РЕШЕНИЕ№                                  

Гр. Сливен, 21.01.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд., в съдебно заседание на двадесет и първи януари  през две хиляди и петнадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

             ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ,

 ХРИСТИНА МАРЕВА

 

като се разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МАРЕВА ч.гр.д.№ 560 описа на съда за 2014 г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдия – изпълнител на основание чл. 435 ал.4 от ГПК и се движи по реда на чл. 436 и чл. 437 от ГПК.

Подадена е жалба С.Т.К. чрез пълномощник – адв. Д. Д. ***, в която се поддържа, че действията на принудително изпълнение, извършени от ДСИ по и.д. № 531/2013г. по описа на СИС при РС – Сливен за осъществяване на публичната продан на недвижим имот: нива, находяща се в землището на гр. Кермен, общ. Сливен, в м. „Биковски път“, състояща се от 7.120 дка, десета категория, за която е отреден имот № 066065 по КВС на гр. Кермен, при граници: имоти №, № 066064, 066062, 066063, 066066 и 000642 – път.

Публичната продан е извършена за задължение на длъжницата по изпълнителното дело – Р.П.И. (Блажева), като ДСИ в изпълнение на задълженията си е наложил възбрана и е описал целия имот, като публичната продан е осъществена и е завършила с постановление за възлагане от 06.08.2014г. също за целия имот.

Постановлението за възлагане е първото действие, което е съобщено на жалбоподателката, която е и съсобственик на същия имот за ½ ид.ч. Правото си на собственост е придобила въз основа на постановление за възлагане от 05.02.2008г., издадено по и.д. № 20067680400003 на ЧСИ М.  и същото е вписано в СВ І Сливен под № 231, т. ІІ, вх. № 2113/31.03.2008г.

От придобиването му жалбоподателката владее имота и няма никакво отношение с взискателя по и.д. № 531/2013г., съответно не отговаря за вземането по изпълнителното дело.

Предвид изложеното се иска от съда да постанови решение, с което да отмени постановлението за възлагане от 06.08.2014г. и всички действия насочени за осъществяване на принудителното изпълнение спрямо недвижимия имот  - налагане на възбраната, опис и по провеждането на публичната продан за посочения недвижим имот.

В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК длъжникът и взискателят не са подали писмен отговор.

След изтичане на същия ДСИ е изложил писмени мотиви за основателност на жалбата и е изпратил същата с приложенията и копие от и.д. № 531/2013г.

В съдебно заседание пълномощника на жалбоподателката – адв. Д. Д., поддържа жалбата на изложените в нея основания.

Длъжника и взискателя не се явяват и не се представляват, съответно не изразяват становище по жалбата.

Въз основа на приложеното копие от и.д. № 531/2013г. на ДСИ се установява следното:

Изпълнителното производство е образувано по молбата на адв. Ст. Ч. като пълномощник на взискателя – „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД срещу Р.И., С.А.Б. – и М.А.Б. и представения изпълнителен лист, издаден въз основа на заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 1698/2013г. на РС – Сливен, относно за задължението на длъжниците солидарно да заплатят на взискателя неизпълнено задължение за главница в размер на 9 640 лв. по договор за потребителски кредит от 12.04.2012г.; задължение за договорна лихва в размер на 553.48 лв. за периода 12.02.2013г. до 19.04.2013г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 20.02.2013г. до окончателното изплащане на вземането, както и 749.09 лв. – разноски.

По молба на взискателя е била наложена възбрана върху 6 недвижими имота, измежду които и нива, находяща се в землището на гр. Кермен, общ. Сливен, в м. „Биковски път“, състояща се от 7.120 дка, десета категория, за която е отреден имот № 066065 по КВС на гр. Кермен, при граници: имоти №, № 066064, 066062, 066063, 066066 и 000642 – път, за който имот с представената справка от Служба по вписванията – Сливен относно Р.П. Блажева е удостоверено правото й на собственост върху ½ ид.ч.

По молба на ДСИ във връзка със започналото изпълнително производство по и.д. № 531/2013г. по описа на СИС при РС – Сливен под № 212, т. ІІ, дв. Вх. Рег. 7729/18.10.2013г. е наложена възбрана върху седем земеделски имота включително нива, находяща се в землището на гр. Кермен, общ. Сливен, в м. „Биковски път“, състояща се от 7.120 дка, десета категория, за която е отреден имот № 066065 по КВС на гр. Кермен, при граници: имоти №, № 066064, 066062, 066063, 066066 и 000642 – път.

С протокол от 13.02.2014г. имотът е бил описан в присъствие на представител на взискателя и вещо лице, което е изготвило заключение относно пазарната цена на имотите.

С разпореждане от 22.04.2014г. е насочено извършването на публична продан, която да се извърши в периода от 23.05.2014г. до 23.06.2014г., за което изрично са били уведомени само страните в изпълнителното производство и е извършено разгласяване чрез поставени обявление н съгласно чл. 487, ал. 2 и ал. 3 ГПКа определеното място в сградата на РС – Сливен и на съответното табло в Община – Сливен, видно то съставените актове на 22.04.2014г., както и на таблото в гр. Кермен – на 28.04.2014г.

След постъпване на наддавателни предложения на 24.06.2014г. ДСИ е съставил протокол за обявяването им в присъствието на лицата извършили наддавателни предложения и за купувач на нива, находяща се в землището на гр. Кермен, общ. Сливен, в м. „Биковски път“, състояща се от 7.120 дка, десета категория, за която е отреден имот № 066065 по КВС на гр. Кермен, при граници: имоти №, № 066064, 066062, 066063, 066066 и 000642 – път за сумата от 6 387 лв. е обявен М.Р.М..

След внасяне на сумата по реда на чл. 492, ал. 3 ГПК ДСИ е издал постановление от 06.08.2014г., с което е извърши възлагане на имота върху обявения купувач.

На 19.09.2014г. по делото е постъпила молба от купувача М.Р.М., с която е уведомил ДСИ, че  с оглед постановление за възлагане от 05.02.2008г. на ЧСИ МV , вписано в СВ при РС – Сливен под № 231, т. ІІ, вх. Рег. № 2113 от 31.03.2008г., парт. № 54988, както и други документи – предоставени от ОСЗ – Сливен, въз основа на които на купувача е отказано издаването на скица.

С оглед постъпилата молба ДСИ е отложи насроченото предявяване на разпределение на сумите постъпили от публичната продан и със съобщение – връчено на 02.10.2014г. е съобщил постановлението за възлагане на жалбоподателката.

Жалбата срещу постановлението за възлагане и останалите действия – извършени от ДСИ за осъществяване на публичната продан на нива, находяща се в землището на гр. Кермен, общ. Сливен, в м. „Биковски път“, състояща се от 7.120 дка, десета категория, за която е отреден имот № 066065 по КВС на гр. Кермен, при граници: имоти №, № 066064, 066062, 066063, 066066 и 000642 – път е подадена на 08.10.2014г.

Въз основа на така установените обстоятелства, се налага извода, че жалбата е допустима – подадена е в рамките на преклузивния срок по чл. 436, ал. 1 ГПК от трето лице, което претендира право на собственост върху имота и при наличие на правен интерес.

Правния интерес и основанието за обжалване на постановлението за възлагане и действията по извършване на публичната продан на недвижимия имот се съдържа в разпоредбата на чл. 435, ал. 4 ГПК.

Същата е допустима, тъй като съгласно разширителното тълкуване на понятието владение и по аргумент от разпоредбата на чл. 31, от ЗС, осъществяването му до доказване на противното следва да се счита осъществено в полза на всички съсобственици.

Безспорно и несъмнено с оглед на представените в изпълнителното производство и с жалбата писмени доказателства, по делото се установява съсобствеността върху недвижимия имот нива, находяща се в землището на гр. Кермен, общ. Сливен, в м. „Биковски път“, състояща се от 7.120 дка, десета категория, за която е отреден имот № 066065 по КВС на гр. Кермен, при граници: имоти №, № 066064, 066062, 066063, 066066 и 000642 – път в лицето на длъжника Р. П.Б. и жалбоподателката С.Т.К..

С оглед съсобствеността върху имота, която ДСИ е могъл да провери и е бил длъжен да установи съобразно задължението си по чл. 483 ГПК, при осъществяване на публичната продан за лично задължение на един от съсобствениците, е следвало да бъде съобразена нормата на чл. 500, ал. 1 от ГПК, според която се описва целия имот, но продажбата се извършва само за ½ ид.ч.

Предвид горното всички действия на ДСИ, с изключение на извършения опис на имота, са извършени в нарушение на чл. 500, ал. 1 ГПК. Съгласно чл. 500, ал. 2 ГПК публичната продан за целия имот е допустима, но само при наличието на изрично съгласие на останалите съсобственици, каквото в случая ДСИ не е изискал и съответно - не е налице.

По изложените по-горе съображения се явяват изцяло опорочени действията на принудително изпълнение насочени спрямо недвижимия имот: нива, находяща се в землището на гр. Кермен, общ. Сливен, в м. „Биковски път“, състояща се от 7.120 дка, десета категория, за която е отреден имот № 066065 по КВС на гр. Кермен, при граници: имоти №, № 066064, 066062, 066063, 066066 и 000642 – път., а именно - за налагане на възбрана над ½ ид.ч. от правото на собственост, обявяването и провеждането на публичната продан за целия имот и съответно – извършеното възлагане с постановлението от 06.08.2014г.

Макар за ½ ид.ч. от правото на собственост да е допустимо насочването на принудителното изпълнение, валидното и законосъобразно извършване обявяването, провеждането , както и извършеното наддаване са обусловени от правилното определяне на пазарната цена само за ½ ид.ч., което обстоятелство следва да е обявено за осъществяване на надлежно наддаване в публичната продан.

Неоснователна обаче се явява жалбата досежно искането за отмяна на наложената възбрана върху правото1/2 ид.ч. от правото на собственост, принадлежащо на длъжника Р.П.И., а с оглед разпоредбата на чл. 500, ал. 1 ГПК – и досежно искането за отмяна на извършения опис на имота.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ действията на принудително изпълнение на ДСИ – извършени по и.д. № 531/2013г. В ЧАСТТА относно наложената възбрана над ½ ид.ч. от правото на собственост – принадлежащо на длъжника Р.П.И., ЕГН ********** и провеждането на публична продан, както и издаденото постановление за възлагане на имота от 06.08.2014г. в полза на купувача М.Р.М. за целия недвижим имот: нива, находяща се в землището на гр. Кермен, общ. Сливен, в м. „Биковски път“, състояща се от 7.120 дка, десета категория, за която е отреден имот № 066065 по КВС на гр. Кермен, при граници: имоти №, № 066064, 066062, 066063, 066066 и 000642 – път.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на С.Т.К., ЕГН **********,***,           подадена чрез адв. Д.Д. ***, с адрес на адвокатска кантора: гр. Сливен, к-с „Печ“, ет. 1, офис № 111 срещу действията на ДСИ извършени по и.д. № 531/2013г. по описа на СИС при РС – Сливен за налагане на възбрана до размера от ½ ид.ч. от правото на собственост върху нива, находяща се в землището на гр. Кермен, общ. Сливен, в м. „Биковски път“, състояща се от 7.120 дка, десета категория, за която е отреден имот № 066065 по КВС на гр. Кермен, при граници: имоти №, № 066064, 066062, 066063, 066066 и 000642 – път и за извършения опис с протокол от 13.02.2014г. на целия имот, като НЕОСНОВАТЕЛНА

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                             

 

    2.