Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 20.01.2015 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на… двадесети януари……………..…………………………

през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

при секретаря………………и с участието на прокурора………………...като разгледа докладваното от ………съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 2 по описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на А.С.С. против Постановление от 10.12.2014г., по изп.дело № 341/2014г. по описа на ДСИ при СлРС, с което е прекратено изпълнителното производство. Твърди, че е взискател по посоченото дело, а с посоченото постановление ДСИ е прекратил изпълнителното производство с бланкетно постановление, от което не може да се установи на кое от изброените в чл. 433 ал.1 от ГПК основания е прекратено то. Счита че от представените доказателства не може да се направи извод че задължението на длъжника К.И.К. е платено извънсъдебно. Счита че за да е налице извънсъдебно уреждане на спора е необходимо да има изразено изрично съгласие и волеизявление и от негова страна, а той се е противопоставил. Счита че ДСИ неправилно и без да направи разбор на доказателствата е приел че е налице извънсъдебно плащане на задължението от длъжника К.И.К.. Плащането извършено от съпругата на длъжника  С. М. К. не е погасило задължението му, тъй като тя не е длъжник, плащанията са извършени преди образуване на изпълнителното дело на 27.02.2014г. и на 11.07.2014г.. Твърди че той има други отношения с К.. Счита че не е налице представителна власт, липсва упълномощаване  на съпругата на длъжника да извърши съответното плащане. Оспорва пълномощното относно дата на която е съставено и авторството му. Моли съда да отмени обжалваното постановление за прекратяване на изпълнителното производство по изп.д.№ 341/14 , като незаконосъобразно и да постанови продължаване на изпълнителните действия по него. Прави доказателствени искания за събиране на доказателства, касаещи наличието на упълномощаване.

Ответната по жалбата страна е подала в срок възражение, в което твърди, че жалбата е неоснователна. Счита че след като е налице парично задължение то може да бъде изпълнено и от друго лице, тъй като не е престация за лично действие.  Счита че е налице валидно упълномощаване. Счита че не следва да се събират доказателства от въззивната инстанция във връзка с упълномощаването.  Моли съда да остави жалбата без уважение.

В съответствие  с изискванията на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви по отказа.

Жалбата е допустима, подадена в срок от лице, имащо право на обжалване.

Разгледана по съществото си жалбата е неоснователна.

Производството по изп.дело № 341/2014г. по описа на ДСИ при СлРС е образувано по молбата на А.С.С. срещу длъжника К.И.К.. С молбата е представен изпълнителен лист от 07.07.2014г. по ч.гр.д. № 3045/2014г. по описа на СлРС, издаден въз основа на заповед за незабавно изпълнение за осъждането на К.И.К. да заплати на А.С.С. сумата 4 300лв., представляваща главница за неизплатено задължение по Запис на заповед, издаден на 07.06.2013г., предявен на 07.06.2014г., ведно със законната лихва за забава, считано от 03.07.2014г.  По делото е наложен запор на трудовото възнаграждение на длъжника К.И.К. и по негова сметка в „Униклредит Булбанк“ АД.

Поканата за доброволно изпълнение до длъжника е залепена на 28.07.2014г. на адреса му, тъй като същия не е намерен на него.

На 09.09.2014г. К.И.К. е подал молба по настоящото изпълнително дело, в която е посочил че претендираната сума е заплатена с вносна бележка от 27.02.2014г. за сумата 1 320лв. и на 11.07.2014г. с вносна бележка за сумата 4 000лв. Дадена е възможност на взискателя А.С.С. да изрази становище и той в своя молба от 15.09.2014г. е посочил че не счита че задължението на К.И.К. е погасено, тъй като сумите са внесени от С. М. К. и с нея има други имуществени отношения. Междувременно по изпълнителното дело след налагането на запорите са постъпили – пълната сума на задължението от сметката на длъжника в „Униклредит Булбанк“ АД и сумата 124,04лв. от наложения запор на трудовото възнаграждение на длъжника.

С молба от 02.12.2014г., длъжникът е поискал от ДСИ да прекрати изпълнителното производство, като бъдат вдигнати наложените запори и върнати удържаните суми.

С обжалваното постановление от 10.12.2014г., ДСИ е приел че дължимите суми по изпълнителното дело са заплатени извънсъдебно на взискателя на 27.02.2014г. – 1 320лв. и на 11.07.2014г. – 4 000лв. от лице различно от длъжника, но с тях е погасено това задължение и е прекратил изпълнителното производство на основание чл. 433 ал.1 т.1 от ГПК. Приел е, че присъединения взискател – НАП е удовлетворен и са заплатени дължимите държавни такси.

Постановлението е законосъобразно. Изпълнителното производство се прекратява, в случай че длъжника представи писмени доказателства, че дължимата сума по изпълнителния лист е  заплатена преди образуването на изпълнителното производство – чл. 433 ал.1 т.1 от ГПК. В случая, длъжникът е представил платежно нареждане и вносна бележка, с което е преведена по сметката на взискателя сумата 1 320лв. на 27.02.2014г. т.е. преди образуването на изпълнителното дело. Сумата е преведена от съпругата на длъжника С. М. К.. Представил е и платежно нареждане и вносна бележка, с които е предена по сметката на взискателя сумата 4 000лв. на 11.07.2014г. И тази сума е предена от съпругата на взискателя С. К.. Като основание за плащане е посочено „запис на заповед“. Изпълнителното дело е образувано на 10.07.2014г. , но към 11.07.2014г., длъжникът К.И.К. не е бил известен за образуването на изпълнителното производство (нито за издаването на изпълнителния лист), поради което плащането е извършено извънсъдебно.

Съдът намира, че от представените писмени доказателства следва да се направи извода, че сумата по изпълнителния лист е заплатена от длъжника извънсъдебно преди образуването на изпълнителното дело и един ден след неговото образуване, но преди длъжника да е бил уведомен за образуването му.  Не са налице условия за продължаване на изпълнителното производство (още повече че са събрани и сумите за присъединения взискател и за д.т.).

Основното възражение на взискателя, че не следва да се прекратява производството е това, че сумата му е заплатена от съпругата на длъжника, а тя не е страна по изпълнителното производство. Това възражение е неотносимо, тъй като плащането не е направено в изпълнителното производство, а извън него. Освен изложеното, след като може да бъде направен извод, че това плащане е извършено по упълномощаване на С. К. от К.К. за заплащане на неговото задължение по записа на заповед за кредитора са без значение отношенията между упълномощения и упълномощителя. В тази връзка всички направени доказателствени искания за оспорване на пълномощното са неотносими.

Взискателят твърди че има други имуществени отношения с лицето С. К., но не ги конкретизира и не представя доказателства за това. Ако това лице не е изпълнило свое изискуемо задължение към взискателя, той разполага с възможността да иска неговото изпълнение.

С оглед изложените съображения съдът намира, че следва да отхвърли подадената жалба, като неоснователна.

По гореизложените съображения, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на А.С.С., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, чрез адв. М., против Постановление от 10.12.2014г., по изпълнително дело № 341/2014г. по описа на ДСИ при СлРС, с което е прекратено изпълнителното производство, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ :