Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   34

Гр.Сливен, 10.02.2015г

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на шести февруари, през двехиляди и петнадесета година, в състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ:СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                  ВАНЯ АНГЕЛОВА

      При секретаря И.К. , като разгледа докладваното от съдия Ваня Ангелова в.гр.дело № 24 по описа за 2015г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

     Производството е по обжалване действията на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

     Образувано е по жалба на длъжника  по изп.дело №2014837040 83 на ЧСИ  П. Г. с рег. № 837 и район на действие СлОС и  по жалба на лице, внесло задатък до последния ден на проданта, срещу постановление за възлагане на недвижими имоти от 29.09.2014г.

     В жалбата  на длъжника  Г.И.Г. *** се твърди, че постановлението за възлагане е неправилно и незаконосъобразно,  тъй като наддаването при публичнатна продан не е извършено надлежно. Твърди се, че при наддаването при публичната продан са извършени редица нарушения, водещи до опорочаване на проданта, а оттам и до незаконосъобразност на постановлението за възлагане. Нарушена била разпоредбата на чл. 487 ал.2 от ГПК, регламентираща, че обявлението за публичната продан се публикува на интернет страницата на окръжния съд по местоизпълнението най-малко ден преди  посочения в обявлението ден за започване на проданта. След справка в сайта на СлОС, препращащ към камарата на ЧСИ, установил, че публичната продан с период от 01.08.2014г до 01.09.2014г, а е обявена едва на 31.07.2014г, като не бил спазен срока за обявяването й, а надлежното обяване на проданта било предпоставка за надлежно наддаване по смисъла на чл. 435 ал.3 от ГПК. Твърди, че ЧСИ неправомерно допуснал участие в проданта на „Боровица 14“ЕООД-Пловдив, представлявано от управителя Н.И.Г. и приел за валидни наддавателните предложения  с най-висока продажна цена. Към тези наддавателни предложения липсвала квитанция за внесен задатък от 10% от продажната цена, което било нараушение на чл. 489 ал.1 от ГПК. Същестувала възможност за участие  в проданта без внасяне на задатък, но само за взискател, чието вземане надхвърля размера на дължимия задатък. Видно било от изп.дело, че взискател е Н.И.Г.,***, поради което ЧСИ неправилно приел, че това дружество може да участва в проданта без да внася задатък. Направилно ЧСИ приел, че взискател е именно дружеството и неговото вземане надхвърля размера на дължимия задатък. Неправилно ЧСИ приел, че дружеството се явявало конституиран взискател по изп.дело поради извършена цесия, с която първоначалния взискател Н.И.Г. прехвърлил вземането си по изп.дело към дружеството, тъй като длъжникът Г.И.Г. не е получил уведомление за извършената цесия съгласно разпоредбата на чл. 99 ал.3 от ЗЗД, поради което тя няма валидно действие спрямо него. Твърди се, че  дружеството не би следвало да е конституирано като взискател по делото, поради което подадените от него наддавателни предложения не отговаряли на законовото изискване и не следвало да бъдат приети за редовни, т.е. налице е ненадлежно наддаване при проведената публична продан.

     Иска се отмяна на  постановлението за възлагане от 29.09.2014г,

     В жалбата на З.Н. *** – лице, внесло задатък до последнияден на проданта, се твърди, че постановлението за възлагане от 29.09.2014г по изп.дело № 83/2014г  е неправилно и незаконосъобразно, тъй като наддаването при проданта не било извършено надлежно.  Счита, че при наддаването са допуснати редица нарушения,  довели до опорочаване на проданта, а отам и до незаконосъобразност на постановлението за възлагане. Нарушена била разпоредбата на чл. 487 ал.2 от ГПК, тъй като проданта била обявена на 31.07.2104г, т.е. не бил спазен срока на обявяването й.  От извършената справка от сайта било видно, че за два от имотите, представляващи ½ ид.ч от ПИ с идентификатор № 30990.34.184 и ½ ид.ч от ПИ с идентификатор № 30990.51.218 е допуснато нарушение, тъй като е посочено, че проданта е от 01.07.2014г до 01.08.2014г. Твърди, че при самата продан ЧСИ допуснал до участие неправомерно „Боровица 14“ЕООД-Пловдив, което било неправилно конститурано като взискател по делото. Към наддавателните предложения на дружеството липсвала квитанция за платен задатък от 10%, с което бил нарушен и чл. 489 ал.1 от ГПК. Имало законова възможност за участие в публична продан на взискател без внасяне на задатък, но неговото вземане трябвало да надхвърля размера на дължимия задатък. ЧСИ неправилно приел, че дружеството може да участва в проданта без да внася задатък, тъй като вземането му надхвърляло размера на дължимия задатък. Дружеството било констуирано като  взискател по делото поради извършена цесия, с която първоначалния взистакател прехвърлил вземането си към длъжника по изп.дело на трето лице - „Боровица 14 „ЕООД - Пловдив. Длъжникът обаче не бил уведомен за извършената цесия съгласно чл. 99 ал.3 от ЗЗД, поради което тя нямала действие спрямо него. Счита, че  дружеството не би следвало да бъде  конституиран  взискател по делото, а оттам - направените от него наддавателни предложения без задатък са  недовни, т.е. налице е недадлежно наддаване при проданта.

     Иска  се отмяна на постановлението за възлагане от 29.09.2014г

     В дадения 3-дневен срок, взискателят е депозирал писмено възражение. В него изтъква, че не е ясно кое от множеството постановления на ЧСИ се обжалва, тъй като за всеки от 12-те  имота било издадено отделно постановление. Счита жалбите за неоснователни. Твърди, че от приложената по делото разпечатка е видно, че поканата за публичната продан е публикувана на сайта на камарата на ЧСИ на 31.07.2014г и на същата дата е публикувана на сайта на СлОС, което било в съотвествие с разпоредбата на чл. 478 ал.2 от ГПК, а именно: един ден преди посочения в обявлението ден за започване на проданта. Твърди, че длъжника е уведомен за извършената цесия, както и  за насрочената продан. Моли жалбите да бъдат оставени без уважение.

     В съотвествие с разпоредбата на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви.

    В с.з. жалбоподател пор. №1, ред. призован, не се явява и не се представлява. С молба по делото, депозирана от пълномощника му адв. Т. заявява, че поддържа жалбата и моли да бъде уважена.

     В с.з. жалботодател пор. №2, ред. призован, не се явява и не се представлява.

      В с.з. ответникът по жалбите, ред.призован при условията на чл. 50 ал.2 от ГПК, не се представлява от законен или упълномощен представител, но е подал писмено становище по жалбите.      

     След като се запозна с жалбите и представеното копие на изпълнително дело,  съдът прие за установено следното:

     Изп.дело № 20148370400083 по описа на ЧСИ П. Г. с рег. № 837 и район на действие СлОС, е образувано по  молба на  Н.И.Г. *** въз основа на издаден изпълнителен лист по гр.дело № 327/2013г на БАС за осъждането на Г. *** да му заплати сумата 20 000лв, представляваща дадено капаро по предварителен договор от 27.01.2011г, ведно със законната лихва от подаване на исковата молба – 15.01.2013г до окончателното изплащане.

       По молба на взискателя е наложена възбрана върху 11 имота на длъжника, представляващи земеделски земи, находящи  се всички в землището на с.Злати войвода, общ.Сливен, а именно:

        1/ 1/2 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.17.83, находящ се  в м.“Тюржемен“, площ 2000 кв.м., трайно предназначение на територията –земеделска и начин на трайно ползване- зеленчукова градина;

       2/ 1/4 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.20.16, в м.“Адата“, с площ  800 кв.м.,  трайно предназначение на територията –земеделска,  начин на трайно ползване - зеленчукова градина;

       3/ 1/2 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.29.222, в м.“Япраклий“, с площ 1101 кв.м., трайно предназначение на територията –земеделска,  начин на трайно ползване-овощна градина;

       4/ 1/2 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.34.184, в м.“Гюмя Търла“, с площ от 4501 кв.м., трайно предназначение на територията –земеделска,  начин на трайно ползване-нива;

       5/ 1/2 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.51.218, в м.“Узун Белмя “, с площ от 20 200 кв.м., трайно предназначение на територията –земеделска, начин на трайно ползване-нива;

       6/ 1/2 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.14.63, в м.“Пелит Бунар“, с площ от 6 001 кв.м., трайно предназначение на територията –земеделска, начин на трайно ползване-нива;

       7/ 1/2 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.17.106, в м.“Тюржемен“,площ 1000 кв.м., трайно предназначение на територията –земеделска, начин на трайно ползване-зеленчукова градина;

      8/ 1/6 ид.ч. от ПИ  с идентификатор № 30990.20.2, в м.“Адата“, с площ от 1900 кв.м., трайно предназначение на територията –земеделска, начин на трайно ползване-зеленчукова градина;

       9/   1/2 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.34.185, в м.“Йоза“, с площ от 7 000 кв.м., трайно предназначение на територията –земеделска, начин на трайно ползване-нива;

      10/   1/2 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.53.104, в м.“Пукнат камък“, с площ от 6 667 кв.м., трайно предназначение на територията –земеделска, начин на трайно ползване-нива;

      11/ 1/2 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.54.128, в м.“Мешилика“, площ 7 333 кв.м., трайно предназначение на територията –земеделска, начин на трайно ползване-нива;

        Тъй като длъжникът не е намерен на посочения адрес, по искане на взискателя му е назначен особен представител  - адв.Магдалена Д. от АК-Сливен.

        По молба на взискателя  е наложена втора възбрана върху имот на длъжника, а именно: ½ ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.501.361 по КК на с.Злати войвода, общ.Сливен, находящ се в с.Злати войвова, ул.“Съби Димитров“14, целият с площ 2987 кв.м., с трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- ниско застрояване/ до 10м/, ведно с построените в имота сгради:

       1/ сграда с идентификатор № 30990.501.361.1, със застроена площ 89 кв.м., брой етажи-2, предназначение- жилищна сграда- еднофамилна,;

       2/сграда с идентификатор № 30990.501.361.2, със застроена площ 59 кв.м., брой етажи-1, предназначение- селскостопанска сграда;

       3/ сграда с идентификатор № 30990.501.361.3, със застроена площ 41 кв.м., брой етажи-1, предназначение- селскостопанска сграда;

       4/ сграда с идентификатор № 30990.501.361.4, със застроена площ 19 кв.м., брой етажи-1, предназначение- селскостопанска сграда;

       5/ сграда с идентификатор № 30990.501.361.5, със застроена площ 80 кв.м., брой етажи-1, предназначение- селскостопанска сграда;

      6/ сграда с идентификатор № 30990.501.361.6, със застроена площ  7  кв.м., брой етажи-1, предназначение- селскостопанска сграда;

      7/   сграда с идентификатор № 30990.501.361.7, със застроена площ  51  кв.м., брой етажи-1, предназначение- жилищна сграда- еднофамилна

      8/  сграда с идентификатор № 30990.501.361.8, със застроена площ  78  кв.м., брой етажи-1,предназначение-, селскостопанска сграда;

      9/  сграда с идентификатор № 30990.501.361.9, със застроена площ  50  кв.м., брой етажи-1, предназначение- жилищна сграда- еднофамилна

     10/ сграда с идентификатор № 30990.501.361.10, със застроена площ  6 кв.м., брой етажи-1,предназначение-, селскостопанска сграда; заедно с подобренията и трайните насаждения в имота, при посочени граници.

      Уведомлението за наложените възбрани е съобщено на особения представител на длъжника - адв.Магдалена Д..

       На 06.06.2014г ЧСИ П. Г. извършва опис на всички възбранени имоти, за което съставя 2 бр. протоколи за опис от същата дата. За вещо лице  назначава Мария Димитрова Ганчева, която дава заключение за пазарната стойност на всичките 12 имота.

       На 02.07.2014г по делото постъпва уведомление от взискателя Н.И.Г., с което съобщава на ЧСИ П. Г., че   с договор за цесия е прехвърлил вземането си по същото изпълнително дело на „Боровица 14“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, възлизащо в размер на 26995.83лв, като моли всяко изпълнение да бъде извършено към дружеството - цесионер.

       Към уведомлението прилага решение на едноличния собственик на капитала на „Боровица 14“ЕООД-Пловдив и договор за цесия от 02.07.2014г, по силата на който, взискателят  прехвърля на цесионера „Боровица 14“ЕООД-гр.Пловдив,  вземането по изп.дело № 83/2014г на ЧСИ П. Г., въз основа на решение по гр.дело № 327/2013г на БАС и издадените по него изпълнителни листи, в общ размер на 26995.83лв.

       Заедно с молбата на взискателя по делото постъпва и запорно съобщение от ЧСИ С.Т. с рег. №  830 и район на действие ПОС, с което уведомява ЧСИ П. Г., че по изп.дело № 20148300400119 е наложен запор върху вземането на Н.И.Г. по изп.дело № 20148370400083 по описа на ЧСИ П.Г..

       С разпореждане от 09.07.2014г, ЧСИ П. Г. заличава като страна в производството  взискателя Н.И.Г. ***  и конституира като взискател „Боровица14“ЕООД-гр.Пловдив, представлявано от управителя Н.И.Г. ***.  Разпорежда да се уведоми длъжника по делото, както и ЧСИ С.Т. за невъзможността за изпълнение на запорното съобщение чрез налагане на запор върху вземането на взискателя Н.И.Г., поради заличаването му като страна по делото.

       Разпореждането е съобщено на длъжника чрез особения му представител адв.Д. на 31.07.2014г.

       С обявление за публична продажба от 31.07.2014г е насрочена публична продан на  възбранените имоти от 01.08.2014г до 17 часа на 01.09.2014г, в сградата на РС-Сливен, при начална цена 75% от оценката на всеки имот.

       За  два от всички имоти -ПИ с идентификатор №  30990.51.218 и ПИ с идентификатор №30990.34.184, срокът на проданта е обявен на сайта на СлОС от 01.07.2014г до 01.08.2014г, а публикацията е от  31.07.2014г. За всички останали имоти, обявени на сайта на съда на 31.07.2014г, проданта е  с период от 01.08.2014г до 01.09.2014г.

      За насрочената публична продан са уведомени взискателя и длъжника, чрез назначения му особен представител адв.Д.. 

      С констативен протокол от 31.07.2014г, ЧСИ П. Г.   констатира, че  проданта е редовно разгласена, тъй като изготвените обявления по чл.487 ал.1 от ГПК са поставени на 31.07.2014г, на определените за това места , а именно: в кантората на ЧСИ, в сградата на общината, в сградата на РС-Сливен и по местонахождение на имотите.

       В периода на проданта 01.08.2014г-01.09.2014г са постъпили следните наддавателни предложения:

        За 1/2 ид.ч от ПИ с идентификатор № 30 990.34.185  - три наддавателни предложения,както следва: 1/ от З. З. К. ***-1601лв/ с внесен задатък/; 2/ от Н.И.Г., в качеството си на управител на  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив -1750лв. и 3/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на „Боровица 14“ЕООД-Пловдив- 27 000лв. И за двете наддавателни предложения не е платен задатък от 10% от обявената цена на имота.

       С прокотол за обяваване на постъпили нададавателни предложения по насрочената публична продан от 02.09.2014г, ЧСИ  е отразил, че е отворил трите наддавателни предложения, като най-високото е на участника-наддавач „Боровица 14“ЕООД-гр.Пловдив- 27 000лв, поради което е обявил дружеството за купувач на ½ ид.ч. от имота.

      За ½ ид.ч. ПИ с идентификатор № 30990.53.104 са постъпили  следните наддавателни предложения: 1/от Т.С. Т. от гр.Нова Загора-  990лв / с внесен задатък/;2/  от З.Н.К. ***-  1255лв/ с внесен задатък/; от   2/ Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив- 1650лв и 4/ второ наддавателно предложение от същото дружество- 30000лв, като и двата пъти не е внесен задатък.

       С прокотол за обяваване на постъпили нададавателни предложения по насрочената публична продан от 02.09.2014г, ЧСИ  е обявил за купувач на  ½ ид.ч.  от имота отново „Боровица 14“ЕООД-гр.Пловдив, като участник-наддавач, който е предложил най-високо писмено наддавателно предложение.

       За ½ ид.ч от ПИ с идентификатор № 30990.54.128 са постъпили четири наддавателни предложения: 1/ от Т.С. Т. от гр.Нова Загора- 989лв/ с венесн задатък/; 2/ от З.Н.К.- 1255лв/ с внесен задатък/;3/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив- 1900лв и 4/ от Н.И.Г. като управител на „Боровица 14“ЕООД-Пловдив – 50 000лв. Не е внесен задатък от дружеството.

        С протокол за обявяване на постъпили надвателни предложения по насрочената публична продан и купувач от 02.09.2014г, за купувач на имота е обявено  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив, тъй като  дружеството  е предложило писмено най-високото наддавателно предложение.

        За ½ ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.501.361. ведно с постороените в имота 10 сгради/ описани по-горе/,  са постъпили три наддавателни предложения: 1/ от З.Н.  Клавков- 13 000лв/ с внесен задатък/; 2/ Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив – 10 500лв/ без задатък/; 3/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив –100 000лв/ без задатък/

        С протокол за обявяване на постъпили надвателни предложения по насрочената публична продан и купувач от 02.09.2014г, за купувач на имота е обявено  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив, тъй като  дружеството  е предложило писмено най-високото наддавателно предложение.

       За ½ ид.ч от ПИ с идентификатор № 30990.17.83 са постъпили  три наддаватетелни предложения: 1/от З.Н.К.- 501лв /с внесен задатък/; 2/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив- 750лв/ без задатък/; 3/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив- 12 000лв/ без задатък/.

     С протокол за обявяване на постъпили надвателни предложения по насрочената публична продан и купувач от 02.09.2014г, за купувач на имота е обявено  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив, тъй като  дружеството чрез своя управител е предложило писмено най-високото наддавателно предложение.

       За ½ ид.ч от ПИ с идентификатор № 30990.20.16 са постъпили следните наддаватетелни предложения: 1/ от З.Н.К.- 101лв/ с внесен задатък/; 2/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив- 200лв/ без задатък/; 3/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив- 12 000лв/ без задатък/.

      С протокол за обявяване на постъпили надвателни предложения по насрочената публична продан и купувач от 02.09.2014г, за купувач на имота е обявено  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив, тъй като  дружеството е предложило писмено най-високото наддавателно предложение.

      За ½ ид.ч от ПИ с идентификатор № 30990.29.222 са постъпили три наддаватетелни предложения: 1/ от З.Н.К. 301лв /с внесен задатък/; 2/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив- 350-лв/ без задатък/; 3/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив- 10 000лв/ без задатък/ .

       С протокол за обявяване на постъпили надвателни предложения по насрочената публична продан и купувач от 02.09.2014г, за купувач на имота е обявен  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив, тъй като  дружеството е предложило писмено най-високото наддавателно предложение.

       За ½ ид.ч от ПИ с идентификатор № 30990.34.184 са постъпили следните наддаватетелни предложения: 1/ от З.Н.К.- цена 1201лв/ с внесен задатък/; 2/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица14“ ЕООД- 1400лв/ без задатък/; 3/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД-  10 000лв/ без задатък/ .

        С протокол за обявяване на постъпили надвателни предложения по насрочената публична продан и купувач от 02.09.2014г, за купувач на имота е обявен  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив, тъй като  дружеството е предложило писмено най-високото наддавателно предложение.

      За ½ ид.ч от ПИ с идентификатор № 30990.51.218 са постъпили четири наддавателни предложения: 1/Т.С. Т.-  3701лв/ с внесен задатък/; 2/  З.Н.  К. -4020 лв/ с внесен задатък/;  3/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив- 10 000лв/ без задатък/  и 4/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив- 60 000лв/ без задатък/.

      С протокол за обявяване на постъпили надвателни предложения по насрочената публична продан и на купувач от 02.09.2014г, за купувач на имота е обявено  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив, тъй като  дружеството чрез своя управител е предложило писмено най-високото наддавателно предложение.

      За ½ ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.14.63 са постъпили четири  наддавателни предложения: 1/от Т.С. Т.- 1075лв; 2/  З.Н.  К. -1400 лв/ с внесен задатък/;  3/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД- гр.Пловдив- 1600лв/ без задатък/  и 4/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД-гр.Пловдив- 25 000лв/ без задатък/.

     С протокол за обявяване на постъпили надвателни предложения по насрочената публична продан и на купувач от 02.09.2014г, за купувач на имота е обявено  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив, тъй като  дружеството  е предложило писмено най-високото наддавателно предложение.

     За ½ ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.17.106 са постъпили три наддавателни предложения: 1/ З.Н.  К. -201 лв/ с внесен задатък/;  2/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив- 350лв/ без задатък/  и 3/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив- 7 000лв/ без задатък/.

     С протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения по насрочената публична продан и  на купувач от 02.09.2014г, за купувач на имота е обявено  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив, тъй като  дружеството е предложило писмено най-високото наддавателно предложение.

      За 1/6 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.20.2 са постъпили три наддавателни предложения: 1/ З.Н.  К. -151 лв/ с внесен задатък/;  2/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив- 250лв/ без задатък/  и 3/ от Н.И.Г., в качеството му на управител на  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив- 6 000лв/ без задатък/.

      С протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения по насрочената публична продан и купувач от 02.09.2014г, за купувач на имота е обявено  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив, тъй като  дружеството  е предложило писмено най-високото наддавателно предложение.

      С декларация от 08.09.2014г, Н.И.Г.,  в качеството си на управител на „Боровица 14“ЕООД-Пловдив,  декларира  по делото, че желае да закупи имотите, за които е участвал в търга на цена по второто направено от него наддавателно предложение.

     С постановление от 10.09.2014г за обявяване на следващ по ред купувач на недвижим имот от публична продан, ЧСИ обявява за купувач на ½ ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.17.83 – следващия по ред наддавач с най-високо предложение , а именно „Боровица 14“ЕООД-Пловдив, на цена 750лв.

     С постановление от същата дата ДСИ  обявява за купувач на ¼ от ПИ с идентификатор 30990.20.1 “Боровица 14“ЕООД-Пловдив, като следващ по ред наддавач с най-високо наддавателно предложение, на цена 200лв.

     С постановление от 10.09.2014г, тъй както дружеството се отказало от направеното най-високо наддавателно предложение,ЧСИ обявява за купувач на ½ ид.ч от ПИ с идентификатор № 30990.29.222  “ Боровица 14“ЕООД-Пловдив, като следващ по ред наддавач с най-високо предложение,  на цена  350лв.

     С  постановление от 10.09.2014г, по същите съображения,  ЧСИ обявява за купувач на ½ ид.ч от ПИ с идентификатор 30990.34.184г ,  „Боровица 14“ЕООД-Пловдив , на  цена  1400лв.

      С постановление от 10.09.2014г, със същите мотиви ЧСИ  обявява същото дружество за купувач на ½ ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.51.218,  на цена  5000лв.  

      С постановление на ЧСИ 10.09.2014г, на същото основание,  за купувач  на ½ ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.14.63 е обявено  отново същото дружество, на цена  1600лв.              

      ЧСИ издава  постановления от същата дата и за  ½ ид.ч от ПИ с идентификатор № 30990.17.106,  1/6 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 30990.20.2,  ½ ид.ч от ПИ с идентификатор № 30990.34.185, ½ ид.ч от ПИ с идентификатор № 30990.53.104  и ½ ид.ч от ПИ с идентификатор № 30990.54.128, с което за купувач  на тези имоти обявява „Боровица 14“ЕООД,  на цени съответно: 350лв, 250лв., 1750лв,  1650лв и 1900лв.

       С постановление от 10.09.2014г за обявяване на следващ по ред купувач на недвижим имот от публична продан, ЧСИ обявява за купувач на 1/2 ид.част от ПИ с идентификатор № 30990.501.361, ведно с посторените в имота 10 сгради, следващия по ред наддавач с най –високо предложение, а именно  - З.Н.К..

       С постановление за възлагане от 29.09.2014г, ЧСИ  възлага на „Боровица 14“ЕООД-Пловдив 11 от общо 12 недвижими имота,  подробно описани  в постановлението/ с  изключение на ½ от ПИ с ПИ с идентификатор № 30990.501.361/ .

       С постановление от 03.10.2014г, за възлагане на следващ по ред купувач на недвижим имот от публична продан, за купувач на ½ от ПИ с ПИ с идентификатор № 30990.501.361, ведно с посторените в имота 10 сгради/ подробно описани по-горе/, е обявено „Боровица 14“ЕООД-Пловдив,  за цена 10 500лв, тъй като купувача на имота З.К. не е платил в едноседмичния срок продажната цена от 13 000лв.

     Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

     Жалбите са процесуално допустими – подадени са срещу подлежащо на обжалване действие по чл. 435  ал.3 от ГПК, от надлежна страна и в законоустановения срок.

     Прецени по същество, жалбата на длъжника Г.И.Г. е неоснователна, а на лицето, внесло задатък до последния ден на проданта - З.Н.К., частично  основателна.

     И двете жалби са  срещу постановление за възлагане на недвижими имоти от 29.09.2014г.  Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал.3 от ГПК,  постановлението за възлагане може да се обжалва само на две основания- когато наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

     Наведените в двете жалби основания  изпълват първата хипотеза на чл. 435 ал.3 от ГПК, а именно -  ненадлежно наддаване.

    Наддаването е ненадлежно, когато са допуснати нарушения на чл. 487- чл.492 от ГПК. Оплакванията на длъжника, респ. на лицето, внесло задатък до края на проданта, следва да визират случаи, при които е нарушена предвидената в посочените разпоредби процедура, напр. проданта не е надлежно обявена, наддавателните предложения не съдържат необходимите реквизити, участникът в наддаването не е внесъл задатък, проданта не е приключила в съответното законоустановено време,  в  наддаването са взели участие лица, които не са имали право да наддават и  пр.

       В  казуса оплакванията за ненадлежно наддаване при проданта и в двете жалби са идентични и се свеждат до неспазване на разпоредбата на чл. 487 ал.2 от ГПК  за обявяване на проданта, на разпоредбата на чл. 489 ал.1 от ГПК за внасяне на задатък от взискателя, за ненадлежно конституиране на цесионер като взискател по изпълнителното дело, а оттам за допускане до участие на лице, което е наддавало без да внася изискуемия задатък от 10%. върху първоначалната цена.

       Съгласно разпоредбата на чл. 487 ал.1 от ГПК,  съдебният изпълнител е длъжен след изтичане на една седмица от описа да изготви обявление  за проданта, в което посочва собственика на имота, описание на имота, цената, от която ще започне проданта, мястото и деня, в който ще започне и завърши проданта.

       Разпоредбата на чл.478 ал.2 от ГПК регламентира, че обявлението се поставя на съответните места в канцеларията на  ЧСИ, в сградата на районния съд, в общината или кметството по местонахождение на имота, на самия имот и се публикува в интернет страницата на окръжния съд по местоизпълнението, и то най-малко  един ден преди посочения в обявлението ден за започване на проданта.

       От представените по делото разпечатки от сайта на СлОС е видно, че съдебният изпълнител е публикувал на сайта обявлението за публичната продан на 31.07.2014г, т.е. един ден преди посочения в обявлението ден за започване на проданта- 01.08.2014г, с което е спазил разпоредбата на чл. 478 ал.2 от ГПК. Обявлението съдържа всички изискуеми реквизити, срокът на проданта е от 01.08.2014г до 01.09.2014г,  а  обявяването й  на  02.09.2014г.  

         Единствено за два от имотите - ½ ид.ч от ПИ с идентификатор № 30990.51.218  и ½ ид.ч от ПИ с идентификатор № 30990.34.184.,    на 31.07.2014г  е  публикувано  съобщение  на сайта на съда за публичната им  продан, със  срок на проданта от 01.07.2014г до 01.08.2014г , която ще се обяви на 02.09.2014г. Като се има предвид, че проданта на тези имоти се е състояла  заедно с останалите от 01.08.2014г до 01.09.2014г,  а на сайта на съда е посочен друг период/ 01.07.2014г- 01.08.2014г/, публикуван на  31.07.2014г,  следва  извода, че не е спазена разпоредбата на чл. 487 ал.2 ГПК за обявяване на проданта. За  тези два имота не е извършено надлежно наддаването по смисъла на чл. 435 ал.3 от ГПК, поради което обжалваното постановление за възлагане в тази част следва да се отмени, а  жалбата на  З.  Н.К. – уважи частично, като основателна.

        Що се отнася до останалите имоти, възложени на взискателя  с  постановление за възлагане от 29.09.2014г, за тях наддаването е било надлежно.  Всички наддавателни предложения са поставени в запечатан плик, върху който е поставен входящ номер на регистратурата на СлРС, придружени със задатък от 10% от началната цена/ с изключение на  „Боровица 14“ЕООД-гр.Пловдив/. В самите наддавателни предложения е описан имота и предложената цена е с думи и цифри. Наддавателните предложения са отворени и обявени на 02.09.2014г, за което е съставен протокол от същата дата - за всеки  имот поотделно, след което с  постановления от  10.09.2014г/ за всеки имот поотделно/ ЧСИ е обявил следващия по ред наддавач с най-високото писмено наддавателно предложение, а именно „Боровица 14“ЕООД- Пловдив. С постановление за въъзлагане от 29.09.2014г за купувач на тези имоти е обявено „Боровица 14“ЕООД-гр.Пловдив, като наддавач с най-високите писмени наддавателни предложения - не  само първоначални, но и втори по ред, тъй като дружеството е участвало в проданта на всички  имоти с  две наддавателни предложения.

       Единствено за имот с ПИ с идентификатор № 30990.501.361 второто по ред най- високо писмено наддавателно предложение е направено от жалбоподателя З.К., поради което с постановление за възлагане от 29.09.2014г,  този имот  не е възложен на „Боровица 14“ЕООД –гр.Пловдив.

       Неоснователно е възражението на  жалбоподателите във връзка с конституирането на „Боровица 14“ЕООД-гр.Пловдив като взискател по изп.дело и следва да бъде обсъдено от съда, тъй като това дружество е участвало в проданта и е обявено за купувач на 11 от общо 12 имота. 

       С разпореждане  на ЧСИ от 05.07.2014г, въз основа на направено искане и  представен договор за цесия, заличава като взискател по делото Н.И.Г. и конституира на негово място   „Боровица14“ЕООД- гр.Пловдив, представлявано от същия Н.И.Г.. Изпратено е уведомление за извършената цесия до длъжника с писмо с обратна разписка, но тъй като  не е намерен на посочения от него адрес, съобщението е връчено на 31.07.2014г на особения му представител адв.Д..  На същата дата на адв. Д. е връчено и съобщение за насрочената публична продан на имотите.

       По аргумент от разпопоредбата на чл. 435 от ГПК, жалба  на длъжника  срещу  разпореждане на ЧСИ за конституиране на нов взискател е недопустима, тъй като това действие не е включено в лимитативно изброените действия на съдебния изпълнител, които подлежат на обжалване пред  съда.  Но  тъй като в казуса не се обжалва този акт на ЧСИ ,/ а и той не подлежи на съдебен контрол/, следва да се приеме, че  е  произвел  целените  правни  последици по изп. дело.

       С надлежен акт на съдебния изпълнител, е конститиуран нов  взискател по делото, за което е уведомен длъжника  чрез назначения му особен представител и за който акт не е нужно съгласието му. Като страна/ взискател/ по изп.дело, „Боровица 14“ЕООД-Сливен, чрез своя управител е участвало в проданта  с  наддавателни предложения и то без да дължи задатък съгласно разпоредбата на чл. 489 ал.3 ГПК.  Тя изрично предвижда възможност взискателя да не внася задатък по всяко предложение, ако вземането му надвишава размера на сумата от необходимите задатъци спроред броя на подадените наддавателни предложения. Видно от справката на ЧСИ,  вземането на взискателя към 12.01.20105г / датата на постъпване на жалбите в съда/ възлиза на 28 743.39лв. Сборът от задатъка по всички наддавателни предложения  е  3591.16лв., т.е. вземането му надвишава размера на сумата от необходимите задатъци според броя на подадените наддавателни предложения/ общо 24 бр./ Следователно, правилно ЧСИ е допуснал до участие в наддаването „Боровица 14“ „ЕООД без да е внесло изискуемия задатък от 10%. от началната цена.  

      При извършената публична продан „Боровица 14“ЕОО -Пловдив е направило най-високите наддавателни предложения за общо 11 имоти, обект на  проданта, поради което правилно и в съответствие със закона, ЧСИ го е обявил за техен купувач с постановление за възлагане от 29.09.2014г, с изключение на два от имотите, посочени по-горе, за които не е спазена разпоредбата на чл. 487 ал.2 ГПК за обявяване на проданта.

     По изложените съображения, атакуваното постановление за възлагане следва да се отмени само в частта осносно  тези два  имота.

     Водим от гореизложеното,  Сливенският Окръжен  Съд     

 

 

Р   Е   Ш  И  :

 

 

             ОТМЕНЯ постановление за възлагане на недвижими имоти от 29.09.2014г., издадено от ЧСИ П. Г. с рег. № 837 и район на действие СлОС , по  изп. дело № 20148370400083,  в ЧАСТТА, с която са възложени на „Боровица 14“ ЕООД-гр.Пловдив следните недвижими имоти, находящи се в землището на с.Злати войвода, общ.Сливен и представляващи :  ½ ид.част от ПИ с идентификатор № 30990.51.218  и ½ ид.част от ПИ с идентификатор № 30990.34.184.

 

       ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ в останалата  част жалбата  на З.Н.К. ***, ЕГН- ********** срещу постановление за възлагане на недвижими имоти от 29.09.2014г по изп.дело №  20148370400083 на ЧСИ П. Г., като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

       ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на  на Г.И.Г. ***, с ЕГН - ********** и съдебен адрес: гр.П., ул.“4-ти я.“ № *, ет.*, ап.* срещу  постановление за възлагане на недвижими имоти от 29.09.2014г по изпълнително дело № 2014837 0400083 на ЧСИ  П. Г., като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

        Решението не  подлежи на обжалване.

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: