Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е 

 

гр.Сливен, 16.12.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание, проведено на шестнадесети ноември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при участието на секретаря Е.Х.,

като разгледа докладваното от съдия КОСТОВА гр.д. № 90 по описа за 2015 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Предявена е искова молба от М.Ж.Х. и Д.Ж.Х., чрез техния законен представител Т.Д.Х., в която се твърди, че двамата ищци са собственици на имот № 1747 в стопански двор на С.Г., ОБЩ.С., с начин на трайно ползване - стопански двор, ведно с построените в имота 4 бр. сгради, от които едната е свинарник, другата сграда е битова, а две от сградите са с друго предназначение. В исковата молба се твърди, че едната сграда в имота има регистрация на животновъден обект и в него семейството отглежда 10 бр. свине майки, два нереза и 74 бр. подрастващи прасета. За да бъде използван имота по предназначение е необходима електроенергия за отопление, осветление, както и за работата на машината за смилане на фураж.

В другата битова сграда от закупуването на имота до м.10.2014г. са живеели бабата и дядото по бащина линия - М.В. и М. Ж.. Твърди се, че в имота е била ползвана електроенергия от началото на 2008г. като ищците коректно си заплащали дължимата стойност за ползвана електроенергия и такси. През 2012г. са започнали проблеми с доставката на електроенергия като често се е прекъсвало подаването на електроенергия.

От лятото на 2012г. се твърди, че е преустановена доставката на електроенергия към имота и същата до момента не е възстановена. Ищците твърдят, че са сигнализирали многократно за възникналия проблем, но ответните дружества не са предприели мерки за възстановяване подаването на електроенергия до имота. Поради това пред РС Сливен е подадена искова молба за осъждането им да възстановят доставката на електроенергия, по която е образувано гр.д. № 5314/2012г. По същото е постановено решение №260/26.03.2014г., потвърдено с решение на въззивния съд, влязло в сила на 05.01.2015г., с което решение двете ответни дружества са осъдени да  възстановят доставката на електроенергия до имота им. Образувано е изпълнително дело № 99/2015г. на  ДСИ при РС Сливен.

Твърди се още, че ответните дружества без да имат правно основание са прекъснали доставката на електроенергия до имота, като се твърди че това представлява неизпълнение на тяхно договорно задължение за доставка и продажба на електрическа енергия. Въпреки спряното подаване на електроенергия са начислявани такси за достъп до разпределителната мрежа, която е била заплащана своевременно от ищците. В тази връзка се твърди, че таксите са били недължимо заплатени и се претендира връщането им в общ размер на 243,62 лв. за периода от 01.10.2012г. до 31.01.2015г.

Твърди се, че от незаконосъобразното  преустановяване на доставката и продажба на електроенергия от страна на двете  дружества, ищците са претърпели имуществени вреди. Същите се претендират, както следва: за периода от 869 дни, включващ от 01.10.12г. до 16.02.15г. се претендира обезщетение от първия ответник в размер на 17380 лв. на основание чл.24 във вр. с чл.25 ал.1 от Общите условия на договорите за продажба.

За период от 869 дни от 01.10.12г. до 16.02.15г. се претендира от втория ответник да бъде заплатено обезщетение в размер на 34 750 лв. на основание чл.47 т.2 във вр. с чл. 48 ал.1 от Общите условия на договорите.      Във връзка с използването на стопанската сграда се е наложило да се ползва дизелов агрегат в животновъдния обект, а в битовата сграда се е наложило ползването на бензинов агрегат с малка мощност. Твърди се, че за гориво на дизеловия и на бензиновия агрегат за периода от м.10.12г. до м.01.15г. се е заплатило над 10 000 лв., но са запазени писмени доказателства само за закупено гориво на стойност 8713,29 лв., което се претендира да бъде заплатено от втория ответник на основание чл.47 т.2 във вр. с чл.48 ал.3 от Общите условия на договорите.

Исковата молба е връчена редовно на двете ответни дружества.

В законно установения срок е депозиран отговор от всеки от тях.

В депозирания отговор от ЕВН „България Електроразпределение” АД се оспорват предявените искове изцяло, както по основание, така и по размер. Оспорва се наличието на облигационна връзка между ищците и ответниците по делото. Оспорва се твърдението, че обектът е присъединен към електроразпределителната мрежа и отново се оспорва наличието на облигационна връзка между ищците и ответниците по делото. Оспорва се наличието на дизелов агрегат, както и наличието на бензинов агрегат, като се сочи, че в приложените касови бонове за гориво фигурира само дизелово гориво, което не може да бъде използвано за бензиновия агрегат. Твърди се, че веднага след получаване на поканата за доброволно изпълнение по изпълнителното дело са предприети своевременно всички изискуеми по закон възможни и допустими  действия за изпълнението на съдебното решение, като е необходимо да бъде извършена процедура по присъединяване на обекта на ищците към електроразпределителната мрежа. Присъединяването се твърди, че следва да бъде извършено през съседен имот, собственост на лицето А.Х.П., в чийто имот се намира най-близката точка до електроразпределителната мрежа. Това лице, собственик на съседния имот, възпрепятства дейностите по реализиране на снабдяването, респективно присъединяването към електроразпределителната мрежа на процесния имот. Това твърдение е документирано в съставения констативен протокол, Приложение № 1. За съставения протокол ищците са добросъвестно уведомени от двамата ответници. Твърди се още, че ищците не са изпълнили предвидените в нормативните актове условия и не са подавали искане за присъединяване на обектите им към ел.разпределителната мрежа, за да могат да получат самостоятелно присъединяване, което пък от своя страна е предпоставка и условие за започване продажбата на ел.енергия.

Ответникът се позовава на чл.123 ал.5 от Закона за енергетиката, като твърди, че операторът на електроразпределителна мрежа не носи отговорност за вредите, причинени от преустановяване преноса на електрическа енергия.

В депозирания отговор от „ЕВН България Електроснабдяване” АД се оспорва исковата молба. По отношение претенцията за възстановяване на не дължимо платени такси в размер на 243.62 лв. ответникът признава, че същите са платени без основание. По отношение на предявения иск за вреди в размер на 17 380 лв. се твърди, че същият е напълно неоснователен и е оспорван изцяло, както по основание, така и по размер.

Ответникът излага идентични съображения във връзка с констатираните пречки за присъединяване към електроразпределителната мрежа, създадени от собственика на съседния имот. Отново се твърди, че няма данни ищците да са били самостоятелно присъединени към електроразпределителната мрежа, както и да са получавали доставки със самостоятелно измерване. Твърди се, че са налице основания за освобождаване на ответника „ЕВН Електроснабдяване” АД от отговорност за неизпълнение на задължения. Сочи се, че към реално изграждане на присъединителни съоръжения може да се пристъпи след получаване на разрешение за строеж, което обстоятелство е извън компетенциите на „ЕВН Електроснабдяване” АД, следователно не би могло да му се вмени като вина. На практика електроразпределителното дружество не притежава механизъм, по силата на който да принуди трето лице да предостави достъп до собствения си имот за съоръжения за присъединяване на нови потребители към електроразпределителната мрежа, какъвто в случая се явява обекта на ищците. Твърди се, че претенцията е неоснователна, недоказана и прекомерна по размер.

В с.з. ищците се представляват от процесуален представител по пълномощие, който поддържа изцяло предявените искове и моли същите да бъдат уважени. Представя подробни писмени бележки.

В с.з. ответните дружества се представляват от процесуални представители, които молят за отхвърляне на претенцията като неоснователна и недоказана. Представят писмени бележки.

От фактическа страна се установява следното :

Ищците Д.Х. и М.Х. са собственици на имот № 1747 в стопански двор на С.Г., ОБЩ.С., с начин на трайно ползване - стопански двор, ведно с построените в имота 4 бр. сгради, от които едната е свинарник, другата сграда е битова, а две от сградите са с друго предназначение.

Едната сграда в имота има регистрация на животновъден обект и в него са отглеждани 10 бр. свине - майки, два нереза и 74 бр. подрастващи прасета.

В другата битова сграда от закупуването на имота до м.10.2014г. са живеели бабата и дядото по бащина линия - М.В. и М. Ж..

В имота е била ползвана електроенергия от началото на 2008г. като през 2012г. са започнали проблеми с доставката на електроенергия, изразяващи се в често прекъсване на подаването на електроенергия.

От лятото на 2012г. е преустановена доставката на електроенергия към ищцовия имот и същата до момента не е възстановена.

Пред РС - Сливен е подадена искова молба за осъждането на ответниците да възстановят доставката на електроенергия, по която е образувано гр.д. № 5314/2012г. По същото е постановено решение № 260/26.03.2014г., потвърдено с решение на СлОС, влязло в сила на 05.01.2015г., с което решение двете ответни дружества са осъдени да  възстановят доставката на електроенергия до имота им.

Образувано е изпълнително дело № 99/2015г. на  ДСИ при РС Сливен. При получаване на поканата за доброволно изпълнение двете ответни дружества са предприели действия за възстановяване на електроенергията на имота. По изп. дело двете дружества са уведомили ДСИ, че не могат да изпълнят задълженията си в срока за доброволно изпълнение, защото трето лице А.Х.П. – собственик на съседен имот, в който се намирало средството за търговско измерване на електроенергията за имота на ищците, възпрепятства възстановяването на преноса и доставката ел. енергия /протокол от 09.02.2015г./. За да се изпълнят задълженията следва да се изгради друго трасе, за което са необходими строителни разрешения. За целта „ЕВН Електроразпределение“ ЕАД е започнало процедура по изработване на ПУБ и издаване на разрешение за строеж. /стр. 21, 69,70,71,73 и 75 от изп. дело № 99/2015г. на ДСИ при РС – Сливен/

През периода от м.09.2012г. до м.12.2014г. включително „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД е издало на ищците 27 бр. фактури, в които е начислена такса за достъп до разпределителната мрежа, за целия период на обща стойност 243.62 лева. Видно от представените касови бонове, ищците са заплатили на ответника „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД начислените такси общо 243.62 лева за достъп до разпределителната мрежа и това обстоятелство не се оспорва от ответника.

По делото е изслушана комбинирана съдебна технико – икономическа експертиза, съгласно заключението на която в имота на ищците има монтиран дизелов агрегат захранващ електрическата мрежа на стопанската сграда. Двигателят е „PERUING“ – дизел, 4 – цилиндров – редови разход с гориво 2-5л. на час. При съобразяване на общия разход за гориво 3л/ч, експертизата посочва в заключение, че за периода от 01.10.2012г. до 16.02.2015г. при режим на работа средно по 2 /два/ часа в денонощие за дизеловия агрегат, стойността на изразходваното гориво е 13 191.42 лева.

Съгласно заключението на съдебната експертиза, за периода от 01.10.2012г. до 16.02.2015г. обезщетението изчислено съгласно чл.24 вр. с чл.25 ал.1 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕВН България Електроснабдяване“ АД е в размер на 17 380 лева.

Обезщетението за същия период, съгласно чл.47 т.2 вр. чл.48 ал.1 от Общите условия за договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ АД е в размер на 34 750 лева.

Разпитаните по делото свидетели, по искане на ищцовата страна, сочат че имота действително се бил захранван с електроенергия чрез монтиран ел. агрегат, за който е закупувано гориво. До имота е било доставяно елекрозахранване, като преди няколко години - през 2012г. същото е преустановено. Имотите в съседство са електроснабдени.

Разпитаните по делото свидетели, по искане на ответните страни, сочат, че действително от няколко години към имота е преустановено електрозахранването, но причината за това е липсата на достъп до ел. съоръжения, които се намират в съседен имот.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства ценени както поотделно, така и в своята съвкупност и като взаимнодопълващи се, съдът кредитира изцяло. Съдът възприе заключението на назначената по делото комбинирана експертиза, както и показанията на разпитаните свидетели, доколкото същите се подкрепят от събраните писмени доказателства.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Правна квалификация на предявените искови претенции :

Иск с правно основание чл.55 от ЗЗД с цена на иска 243.62 лева.

Иск с правно основание чл.79 от ЗЗД с цена на иска 17 380 лева – обезщетение за претърпени имуществени вреди.

Иск с правно основание чл.79 от ЗЗД с цена на иска 34 750 лева – обезщетение за претърпени имуществени вреди.

Иск с правно основание чл.79 от ЗЗД с цена на иска 8 713.29 лева – обезщетение за претърпени имуществени вреди.

Предявеният иск с правно основание чл.55 от ЗЗД с цена 243.62 лева, представляващи платени без основание от ищците на „ЕВН България Електроснабдяване“ съгласно издаваните от това дружество 27 броя фактури за „такса достъп до разпределителната мрежа“ за периода от 01.10.2012г. до 31.01.2015г. е доказан както в своето основание, така и по размер.

1. По делото безспорно се установи, че в посочения период, ищците не са имали достъп до разпределителната мрежа, което обстоятелство се признава от ответника. Възражението на този ответник, че е фактурирал и събирал сумите за втория ответник по силата на договорни отношения между тях, съдът намира за неоснователно. Сумите са недължимо платени на „ЕВН България Електроснабдяване“ и същите следва да бъдат върнати в претендирания размер от 243.62 лева.

2. Предявеният иск с правно основание чл.79 от ЗЗД за заплащане на сумата от 17 380 лева, представляваща обезщетение за причинени вреди от неправомерно преустановяване на снабдяването от страна на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД с ел. енергия към имота на ищците за периода от 01.10.2012г. до 16.02.2015г., съдът намира за основателен и доказан. С решение на ДКЕВР от 10.05.2008г. са одобрени Общи условия на договорите за продажба на ел. енергия, които уреждат договорните отношения между „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД и клиентите – потребители на ел. енергия. Индивидуални договори с потребителите не следва да бъдат сключвани. В чл.24 от ОУДПЕЕ на ЕВН ЕС се предвижда, че дружеството носи имуществена отговорност за щети, нанесени на клиента в следните случаи : 1. При отказ да започне снабдяване с електрическа енергия в нарушение на действащото законодателство и/или тези общи условия; 2. При неправомерно прекъсване на електроснабдяването. Обезщетението е предвидено за всяко виновно неизпълнение на задълженията на електроснабдителното дружество да доставя и продава електрическа енергия на своите клиенти. Безспорно е, че „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД неправомерно е прекъснало електроснабдяването на имота на ищците, което е установено с влязло в сила решение по гр.д. № 5314/2012г. на РС – Сливен. Въпреки своевременното уведомяване, снабдяването с ел. енергия не е възстановено в изискуемите срокове. Съгласно чл.24 вр. чл.25 от Общите условия обезщетението дължимо от ЕВН България Електроснабдяване“ АД възлиза в размер на 17 380 лева и до този размер /посочен в експертизата/ претенцията следва да бъде уважена, като основателна и доказана.

3. Предявеният иск с правно осн. чл.79 от ЗЗД за заплащане на сумата 34750 лева, представляващи обезщетение за причинени вреди от неправомерното преустановяване на преноса на ел. енергия от страна на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД към имота на ищците е основателен и доказан.

Условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването с ел. енергия през разпределителната мрежа, се регламентират от Общите условия на договорите за пренос на ел. енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електоразпределение“ ЕАД. Редът за присъединяване на потребителите на ел. енергия към разпределителната мрежа са уредени в Наредба № 6/09.06.2004г., в която чл.22, ал.2 предвижда, че съоръженията се поставят под напрежение до границата на собственика само от разпределителното предприятие или упълномощено от него лице. Чл.28, ал.5 изрично предвижда, че електромерните табла се монтират до или на границата на имота на потребителя, на място определено от разпределителното предприятие. Също така според ЗЕ операторът на електроразпределителната мрежа е длъжен да присъедини всеки обект на клиент на ел. енергия, като това става по реда на Наредбата. Съдът намира, че ответното дружество е проявило виновно бездействие, предвид това, че макар и да е налице отказ на трето лице да осигури достъп до необходимите ел. уреди, то през процесния период „ЕВН България Електроразпределение“ АД не е предприело необходимите постъпки за осигуряване на друго трасе за достъп на ел. енергията на обекта, чието снабдяване е преустановено или преместване на точката на захранване. Такива действия са предприети едва след получаване на поканата за доброволно изпълнение по изп. дела № 99/2015г. на ДСИ при СлРС, които и към настоящия момент са безрезултатни.

Ищците са изпълнили добросъвестно, своевременно и неколкократно задължението си за уведомяване на ответното дружество във връзка с прекъснатото електрозахранване. Отговорността на „ЕВН Електроразпределение“ АД за неизпълнение на договорните му задължения възниква на осн. чл.47, т.2 вр. с чл. 48, ал.1 от Общите условия на договорите за пренос „При неправомерно прекъсване на преноса /транспортиране/ на ел. енергия“. Съгласно представеното експертно заключение размера на дължимото обезщетение възлиза на сумата от 34 750 лева, до който размер исковата претенция следва да бъде уважена, като доказана.

4.Предявеният иск с правно основание чл.79 от ЗЗД за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 13 191.42 лева, които представляват стойността на горивото за ел. агрегати, необходими за осигуряване на ел. енергия за частично захранване на имота на ищците с елекроенергия за периода от 01.10.2012г. до 16.02.2015г. е основателен и доказан.

Предвид изложеното и съобразно разпоредбата на чл.48, ал.3 от Общите условия на договорите за пренос на ел. енергия през елекроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, обезщетението по чл.48, ал.1 не изключва отговорността на същото дружество за имуществени щети, нанесени на клиента.

От данните по делото се установи, че една от сградите в процесния имот е стопанска сграда, регистрирана като животновъден обект, в който се отглеждат свине – майки и малки прасенца. За отглеждането на животните в обекта се е налагало ежедневно през процесния период да се осигури захранване с ел. енергия най – малко от 2 до 3 часа на ден – за машината за смилане на фураж, за осветление, а през студените месеци и за отопление.

Видно от заключението на изслушаната по делото експертиза, обекта е захранван от стационарен трифазен дизелов агрегат, българско производство, разположен на метално шаси, в навес до свинарника. Установено е, че генераторът работи., като при промяна на натоварването му агрегата автоматично започва да поддържа подходящ за натоварването режим на работа чрез промяна на оборотите си. Съгласно заключението, при приетия от вещото лице среден разход за гориво 3л/ч и при работа по два часа в денонощие, изразходваното гориво за дизеловият агрегат възлиза в размер на 5 214литра, на стойност 13 191.42 лева. Имуществените вреди следва да бъдат доказани по размер, като от представените по делото общо 218 бр. касови бонове за закупуване на гориво, се установяват извършени разходи в размер на 8 713.29лева. Претенцията следва да бъде уважена до този размер, като до пълния претендиран размер отхвърлена като недоказана.

Недоказани по делото остават твърденията на ищците за използване на бензинов агрегат за нуждите на жилищната постройка – осветление и телевизор.

С оглед изхода на делото и на осн. чл.78 от ГПК на ищците са дължими направените от тях разноски за заплатено възнаграждение на експертите, изготвили назначената по делото комплексна експертиза – общо 200лева.

Ответните дружества следва да бъдат осъдени на осн. чл.38, ал.2 от ЗА да заплатят на процесуалния представител на ищците, адвокатско възнаграждение съобразно уважения размер от исковите претенции, в минимален размер определен по Наредбата за адвокатските възнаграждения.

На осн. чл.78, ал.6 от ГПК ответните дружества дължат по сметка на СлОС и държавна такса в размер на 4% върху уважените размери на исковите претенции.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

Р   Е   Ш   И

 

         ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване“ АД с ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление гр.П., ул.“Хр.Г.Д.“ № * ДА ЗАПЛАТИ И ВЪРНЕ на Т.Д.Х. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете М.Ж.Х. с ЕГН ********** и Д.Ж.Х. с ЕГН ********** със съгласието на неговата майка Т.Д.Х. с ЕГН **********, всички с адрес ***, сумата в размер на 243.62 лева, представляваща недължимо платена  „такса достъп до електроразпределителната мрежа“ за периода от 01.10.2012г. до 31.01.2015г.

 

         ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване“ АД с ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление гр.П., ул.“Хр.Г.Д.“ № * ДА ЗАПЛАТИ на Т.Д.Х. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете М.Ж.Х. с ЕГН ********** и Д.Ж.Х. с ЕГН ********** със съгласието на неговата майка Т.Д.Х. с ЕГН **********, всички с адрес ***, сумата в размер на 17 380 лева, представляващи обезщетение за вреди от неправомерното преустановяване на снабдяването на процесния имот с ел. енергия за периода от 01.10.2012г. до 16.02.2015г.

 

         ОСЪЖДА „ЕВН България Електроразпределение“ АД с ЕИК 115552190 със седалище и адрес на управление гр.П., ул.“Хр.Г.Д.“ № * ДА ЗАПЛАТИ на Т.Д.Х. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете М.Ж.Х. с ЕГН ********** и Д.Ж.Х. с ЕГН ********** със съгласието на неговата майка Т.Д.Х. с ЕГН **********, всички с адрес ***, сумата в размер на 34 750лева, представляващи обезщетение за вреди от неправомерно преустановяване на преноса на ел. енергия до имота на ищците за периода от 01.10.2012г. до 16.02.2015г.

 

         ОСЪЖДА „ЕВН България Електроразпределение“ АД с ЕИК 115552190 със седалище и адрес на управление гр.П., ул.“Хр.Г.Д.“ № * ДА ЗАПЛАТИ на Т.Д.Х. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете М.Ж.Х. с ЕГН ********** и Д.Ж.Х. с ЕГН ********** със съгласието на неговата майка Т.Д.Х. с ЕГН **********, всички с адрес ***, сумата в размер на 8713.29 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, изразяващи се в закупуване на дизелово гориво за зареждане на  дизелов агрегат, с цел осигуряване на ел. енергия за частично захранване на стопански обект в имота на ищците, през периода от 01.10.2012г. до 16.02.2015г., като ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния претендиран размер от 13 191.42 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване“ АД с ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление гр.П., ул.“Хр.Г.Д.“ № * и „ЕВН България Електроразпределение“ АД с ЕИК 115552190 със седалище и адрес на управление гр.П., ул.“Хр.Г.Д.“ № * ДА ЗАПЛАТЯТ на Т.Д.Х. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете М.Ж.Х. с ЕГН ********** и Д.Ж.Х. с ЕГН ********** със съгласието на неговата майка Т.Д.Х. с ЕГН **********, всички с адрес ***, сумата в размер на

200 лева, представляваща деловодни разноски.

 

ОСЪЖДА на осн. чл.38, ал.2 от ЗА „ЕВН България Електроснабдяване“ АД с ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление гр.П., ул.“Хр.Г.Д.“ № * ДА ЗАПЛАТИ на адв. А.Г.С. *** офис 7 сумата в размер на 1351лева - адв. възнаграждение.

 

ОСЪЖДА на осн. чл.38, ал.2 от ЗА „ЕВН България Електроразпределение“ АД с ЕИК 115552190 със седалище и адрес на управление гр.П., ул.“Хр.Г.Д.“ № * ДА ЗАПЛАТИ на адв. А.Г.С. *** офис 7 сумата в размер на 2336.65 лева - адв. възнаграждение.

 

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване“ АД с ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление гр.П., ул.“Хр.Г.Д.“ № * ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлОС държавна такса в размер на 704.94 лева.

 

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроразпределение“ АД с ЕИК 115552190 със седалище и адрес на управление гр.П., ул.“Хр.Г.Д.“ № * ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлОС държавна такса в размер на 1738.53 лева.

 

Решението е постановено при участие на трето лице – помагач „Застрахователна компания УНИКА“ АД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Юнак“ 11-13.

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок, считано от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

 

                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :