Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 19

 

гр. С.,  03.02. 2015г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и осми януари  през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                           СТЕФКА М.    

при участието на прокурора ………и при секретаря К.И. , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N  640   по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 927/14.11.2014 г. по гр. д. № 3144/2014 г. на Слиленския районен съд,  с което е отхвърлен предявеният иск с правно основание чл. 109 от ЗС , предявен от  Я.П.Х. ЕГН ********** и Д.С.Х. ЕГН ********** и двамата от гр. С.,  бул. „С. ш.” № * срещу Н.И.Д. ЕГН ********** М.М.Д. ЕГН ********** и двамата от гр. С., кв. „Д.” *-* за осъждане на  Н.И.Д. и М.М.Д. да прекратят ползването на покривното пространство над имот № 67338.561.84.12.9 за свои битови нужди и да премахнат поставеното от тях кухненско и градинско обзавеждане, да премахнат изградената в северозападната част на покрива постройка и да възстановят западната фасада на имота във вида в който е бил, съгласно строителната документация, да премахнат сателитния си приемник поставен на западната фасада на имота на ищците и климатика поставени на западната фасада на техния имот, да възстановят покривното покритие след премахването на строежите извършени от тях във вида и с материалите, с които е бил първоначално извършен  и да възстановят металната защита на бордовете след премахването на поставените върху тях съоръжения и обзавеждане, като неоснователни и недоказани.

Подадена е въззивна жалба от ищците, с която се твърди, че решението е неправилно и необоснован. Съдебният акт е в противоречие с правната и административна уредба на отношенията между етажните собственици и с последователната  съдебна практика. Сочи се, че изводите на съда са оскъдни и на практика решението е лишено от мотиви. Сочи се, че фактическите обстоятелства и квалификацията на иска са правилно установени, но не и релевантните факти и се излагат съображения в тази насока. Сочи се, че действията на ответниците са неправомерни и се излагат съображения за това. Покривните пространства са обща част по естеството си и те не търпят промяна на предназначението си, дори при наличие на изрично решение на Общото събрание на етажните собственици.В случая липсва изразено писмено съгласие на всички собственици, дадено с нотариална заверка на подписите.  Сочи се, че пространството е покрив, а не тераса и липсват доказателства тази функция да е променяна. Така действията на ответниците по  ползването на покривното  пространство над имота на ищците са неправомерни. На второ място се излагат и съображения, че тези  неправомерни действия смущават упражняването на правото на собственост от ищците– въззивници. Поради това се иска решението да бъде отменено и вместо него  да бъде постановено ново, с което претенцията да бъде уважена, като се претендират и разноски за тази инстанция.

В срока по чл.263 от ГПК е постъпил писмен отговор на тази въззивна жалба, в който се твърди, че тя е неоснователна. Съдът правилно е обсъдил всички относими към спора факти и обстоятелства и правилно е обсъдил събраните по делото доказателства.  За да се уважи претенцията по чл. 109 от ЗС не е достатъчно да се установи неправомерно действие или състояние, а те трябва да се отразяват отрицателно върху собствеността на лицето, което търси негаторна защита. Наличието на това условие е задължително изискване. В случая не е доказано по какъв начин се пречи на правото на собственост на ищците. Излагат се съображения в тази насока, като се анализират доказателствата поделото и заключението на вещото лице. След като не са доказани конкретни сигурни, а не предполагаеми затруднения за упражняването на правото на собственост, изводите в решението са правилни, поради което се иска въззивната жалба да бъде оставена без уважение и се претендират разноски.

В жалбата и отговора не са направени нови доказателствени искания, а и двете страни са претендирали разноски пред тази инстанция.

В с.з. първата въззивница се явява лично и с представител по пълномощие, който поддържа подадената жалба.

В с.з. първият въззиваем се явява лично и с представител по пълномощие, който оспорва основателността на подадената жалба.

 

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е частично неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде частично отменено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

       Изградените въз основа на нея правни изводи обаче, не кореспондират изцяло с приложимите за казуса правни норми, поради което въззивният съд не ги споделя. При цялостно и правилно изградени фактически констатации първоинстанционният съд е достигнал до частично незаконосъобразни правни изводи, наложили неправилното  отхвърляне на иска.

  

За да отхвърли предявеният иск, районният съд е приел, че не е доказано в производството, че ползването на покрива като тераса от ответниците нарушава правото на собственост на ищците.

Искът, основан на чл. 109, ал. 1 ЗС, предоставя правна защита на правото на собственост срещу всяко пряко и/или косвено неоснователно въздействие, посегателство или вредно отражение над обекта на правото на собственост, което може и да не накърнява владението, но ограничава, смущава и пречи на допустимото пълноценно ползване на вещта (имота) според нейното предназначение, отдадено от собственика й. Основание за защита чрез иска се поражда само при състояния, от които възникват заплашване и опасност от вредно и смущаващо въздействие, което произтича от упражняване на правомощия, но които субективно пречат и/или ограничават тези на потърсилия правната защита. Функцията на иска е да отрече във всичките тези и други аналогични случаи правомерността и да предотврати неоснователните действия, поведение и състояния, както и премахване на последиците от тях. / ТР № 31/84г от 06.02.1985г. по гр.д. №10/84г. ОСГК/.

В случая е безспорно, че въззиваемите – ответници, са изградили върху част от покрива тераса, поставили са пейка и саксии. Безспорно е също, че стъпват по покрива на помещението, собственост на въззивниците.  Въз основа на заключението на вещото лице съдът е констатирал, че в северозападната част на покрива над търговския обект на ищците е обособено помещение с квадратура 3,50 кв.м., като са използвани две фасадни стени и част от борда на покрива, останалите две стени са направени от ПВЦ дограма и представляват прозорец над борда, балконска врата и витрина. Покрива на обособеното помещение е дървен, едноскатен, с покривно покритие от битумни керемиди и отводняването му е към съществуваща водосточна тръба. Пода на помещението е с теракотени плочки, двете стени са с фасадна цветна мазилка, тавана е облицован с дъсчена обшивка, в зоната на борда използван за стена на новото помещение е премахната ламаринената обшивка и е поставена мраморна плочка. Помещението е функционално свързано с кухнята на ответниците чрез врата. В него има ел. инсталация, разположена е електрическа готварска печка с ширм над нея. По проект на мястото на вратата на кухнята към новото помещение е предвиден прозорец с размери 75/160, няма видими следи от допълнително избиване на отвор за вратата от кухнята към покрива на търговския обект, което води до извода, че отвора за тази врата е оставен при строежа на сградата. Южната тераса на жилището на ответниците е остъклена с ПВЦ дограма, като за достъп до покрива на търговския обект има балконска врата. Видимо парапета на терасата към покрива на търговския обект е просечен допълнително за отвор на тази балконска врата. Достъпа до покрива на търговския обект от жилището на ответниците е траен, чрез две балконски врати. Към момента на извършване на огледа от вещото лице, върху покрива на търговския обект са били  разположени две големи дървени бурета с декоративни храсти, в западния и южния борд на покрива са прикрепени с геобразни профили, с пластмасови дъски върху тях като полици за цветя и към момента на огледа върху тях е имало саксии с цветя. В конструкцията на покривната плоча и покривните бордове не са извършвани промени. Дебелината на покривната стоманено бетонна плоча над търговския обект по конструктивен проект е 16 см., измерена на място през технологичен отвор е 15 см. От гледна точка на носимоспособността на стоманено бетонната плоча на търговския обект, постоянното обитаване не представлява опасност. Видимо е изпълнена хидроизолация от воалит с посипка на покрива на търговския обект. Предвидената топлоизолация по проект е от стиропор над който е армирана циментова замазка, с която се постига необходима наклон за отводняването на покрива и е скрит вид работа, която вещото лице не може да установи с оглед дали е изпълнена. В заключението е посочено, че при постоянно обитаване на покрива на търговския обект има  възможност от нарушаване на хидроизолацията му. В заключението вещото лице е посочило, че не може да каже дали постоянното обитаване на покрива застрашава сигурността на ефирните и кабелните връзки и дали внася смущения в СОТ-а, тъй като не е специалист в тази област. За да бъде приведен покрива на търговското помещение в първоначалния му вид, съгласно строителната документация, ответниците следва да премахнат обособеното помещение в североизточната част на покрива и да бъде изпълнена предвидената хидроизолация, а ако са нарушени топлоизолацията и армираната циментова замазка, също да бъдат изпълнени, както и да се възстанови ламаринената обшивка на борда в зона на премахнатото помещение. В заключението е посочено, че стойността на 3,50 кв.м. хидро-, топло-изолация, армирана циментова замазка и ламаринена обшивка на борда в зоната на премахнатото помещение възлиза на 233 лв. В заключението е посочено, че тъй като покрива на търговския обект се ползва от ответниците като тераса, ищците изпитват затруднение в нормалното обслужване на ефирните и кабелните връзки и СОТ-а при констатирани повреди. Към момента на извършване на огледа няма следи от нарушаване на хидро изолацията от воалит с посипка на покрива на търговския обект. Имало е полагане на нов пласт от воалит с посипка в западната част на покрива в близост до борда за отстраняване на теча, нанесъл повреда на окачения таван в търговския обект. Няма техническа възможност процесната покривна плоча над търговския обект да се ползва от други  собственици в сградата. Безспорно е, че тези преустройства са извършени без необходимите разрешения. Това не се оспорва и от ответниците. Основното им възражение, което е възприето и от районния съд, е, че независимо от неправомерното, не според предназначението й ползване на плочата като тераса към жилището, ответниците по никакъв начин не са ограничили, смутили или попречили по друг начин на ищците да осъществяват правото си на собственост върху магазина. Вярно е, че с иска по  чл. 109, ал. 1 ЗС собственикът цели да защити правото на собственост срещу неоснователно въздействие и посегателства върху обекта на тази собственост. С оглед тази дефинитивност на претенцията се налага изводът, че не всяко въздействие върху имота може да бъде предмет на предвидената петиторна защита, а само това въздействие, което е неоснователно, т. е. противоречи на установения правен режим на ползване на имотите и по този начин накърнява чуждите права, предмет на защита. Искът е относим към фактическото действие, надхвърлящо ограниченията на собствеността. / Решение № 942 от 7.11.2008 г. на ВКС по гр. д. № 3426/2007 г./

Практиката на ВС и ВКС обаче е последователна в разбирането, че в случаите на извършен строеж без разрешение или в отклонение на издаденото разрешение и/или на други строителни книжа заинтересованият собственик (съсобственик) не е длъжен да търпи и понася ограниченията, които произтичат за неговото право на собственост от създаденото състояние, когато е нетърпимо според закона. При нетърпимост на същото всяко отклонение от разрешението или строителните книжа следва да се счита за съществено в случаите, когато се нарушават техническите, технологическите, санитарно-хигиенните, противопожарните и архитектурно-градоустройствените изисквания за строежа, действащите застроителни планове и техническите нормативи, по които следва да се осъществи строежът. // ТР № 31/84г от 06.02.1985г. по гр.д. №10/84г. ОСГК/.

Искът по  чл. 109, ал. 1 ЗС цели да защити правото на собственост срещу неоснователно въздействие и посегателства върху обекта на тази собственост. С оглед тази дефинитивност на претенцията, се налага изводът, че всяко увреждащо въздействие върху имота на ищеца може да бъде предмет на предвидената петиторна защита, т. е. всяко, което противоречи на установения правен режим на ползуване на имотите по този начин, накърнява чуждите права. На петиторна защита чрез негаторен иск подлежи всяко неоснователно въздействие, създаващо обективни пречки за нормалното ползуване на имота от собственика. Носителят на правото на собственост не е задължен да проявява търпимост и да понася и ограничения, произтичащи от строителство, при което е допуснато отклонение от установеното по строителните книжа или е било създадено в противоречие с разрешеното от компетентния административен орган. / Решение № 366 от 5.04.2004 г. на ВКС по гр. д. № 2866/2002 г., IV г. о./.

Така след като е безспорно, че въззиваемите-ответници неправомерно и не според предназначението и  ползват плочата като тераса на жилището си, като това преустройство е извършено в противоречие с нормативно установените правила, което означава, че е незаконна, то следва да бъде премахнато , като ответниците бъдат осъдени за това.

Неоснователна се явява претенцията в частта, с която се иска да бъде премахнат сателитния приемник, поставен на западната фасада на  имота на ищците и климатика, тъй като безспорно е установено, че те не препятстват ищците при ползването на техния имот, тъй като водите от климатика не попадат върху покрива на магазина, а не е доказано, че наличието на сателитната чиния препятства комуникациите на устройствата поставени в същия магазин. Както беше посочено не всяко въздействие върху имота може да бъде предмет на предвидената петиторна защита, а само това въздействие, което е неоснователно.

Въззиваемата страна  е претендирала разноски и такива  следва да бъдат присъдени за тази и първата инстанция съразмерно на уважената част от претенциите в размер на сумата от 2328,65 лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение, внесени държавни такси и депозит за вещо лице, а с оглед претенцията на другата страна за разноски на нея следва да се присъдят съразмерно на отхвърлената част от претенциите, а именно в размер на 217,14 лева представляващи заплатено адвокатско възнаграждение за двете инстанции и внесен депозит за вещо лице.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ОТМЕНЯ решение № 927/14.11.2014 г. по гр. д. 3144/2014 г. на Сливенския районен съд В ЧАСТТА, с която е отхвърлен предявеният иск правно основание  чл.109 от ЗС предявен от Я.П.Х. ЕГН ********** и Д.С.Х. ЕГН ********** и двамата от гр. С.,  бул. „С. ш.” № * срещу Н.И.Д. ЕГН ********** М.М.Д. ЕГН ********** и двамата от гр. С., кв. „Б. ” *-* за осъждане на  Н.И.Д. и М.М.Д. да прекратят ползването на покривното пространство над имот № 67338.561.84.12.9 за свои битови нужди и да премахнат поставеното от тях кухненско и градинско обзавеждане, да премахнат изградената в северозападната част на покрива постройка и да възстановят западната фасада на имота във вида в който е бил, съгласно строителната документация, да възстановят покривното покритие след премахването на строежите извършени от тях във вида и с материалите, с които е бил първоначално извършен и да възстановят металната защита на бордовете след премахването на поставените върху тях съоръжения и обзавеждане, като неоснователни и недоказани, както и в ЧАСТТА за разноските като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

 

ОСЪЖДА Н.И.Д. ЕГН ********** М.М.Д. ЕГН ********** и двамата от гр. С., -кв.„Б.” *-* да прекратят ползването  на покривното пространство над имот № 67338.561.84.12.9 за свои битови нужди.

 

ОСЪЖДА Н.И.Д. ЕГН ********** М.М.Д. ЕГН ********** и двамата от гр. С., кв.„Б.” *-* да премахнат незаконно поставеното от тях кухненско и градинско обзавеждане, да премахнат в северозападната част на покрива на имот  № 67338.561.84.12.9 – постройка и да възстановят за своя сметка западната фасада на имота във вида в който е бил съгласно строителната документация, да възстановят покривното покритие във вида и с материалите, с които е бил първоначално извършен и да възстановят металната защита на бордовете след премахване на поставените върху тях съоръжения и обзавеждане.

 

ОСЪЖДА Н.И.Д. ЕГН ********** М.М.Д. ЕГН ********** и двамата от гр. С., кв.„Б.” *-* да заплатят на сумата от 2328,65 лв. /две хиляди триста двадесет и осем лева и 65 сн./, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение, внесени държавни такси и депозит за вещо лице.

ОСЪЖДА Я.П.Х. ЕГН ********** и Д.С.Х. ЕГН ********** и двамата от гр. С.,  бул. „С. ш.” № * ДА ЗАПЛАТЯТ на Н.И.Д. ЕГН ********** М.М.Д. ЕГН ********** и двамата от гр. С., кв.„Б.” *-* сумата от 217,14 лв. /двеста и седемнадесет лева и 14 ст./ представляващи заплатено адвокатско възнаграждение за двете инстанции и внесен депозит за вещо лице.

 

ПОТВЪРЖДАВА  решение № 927/14.11.2014 г. по гр. д. 3144/2014 г. на Сливенския районен съд в останалата му част.

      

       Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването.

                                   

                                                        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: