Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 26.03.2015 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на… ……двадесет и шести март…..…………………………

през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря………………и с участието на прокурора………………...като разгледа докладваното от ………съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 123 по описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на Ж.Д.Ж. против Постановление за възлагане от 05.01.2015г., по изп.дело № 20148370400284 по описа на ЧСИ Павел Георгиев, с район на действие СлОС. В жалбата си твърди че същото е незаконосъобразно, тъй като не е уведомяван надлежно за действията поделото и за насрочването на  публичната продан; на съпругата му  - ипотекарен длъжник  не са връчвани книжа и имота не е възложен на най-високата предложена цена. Твърди че не е уведомяван за извършените оценки на имота. Твърди че не му е било връчено копие от  изготвеното заключение на вещото лице –оценител. Счита че доколкото е лишен от право на жалба против оценката на имота, направената висока оценка стеснява кръга на лицата, които могат да участват в наддаването и опорочава процедурата по самото наддаване. Твърди че в определения от закона срок, взискателя не е поискал извършването на нова продан. Моли съда да отмени съставеното постановление за възлагане, ведно с произтичащите от това последици.

Ответната по жалбата страна е подала в срок възражение, в което твърди, че жалбата е недопустима, тъй като в нея само се цитират основанията за обжалване от длъжника, но не се сочат доказателства и не се излагат аргументи за тези основания.  Намира че жалбата е и неоснователна, тъй като никое от изложените твърдения в нея не отговаря на истината. Твърди че са спазени всички правила за провеждане на публичната продан. Моли съда да остави жалбата без разглеждане или съответно без уважение.

В съответствие  с изискванията на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви по отказа.

Жалбата е допустима, подадена в срок от лице, имащо право на обжалване. На основание чл. 435 ал.3 от ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника, поради това че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по на-високата предложена цена. В жалбата са навадени твърдения в този смисъл, парад което същата е допустима на това основание.

Разгледана по съществото си жалбата е неоснователна.

Производството по изп.дело № 20148370400284 по описа на ЧСИ Павел Георгиев, с район на действие СлОС е образувано по молбата на „Банка Пиреос България“ АД –гр. София срещу солидарните длъжници „Вакпак“ ЕООД, М.И.Ж. и Ж.Д.Ж.. С молбата е представен изпълнителен лист от 19.03.2014г. по ч.гр.д. № 4625/2014г. по описа на СРС, издаден въз основа на заповед за незабавно изпълнение за солидарното осъждане на посочените лица да заплатят на „Банка Пиреос България“ АД –гр. София сумата 59 631,21 евро главница по договор за кредит от 27.07.2007г.; възнаградителна лихва в размер на 6 523,61 евро; наказателна лихва в размер на 1013,46евро; годишна такса в размер на 296,98 евро; нот. такса 145,20 евро и 3 241,92 лв. разноски. С молбата за образуване на изпълнителното производство е било поискано изпълнението да бъде насочено срещу ипотекираното в полза на взискателя недвижимо имущество – апартамент № 6, етаж 4, секция В, находящ се в град Сливен, ул. „Радой Ралин“, застроен върху 101,17 кв.м.

            На 23.06.2014г. бил извършен опис на имота от ЧСИ. Оценяването на имота било възложено на в.л. М.Г., която депозирала становище, че стойността му е 150 000лв. Това било отразено в Протокол за опис от 23.06.2014г. С протокола за опис била определена и първоначалната цена от която да започне проданта – 112 500лв. Протоколът за опис бил подписан от длъжника Ж.Ж..

            Първата публична продан била обявена с Обявление от 12.09.2014г. за периода от 20.09. до 20.10.2014г. За това всички длъжници били уведомени лично – жалбоподателя на 17.09.2014г. и съпругата му на същата дата. Поради липсата на валидни наддавателни предложения, проданта била обявена за нестнала с Протокол от 21.10.2014г.  Взискателят бил уведомен за този Протокол със съобщение, връчено му на 24.10.2014г. С молба от 29.10.2014г. той е поискал насрочването на нова публична продан на същия имот при начална цена 80% от предходната.  Такава била насрочена с обявление от 11.11.2014г. за периода 22.11. до 22.12.2014г.  Съобщения за новата продан и обявената цена били изпратени до всички длъжници и получени от жалбоподателя на 24.11.2014г. и от съпругата му на 24.11.2014г.

            При новата продан било получено само едно валидно наддавателно предложение направено от взискателя „Банка Пиреос България“ АД –гр. София за сумата 90 001лв. При отправянето на предложението взискателя не е внесъл задатък на основание чл. 489 ал.1 от ГПК, тъй като вземането му надвишава неговия размер.

            С Протокол от 23.12.2014г. единствения наддавач „Банка Пиреос България“ АД –гр. София била обявена за купувач. С обжалваното Постановление от 05.01.2015г. процесният имот бил възложен на взискателя, като е отчетено че купувачът е прихванал дължимата сума от 90 001лв. с вземането си от длъжника на основание чл. 461 от ГПК.

            Постановлението, както и извършването на публичната продан е изцяло законосъобразно. Въпреки че възраженията на жалбоподателя, че не е бил надлежно уведомяван, не са точно в предмета на жалбата, следва да се отбележи че те са неоснователни. Уведомяването е било надлежно и своевременно извършвано по отношение на всеки от длъжниците. Жалбоподателят не може да навежда доводи за нарушаване правата на другия длъжник – неговата съпруга, която не е подала жалба.

            Изготвянето на оценка на имота, предмета на публичната продан чрез заключение на вещо лице е действие на СИ, което не подлежи на самостоятелен контрол и жалба срещу него е недопустима.

            Оплакването на жалбоподателя, че взискателя не е поискал своевременно насрочването на втора продан е неоснователно. Същия е бил уведомен от ЧСИ че първата продан е обявена за нестанала на 24.10.2014г. и той в седмичния срок по чл. 494 ал.1 от ГПК – на 29.10.2014г. е поискал извършването на нова продан.

            Не са допуснати нарушения при наддаването. Взискателят не дължи задатък, тъй като вземането му надвишава по размер задатъка. Било е направено само едно наддавателно предложение, на цена по-висока от определената, което е било валидно и правилно и законосъобразно СИ е възложил имота на този наддавач.

С оглед изложените съображения съдът намира, че следва да отхвърли подадената жалба, като неоснователна.

По гореизложените съображения, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ж.Д.Ж.,***, район С., кв. „Б.“, ул. „О.“ № *, против Постановление за възлагане от 05.01.2015г., по изп.дело № 20148370400284 по описа на ЧСИ П. Г., с район на действие СлОС., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ :