Р Е Ш Е Н И Е №

Гр.Сливен, 23.12.2014г

 

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети декември, през двехиляди и четиринадесета година, в състав:

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                  ВАНЯ АНГЕЛОВА

      При секретаря………………………и с участието на прокурора……………, като разгледа докладваното от съдия Ваня Ангелова  ч.гр.дело № 631 по описа за 2014г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

     Производството е по обжалване действията на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

     Образувано е по жалба на В.Д.Ж. ***, взискател по изп.дело № 631/2013г на ДСИ при СИС на СлРС срещу разпореждане от 05.11.2014г, с което е отказано принудително изпълнение върху  движими вещи.

     В жалбата  се изказва недоволство от мотивите на ДСИ за постановения отказ, а именно – при извършения оглед на машини на 14.07.2014г, в производствен цех, находящ се в бившия завод“Спектър“, се установило, че една част от вещите не се държат от длъжниците, а от трето лице-„Гама Нови Мотори“ЕООД-Сливен, а с помощта на вещо лице се установило, че няма пълна идентификация на намерените машини, описани в изпълнителния лист с номера 8,11,12 и 16.

     Твърди се, че управител на трите дружества, две от които –длъжници по изпълнителното дело и третото лице, e един и същ -Н.Д.Н.. Дружествата- длъжници държали чрез него машините, описани в пункт 8,11,12 и 16 от изп.лист, в помещението, което заедно с ДСИ посетили на 14.07.2014г, наето от Н., в качеството му на управител и представляващ на „Гама Нови Мотори“ЕООД –гр. Сливен.

    Твърди , че дружествата-длъжници  заявили писмено на 21.10.2013г чрез управителя си Н., че не са собственици, не владеят и не държат никоя от вещите, приложени в списък към поканата за доброволно изпълнение, вкл. и описаните в пуктове №8,11,12 е 16 вещи. Третото лице- „Гама Нови Мотори“ подало молба от 24.04.2014г, в която заявило, че не владее и не държи вещите от получения списък. В становище от 08.07.2017г отново заявило, че не владее и ползва машините, върху които ще се осъществява принудително изпълнение.

    Допълва, че на 14.07.2014г се установило, че описаните в пуктове № 8,11,12, и 16 машини са в наличност и се владеят от Н.Д.Н., като законен представител и на трите дружества. Същевременно той заявил, че не владее тези машини, с което целял да направи невъзможно изпълнението на съдебното решение.

    Оспорва извода на ДСИ, че нямало пълна идентичност между намерените машини и описаните в изп.лист, тъй като ги разпознал. Твърди, че ги експлоатирал от 2011г.Машините стояли на местата си, на които лично ги монтирал в периода 2003-2005г и лично ги показал на вещото лице. Не било вярно, че буталния компресор от 560л не е този, който намерили на място. Не било вярно, че откритата в пресов цех хидравлична преса за пластмаса и бакелит не съотвествала на описаната в пунк 18 от изп.лист. Тази преса лично закупил през 2005г от Украйна. Машината била монитрана през 2005г и оттогава стояла на същото място в цеха. Твърди, че намерената настолна бор машина също е негова. Машината закупил лично и монтирал през 2003г. Бор машината също била негова, а на място посочил на вещото лице кой от намерените четири струга, модел 16К20 е неговия.

    Моли  за отмяна на разпореждане от 05.11.2014г, с което е  отказано принудително изпълнение върху намерените машини.

     В дадения 3-дневен срок, длъжниците  не са депозирал писмени възражения.

     Подборни възражения са постъпили от третото лице- „Гама Нови Мотори“ЕООД-Сливен, представлявано от управителя Н.Д.  Н., който оспорва жалбата като неоснователна.  Твърди, че е собственик на намерените от ДСИ  на 14.07.2014г  машини,  за което представил фактура за тяхното закупуване -№3/07.09.2011г, №5/07.09.2011г и №7/08.09.2011г. Пояснява, че помещенията, в които бил извършен огледа на 14.07.2014г се стопанисвали не от длъжниците по изпълнителното дело или от физическото лице Н.Д.Д., а от третото лице „Гама Нови Мотори“ЕООД. Това не се оспорило при огледа и се установявало от представения договор за наем от 01.09.2011г. Затова били неверни твърденията в жалбата, че вещи под № 8,11,12,16 от изп.лист се владеели от Н.Д.Н..  Ако взискателят считал, че именно Н. владее машините, то следвало да насочи принудително изпълнение срещу него, а не срещу третото лице“Гама Нови Мотори“ЕООД. Счита, че намерените в цеха на третото лице машини не са идентиични с тези, описани  под № 8,11,12 и 16 в изп.лист, което се потвръждалавало от заключението на вещото лице. Твърди, че намерения бутален компресор се различавал от посочения в пункт 12 от изп.лист по вместимостта на резервоара. Намерената хидравлична преса в цеха на третото лице също не съотвестувала на описаната в п.16 от  изп.лист, тъй като имала различни технически характеристики.  Програмният струг бил с оскъдно описание в изп.лист, поради което вещото лице не определило съотвествие между посочената в п.11 от изп.лист вещ и някоя от намерените четири такива. Бор машината , посочена в п.8 от изп.лист  била без номер и година, а немерената в цеха бор машина имала конкретни индивидуализиращи белези, като фабричен номер и година.   

     В съотвествие с разпоредбата на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви  за постановения отказ. В тях  сочи, че при извършения на 14.07.2014г оглед, се установило, че вещите по изп.лист, предмет на изземване от длъжниците, се ползвали от трето лице- „Гама Нови Мотори“ЕООД, с управител Н.Д.Н., по силата на сключен договор за наем от 01.09.2011г със „Спектър“АД. Съгласно този договор, бил отдаден под наем на третото лице производствен цех с площ 842 кв.м., като било уточнено, че  в тази площ се включват механичен цех, пресов цех, склад и офиси-2бр. ДСИ твърди, че намерените машини в производствените помещения, находящи се в сграда на бившия завод“Спектър“АД-Сливен,   били във владение на третото лице “Гама Нови мотори“ЕООД. С помощта на вещо лице не била устатовена идентификация на намерените във владение на третото лице машини с тези по изпълнителния лист. Счита, че  принудителното отнемане на вещите от длъжниците би могло да се извърши на адреса на  тяхното управление или адрес на търговски обект или на всеки друг адрес, но такива искания и доказателства не били представени от взискателя, нито имало искане за събиране на левовата равностойност на вещите. ДСИ  счита, че третото лице не е  посочено като длъжник по изпълнението и не може да бъде отнесено към изключенията по чл. 429 от ГПК. При извършения на 14.07.2014г оглед се установило, че машините, посочени в изп.лист поз № 1-7 вкл, №9,10,13 и 15 не се намирали в производствената сгрда, посочена от взискателя, нито се държали от длъжниците. С помощта на вещо лице не било установено съответствие между намерените във владение на третото лице“Гама Нови Мотори“ЕООД и по изп. лист машини, описани в пункт № 8,11,12 и 16.

     Предвид изложеното ДСИ приема, че е невъзможно да се изземат процесните вещи от длъжниците, т.к.те не осъществяват държането им.

      Съдът, след като се запозна с жалбата и приложеното копие на изпълнително дело,  намира за установено следното:

      Изпълнителното производство е образувано по  молба на взискателя В.Д.Ж. ***, въз основа на  изпълнителен лист от 13.11.2012г по гр.дело № 2638/2011г на СлРС за осъждането на „ГАМА МОТОРИ“ООД - Сливен и „ГАМА ЕЛ. МОТОРИ“ООД –Сливен, да му предадат държаните без основание машините, подробно описани в 16 пункта.

         След получаване на покана за доброволно изпълнение, единият длъжник- „ГАМА МОТОРИ“ООД-Сливен, с управител Н.Д.  Н. подава възражение, че не е собственик на описаните в изп.лист вещи и че същите се намират във владение или държане на дружеството. Заявява, че всички машини, притежавани от дружеството  били продадени на трето лице още през май 2011г и към датата на подаване на възражението ,не притежава никакви машини и съоръжения, поради което е в невъзможност да изпълни  доброволно задължението си за предаване на машините. Към възражението прилага 4бр. фактури с дата 30.05.2011г и извлечение от счетоводен баланс.

       С молба от 31.01.2014г взискателя възразява, че описаните във фактурите машини не са идентични с процесните

      След получаване на покана за доброволно изпълнение и вторият длъжник-  „ГАМА ЕЛ. МОТОРИ“ООД –Сливен, със същия управител  Н.Д.Н. подава възражение. В него сочи, че дружеството не е собственик на описаните в изп.лист вещи, че те не се намират във владение или държане на дружеството и към момента на получаване на поканата за доброволно изпълнение същото не притежава никакви  машини.

     С разпореждане от 06.02.2014г, ДСИ  указва на взискателя да посочи точен адрес на длъжниците, където осъществяват държането на вещите.

      На 21.03.2014г взискателя подава молба, в която сочи, че управителят  Н. държи вещите от името на дружествата-длъжници  в две помещения, които се ползвали по силата на наемен договор, сключен между „Спектър“АД-Сливен и „Гама Нови Мотори“ЕООД-Сливен, с управител Н.Д.Н.. Сочи, че помещенията се намират на територията на бившия завод „Спектър“-гр.Сливен, в производствена сграда, като подробно описва местонахождението й, както и на  всяко помещение и  на машините, намиращи се  там.

      На 24.04.2014г по делото постъпва молба от „Гама Нови Мотори“ЕООД-Сливен, чрез управителя Н.Д.Н., който уведомява ДСИ, че дружеството не осъществява владение или държане на движимите вещи, описани в приложения списък.

      С разпореждане от 07.05.2014г, ДСИ указва на „Спектър“АД-Сливен да отговори писмено дали има сключен договор за наем на помещения с някое от трите дружества – „Гама мотори“ООД-Сливен, „Гама ел.мотори“ООД-Сливен и Гама Нови Мотори“ЕООД-Сливен, трите са управител   Н.Д.Н., като  изпрати препис от договорите за наем, от които да е видно кои помещения са отдадени под наем.

        На 27.05.2014г по делото постъпва молба от Изп.Директор на  „Спектър“АД-Сливен – С.Д., който уведомямава ДСИ, че към момента дружеството има сключен договор за наем единствено с „Гама Нови мотори“ЕООД-Сливен, представлявано от управителя  Н.Д.Н.. Представя копие на договор за наем от 01.09.2011г.

       С разпореждане от 30.06.2014г, ДСИ насрочва на 14.07.2014г, изземване на движими вещи по приложен списък  съгласно изп. лист, от  сграда, находяща се в бившия завод  “Спектър“АД –гр. Сливен.

       На 14.07.2014г е  извършен оглед в присъствието на  страните по делото, третото лице  и  вещо лице. Последното  е изготвило заключение за техническото съответствие на машините по изп.лист и намиращите се в помещенията, стопанисвани от третото лице. Според вещото лице инж.А. наличните данни за техническите им характеристики не му дават основование да приеме, че намерените мащини са идентични с описани в п.8, 11, 12 и 16. Вещото лице твърди, че останалите машини по изп.лист не са открити в производствените помещения , стопанисвани от „Гама Нови Мотори“ЕООД-Сливен.

      Съставен е протокол за принудително отнемане и предаване на вещи от 14.07.2014г, в който ДСИ  подробно  описва констатациите си.

      На 17.07.2014г по делото постъпва молба от управителя на „Гама нови мотори“ ЕООД- гр.Сливен - Н.Д.Н., чрез пълномощника му адв. Г.. Към молбата представя копие от документи,  които според него доказвали, че дружеството притежава хидравлична преса за плоски детайли, с технически показатели занатиск 250 КН, съответстващи на машина №16 в изп.лист. Същата била модел ПЕ324Т, без фабричен номер и била бракуванна с протокол от 02.04.2014г поради лошо техническо състояние и към момента на огледа не се намирала на територията на предприятието. В молбата се твърди, че намерената при огледа хидравлична преса за плоски детайли била различна от посочената в изп.лист.  Тя била с много по-големи размери и технически възможности от тази по изпълнителния лист. Била със сила на натиска 1 меганютон, а посочената в изп.лист била със сила 250 килонютона, което било четири пъти по-нисък показател, а силата на натиска бил най-важният технически показател за една преса.   

     С разпореждане от 17.07.2014г, ДСИ отказва принудително изпълнение върху посочените в изп.лист машини, тъй като при извършения оглед на 14.07.2014г в производствения цех, находящ се в бившия завод „Спектър“АД- гр.Сливен, не се установила пълна идентификация на намерените машини с тези по изпълнителния лист, а именно: машини с № 8,11,12, и16, а машини с  № 1-7, 9,10,13,14,15 не били открити, както и поради факта, че намарените машини, подробно описани в заключението на вещото лице, били във владение на трето лице -„Гама Нови Мотори“ЕООД-Сливен.

      С решение по ч.гр.дело № 426/2014 на СлОС, е отменен като незаконосъобразен отказа на ДСИ от 17.07.2014г да извърши исканото от взискателя изпълнително действие.

     На 22.10.2014г взискателят Ж. подава молба, с която моли  за  изземване на движимите вещи по изпълнителния лист.

      С разпореждане от 05.11.2014г ДСИ отново отказва принудително изпълнение върху намерените машини, владяни от третото лице“Гама Нови Мотори“ ЕООД-Сливен, в  производствената сграда на бившия завод „Спектър“-Сливен. Мотивите на ДСИ са идентични с тези, при които е постановил предходния отказ,  обективиран с разпореждане  от 17.07.2014г.

       Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

      Жалбата е процесуално  допустима, а прецена по същество и  основателна.

      Съгласно  разпоредбата на чл. 435 ал.1 от ГПК, взискателят е легитимиран за обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото  изпълнително действие, в случая действие по чл. 521 ал.1 от ГПК- принудително отнемане на движими вещи и предаването им на взискателя.

      На 22.10.2014г ДСИ е бил сезиран с молба от взискателя да извърши действието по чл. 521 ал.1 от ГПК. Вместо да предприеме нуждите действия по изпълнението, на 05.11.2014г съдебният изпълнител отново постановява отказ да извърши действието, с идентични мотиви, с които вече веднъж е отказал същото действие.

       И докато преди постановяване  на  първия отказ, е насрочил оглед и изземване на вещите, като е посетил посочения  от взискателя обект, в присъстивето на страните,  вещо лице и третото лице , при повторното му сезиране със същото искане, дори не е насрочил принудително изземване на вещите, не  е посетил обекта за  се увери там ли са все още машините, предмет на принудително изпъленние и  в чие държане се намират към датата на огледа.

       От огледа, извършен на 14.07.2014г, до постановяване на повторния отказ на ДСИ да извърши исканото изпълнително действие, са изминали почти четири месеца, през които би могло да се промени съществено фактическото положение, затова за ДСИ е задължително преди да откаже действието, да извърши необходимото за да се увери, че фактите към датата на отказа  са  идентични с тези от предходния отказ.

      Едва след като извърши ново изземване на вещите,  достигайки до съответните констатации, обективирани в протокол за принудително отнемане и предаване на вещи, съдебният изпълнител може мотивирано да откаже да извърши изпълнително действие, но не и предварително.

      Като е отзал повторно да извърши поисканото от взискателя изпълнително действие, със същите мотиви  като при предходния отказ и без да се увери, че се касае за едни и същи факти,  ДСИ е постановил незаконосъобразен акт, който настоящия съд следва да отмени.

      Предвид изложеното, Сливенският Окръжен  Съд     

 

 

Р   Е   Ш  И  :

 

 

          ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО разпореждане от 05.11.2014г по изп.дело № 631/2013г на ДСИ при СИС на СлРС, с което  съдебният изпълнител е отказал принудително изпълнение върху посочените в изпълнителния лист машини.

          Решението не  подлежи на обжалване.

 

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: