Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е      43

 

     гр. Сливен,  26.05.2015г.

 

                                     В     ИМЕТО   НА     НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание проведено на двадесет и седми април през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                           ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :  СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

при секретаря И.К. и с участие на прокурора ……………… като разгледа докладваното гр.д. № 617 по описа на СлОС за 2014 г., за да се произнесе съобрази следното:

Предявена е искова молба от Г.А.А. срещу ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД, в която се твърди, че на 05.04.2013 г. около 10 ч. на главен път І-7, след пътен възел „Петолъчката”, лицето Т.Г. Т., при управление на МПС л.а. „Хюндай акцент” е допуснал управлявания от него автомобил да навлезе в насрещната лента за движение, при което е настъпил челен удар с движещия се насреща автомобил „Мерцедес”. При удара Т.Г. Т. е починал, а ищецът Г.А. е получил тежка съчетана травма глава, гърди, корем. Твърди се, че за случая е образувано ДП № 524/13 г. на РУ „Полиция” – гр. Сливен, при което е назначена авто-техническа експертиза, чието заключение сочи, че водачът на л.а „Хюндай” Т. е нарушил правилата за движение по пътищата, установени в ЗДвП и ППЗДвП. Образуваното ДП, на основание чл. 243 ал.1 т.1, вр. чл. 24 ал.1 от НПК е прекратено, поради смъртта на дееца. Въпреки това същият по непредпазливост е причинил на ищеца Г.А. тежка телесна повреда, изразяваща се в разкъсване на слезката, довела до отстраняване по хирургичен път и редица средни телесни повреди, изразяващи се в контузия на стената на корем и гръдна кухина, с наличие на кръв в корема, разкъсване на черния дроб, разкъсване на мезентериума в корема. 

Твърди се още, че по отношение на л.а. „Хюндай акцент” е била сключена застрахователна полица на 26.04.2012 г., с период на действие от 27.04.2012 г. до 26.04.2013 г., покриваща съответните застрахователни рискове по задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Така цитираната застрахователна полица е била издадена от ответника „ОЗК – Застраховане” АД.

         Ищецът твърди, че му е била причинена тежка телесна повреда, изразяваща се в загуба на слезка и редица гореописани телесни повреди, които са довели до разстройство на здравето, временно опасно за живота. В резултат на това на същия са причинен значителни неимуществени вреди. Твърди се, че до настоящия момент ответникът по делото частично е заплатил като обезщетение, съобразно чл. 223 от КЗ, сумата в размер на 20 000 лв. Ищецът определя дължимото обезщетение в размер на 60 000 лв., като по делото претендира да му бъде заплатена сума в размер на разликата от 40 000 лв., ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането 05.04.13 г. до окончателното изплащане. Претендира се и заплащане на законната лихва върху изплатената вече сума от 20 000 лв., считано от датата на деликта 05.04.13 г. до нейното изплащане 01.09.2014 г. в размер на 2867,67 лв. Претендира се заплащане на деловодните разноски.

         Исковата молба е връчена редовно на ответното дружество.

         В законоустановения срок е депозиран отговор, в който се заявява, че пред ответника е постъпила претенция за изплащане и образувана щета под № 0411-0900002/2014 г. В изпълнение на договорните си задължения се сочи, че ответникът е определил и изплатил застрахователно обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди от ищеца, вследствие на процесното ПТП в общ размер на 20 000 лв., обстоятелство, което не е спорно между страните. Сочи се, че с настоящия иск ищецът претендира повторно заплащане на застрахователно обезщетение на същото основание и за същите вреди, т.е. според ответника се претендира два пъти заплащане на едно и също обезщетение, което счита за недопустимо. Твърди се, че така определеният размер на обезщетение, изцяло покрива претърпените вреди. Оспорва се изцяло предявения иск за неимуществени вреди, както по основание, така и по размер, като се твърди, че обезщетението е недължимо и се претендира в прекомерно завишени размери. Твърди се, че в конкретния случай не са налице всички елементи от фактическия състав, поради което не следва да се ангажира отговорността на застрахователя за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди от ищците.  Поради това от съда се иска да отхвърли като неоснователни и недоказани исковите претенции. Оспорва се изключителната вина на водача на застрахованото в „ОЗК – Застраховане” АД МПС - Тодор Т., като се твърди, че вина за настъпилото ПТП има и ищеца. Твърди се, че той също не е контролирал в достатъчна степен управляваното от него МПС и то така, че да може при създадена опасност на пътя, да спре и да предотврати настъпването на ПТП. В тази връзка се прави възражение за съпричиняване, изразяващо се в непоставяне на предпазен обезопасителен колан, което е довело до настъпването на конкретни телесни увреждания. Оспорва се и твърдението за продължителността на лечебния и възстановителен период на ищеца. Оспорва се претендирания начален момент на дължимите лихви.

В с.з. ищецът се представлява от процесуален представител, който моли съда да постанови решение, с което уважи в пълен размер предявените искове.

В с.з. ответникът не се представлява. Представя писмено становище.

От фактическа страна се установява следното :

На 05.04.2013г. около 10.00ч. на главен път І-7, километър 230, в посока от гр. Котел за пътен възел „Петолъчката“ е настъпил удар между лек автомобил „Хюндай Акцент“ управляван от Т. Г. Т. и лек автомобил „Мерцедес“ с водач Г.А.А.. Лек автомобил „Хюндай“ сее движил в посока от пътен възел „Петолъчката“ за гр. Котел със скорост на движение около 67 км/ч в опасната му зона за спиране при тази скорост е била около 53 м. В същото време, в обратна посока се е движел лек автомобил „Мерцедес“ със скорост на движение около 87км/ч и опасна зона за спиране около 75 м.

В зоната на десен завой за водача на „Хюндай“, при наличие на непрекъсната разделителна линия водачът е загубил управление, което се е дължало на рязка промяна на направлението от дясно на ляво спрямо неговата посока на движение. Той е предприел промяна на посоката на движение, чрез завъртане на волана на ляво, като след тази маневра автомобилът е навлязъл косо в насрещната лента, с десните врати към челната част на „Мерцедес“.

Водачът на автомобила “Мерцедес“ е възприел движещия се срещу него лек автомобил „Хюндай“, както и настъпилата загуба на управление с навлизане на „Хюндай“ в неговата лента. В момента на настъпилата загуба на управление автомобилът „Мерцедес“ е бил на около 30 м от мястото на удара. Времето му за движение от момента на настъпилата загуба на управление до мястото на удара е било около 1,61 секунди, което е недостатъчно водачът на „Мерцедес“ да задейства спирачната система и спре преди мястото на удара.

         Настъпил е удар между двата автомобила, съответно между челната част на „Мерцедес“ и страничната дясна част на „Хюндай“, в зоната на лентата за движение на „Мерцедес“.  При този удар автомобилът „Мерцедес“ е продължил движението си напред и надясно спрямо неговата посока, като е контактувал с дясната челна част в крайпътна мантинела. Съгласно протокола за оглед и фотоматериалите по досъдебното производство лентите за движение в зоната на настъпване на ПТП са две и са разделени с непрекъсната разделителна линия. Освен това преди зоната на ПТП е имало знаци, които определят забрана за изпреварване. Не са налице данни за наличие на ограничение на скоростта чрез пътен знак, което означава, че максимално разрешената скорост за движение е 90 км/ч.

Техническата причина довела до възникване на ПТП е навлизането на лекия автомобил „Хюндай“ в насрещната лента за движение при наличие на насрещно движещ се автомобил.

В заключение вещото лице сочи, че водачът на автомобил „Хюндай“ е допуснал технически неправилни действия като е допуснал загуба на управление и навлизане в насрещната лента за движение. Нарушенията не се дължат на възникнала внезапно техническа неизправност.

Водачът на автомобила „Мерцедес“ не е имал техническа възможност да предотврати птп. Той е предприел спиране, но поради ограниченото време не е имал техническа възможност да предприеме други действия за предотвратяване на птп.

Техническата възможност двата автомобила да се разминат е единствено ако  водачът на „Хюндай“ запази движението си по собствената си дясна лента за движение. От момента на настъпилата загуба на управление това технически не е било възможно. Водачът на „Хюндай“ е имал техническата възможност да се съобрази с релефа на местността, с радиуса на завоя и непрекъснатото контролиране на автомобила.

Съгласно данните от ДП е налице задействане на предпазните въздушни възглавници на автомобила „Мерцедес“ както и обстоятелството, ме предпазният колан на водача е обтегнат. Това показва, че същият е бил с предпазен колан. За случая е образувано досъдебно производство № 524/2013 г. на РУ Полиция - Сливен, пор. № 113/2-13 г. на ОП – Сливен. Същото при смъртта на дееца е прекратено.

         По отношение на МПС лек автомобил „Хюндай Акцент“ с рег. №У0489АК е била сключена застрахователна полица № 23112001171491, сключена на 26.04.2012г. с период на действие от 27.04.2012 г. до 26.04.2013 г. покриващи съответните застрахователни рискове по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Така цитираната застрахователна полица е издадена от ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД – ответник по делото.  Във връзка с настъпилото птп е образувана преписка на щета, по която ответното дружество е изплатило обезщетение в размер на 20 000 лева, платено на 01.09.2014 г. В резултат на настъпилото птп е пострадал ищецът Г.А.А.. Същият е получил следните телесни увреждания:

-         Съчетана травма засягаща гръдната и коремна област, протекла клинично с картината на травматичен и хеморагичен шок;

-         Повърхностно разкъсване на капсулата на десния дял на черния дроб, опорака на тънките черва и травматично разкъсване на капсулата и паренхима на слезката;

-         Хемоперитонеум /излив на свободна кръв в коремната кухина/.

Гореописаните травми са довели до разстройство на здравето временно опасно за живота на ищеца Г.А..

На ищеца е била извършена оперативна интервенция в областта на коремната кухина по витални индикации с цел отстраняване на слезката и възстановяване на останалите увреждания в корема.  Видно от медицинските документи следоперативния период е протекъл гладко, без усложнения и ищецът е бил изписан от болничното заведение на дванадесетия ден след произшествието.

Описаните в медицинските документи увреждания и последвалите ги терапевтични процедури и хирургични интервенции са били съпроводени със значителни болки и страдания особено в началото. С времето, постепенно болките са намалявали до отзвучаването им.

В резултата на направената оперативна интервенция ищецът е получил на по късен етап след оперативно усложнение, изразяващо се в появата на два хермиални дефекта на предната коремна стена. Лечението на тези усложнения е само оперативно, в поставянето на платно за заздравяване на коремната стена в повредения участък и възстановяването на нейната цялост.

Освен това, видно от медицинските документи, в края на м. януари 20-14 г. ищецът е получил оплаквания от нарушена чревна проходимост, поради което е постъпил за консервативно лечение в хирургично отделение в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД - Сливен, където е пролежал седем дни. При такива тежки коремни травми, свързани с контузия на коремни органи и кървене в коремната кухина, наложили оперативно лечение, често усложнение е срастването на места между чревните примки. Това понякога води до смущение в нормалната чревна проходимост.

Към момента на извършването на медицинския преглед здравословното състояние на ищеца е много добро. Оплакванията, които има са свързани с по-големия от двата хермиални дефекта на коремната стена,, за които му предстои оперативно лечение. Периодично получава дискомфорт и болезненост в коремната област, което свързва с физическо натоварване или диетична грешка.

Разпитаните в с.з. свидетели сочат, че ищецът е бил в невъзможност за самостоятелно обслужване, със силни коремни болки и захранване с каша. Претърпял е тежък емоционален период с нарушения на съня. Налагало се е помощ и грижа от човек до него. Продължителен период е спазвал диета, чиито ограничения ще продължава да търпи.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след съвкупна преценка на събраните по делото гласни и писмени доказателства, ценени както поотделно, така и в своята съвкупност. Съдът даде вяра и кредитира изцяло изслушаните по делото САТЕ и СМЕ, като изготвени от компетентни и добросъвестни вещи лица.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

         Правна квалификация на претенцията: чл. 226 от КЗ, вр. чл. 45 от ЗЗД и чл. 86 ЗЗД.

Предпоставките за уважаване на иска по чл. 226, ал.1 от КЗ са следните : настъпването на деликт при управление на МПС, причинени вреди и тяхната причинно - следствена връзка с настъпилото ПТП, застраховка ГО, която да покрива гражданската отговорност на деликвента, неплатено застрахователно обезщетение.

В настоящия случай материалните предпоставки на иска се установяват от събраните по делото доказателства:  налице е противоправно деяние, обективирано в настъпилото ПТП, установен е механизма на възникване на ПТП, като от представената по делото САТЕ експертиза се изключва съпричиняване от ищеца при възникналото му. Налице е причинната връзка между деянието и вредоносния резултат, както и изключителната вината на водача на лек автомобил марка  „Мерцедес В200“

Не се оспорва и валидността на застрахователната полица, респ. валидното застрахователно правоотношение по застраховка "Гражданска отговорност" към момента на ПТП, които обуславят задължението на ответното застрахователно дружество да заплати обезщетение.

Размерът на застрахователното обезщетение за причинени неимуществени вреди се определя от съда по справедливост съгласно чл. 52 ЗЗД. Получената съчетана травма, довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота, безспорно е свързана с болеви синдром, независимо от медикаментозното лечение. След претърпяната оперативна интервенция в постоперативния период, ищецът е търпял силни болки и страдания. Претърпяната хирургична интервенция, свързана с отстраняване на орган – слезка, е свързана с общо нарушение на стабилността на организма и последваща диета за цял живот. Последвали се и постоперативни усложнения, като предстои и нова оперативна интервенция, която също ще бъде съпроводена с болеви синдром и период на възстановяване. За справедливо обезщетяване на гореизброените неимуществени вреди - болки и страдания, съдът определя обезщетение в размер на 15 000 лева. При определяне на този размер, съдът взе предвид и неоспорения факт, че на ищеца вече е изплатено от ответното дружество обезщетение в размер на 20 000лева. В останалата част до пълния претендиран размер от 40 000 лева претенцията следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Определените размери на коментираните обезщетения съответстват както на законовия критерий „по справедливост”, така и на трайно установеното съдебна практика в аналогични случаи.

В деня на увреждането 05.04.2013г. възникват по силата на закона /договора/ основанията за ангажиране отговорността на Застрахователя и от този момент той дължи обезщетение за вредите и лихви за забава. В тази връзка следва да бъдат присъдени и лихви за забава върху изплатеното вече от ответното дружество обезщетение в размер на 20 000лева, дължими за периода от 05.04.2013г. до 01.09.2014г. в размер на 2867.67 лева.

Предвид изхода на делото и съобразно уважената част от исковата претенция, на осн. чл. 78 от ГПК на ищеца следва да бъдат заплатени деловодни разноски в размер от 1682 лева.

На ответното дружество са дължими разноски в размер на 1181 лева.

Ръководен от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенският окръжен съд

 

Р    Е    Ш    И

 

ОСЪЖДА ЗАД “ОЗК – Застраховане“ АД с ЕИК 121265177 със седалище и адрес на управление гр. С., район „В.“, ул.“С. С.“ № * ДА ЗАПЛАТИ на Г.А.А. с ЕГН ********** *** сумата в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпяни вследствие настъпилото на 05.04.2013г. ПТП на главен път 1-7 след пътен възел „Петолъчката“, ведно със законната лихва, считано от 05.04.2013г. до окончателното изплащане на задължението.

ОТХВЪРЛЯ претенцията над постановения до пълния претендиран размер от 40 000 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА ЗАД “ОЗК – Застраховане“ АД с ЕИК 121265177 със седалище и адрес на управление гр. С., район „В.“, ул.“С. С.“ № * ДА ЗАПЛАТИ на Г.А.А. с ЕГН ********** *** сумата в размер на 2867.67 /две хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и 67 ст./ лева, представляваща лихва за забава за периода от 05.04.2013г. до 01.09.2014г. върху изплатеното обезщетение в размер на 20 000лева по заведената при ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД преписка - щета.

 

ОСЪЖДА ЗАД “ОЗК – Застраховане“ АД с ЕИК 121265177 със седалище и адрес на управление гр. С., район „В.“, ул.“С. С.“ № * ДА ЗАПЛАТИ на Г.А.А. с ЕГН ********** *** сумата в размер на 1682 лева – деловодни разноски.

 

ОСЪЖДА Г.А.А. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ  на  ЗАД “ОЗК – Застраховане“ АД с ЕИК 121265177 със седалище и адрес на управление гр. С., район „В.“, ул.“С. С.“ № * сумата в размер на 1181 лева – деловодни разноски.

 

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок, считано от съобщаването му на страните пред Бургаски Апелативен съд.

 

                                    

 

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :