Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

гр. Сливен, 19.03.2015 г.

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети март  през  две хиляди и петнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

при участието на прокурора …….............……….....................и при секретаря ….., като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов гр. д.  N 148 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

        Производството е по реда на чл. 435 и сл.от ГПК.

        Постъпила е жалба от Т.Г.Д. ***  против постановление  на ДСИ по изпълнително дело № 653/2012 г. за прекратяване на делото.

В жалбата се твърди, че ДСИ е прекратил изпълнителното дело на основание чл. 433 ал. 1 т. 1 от ГПК, като е приел, че предметът на изпълнителното дело е изчерпан, поради цялостно и пълно изпълнение на задълженията на длъжника по делото. Този извод обаче е неправилен, тъй като по изпълнителното дело длъжникът дължи не само вземането за издръжка, но и разноските, които са направени в хода на производството. Сочи се,че   не е заплатена сумата в размер на 100.00лв.,представляваща адвокатско възнаграждение, което взискателката е направила по делото. Поради това не е налице цялостно пълно изпълнение от страна на длъжника и постановлението следва да бъде отменено.

Насрещната страна не е изразила становище по жалбата.

В мотивите си ДСИ счита жалбата за неоснователна като сочи, че разноските по делото в размер на 100.00 лв. представляваща адвокатски хонорар не са претендирали от жалбоподателката в хода на изпълнителното дело и адвокатското пълномощно е представено по време на описа.

Производството е било образувано по молба на жалбоподателката като майка и законна представителка на малолетно дете, като молбата е била входирана в СИС при РС – Сливен на 12.11.2012 г. В самата молба е посочен способ за изпълнение и изрично е направено искане да бъдат събрани направените по делото разноски. В хода на производството взискателката е била представлявана от адвокат, за което е приложила пълномощно от 16.04.2013 г. и договор за правна защита и съдействие от същата дата, от който е видно, че на адвокатът е било договорено и изплатено в брой възнаграждение в размер на 100 лв. С молба от 11.03.2014 г. жалбоподателката е заявила, че оттегля пълномощното на упълномощения преди това адвокат. С постановление от 26.02.2015 г. ДСИ е прекратил изцяло изпълнителното производство по изпълнително дело № 653/2012 г.  поради заплащане на задължението в цялост.

От така установеното е видно, че действително взискателката по делото е направила разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 100лв., които е следвало да бъдат събрани по изпълнителното дело. Такова искане, а именно за присъждане на направените по делото разноски, взискателката е направила още с молбата за образуване на изпълнителното дело, а по-късно е представила доказателства за извършени такива за адвокатско възнаграждение. В случая е без значение обстоятелството, че в един по-късен етап  взискателката е оттеглила пълномощното. Направените разноски й се дължат и следва да бъдат събрани и едва след като това  бъде сторено изпълнителното дело да се прекрати.

 

          Ръководен от изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

 

        ОТМЕНЯ постановление от 26.02.2015г. на  Г. П.– ДСИ при СлРС, с което е прекратено цялостно изпълнителното производство по изп.д. № 653/2012 г.

       

        ВРЪЩА делото  на ДСИ при СИС при Сливенски районен съд  за продължаване на изпълнителните действия свързани с удовлетворяване на взискателя по делото.

 

 

        Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: