Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

Гр. Сливен, 19.11.2014г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на деветнадесети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 553 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на длъжник срещу действия на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл.435 ал.2 и следващите от ГПК.

         Образувано е по повод жалба от длъжника Ж.А.М. против действия на ДСИ при РС – Нова Загора, обективирани в налагане на запор върху трудовото й възнаграждение, чийто размер длъжникът счита за несеквестируем. Иска се отмяна на атакуваните действия.

Жалбата е връчена редовно на взискателя, който в законоустановения срок не е депозирал отговор.

Представени са обяснения от съдебния изпълнител, в който се излага хронологията на извършените действия по движение на изпълнителното дело и твърдения за неоснователност на жалбата.

След като се запозна с доказателствата по представеното изпълнително дело и изложеното в жалбата, настоящия съдебен състав при СлОС констатира следното :

По молба на взискателя Е.С.Д. е образувано срещу длъжника Ж.А.М. изп. дело № 20142220400224 по описа на ДСИ при НзРС за събиране на вземане, обективирано в изпълнетилен лист издаден по гр.д. № 476/2013г. по описа на Рс – Нова Загора, а именно сумата от 500 лева – деловодни разноски.

Изпратена е до длъжника покана за доброволно изпълнение, връчена на 25.07.2014г. Поради неизпълнение на задължението в указания срок, по

искане на взискателя е наложен запор върху трудовото възнаграждение на длъжника.

По делото е представено удостоверение от работодателя на длъжника от което е видно, че същия получава месечно брутно възнаграждение в размер на 362.44 лева. Съгласно чл. 446, ал.2 от ГПК, с лед приспадане на дължимите върху него данъци и осигурителни вноски, крайната сума за получаване възлиза в размер на 284.12 лева.

По делото е представено запорно съобщение по изп. дело № 20132220400213 на ДСИ Нова Загора, от което е видно, че върху трудовото възнаграждения на длъжника е наложен запор за събиране на сумата от 100лева, дължима към 05.09.2014г. Сумата следва да бъде събрана чрез ежемесечни удръжки при спазване правилата на чл. 446 от ГПК.

По делото е представено запорно съобщение по изп. дело № 20142220400224 на ДСИ Нова Загора, от което е видно, че върху трудовото възнаграждение на длъжника е наложен запор за събиране на сумата от 741.44 лева, дължима към 05.09.2014г. Сумата следва да бъде събрана чрез ежемесечни удръжки при спазване правилата на чл. 446 от ГПК.

На 07.10.2014г. е депозирана от длъжника разглежданата жалба против действията на ДСИ чрез налагане на запор върху трудовото възнаграждение по изп. дело № 20142220400224 на ДСИ Нова Загора.

Гореизложеното мотивира следните изводи от правно естество:

Жалбата е допустима, съгласно разпоредбата на чл. 435, ал.2, предл. второ от ГПК.

Разгледана по същество се явява основателна.

Съгласно правилата на чл. 446, ал.1 от ГПК несеквестируем се явява трудовия доход в размер на минималната за страната работна заплата. Несеквестируемостта на определен доход има за цел да осигури на длъжника необходимите средства за задоволяване на елементарните нужди за неговото съществуване и това на семейството му. Ето защо не следва да се допуска чрез принудителното изпълнение срещу длъжника, същият да бъде лишен от минимален жизнен стандарт. ( В този смисъл решение № 456 от 25.06.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1294/2009 г., IV г. о., ГК). Както се установи по делото длъжникът получава след удръжките нетно трудово възнаграждение в размер на 284.12 лева, което към момента на налагане на запора  05.09.2014г. е под минималната работна заплата от 340 лв. С оглед предвидената в чл. 446, ал. 1 ГПК социална закрила установява, че принудителното изпълнение е насочено към несеквестируем доход на длъжника и следва да бъде отменено.  

Предвид изложеното подадената жалбата следва да бъде уважена, а наложеният от ДСИ при РС – Нова Загора запор върху трудовото възнаграждение на длъжника отменен. 

 

 

Така мотивиран, настоящия съдебен състав при СлОС

 

                                   Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ налагането на запор върху трудовото възнаграждение на Ж.А.М. с ЕГН ********** *** - длъжник по изпълнително дело № 20142220400224   по описа на ДСИ при РС – Нова Загора, извършен със запорно съобщение изх. № 4014/05.09.2014г.

 

Решението не подлежи на обжалване.                                                                        

                                                                       

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ :