Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  415

 

гр. Сливен, 05.11.2014 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на пети ноември през  две хиляди и четиринадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                            СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

при участието на прокурора …….............……….....................и при секретаря ….., като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов гр. д.  N 559 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

       

        Производството е по реда на чл. 463 от ГПК.

        Постъпила е жалба от адв. Д.Б. като пълномощник на И.К.Т. по изп.д. № 127/2013 г. на СИС при Сливенския районен съд.

        В жалбата се твърди, че  извършеното от ДСИ разпределение е незаконосъобразно, като сумите са неправилно определени и изчислени, поради което за И.К.Т. сумата е по-малка от дължимата. В допълнение към жалбата са развити съображения, касаещи  направеното разпределение по отношение на сумата от 1299.00 лв., която следва да бъде изплатена на Д.М.. Сочи се, че  дължимите от И.Т. суми възлизат на 355.11 лв., а не на тази сума, която е определил ДСИ. Развити са съображения за това, поради което се иска отмяна на извършеното разпределение от ДСИ.

        Постъпило е писмено становище и от Д.М. – взискател, чрез пълномощника, в която се развиват съображения, че подадената жалба е неоснователна.

Постъпили са и мотиви от ДСИ, в които се развиват съображения, че жалбата е неоснователна като същата е бланкетна. ДСИ се е съобразил с разпоредбата на чл. 136 ал. 1 от ЗЗД и е  определил вземанията за разноски да бъдат заплатени, тъй като се ползват с право на предпочтително удовлетворение.

С разпределение извършено на 04.07.2014 г.и предявено на 01.08.2014 г. ДСИ е разпределил сумата от 8270.00 лв., постъпила от продажба на изнесения на публична продан имот, като част от нея е привел по изпълнителни дела, по които има наложени запори на вземанията на И.К.Т.. В тази част извършеното от ДСИ разпределение не е обжалвано от страните.  Разпределението е обжалвано във втората му част, където са определени сумите за изплащане на страните, а именно: за Д.П.М. –разноски по изпълнителното дело от 1299.25 лв. и за И.К.Т. - сумата от 3090.04 лв.  В допълнителната жалба се развиват съображения, че неправилно е определена сумата за разноски на взискателя.

Изпълнителното производство е било образувано по повод на изпълнителен лист, издаден въз основа на решение по извършването на съдебна делба. С това решение съдът е постановил имота, който е неделим реално, да бъде изнесен на публична продан. Това решение е влязло в сила и публичната продан се извършва съобразно с правилата за публична продан на недвижими имот при принудително изпълнение. Прилагането на правилата за публична продан при принудително изпълнение не означава, че в случая се намираме пред изпълнителен процес, тъй като публичната продан е само правното средство да се осребри общата вещ и сумата да може да се разпредели между съделителите. Това е основанието за образуване на изпълнителното дело. Следователно не сме изправени пред хипотезата на класическия изпълнителен процес с неговите страни взискател и длъжник и поради това в случая не намира приложение разпоредбата на чл.79 от ГПК, според която  разноските по изпълнението са за сметка на длъжника. В случая приложимият закон е разпоредбата на чл.355 от ГПК и страните в делбеното производство следва да заплащат разноските съобразно стойността на дяловете им. Основателно е възражението, в подадената жалба, че в протокола за разпределение сумите за изплащане на страните са посочени общо в частта, касаеща разноските на Д.П.М.. Безспорно е обаче, че в тази суми са включени сумата от 446,00 лева за постановление за възлагане на имота, сумата от 545,82 лева д.т. за община Сливен за придобиване на имота от купувача, сумите за държавни такси за вдигане на възбрана на имота и преписи от документи, както и сумата от 59,66 лева, която е внесена в Община Сливен вместо съделителя Т. като дължим данък и която сума е включена по друго изпълнително дело. Безспорно е, че съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК за изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот се събира такса, която е за сметка на купувача. Безспорно е също, че придобилият имота следва да заплати съответните такси на Общината и че тези суми не са разноски, които другият съделител му дължи. Поради това е основателно възражението, че след приспадането на посочените по-горе суми дължимите от Т. суми на Д.М. възлизат на 355,11 лева, като се отчитат съответните квоти на съделителите. Ето защо протоколът за разпределение следва да бъде отменен в тази част, като на Д.П.М. следва да бъде определена сума за разноски в размер на 355,11 лева, а от постъпилата сума от продажбата на имота И.К.Т. следва да получи сумата в размер на 4034,18 лева.

        Ръководен от изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

 

   ОТМЕНЯ разпределителен протокол  за разпределение извършено на 04.07.2014 г.и предявено на 01.08.2014 г. на ДСИ при СИС на СЛРС по жалбата на адв. Д.Б. като пълномощник на И.К.Т. по изп.д. № 127/2013 г.  , в частта му с която са приети разноски по изп. дело за Д.П.М. в размер на 1299,25 лева и за И.К.Т. е определена сума в размер на 3090, 04 лева, като вместо това съдът разпорежда ново разпределение в тази част в следния смисъл:

       

        Суми за изплащане на страните

       

        На Д.П.М. сума за разноски в размер на 355,11 лева / триста петдесет и пет лева и 11 ст./.

       

        На И.К.Т. сума в размер на 4034,18 лева / четири хиляди и тридесет и четири лева и 18 ст./.

 

        Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред БАС.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: