обезщетения съответстват както на законовия критерий „по справедливост”, така и на трайно установеното съдебна практика в аналогични случаи.

В деня на увреждането възникват по силата на закона /договора/ основанията за ангажиране отговорността на Застрахователя и от този момент той дължи обезщетение за вредите и лихви за забава.

Страните не са направили искане за присъждане на деловодни разноски.

Ръководен от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенският окръжен съд

 

Р    Е    Ш    И

 

ОСЪЖДА „ БУЛ  ИНС“ АД с ЕИК 831830482 със седалище и адрес на управление гр. С., район Т., ул.“Л.“ № * ДА ЗАПЛАТИ НА Р.Й.М. с ЕГН ********** *** сумата в размер на 100 000/сто хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпяни по повод смъртта на сина й Й.М.С., починал вследствие настъпилото ПТП на 16.06.2013г. в гр. Бургас на път 9008 посока към кв.“Долно Езерово“, ведно със законната лихва, считано от 17.06.2013г. до окончателното изплащане на задължението.

ОТХВЪРЛЯ претенцията над постановения до пълния претендиран размер от 200 000 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА „ БУЛ ИНС“ АД с ЕИК 831830482 със седалище и адрес на управление гр. С., район Т., ул.“Л.“ № * ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлОС сумата в размер на 4 000 лева – държавна такса.

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните пред Бургаски Апелативен съд.

 

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :