Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е     N 

 

гр. Сливен, 20.03.2015 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                              МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                   СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева гр.д. N 638 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по молба на страна в производството за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в постановено решение, с правно основание чл. 247 ал. 1 от ГПК.

Въззиваемият е поискал от съда да поправи допуснати в диспозитива на постановеното по делото решение очевидни фактически грешки относно номерата на първоинстанционното решение и дело и дължащата разноски страна.

В едноседмичния срок насрещната страна не е подала писмен отговор на молбата.

В постановеното по делото решение № 21/28.01.2015г. по в.гр.д. 638/14г. на СлОС, с което се осъществява въззивен контрол върху обжалваното първоинстанционно решение № 875/30.10.2014г. по гр.д. № 1536/13г. на СлРС, в потвърдителния диспозитив погрешно са изписани номера на потвърждаваното решение и номера на делото на РС, въпреки, че в докладната част на въззивното решение, в обстоятелствената част и в мотивите му, те са посочени правилно, в съответствие с действителното положение. Също така, макар да е обозначил ясно и еднозначно във фактическото си изложение и в правните си изводи страните по спора, съдът е присъдил на въззиваемия дължимите разноски по делото, но е посочил погрешно друго лице, а не въззивника, което да ги заплати.

  Поради това е видно, че се касае за техническа грешка, която може да се квалифицира като „очевидна фактическа” по смисъла на ГПК и за поправката й не е предвиден срок. Това действие може да бъде извършено не само по инициатива на съда, но и по молба на всяка страна, както е в случая. С оглед характера на грешката, настоящият състав, постановил поправяното решение, счита, че не е необходимо призоваване на страните.

Допуснатата грешка е в резултат на погрешно механично изписване и същата следва да бъде поправена по реда на чл. 247 от ГПК, тъй като това няма да доведе до промяна на съдържанието на съдебния акт по същество.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА на решение  № 21/28.01.2015г. по в.гр.д. 638/14г. на СлОС,  като в диспозитива:

-         на страница 32, ред 8 отдолу нагоре, ВМЕСТО№ 913/26.11.2013г. по гр. д. № 2276/2013г.ДА СЕ ЧЕТЕ :  № 875/30.10.2014г. по гр.д. № 1536/13г. на СлРС ” и

-         на страница 32, ред 7 отдолу нагоре, ВМЕСТО ““ДЗИ- Общо застраховане“ ЕАД – гр. СофияДА СЕ ЧЕТЕ:  ЗД „ЕВРО ИНС“ АД, гр. София.

 

Решението за поправка не подлежи на касационно обжалване, тъй като решението по делото не подлежи на такова.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: