РЕШЕНИЕ №                                                    

гр. Сливен, 14.04.2015г.

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на четиринадесети април през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря К.И., с участието на прокурора ВАНЯ БЕЛЕВА, като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 594 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която е предявен иск по чл. 336, ал. 1 вр. чл. 5, ал. 1 от ЗЛС.

В исковата молба – подадена от ОП – Сливен, се твърди, че е извършена проверка по молба на З.И.Б. – майка на ответницата Д.И.Б.. На 2 – годишна възраст е боледувала от менингоенцефалит, в следствие на което е изостанало психически и физически развитието й и от този момент всички грижи за нея се полагат от нейната майка. С ЕР на ТЕЛК № 912/09.08.1993г. при ЦПЗ „Проф. д-р Иван Темков“ ЕООД – Бургас е освидетелствана пожизнено с диагноза: „Друга уточнена олигофрения (олигофрения имбецилитас гравис еретика. Състояние след менингоенцефалит) и е определена първа група – инвалид с чужда помощ. Поради заболяването си ответницата не може да се грижи сама за себе си и за делата си.

Предвид гореизложеното се иска поставянето на ответницата под пълно запрещение.

В с.з. представителят на ОП – Сливен като ищец поддържа предявения иск на посочените в исковата молба основание.

Ответницата – доведена в с.з., не изразява никакво становище.

Въз основа на събраните по делото доказателства се установява, че ответницата Д.И.Б. е родена на ***г*** от родители – З.И. Б. и И.И.Б..

С ЕР на ТЕЛК № 912/09.08.1993г. при ЦПЗ „Проф. д-р Иван Темков“ ЕООД – Бургас е освидетелствана пожизнено с диагноза: „Друга уточнена олигофрения (олигофрения имбецилитас гравис еретика. Състояние след менингоенцефалит) и е определена първа група – инвалид с чужда помощ. Ответницата се отглежда в дома си от родителите си.

В съответствие с изискването на чл. 337, ал. 1 от ГПК съдът придоби преки впечатления от ответницата след като се увери в нейната самоличност от представения документ за самоличност.

Ответницата се придвижва сама, но е необходимо да бъде насочвана и водена от придружител. От реакциите й е невъзможно да се заключи, че съзнава случващото се. Реагира положително, не е агресивна, но с нечленоразделни звуци. От поведението й не е възможно да се заключи, че разбира смисъла и значението на случващото се, нито да съобразява поведението си със ситуацията.

От показанията на родителите на ответницата – разпитани като свидетели, които съдът кредитира на базата на придобитите преки впечатления, се установява, че Д. Ил. Б. е изцяло зависима в обслужването си от чужда помощ – храна, тоалет, обличане. Невъзможен вербален контакт. Състоянието й изисква медицински интервенции и манипулации, за всяка от които е необходимо съгласието й, което тя не може да изрази, нито да формира воля.

Горните фактически обстоятелства обосновават правния извод, че предявения иск е основателен и следва да се уважи. По делото се установи наличието на всички кумулативно изискуеми от разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗЛС предпоставки: медицински критерий – наличие на умствено заболяване, което е в пряка причинно-следствена връзка с обективното състояние на ответницата. Д. Ил. Б. се придвижва сама, но е необходимо да бъде ориентирана и насочвана от придружител. Не е в състояние да се обслужва сама дори за елементарни битови и ежедневни нужди като хранене, обличане, тоалет и пр. Не проявява съзнателно поведение и реагира интуитивно. Необучаема и с невъзможност за установяване на вербален контакт поради интелектуалното състояние, което е в пряка причинно-следствена връзка със заболяването. Това й състояние налага поставянето й под пълно запрещение, тъй като не е може да ръководи постъпките си и да ги контролира. Извън физическите ограничения, психично емоционалното поведение е като на малолетно дете и с оглед необходимите грижи за здравето й и за останалите й дела е необходимо поставянето й под пълно запрещение и назначаване на настойник по реда на чл. 155 от СК и измежду лицата по чл. 156 от СК

 Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Д.И.Б. ЕГН **********, понастоящем с адрес: гр. С., м. „Д. Р.“ № *

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община – Сливен за определяне на настойник на ответницата, който при необходимост може да дава информирано съгласие!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: