РЕШЕНИЕ№                                  

Гр. Сливен, 24.01.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд., в съдебно заседание на двадесет и четвърти януари  през две хиляди и петнадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

             ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

ВАНЯ АНГЕЛОВА,

 

като се разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МАРЕВА ч.гр.д.№ 11 описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдия – изпълнител на основание чл. 435 ал.3 от ГПК и се движи по реда на чл. 436 и чл. 437 от ГПК.

Подадена е жалба от адв. Д.Т. в качеството му на пълномощник на „ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ“ ООД срещу постановление за възлагане от 02.12.2014г. по и.д. № 2014837040380 по описа на ЧСИ П. Г. ***, поради това че имуществото не е възложено по най-високата цена и наддаването при публичната продан не е извършено надлежно, като на „ЕКО ЕН и М КО“ ООД е възложен поземлен имот с ид. № 67338.601.1.151 ведно с построената в него сграда с ид. № 67338.601.1.151.1 за сумата от 223 900лв.

На 29.09.2014г. ЧСИ П. Г. е насрочил провеждането на втора продан на имота, която да се състои, считано от 04.10.2014г. до 04.11.2014г. и с протокол от 05.11.2014г. е установил подадени пет наддавателни предложения на стойност 660 000лв., 262 600 лв., 223 900лв. и 212 213лв. – направени от„ЕКО ЕН и М КО“ ООД и  едно наддавателно предложение в размер на 215 500лв. – направено от „ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ“ ООД. След като ЧСИ установил, че предложената цена не е внесена след обявяването на „ЕКО ЕН и М КО“ ООД за купувач по първите две предложения с  постановление от 25.11.2014г. е обявил отново за купувач „ЕКО ЕН и М КО“ ООД въз основа на третото наддавателно предложение и съответно е издал обжалваното постановление за възлагане на тази цена, без да констатира, че наддавателното предложение е нередовно, т.к. не е подписано.

Излагат се аргументи, че от липсата на подпис в наддавателното предложение следва липсата на волеизявление и невалидност на наддавателното предложение от „ЕКО ЕН и М КО“ ООД на стойност 223 900 лв. Следователно, следа като обявения купувач на имота не заплатил стойността  по първите две предложения, ЧСИ е следвало да обяви за купувач лицето направило следващото валидно наддавателно предложение, а именно това на „ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ“ ООД на стойност 215 500 лв.

На следващо място се поддържа, че наддаването не е извършено надлежно, поради злоупотреба с процесуални права по смисъла на чл. 3 ГПК във вр. с чл. 489, ал. 3 ГПК. В случая се твърди, че е злоупотребено конкретно с предвиденото от закона право на взискателя да не внася задатък по всяко предложение, ако вземането му надхвърля размера на сумата от необходимите задатъци според броя на подадените наддавателни предложени. В следствие на това имуществото е възложено на „ЕКО ЕН и М КО“ ООД на няколкократно по-ниска цена от предложената най-висока цена. Същевременно „ЕКО ЕН и М КО“ ООД е присъединен взискател с хирографарно вземане към „ЮТИЛИТИС“ ЕООД и с последен ред на удовлетворяване. Общия размер на вземанията, подлежащи на удовлетворение преди това на „ЕКО ЕН и М КО“ ООД надхвърля 200 000лв., вкл. държавните вземания, чийто размер надхвърля 60 000 лв. Т.е. вземането на „ЕКО ЕН и М КО“ ООД можело да се удовлетвори, само ако имотите бъдат продадени на стойност над 260 000лв. и едва с остатъка би било възможно „ЕКО ЕН и М КО“ ООД. От тук следвало, че „ЕКО ЕН и М КО“ ООД е използвало недобросъвестна практика и е използвало качеството си на взискател, за да заобиколи закона и да придобие имота на ниска цена, като ограничи реалните възможности за наддаване и повишаване на продажната цена. След като е обявено за купувач по най-високата предложена цена 660 000 лв. дружеството не я е заплатило и така постигнало възлагане на имота при цена, която е три пъти по-ниска. Следователно публичната продан по аналогия на договорите, следва да се счита невалидна поради заобикаляне на закона по смисъла на чл. 26 ЗЗД. Тъй като „ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ“ ООД не е взискател, то е следвало за разлика от „ЕКО Ен и М КО“ ООД да внесе задатък. Само поради качеството си на взискател „ЕКО Ен и М КО“ ООД са направили няколко наддавателни предложения, поставяйки в невъзможност конкурентен продавач да наддава устно за имуществото.

Освен като пълномощник на „ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ“ ООД, адв. Д.Т. е подал жалба и като пълномощни на длъжника „ЮТИЛИТИС“ ЕООД, в която се поддържа, че липсата на подпис в направеното предложение от „ЕКО Ен и М КО“ ООД за стойност 223 900лв. води до невалидност на извършената продажба, а от тук и на публичната продан, което от своя страна ще препятства погасяването на задълженията на „ЮТИЛИТИС“ ООД.

Наведен е и довод за незаконосъобразност, изразяваща се в ненадлежното образуване и прехвърляне на изпълнителното дело към ЧСИ П. Г.; предприемане на действия на принудително изпълнение от страна на ЧСИ П. Г. без наличие на молба от взискателя за извършването им. Изтъква се, че след многобройните неуспешни случаи на булчина продан – извършени от ЧСИ М. М. при липсата на молба от взискателя по смисъла на чл. 494, ал. 1 ГПК и при липсата на такава молба е следвало да бъдат вдигнати възбраните и е недопустимо извършването на публична продан на имота поради освобождаването му. Следователно описът, възбраната и първата публична продан били извършени по инициатива на ЧСИ, което прави същата недопустима и незаконосъобразна, така също и извършената в последствие втора публична продан, която следва да се отмени. Видно от обявленията за първа и втора публична продан, първата публична продан е извършена в периода 16.08.2014. – 16.09.2014г., а втората в периода от 04.10.2014г. – 04.11.2014г., като по този начин ЧСИ П. Г. е нарушил императивната разпоредба на чл. 494, ал. 2 ГПК, според която втората публична продан се провежда не по-рано от един месец от приключване на втората.

Извън това, оплакванията в жалбата – подадена от адв. Д.Т., но вече като пълномощник на длъжника, са идентични с тези – подадена от същия адвокат като пълномощник на длъжника „ЮТИЛИТИС“ ООД,  поради което съдът не намира за необходимо да ги повтаря.

И в двете жалби искането е едно и също - съдът да постанови решение, с което да отмени обжалваното постановление за възлагане от 02.12.2014г. по и.д. № 2014837040380 по описа на ЧСИ П. Г. *** и делото да се върне на ЧСИ П. Г. с указания за повторно извършване на опорочените  процесуални действия и да изготви постановление за обявяване на жалбоподателя „ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ“ ООД за следващ купувач при цена от 215 000 лв.

Предвид изложеното се иска съдът да постанови решение, с което да отмени обжалваното постановление за възлагане

В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК е постъпило становище по жалбите от заинтересования купувач - „ЕКО Ен и М КО“ ООД, с което същите се оспорват като неоснователни. При същите фактически обстоятелства, вкл. заплатената цена, при която на „ЕКО Ен и М КО“ ООД е възложен поземлен имот с ид. № 67338.601.1.151 ведно с построената в него сграда с ид. № 67338.601.1.151.1 се поддържа, че няма нарушения на процесуалните правила за провеждане на публичната продан. Във връзка с твърдението, че липсата на подпис в третото наддавателно предложение направено от „ЕКО Ен и М КО“ ООД, въз основа на което е възложен имота се посочва, че изискванията за валидност на наддавателното предложение са посочени в чл. 488 ГПК и чл. 489 ГПК и са спазени. Оплакването, че наддавателното предложение не е подписано е неоснователно, тъй като съставения протокол за проведената публична продан е подписан след съставянето му, като нормата на чл. 489, ал. 2 ГПК не предвижда наличието на подпис като формално изискване за валидност на направеното предложение. Предложението е направено с цифри и думи, поставено е в запечатан върху който е посочено името на наддавача и номера на изп.д. плик и е входирано. Изискването на закона е свързано единствено с яснота на изразената воля, която в случая несъмнена и е изразена в съответствие с решението на общото събрание на съдружниците в „ЕКО Ен и М КО“ ООД. Няма нарушения на изискванията на чл. 489 ГПК за редовност на направеното предложение, протоколът в който е обявено е подписан и е заплатена съответната цена. Освен това липсата на подпис е пропуск, отстраним във всяка следваща фаза на съответния процес и не засяга валидността на наддавателното предложение като процесуално действие.

По – нататък в становището се изтъква противоречие в оплакването по жалбите, че не е постигната най-високата цена от една страна и от друга - с искането имотът да бъде възложен на цена, която е по-ниска от предложената и заплатена от „ЕКО Ен и М КО“ ООД. Посочва се, че е налице свързаност между длъжника и жалбоподателя – участвал в наддаването, което заобикаля забраната на чл. 490, ал. 1 ГПК длъжникът да участва в наддаването, предложената по този начин цена не е най-високата и въз основа на нея не може да се реализира възлагане на имота.

Възражението за злоупотреба с права се оспорва с оглед изрично предвидената възможност по чл. 489, ал. 2 ГПК да бъдат направени повече от едно наддавателни предложения и освобождаване на взискателя от задължението да внесе задатък, ако вземането му надхвърля размера на сумата от необходимите задатъци според броя на направените предложения. Взискателят в случая се е възползвал от предвидената от закона възможност като е понесъл следващата се санкция, изразяваща се в намаляване размера на вземането му с един задатък с 42 000 лв. поради неплащане на цената по първите две предложения. Спазена е цялата нормативно предписана процедура по ГПК за обявяване на купувач, който е предложил следващата най-висока цена, спазени са всички изисквания на закона и е не са увредени интересите на нито един участник в изпълнителното производство.

По повод на допълнителните оплаквания в жалбата на длъжника са изложени доводи за неоснователност по твърдението за ненадлежното прехвърляне на делото от ЧСИ М. М. на ЧСИ П. Г.. С подадената първоначално молба за образуване на изпълнителното производство на ЧСИ са възложени правомощията по чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ за извършването на действия, за които не е необходимо изрично искане от взискателя в писмена форма поради необходимостта такива действия да бъдат предприети незабавно като е от значение те да бъдат потвърдени. Последното е сторено с факта на заплащането на дължимите такси, като забавеното плащане е предмет на отношения между ЧСИ и взискателя. Следователно жалбата на длъжника е неоснователна, още повече, че до момента нито едно от посочените действия не е обжалвано от него.

В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК, ЧСИ П. Г. е представил становище по жалбите, в което се поддържа, че те са неоснователни. Оспорва доводите и в двете жалби, за това, че имотът не е бил възложен на „„ЕКО Ен и М КО“ ООД по най-високата предложена цена с оглед липсата на подпис на едно от четирите наддавателни предложения, като оспорва и твърдението за злоупотреба с права по смисъла на чл.3 от ГПК. Изложени са съображения, че правото да бъдат направени няколко наддавателни предложения от взискателя е съобразено и упражнено в съответствие със закона, за което и взискателя направил повече от едно наддавателно предложение и внесъл цената само по едното от тях е понесъл предвидената от закона санкция, а именно за намаляване на вземането му с размера на задатъка по предложенията въз основа на които е бил обявен за купувач и не внесъл цената в предвидения от закона срок. Посочено е също, че законът не прави разлика между взискателите с оглед на това дали са привилегировани или не, като единственото изискване на закона е вземанията да надхвърлят размера на задатъка съобразно броя на направените предложения. Намаляването на вземането със съответния задатък е единствената последица като ирелевантно дали самия взискател ще участва при разпределяне на сумата или не. Изложени са съображения също, че липсата на подпис не опорочава наддавателното предложение, тъй като възлагането въз основа на предложението и обявяването на купувача е обусловено от подписването на протокола и заплащането на цената, с което се потвърждава авторството и валидността на волеизявлението за участие в публичната продан.

Оспорва се твърдението, че липсва молба за образуване на изп.дело при ЧСИ П. Г. с необходимите реквизити, с молбата са образуване на изп.производство при ЧСИ М. М., взискателят е възложил изпълнението на ЧСИ, който да определи изпълнителния способ, както и други правомощия, което е аналогично с упълномощаването за извършване на процесуални действия. Извършеното възлагане на ЧСИ да движи изпълнението, освобождава взискателя от задължението да подава молба за всяко едно действие, каквато е целта и на възлагането по чл. 18 от ЗЧСИ. По този начин преценката за извършване на конкретните действия е предоставено на ЧСИ и не се отразява на тяхната валидност и допустимост. Прехвърлянето на делото при друг ЧСИ, също така не прекратява делото и се запазват всички извършени към този момент изпълнителни действия и обезпечения. Действително законът не е уредил изрична разпоредба за случаите на прехвърляне на изпълнителното дело от един ЧСИ на друг и в § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ГПК е регламентирано само прехвърлянето от ДСИ на ЧСИ. Прехвърлянето на делото между ЧСИ е обичайна практика и тя не противоречи на закона, тъй като не се нарушават интересите на никоя от страните. Що се отнася до въпроса за заплащането на различните такси на взискателя, тези въпроси не засягат наддаването от публичната продан и възлагането и се отразяват единствено върху отношенията между взискателя и ЧСИ. В случая е подадена надлежна молба от прехвърляне на делото от ЧСИ М. М. на ЧСИ П. Г., поради което твърденията за недопустимост на принудителното изпълнение осъществено от ЧСИ П. Г. е неоснователно.

Взискателят не е подал писмено становище в срока по чл. 436 ал.3 от ГПК по подадените жалби.

Въз основа на приложеното копие от и.д. № 67338.601.1.151 се установяват следните обстоятелства:

Изпълнителното производство е образувано първоначално по молба от 13 юли 2011г. на „Уникредит Булбанк“АД против „ЮТИЛИТИС“ ЕООД и П.П.Н. за събиране на вземания,както следва: главница  131 200 лв., ведно със законната лихва, считано от 27.05.2011 г.; 7 922,04 лв. – лихва за периода от 20.12.2009 г. до 26.05.2011 г.; 2 791,44 лв. разноски, въз основа на издаден по ч.гр.д. № 3445/2011 г. по описа на РС – Сливен изпълнителен лист, въз основа на Заповед  за незабавно изпълнение на парично задължение по чл. 417 от ГПК. В молбата взискателят „Уникредит Булбанк“ е възложил проучване на цялото имущество на длъжниците, поискал е налагане на обезпечителни мерки и на основание чл. 18 ал.1 ЗЧСИ е възложено на съдебния изпълнител да прави всички необходими справки и да набавя документи, книжа и др., както и да определя изпълнителния способ срещу длъжниците, с оглед пълното удовлетворяване на вземането на „Уникредит Булбанк“.

На 16.05.2014 г. взискателят „Уникредит Булбанк“ АД е поискал изрично изпълнителното дело да се прехвърли към ЧСИ П. И. Г.. Във връзка с това писмо № 03714/6.06.2014 г., ЧСИ М. М. е изпратила делото на ЧСИ П. Г. и от 09.06.2014 г. делото е висящо пред него. Заедно с това е съставен и протокол за прекратяване на изпълнителното производство пред ЧСИ М. М., както и за извършените до този момент действия на принудително изпълнение.

След постъпване на изп.дело при ЧСИ П. Г., същият е наложил възбрана върху поземлен имот с ид. № 67338.601.1.151 ведно с построената в него сграда с ид. № 67338.601.1.151.1 и е извършил опис на 24.07.2014 г. в присъствието на длъжник и вещо лице, като е назначил пазач – длъжника П. Н.. Въз основа на изготвено по изп.дело заключение от вещото лице участвало в описа, ЧСИ П. Г. е обявил, че ще се извърши публична продан на този имот в периода от 16.08.2014 г. до 16.09.2014 г. в сградата на РС – Сливен, с оценка на имота в размер на 350 000 лв., като началната продажна цена, която ще започне продажбата е 75 % от оценката или 262 500 лв., без ДДС. С констативен протокол от 14.08.2014 г. е прието, че публичната продан е разгласена надлежно, което се установява и от приложените по делото обявления и съобщения. На 17.09.2014 г. ЧСИ П. Г. след като е констатирал, че не са регистрирани наддавателни предложения за процесните имоти е обявил публичната продажба за нестанала.

Съобщението за обявяване на първата публична продан за нестанала е връчено на взискателя на 19.09.2014 г., който на 26.09.2014 г. е поискал да се извърши нова втора по ред публична продан на ипотекирания в полза на банката недвижим имот - поземлен имот с ид. № 67338.601.1.151 ведно с построената в него сграда с ид. № 67338.601.1.151.1. Въз основа на това, ЧСИ П. Г. е изготвил обявление, че публичната продан за имота ще се извърши в периода от 04.10.2014 г. до 04.11.2014 г., с начална продажна цена в размер на 80 % от началната продажна цена по първата продажба, а именно 210 000 лв., без ДДС. Със съответните актове и констативен протокол по изпълнителното дело е установено, че продажбата е разгласена надлежно и наддавателните предложения ще бъдат отворени в присъствието на наддавачите на 5.11.2014 г. в 16.00 ч. в една от залите на СлРС.

На 24.10.2014 г. по изп.дело № 2014837040380 е постъпила молба от В.Г.К., в качеството му на управител на „ЕКО Ен и М КО“ ООД за присъединяване на дружеството като взискател, за което с молбата е представена съответното удостоверение от ЧСИ М. М., с изх. № 06815/20.10.2014 г. относно размера на вземанията на „ЕКО Ен и М КО“ ООД спрямо „ЮТИЛИТИС“ ЕООД за сумата 234 903.65 лв. За присъединяването е съставено съответното разпореждане от 28.10.2014 г., за което  страните в изпълнителното производство са уведомени.

По изпълнителното дело са постъпили следните наддавателни предложения:

Наддавателно предложение от „ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ“ ООД в размер на 215 500 лв. към което е приложен документ удостоверяващ заплащането на задатък в размер на 21 000 лв. и протокол от общото събрание на дружеството за приемане на решение за участие в публичната продан за обща цена в размер до 500 000 лв. без ДДС.

Постъпило е предложение от „ЕКО Ен и М КО“ ООД за участие в  публичната продажба с предложение в размер на 212 213 лв. към което е приложено надлежно прието решение от общото събрание на дружеството без ограничение в обема на дадените правомощия да прави наддавателни предложения.

Постъпило е предложение от „ЕКО Ен и М КО“ ООД за участие в  публичната продажба с предложение в размер на 223 900 лв. към което е приложено надлежно прието решение от общото събрание на дружеството без ограничение в обема на дадените правомощия да прави наддавателни предложения.

Постъпило е предложение от „ЕКО Ен и М КО“ ООД за участие в  публичната продажба с предложение в размер на 262 600 лв. към което е приложено надлежно прието решение от общото събрание на дружеството без ограничение в обема на дадените правомощия да прави наддавателни предложения.  

Постъпило е предложение от „ЕКО Ен и М КО“ ООД за участие в  публичната продажба с предложение в размер на 660 000 лв. към което е приложено надлежно прието решение от общото събрание на дружеството без ограничение в обема на дадените правомощия да прави наддавателни предложения.

Всяко едно от наддавателните предложения е подадено в затворен плик, върху който е написано името на наддавача и изп.дело, по което е направено наддавателното предложение.

Действително предложението за сумата от 223 900 лв. не е било подписано.

На 05.11.2014 г. в 16.00 ч. в сградата на РС – Сливен ЧСИ е съставил протокол за обявяване на наддавателните предложения, като е приел, че всяко едно от наддавателните предложения е валидно и е обявил за купувач на недвижим имот „ЕКО Ен и М КО“ ООД за сумата от 660 000 лв.

При обявяване на резултата от публичната продан и постъпилите наддавателни предложения, както и на наддавача, който е обявен за купувач са присъствали само представители на „ЕКО Ен и М КО“ ООД. За наддавача „ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ“ ООД не се е явил представител, съответно и протоколът е подписан само от представител на „ЕКО Ен и М КО“ ООД.

Въз основа на резултата от публичната продан, ЧСИ е уведомил купувача, че в срока по чл. 492 ал.2 от ГПК, следва да бъде внесена цената при която наддавача е обявен за купувач. В същия срок цената не е била платена и на 13.11.2014 г. ЧСИ П. Г. на основание чл. 493 т.1 от ГПК е обявил, че задържа задатъка от купувач-взискателя „ЕКО Ен и М КО“ ООД в размер на 21 000 лв., който следва да бъде приспаднат от вземанията на взискателя, в което качество същия не е внесъл задатъка. Съответно на основание чл. 493 т.2 от ГПК е обявил за купувач на имота „ЕКО Ен и М КО“ ООД за сумата от 262 600 лв., и е уведомил купувача, че следва  в едноседмичен срок да заплати цената. След като отново не е била заплатена цената, с постановление от 25.11.2014 г. на основание чл. 493 т.1 от ГПК, ЧСИ П. Г. е обявил, че задържа задатъка в размер на 21 000 лв., който следва да се приспадне от размера на вземанията на „ЕКО Ен и М КО“ ООД, поради това, че не е заплатена цената и е съставил постановление, с което е обявил следващ купувач отново „ЕКО Ен и М КО“ ООД за сумата от 223 900 лв.

В срока по чл. 493 ал.2 от ГПК от обявеното за купувач „ЕКО Ен и М КО“ ООД е заплатена цената, въз основа на което на 02.12.2014 г. ЧСИ е издал постановление за възлагане на поземлен имот с ид. № 67338.601.1.151, ведно с построената в него сграда с ид. № 67338.601.1.151.1 подробно описани в постановлението на „ЕКО Ен и М КО“ ООД за сумата от 223 900 лв.

Жалбите от адв.Д.Т. като пълномощник на „ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ“ ООД и на „ЮТИЛИТИС“ ООД – длъжник по изп.дело са подадени на 09.12.2014 г.

Видно от приложена по изпълнителното дело справка от НБД Население управителите на „ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ“ ООД ЕООД“ Е. Н. Н. и А. Н.Н. са дъщери на управителя на едноличния собственик на капитала и управител на „ЮТИЛИТИС“ ЕООД, а също и длъжник в личното си качество – П.П.Н..

Въз основа на така установените обстоятелства, се налага извода, че жалбите са допустими – подадени са срещу постановлението за възлагане в рамките на преклузивния срок по чл. 436, ал. 1 ГПК от лице, което е внесло задатък за участие в публичната продан и от длъжника, с оплакване, че имотът не е възложен по най-високата цена и наддаването не е извършено надлежно, поради което се иска отмяна на постановление за възлагане от 02.12.2014г. по и.д. № 2014837040380 по описа на ЧСИ П. Г. ***.

Разгледани по съществото си, жалбите както от името на лицето внесло задатък за участие в публичната продан „ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ“ ООД, така и от името длъжника„ЮТИЛИТИС“ ЕООД, са неоснователни.

Възражението и в двете жалби, че в публичната продан е обявено за купувач „ЕКО Ен и М КО“ ООД въз основа на наддавателно предложение на стойност 223 900 лв., което е невалидно поради липсата на подпис, е неоснователно и не се приравнява на липсата на волеизявление, както се поддържа в жалбите.

Прехвърлянето на правото на собственост на имот в публичната продан като способ, макар и също да е деривативен (по съображения, че е прехвърлимо доколкото и само, ако принадлежи на длъжника или трето задължено лице), не се приравнява на договор и към публичната продан не намират приложение критериите за нищожност на договорните основания по смисъла на чл. 26 ЗЗД.

Публичната продажба по реда на Глава четиридесет и трета от ГПК се различава от договора като деривативен способ за придобиване на собственост върху недвижим имот поради това, че е резултат не от наличието на насрещни и съвпадащи, функционално обвързани волеизявления, а резултат на сложен фактически състав, включващ различни фактически и правни действия, представляващ на общо основание съдебно производство и за него са релевантни изискванията за валидност на процесуалните действия по установените от закона субективните критерии - да са извършени от и спрямо лица, за които процесуалния закон предвижда активна, съответно пасивна легитимация, а също и обективни – с оглед изискванията за форма и време. За надлежното им извършване по посочените критерии съдът, съответно съдебният изпълнител, следи служебно (по аргумент от разпоредбата на чл. 101 от ГПК) и същите се считат невалидни (приравнени на неизвършени), едва след неизпълнението на изрични и конкретни указания за отстраняване на допусната нередовност. При отстраняване на допуснатата нередовност на съответния етап от производството и/или при липсата на изрични указания, per argumentum a fortiori  от разпоредбата на чл. 101, ал. 3 ГПК извършените процесуални действия, както от страните, така и от останалите участници в съдебното производство следва да бъдат зачетени и пораждат предвидените от закона последици.

В гореизложения смисъл, критериите за валидност на наддавателното предложение като процесуално действие са предмет на регламентация в разпоредбата на чл. 490 ГПК, който препраща и към чл. 185 ЗЗД – относно лицата, които са легитимирани да ги извършат, както и чл. 489 ГПК – относно формата, времето и условията за извършване.

Липсва възражение и от данните по делото не се установяват пречки за участие на „ЕКО Ен и М КО“ ООД в публичната продан.

Не е налице и нередовност досежно формата, в която е извършено наддавателното предложение, изискванията за което са изчерпателно посочени в чл. 489, ал. 2 ГПК – писмено посочване с цифри и с думи на цената на предложението, което следва да е подадено в запечатан плик, които изисквания са стриктно спазени за наддавателното предложение с цена от 223 900 лв., по което „ЕКО Ен и М КО“ ООД е обявено за купувач.

С оглед обстоятелството, че предложението се подава в запечатан плик, моментът в който може и е следвало да бъда констатирана нередовността, изразяваща се в липсата на подпис под наддавателното предложение, е този на отваряне на пликовете с предложенията при извършване на публичната продан – на 05.11.2014г. В съставения протокол не се съдържат констатации и указания от страна на съдебния изпълнител за отстраняване на посочената нередовност, т.к. публичната продан е извършена в присъствието на законен представител на „ЕКО Ен и М КО“ ООД, който е подписал протокола, с което нередовността следва да се счита отстранена, а наддавателното предложение – потвърдено като волеизявление на дружеството.

Предвид изложеното по-горе във връзка с валидността на наддавателното предложение са неоснователни аргументите, че не настъпват последиците на публичната продан, засягащи целта на принудителното изпълнение, а именно – удовлетворяване на вземанията на взискателя и погасяване задълженията на длъжника.

Изложените съображения, че „ЕКО Ен и М КО“ ООД само формално ползва качеството си на кредитор, т.к. с получената цена няма да се удовлетворят негови вземания е несъстоятелно. Участието на взискател в публичната продан, макар да има такива последици, не е обусловено от възможността по този начин взискателят да бъде удовлетворен за собственото си вземане. Целта на принудителното изпълнение е погасяване на задълженията на длъжника спрямо взискателите в установената от закона поредност и привилегии, като в полза на взискателите с оглед неудовлетворените вземания законът – чл. 489, ал. 3 ГПК допуска единствено възможността за участие, без заплащане на задатък, когато вземанията им надхвърлят общия размер на задатъка според броя на направените от тях наддавателни предложения.

Във връзка с надлежното наддаване е и възражението в двете жалби за злоупотреба с процесуални права по смисъла на чл. 3 ГПК във вр. с чл. 489, ал. 3 ГПК.

Разпоредбата на чл. 3 от ГПК установява задължение за участващите в съдебните производства лица и техните представители, под страх на отговорност за вреди, да упражняват предоставените им процесуални права добросъвестно и съобразно добрите нрави. Установената с тази разпоредба деликтна отговорност по своята същност е гражданскоправен институт, а не само такъв на процесуалното право. Той почива на общия принцип да не се вреди другиму и отговорността ще е налице винаги, когато едно право – право на процесуално действие или бездействие, поначало може да се упражни в съгласие със закона, но това упражняване е без видима и действителна полза за носителя му.

Прекият резултат за взискателя от упражняването на правото му по чл. 489, ал. 3 ГПК е ограничаване на загубите, които търпи поради наличието на подлежащо на изпълнение, несъбрано вземане и е израз на предпочитанието, което дава закона при конкуренция в интересите с останалите участници в публичната продан на този който търпи загуби, пред интересите на този, който пропуска ползи. Спрямо интересите и правата на длъжника непосредствения резултата е погасяване на задължението. Именно поради това и единствената санкция, която законът предвижда за взискателя, който не заплати цената, по която е обявен за купувач, е намаляване размера на вземането му, на което съответства намаляване в същия размер на задължението на длъжника.

С оглед конкретния постигнат резултат – придобиване на правото на собственост върху поземлен имот с ид. № 67338.601.1.151 ведно с построената в него сграда с ид. № 67338.601.1.151.1 – изнесен на публична продан за целите на принудителното изпълнение по и.д. № 2014837040380 и реално заплатената цена по наддавателното предложение, въз основа на което наддавачът и взискател - „ЕКО Ен и М КО“ ООД, е обявено за купувач, трудно може да се обоснове извод, че процесуалното право по чл. 489, ал. 3 ГПК е упражнено за постигане на забранена от закона цел и в ущърб на някоя от страните и останалите участници в изпълнителното производство. Законът не забранява придобиването на имот в публична продан от взискател на длъжника и това му участие от гледище на защитимите от закона интереси като лице, което търпи загуба, не е в ущърб на останалите потенциални купувачи. Освен осребряване на имуществото на длъжни за погасяване на задълженията му към друг – хирографарен взискател в размер на 223 900 лв., в случая с размера на задатъка по първите две наддавателни предложения – 42 000 лв. се намалява и вземането на „ЕКО Ен и М КО“ ООД, равносметката от което е погасяване на задълженията в размер на общо 265 900лв.

Конкретното твърдение досежно забранената от закона цел във връзка с възражението за ненадлежно наддаване може да се отнася до изкуствено и незаконосъобразно занижаване на реалната цена, на която би могъл да се продаде недвижимия имот. Подобен извод е обусловен от наличието на предпоставки, от които да се приеме, че реално, а не само хипотетично, е било възможно да се получи по-висока цена и тя не е постигната с оглед процесуалното поведение на взискателя – участвал като наддавач с повече от едно предложения.

Не се подкрепя от данните по делото твърдението, че в следствие на първите две наддвавателни предложения на стойност 660 000 лв. и 262 000 лв. е препятствана възможността на жалбоподателя „ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ“ ООД да наддава устно при условията на чл. 492, ал. 2 ГПК. От една страна няма нарушения на изискването предложенията да са поставени в запечатан плик, което изключва от субективна страна подобна цел за извършването на повече от едно наддавателни предложения. От друга страна устното наддаване при обявяването на предложенията на 05.11.2014г. е било обективно невъзможно не с оглед на направените от „ЕКО Ен и М КО“ ООД наддавателни предложения, а с оглед отсъствието на представител на жалбоподателя.

Постигането на реално по-висока цена в публичната продан по същността си е резултат от конкуренцията между наддавателните предложения на различни потенциални купувачи, каквато конкуренция не съществува при отправянето на няколко наддавателни предложения само от един купувач. Следователно по-високите стойности от цената по първите две наддавателни предложения – направени от един и същи купувач при липсата на предложение от друг купувач, което да ги конкурира не обосновава извод за наличие на реална възможност за постигане на по-висока цена за същия имот.

В изложения по-горе смисъл в извършената публична продан на поземлен имот с ид. № 67338.601.1.151, ведно с построената в него сграда с ид. № 67338.601.1.151.1 по и.д. № 2014837040380 по описа на ЧСИ П. Г. *** няма конкуренция във връзка с първите две наддавателни предложения направени от „ЕКО Ен и М КО“ ООД. Такава конкуренция е налице само между предложението на „ЕКО Ен и М КО“ ООД на стойност 223 900 и наддавателното предложение на жалбоподателя „ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ“ ООД в размер на 215 500лв. и от друга - това наддавателно предложение и предложението на стойност 212 213лв. – направени от „ЕКО ЕН и М КО“ ООД, като елементарната и очевидна съпоставка на стойностите налага извода, че правилно с протокола от 25.11.2014г. за купувач е обявен наддавача – предложил най-високата цена. Тази цена надвишава с 8 900 лв. цената, предложена от жалбоподателя „ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ“ ООД, на фона на което оплакването, че не е постигната най-високата цена и искането постановлението за възлагане да се отмени и имотът да се възложи на „ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ“ ООД на цена от 215 500 лв. е non-sеns.

От възражения в жалбата на длъжника „ЮТИЛИТИС“ ЕООД такова - по смисъла на чл. 435, ал.3 ГПК, е само това за допуснато нарушение разпоредбата на чл. 494, ал. 2 ГПК за започване на публичната продан най-малко един месец след провеждане на първата продан – обявена за нестанала и такова нарушение е допуснато в случая.

Нарушението на разпоредбата на чл. 494, ал. 2 ГПК ще е основателно по искането за отмяна на постановлението за възлагане, само ако е възможно да се прецени като съществено по смисъла на чл. 435, ал. 3 ГПК, т.е. да е довело до ненадлежно наддаване или до възлагане на имота не по най-високата предложена цена. Последното означава, че допускането му следва или да е препятствало реално подаването на нови или други наддавателни предложения или направените предложения да са били отклонени от съдебния изпълнител като подадени след последния ден на проданта.

По изпълнителното дело, обаче, няма данни за други постъпили наддавателни предложения, като конкретното искане и в двете жалби е имотът да се възложи на „ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ“ ООД на цена от 215 500 лв., Това искане, вкл. на фона на продължилото повече от три години изпълнително производство и обстоятелството, че това дружество и длъжниците по и.д. № 2014837040380 по описа на ЧСИ П. Г. *** са свързани по между си лица по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ, противоречи на закона поради обстоятелството, че тази цена е по-ниска от цената, на която имуществото е възложено с обжалваното постановление за възлагане от 02.12.2014г.

Възраженията за ненадлежно образуването и прехвърляне на изпълнителното дело към ЧСИ П. Г., който е предприел действия на принудително изпълнение без наличие на молба от взискателя не се доказва по делото и само по себе си не може да послужи като основание за отмяна на постановлението за възлагане по жалба на длъжника или лице – внесло задатък за участие в публичната продан.

От данните по делото е видно, че взискателят, по чието искане е образувано изпълнителното производство – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, е извършил възлагане и упълномощаване по смисъла на чл. 18, ал. 1 от ЗЧСИ, с което съдебният изпълнител се счита сезиран да извърши по своя преценка всяко едно от действията – насочени за осъществяване на принудителното изпълнение.

Нам съмнение, че с разпоредбата на § 3 от ПЗР на ЗЧСИ законът допуска продължаване на изпълнителното производство от друг ЧСИ, в същността на което е запазване на условията и валидността на всички действия - извършените до смяната на съдебния изпълнител. Продължаването в случая е осъществено с оглед на  изрично подадена на 14.08.2014г. молба, което налага извода, че и в този смисъл няма нарушения във връзка с издаденото постановление за възлагане от 02.12.2014г. по и.д. № 2014837040380 по описа на ЧСИ П. Г. ***, които да водят до неговата отмяна.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ двете жалби - подадени от адв. Д.Т. като пълномощник на „ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ“ ООД, ЕИК 201076800 със законни представители – управителите „Е.Н.Н. и Анита Н.Н., в качеството на лице – внесло задатък до последния ден на проданта, а също и като пълномощник на длъжника  „ЮТИЛИТИС“ ЕООД, ЕИК119617155 съэс законен представител П.П.Н. – и двете дружества със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „К. Б.*, ет. *, ап. * и съдебен адрес: гр. С. 1303, ул. „А. І“ № *, офис * против постановление за възлагане от 02.12.2014г. по и.д. № 2014837040380 по описа на ЧСИ П. Г. *** , с което поземлен имот с ид. № 67338.601.1.151, ведно с построената в него сграда с ид. № 67338.601.1.151.1 е възложено на „„ЕКО Ен и М КО“ ООД на цена от 223 900 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНИ

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                            

 

    2.