Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 19.12.2014 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на… деветнадесети декември……………..…………………………

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

при секретаря………………и с участието на прокурора………………...като разгледа докладваното от ………съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 549 по описа за 2014година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на „Камиту-67“ ЕООД против разпореждане от 06.10.2014г. на ЧСИ П.Г. рег.№ 837 с район на действие Окръжен съд – Сливен, постановено по изп.дело № 521/2014г. по описа му. Твърди, че е взискател по посоченото дело, а с посоченото разпореждане ЧСИ е прекратил изпълнителното производство по отношение на него и го е заличил като взискател като в същото време е конституирал като такъв Л.П.В.. Твърди, че посоченото действие на ЧСИ е незаконосъобразно, тъй като на първо място са налице значителни пропуски и липсва яснота относно фактите и обстоятелствата, на които се позовава ЧСИ: посочено е, че е взета предвид молбата на Л.В. с приложено постановление за възлагане на вземане за събиране  вместо плащане, а на практика е приложено постановление за възлагане на вземане на длъжника; в постановлението навсякъде е записано, че длъжник е „Бакърджиеви 03“ ЕООД, а всъщност такова дружество не съществува и в представеното постановление фигурира длъжник „Бакърджиев 03“ ЕООД; твърди, че цитираното постановление от 11.08.2014г.  не е приложено, а е приложено запорно съобщение от 26.09.2013г., за което е записано, че е редовно връчено и прието от търговеца, така и по гр.д. № 436/11г. на СлОС. Твърди, че не е възможно цитираното запорно съобщение да е приложено по това дело, решението по което е от 13.05.2013г., т.е. преди съставянето на съобщението. Твърди, че запорното съобщение е нередовно връчено, тъй като е връчено чрез залепяне на адв.Сетлли Стефанова, която е била упълномощена от управителя на дружеството Николай Павлов Бакърджиев, но към 26.09.2013г. това лице не е било управител на дружеството, а такъв е била Д. Д.С.. Твърди, че в обжалваното разпореждане на места липсва наименованието на длъжника. Моли съда да отмени обжалваното разпореждане. Прилага копие от разпореждането, молба от Л.П.В. от 03.10.2014г., копие от запорното съобщение, извадка от Търговски регистър за ТД „Бакърджиев 03“ ЕООД и заявление от адв.С.С. до Председателя на СлОС от 13.10.2014г.

Ответната по жалбата страна е подала в срок възражение, в което твърди, че жалбата е недопустима и не основателна. Излага хронологията на извършените действия, както по настоящото дело, така и по изп.дело № 440/2012г. по описа на ЧСИ Н. Г., като счита, че действията на ТД „Бакърджиев 03“ ЕООД по прехвърляне на съдебно признатото вземане на длъжника по гр.д. № 436/2011г. на настоящия жалбоподател „Камиту-67“ ЕООД са непротивопоставими на взискателя Л.В., тъй като са извършени след налагането на запор на вземането и тъй като при наличие на постановление за възлагане на вземането съдебният изпълнител е длъжен да замести взискателя без да може да проверява претенциите на последващия приобритател на вземането. Моли съда да остави жалбата без уважение.

Длъжниците В.Г.В. и И.Г.В. не са депозирали писмени възражения.

В съответствие  с изискванията на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви по отказа.

Относно допустимостта на подадената жалба е налице произнасяне по в.гр.д.№ 345/14 по описа на БАС.

Разгледана по съществото си жалбата е неоснователна.

Производството по изп.дело № 521/2014г. по описа на ЧСИ П.Г., рег.№ 837 с район на действие Сливенски окръжен съд е образувано по молбата на „Камиту-67“ ЕООД срещу длъжниците В.Г.В. и И.Г.В.. С молбата е представен изпълнителен лист от 24.06.2014г. по гр.д. № 436/2011г. по описа на СлОС, с който посочените длъжници са осъдени да заплатят на ТД „Бакърджиев 03“ ЕООД сума в размер на 99 405 лева, представляваща стойността на изградено подобрение, както и сумата 4 415,88 лева, представляваща деловодни разноски. Молителят твърди, че черпи правата си от договор за цесия, обективиран върху издадения изпълнителен лист с дата 18.08.2014г. по силата на който „Бакърджиев 03“ ЕООД прехвърля вземането си по същия изпълнителен лист на „Камиту-67“ ЕООД. Записано е, че длъжниците са уведомени на 20.08.2014г. Представен е писмен договор за цесия от 18.08.2014г. и уведомления, връчени на длъжниците. Въз основа на представените доказателства ЧСИ е образувал изпълнително производство с взискател „Камиту-67“ ЕООД и длъжници В.Г.В. и И.Г.В..

На 03.10.2014г. Л.П.В. е подал молба по изп.дело № 521/14г. по описа на ЧСИ П.Г., с която заявява, че представя постановление за възлагане на вземане на трето задължено лице, издадено по изп.дело № 440/12г. по описа на ЧСИ Н. Г., запорно съобщение от 26.09.2013г. до ТД „Бакърджиев 03“ ЕООД, редовно връчено и прието, както от търговеца така и по гр.д. № 436/11г. на СлОС и моли на основание чл.429 ал.1 от ГПК да бъде конституиран като взискател и производството да продължи с негово участие.

Видно от представеното постановление за възлагане на вземане на длъжника от трето задължено лице вместо плащане, издадено на 11.08.2014г. ЧСИ Н. Г., рег.№ 836 с район на действие СлОС, е възложила на взискателя Л.В. вземането на „Бакърджиев 03“ ЕООД от В.Г.В. и И.Г.В., признато със съдебно решение от 15.05.2013г. по гр.д. № 436/11г. по описа на СлОС, вместо плащане. Върху постановлението е направено отбелязване, че същото е влязло в сила на 01.09.2014г.

Представено е запорно съобщение до длъжниците В.В. и И.В. по изп.дело № 440/12г. на ЧСИ Н. Г., с което е наложен запор на вземанията на „Бакърджиев 03“ ЕООД по отношение на тях, установени с решение по гр.д.№ 436/11г. по описа на СлОС. Съобщението е връчено редовно на 24.07.2013г. Представено е също така съобщение до „Бакърджиев 03“ ЕООД, изпратено на адреса на управление гр.С., ул.“С.“ № * вх.* ет.*, представлявано от управителя Н.Б. чрез адв.С.С., с което се уведомява търговеца, че е наложен запор на вземането, притежавано от него срещу длъжниците В.В. и И.В. по гр.д. № 436/11г. по описа на СлОС. Липсва отбелязване върху самото запорно съобщение за неговото връчване, а е представена разписка от връчител, от която е видно, че на 10.10.2013г. е залепено уведомление за съобщението на адреса на адв.С.С..

С обжалваното разпореждане от 06.10.2014г. ЧСИ П.Г. е констатирал, че е представено постановление за възлагане на вземане на длъжника за събиране вместо плащане по изп.дело № 440/11.08.2014г., с което е възложено вземането на молителя Л.В., както и че изпълнителният титул – изпълнителният лист по гр.д. № 436/11г. на СлОС, издаден на 24.06.2014г., е бил получен от „Бакърджиев 03“ ЕООД и представен по настоящото дело и е приел, че вземането е било възложено на Л.В. преди извършването на цесията, с която се легитимира като взискател „Камиту-67“ ЕООД, т.е. договорът за цесия не може да се противопостави на акта на съдебния изпълнител. По тези причини е заменил взискателя, като е заличили като взискател по делото „Камиту-67“ ЕООД и конституирал като такъв Л.П.В..

Обжалваното разпореждане на ЧСИ е правилно и законосъобразно. Действително в същото са допуснати технически неточности, като наименованието на ТД „Бакърджиев 03“ ЕООД е записано като „Бакърджиеви 03“ ЕООД и в обстоятелствената част в т.3 е посочено, че постановлението е за възлагане на вземане за събиране вместо плащане, а не за възлагане на вземането вместо плащане, но изброените неточности не водят до незаконосъобразност на това постановление, тъй като от всички изброени данни може да бъде индивидуализирано както търговското дружество, така и вида на цитираното постановление.

При установените фактически констатации следва да бъде направен извод, че е извършено възлагане на взискателя Л.В. вместо плащане на вземането, което „Бакърджиев 03“ ЕООД има към лицата В. и И.В.и по гр.д. № 436/11г. по описа на СлОС на 11.08.2014г. Въпреки че в издадения акт постановление от 11.08.2014г. по изп.дело № 440/12г. на ЧСИ Н. Г. е записано, че същият подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, с оглед разпоредбата на чл.435 от ГПК, актът не подлежи на обжалване и влиза в сила веднага.

При влязло в сила постановление за възлагане представено му от лицето Л.В., предхождащо договора за цесия, ЧСИ П.Г. е бил длъжен да замени страната на основание чл.429 ал.1 от ГПК, т.е. при наличието на частно правоприемство по отношение на вземането, без да може да прави преценка за противопоставимостта на правата на „Камиту-67“ ЕООД, които могат да бъдат изследвани и предявени единствено в общия исков процес. При наличието на тези констатации е без значение доводът, наведен в жалбата, за редовното или не съобщаване на запора на вземането по изп.дело № 440/12г. на ЧСИ Н. Г. на длъжника „Бакърджиев 03“ ЕООД, в настоящото производство по обжалване на действията на ЧСИ. Предмет на обжалване в настоящото производство е  конкретното действие на ЧСИ, изразяващо се в замяна на страната, което ЧСИ е следвало да извърши с оглед постановлението за възлагане.

С оглед изложените съображения съдът намира, че следва да отхвърли подадената жалба, като неоснователна.

По гореизложените съображения, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на  „Камиту-67“ ЕООД, ЕИК 202493864, със седалище и адрес на управление на дейността гр.Сливен, кв.“Даме Груев“ 13-А-3 против разпореждане от 06.10.2014г. по изпълнително дело № 521/2014г. по описа на ЧСИ П.Г., рег.№ 837 с район на действие Окръжен съд – Сливен, с което е заличен като взискател по делото, поради замяна на страната, на основание чл.429 ал.1 от ГПК, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ :