Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 143

 

гр. Сливен, 05.06 .2015г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на  трети юни през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                           СТЕФКА МИХАЙЛОВА    

при участието на прокурора ………и при секретаря М.Т. , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 157     по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 97/11.02.2015г. по гр.д. № 3445/2014г. на СлРС, с което е отхвърлен предявеният иск за разпределяне на правото на ползване с правно основание чл.32 ал.2 от ЗС на поземлен имот с идентификатор 0 67338.537.89 с площ от 416 кв.м. с административен адрес гр.С., ул.”цар И. Ш. № *, стар идентификатор 1112 при граници имоти 67338.537.90, 67338.537.100, 67338.537.101, 67338.537.102, 67338.537.88, 67338.537.87, 67338.537.85, 67338.537.84, 67338.537.66 от И.Г.И. ЕГН ********** ***(„Ц. И. Ш. „ № * срещу А.И.Ч. ЕГН ********** *** като неоснователен и недоказан и осъден ищеца да заплати на ответника направените по делото разноски.

Подадена е въззивна жалба от ищеца, в която се твърди, че решението е незаконосъобразно и неправилно, постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Първото оплакване във въззивната жалба е, че назначеното по делото вещо лице не е било компетентно да се справи с поставената задача, което показвало, че изготвената експертиза е необоснована и неправилна. Съдът обаче е отказал назначаването на тройна такава експертиза и спорният предмет е останал неизяснен. Второто оплакване в жалбата е свързано с това, че не била налице промяна в обстоятелствата. В хода на съдебното дирене се установило, че е налице промяна на носителя на правото на собственост при единия от съсобствениците на процесния имот, който не е съгласен с така извършеното разпределение, което е съществувало в един предходен момент. Поради това се иска да бъде отменено решението изцяло и да бъде поставено ново решение с което да се уважи предявения от въззивника иск.

В жалбата е било направено доказателствено искане за назначаване на тройна експертиза, която е била назначена с определение от з.з. от 02.04.2015г.

В срока по чл.263 от ГПК е постъпил писмен отговор на тази жалба в който се твърди, че тя е неоснователна. Решението е правилно и законосъобразно. Сочи се, че при разглеждане на делото съдът е назначил исканата от ищеца експертиза, като след това е допуснал допълнителна. Така е безспорно, че не е възможно да бъде изготвен друг вариант на разпределение на правото на ползване на имота. Правото на ползване е идентичен с този, който е извършен в предходно дело и не е налице промяна на обстоятелствата. Фактът че единият съсобственик е прехвърлил чрез дарение на въззивника своята част не съставлява освонаие за преразпределение на ползването и това не е съществено обстоятелство. Поради това се иска да бъде потвърдено изцяло решението на РС. Претендира разноски пред тази инстанция.

В с.з. за въззивника се явява представител по пълномощие, който поддържа подадената жалба, моли тя да бъде уважена и правото на ползване да се определи по втория вариант, предложен от тройната съдебно техническа експертиза.

В с.з. въззиваемият не се явява, представлява се от представител по пълномощие, който оспорва основателността на подадената жалба и моли да бъде потвърдено решението на районния съд.

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея, като я допълва съобразно събраните от тази инстанция доказателства със следното: Със заключението на назначената по делото тройна съдебно-техническа експертиза са предложени два варианта за разпределение на правото на ползване по приложените скици. От това заключение е ясно, че при единия вариант се налага преустройство на съществуващата баня-тоалетна, като това преустройство ще струва около 809 лева, а по първия вариант не е необходимо извършване на каквото и да е преустройство и този вариант изцяло съвпада с определения режим на ползване по гр.д. № 4488/2010г. на СлРС.

        Изградените въз основа на нея правни изводи, кореспондират с приложимите за казуса правни норми, поради което въззивният съд ги споделя. При цялостно и правилно изградени фактически констатации първоинстанционният съд е достигнал до законосъобразни правни изводи, наложили правилното  отхвърляне на иска.

   Допустимостта на иска по  чл. 32, ал. 2 ЗС е свързана с несъгласие на единия от съсобствениците с установения до момента начин на ползване на общия имот, което обуславя необходимост от намеса на съда за разрешаване на възникналия правен спор. Въпросът дали е настъпила промяна на обстоятелствата, при които е било извършено първоначалното разпределение на реалното ползване, е по съществото на материалноправния спор, а не по допустимостта на иска по  чл. 32, ал. 2 ЗС. Когато съсобствениците са разпределили реалното ползване на общия имот с договор помежду си, този договор ги обвързва докато трае съсобствеността, но може да бъде изменен от тях във всеки момент по взаимно съгласие. Ако т. съгласие не може да се постигне, съсобствениците могат да искат от съда да преуреди по реда на  чл. 32, ал. 2 ЗС уговореното разпределение, ако са се променили съществените обстоятелства, с оглед на които е било постигнато споразумението. Съществени са обстоятелствата, свързани с предназначението и състоянието на съсобствената вещ /ново строителство или премахване на съществуваща постройка, намаляване или увеличаване на площта на съсобствения имот в резултат на регулационни изменения /или с обема на правата на всички съсобственици/ придобиване на право на собственост по давност върху идеална част от трето лице, възстановяване на запазена част от трето лице по реда на чл. 30 ЗН, разпоредителни сделки между съсобствениците, вследствие на които се намалява квотата на един съсобственик за сметка на друг и др./. Прехвърлянето на притежаваните идеални части от вещта от един съсобственик на трети лица не съставлява основание за преразпределение на ползването по реда на  чл. 32, ал. 2 ЗС, ако не е налице друга промяна в обстоятелствата, при които е извършено първоначалното разпределение, защото разпределението на реалното ползване не се извършва с оглед личността на съсобственика. / Решение № 25 от 22.04.2014 г. на ВКС по гр. д. № 3985/2013 г., II г. о., ГК/

Няма спор, че в настоящия случай е налице само прехвърляне на идеалните части от единия съсобственик, без това да е довело до промяна на квотите от правото на собственост върху вещта нито пък да е било извършено ново строителство или подобрения. С решение № 936/10.01.2011г.  по гр.д. 4488/2010 на СлРС, влязло в законна сила на 26.01.2011г. е разпределено правото на ползване на поземления имот. Както беше посочено със заключението на назначената по делото тройна съдебно-техническа експертиза са предложени два варианта за разпределение на правото на ползване по приложените скици. От това заключение е ясно, че при единия вариант се налага преустройство на съществуващата баня-тоалетна, като това преустройство ще струва около 809 лева, а по първия вариант не е необходимо извършване на каквото и да е преустройство и този вариант изцяло съвпада с вече определения режим на ползване. В производството по  чл. 32, ал. 2 ЗС, съставляващо спорна съдебна администрация, не могат да се разпореждат промени в съсобствената вещ, а начинът на ползване се определя съобразно фактическото положение, включително и когато то е създадено в резултат на извършено незаконно строителство. Възприетият вариант с решение № 936/10.01.2011г.  по гр.д. 4488/2010 на СлРС не само съвпада с първия вариант, който предлагат експертите, но е единственият възможен, при който ползването на незастроената част ще се съобрази със съществуващото фактическо положение и без премахване на част от наличните постройки, а така също отговаря на изискването да осигури удобен начин за ползване и достъп както до имота, така и до построените в него сгради.

Щом правните изводи на двете инстанции съвпадат, въззивният съд счита, че липсват отменителни основания и въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното решение следва да бъде потвърдено. Районният съд е провел надлежно и пълно събиране на допустими и относими доказателства, въз основа на които е формирал обективни фактически констатации и правилно ги е привел към съответстващата им правна норма, като по този  начин е достигнал до законосъобразни правни изводи.

 

Въззиваемата страна  е претендирала разноски и такива  следва да бъдат присъждани в размер на сумата от 400 лева представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за тази инстанция.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 97/11.02.2015г. по гр.д. № 3445/2014г. на Сливенския районен съд.

 

ОСЪЖДА И.Г.И. ЕГН ********** ***(„Ц. И. Ш. „ № * да заплати на  А.И.Ч. ЕГН ********** *** сумата от 400 /четиристотин/ лева представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за тази инстанция.

 

        

         Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването.

                                     

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: