Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

гр.Сливен, 26.03.2015 г .

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести март, две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

 

 като разгледа докладваното от съдия М.БЛЕЦОВА частно гражданско дело № 162 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството се развива по реда на чл. 437 от ГПК.

 

Образувано е по жалба на адв. С. процесуален представител на В.Д.Ж. ЕГН ********** *** взискател по изп.дело № 631/2013 г. по описа на ДСИ при РС – Сливен против разпореждане от 18.02.2015г., с което му било разпоредено да поиска извършване на оценка на движими вещи по реда на чл.521 ал.2 от ГПК и на практика му било отказано извършването на принудително изпълнение, а именно предаване на машини, описани в изпълнителния лист. Жалбоподателят посочва, че счита, че неговите длъжници „Гама мотори“ ООД и „Гама ел.мотори“ ООД също използват помещенията, наети от „Гама ел.мотори“ ООД и находящи се в „Спектър“ АД. Мотивите му за това са, че при извършения опис се е установило, че на хидравлична преса е била поставена инструкция за безопасна работа, издадена и подписана от управителя на „Гама мотори“ ООД, както и че са се намерили табелки – етикети за произвеждане ел.двигатели с надпис „GAMA MOTOTRSLTD. Твърди се, че длъжниците „Гама ел.мотори“ ООД и „Гама мотори“ ООД държат, чрез управителя си Н.Д.Н., машините описани в пунктове 11 и 16 от изпълнителния лист в помещенията на завод „Спектър“, наети от Н. в качеството му на представляващ третото лице „Гама нови мотори“ ЕООД, въпреки че е заявил, че не владее и не ползва машините. Жалбоподателят заявява, че неговите машини, които следва да му предадат по изпълнителен лист се държат от управителя на дружествата длъжници, който с цел да осуети изпълнението на съдебното решение заявява, че ги държи от името на третото лице. Моли се да се отмени обжалваното разпореждане и да се постанови ДСИ да извърши исканото принудително действие като предаде на взискателя вещите.

Длъжникът по изпълнението в писмено възражение е посочил , че не следва да се уважава жалбата , тъй като обстоятелството, че управителите на двамата длъжника на жалбоподателя и управителя на „Гама нови мотори“ ЕООД е едно и също лице Н.Н. не води до тъждественост на юридическите лица и че те имат самостоятелен правосубектност и отделни имущества. Длъжникът отрича помещенията в завод „Спектър“ АД да се ползват от дружествата длъжници и посочва, че те се ползват единствено от „Гама нови мотори“ ЕООД, а намерените табелки с надпис „GAMA MOTOTRSLTD представляват търговски трик, предвид пазара, в който се продават произвежданите от „Гама нови мотори“ ЕООД продукти и че той не пречи на никого. Страната счита, че категорично е установено, от събраните по изпълнителното дело доказателства, че помещенията в „Спектър“ АД се ползват единствено от третото на изпълнението лице „Гама нови мотори“ ЕООД . Посочва се, че машините, които са били искани да бъдат описани всъщност са собственост на „Гама нови мотори“ ЕООД, за което са представени документи за закупуване, а именно фактура № 3/11г. и фактура № 5/11г. Страната счита, че въобще е неоснователно твърдението на жалбоподателя, че на място при огледа на машините, проведена 26.01.2015г. се установило, че машините, описани в пункт 11 и 16 от изпълнителния лист били в наличност. От една страна това било така защото са представени документи за закупуване на машините от трето на изпълнителното дело лице „Гама нови мотори“ ЕООД, че те са намерени в помещения, стопанисвани от третото лице и че се владеят от третото лице. Освен това се твърди, че машините, които са намерени на мястото на изпълнението не са същите, посочени ви изпълнителния лис,т въз основа на който е образувано изпълнителното дело и това се потвърждава от извършената техническа експертиза от вещо лице инж.Алексиев. По непонятни за страната причини вещото лице б. в последваща експертиза е установил идентичност за машини в пунктове 11 и 16 – хидравлична преса и програмен струг. Хидравличната преса не можела да бъде тази, описана ви изпълнителния лист, тъй като нейната мощност четири пъти превишавала мощността, която е описана за хидравлична преса в изпълнителния лист. На табелките на машините се посочвало не какво усилие може да бъде „покрито“, а какво е максималното усилие /силата на натиск, което е главно по технически показател за всяка преса/. Ито защо било ясно, че става въпрос за две различни машини – една, описана в изпълнителния лист и друга ,намерена в цеха. По отношение на програмния струг е посочено, че в помещенията е имало четири еднакви струга и било странно как вещото лице е определило точно един от тях, че съвпада с посочения в изпълнителния лист. Длъжниците счита, че обжалваното разпореждане е правилно, тъй като по същество се иска да бъде насочено принудително изпълнение спрямо трето лице, което не е длъжник по делото. Счита че следва да се приложи разпоредбата на чл.521 ал.2 от ГПК.

В обясненията дадени по реда на чл.436, ал. 3 от ГПК, ДСИ е изложил мотиви, в които е посочил, че жалбата е допустима, но неоснователна тъй като съгласно разпоредбата на чл.521 ал.1 от ГПК съдебният изпълнител имал възможност да предприеме принудително отнемане на присъдена  движима вещ, само ако тя се намира в държане на длъжника в деня на предаването. В конкретния случая при извършения опис се установил, че помещенията, които взискателят посочил като ползвани от двамата длъжници се помещава трето лице – чуждо на изпълнителното производство, че същото е представило документи за собственост на машините, които се искало да бъдат отнети, доказало, че осъществя фактическа власт върху тях с намерение за своение и е оспорило собствеността на длъжниците по изпълнението. Счита с издаденото разпореждане от 18.02.2015г. ДСИ не е отказал принудително изпълнение върху посочени в изпълнителния лист машини, така както се твърди в жалбата на взискателя. Сочи че третото дружество „Гама нови мотори“ ЕООД не е посочено в изпълнителния лист като длъжник, поради което не можело да бъде предприето принудително изпълнение по отношение на него.

Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

От събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност, съдът установи следното от фактическа страна:

Изпълнителното дело било образувано във връзка с молба на В.Д.Ж. против длъжниците „Гама ел.мотори“ ООД и „Гама мотори“ ООД въз основа на издаден изпълнителен лист от 13.11.2012г. С решението, въз основа на което бил издаден изпълнителният лист, длъжниците били осъдени да предадат на взискателя собствените му движими вещи, подробно описани в 16 пункта, машини. На длъжниците била връчена покана за доброволно изпълнение по която и двете дружества възразили, че притежаваните от тях вещи са продадени на трето лице през м.май 2011г. и към настоящия момент не притежават никакви машинни съоръжения. В подкрепа на тези твърдения са били представени 5 броя фактури. На 06.01.2015г. била депозирана молба от взискателя, с която същият поискал от ДСИ да извърши предаване на движимите вещи, описани в изпълнителния лист, които се държали от длъжниците „Гама ел.мотори“ ООД и „Гама мотори“ ООД, чрез управителя им Н.Н. на територията на завод „Спектър“ АД. Във връзка с нея било насрочено изземване на движими вещи на 26.01.2015г. На 19.01.2015г. третото лице „Гама нови мотори“ ЕООД депозирало становище, в което посочило, че не осъществява владение или държане върху нито една от движимите вещи, описани в приложения към съобщението списък. На 26.01.2015г. бил съставен протокол за принудително отнемане и предаване на вещи. В него било отразено, че при посещение на място се установило, че в помещенията се намират машини, които се държат от трето лице - „Гама нови мотори“ ЕООД, наемател, който извършва производствена дейност, поради което намерените машини не са били иззети и не са били предадени на взискателя. Представен е бил договор за наем от 01.09.2011г., както и договор за наем от 01.08.2014г., по които наемодател е „Спектър“ АД, а наемател – „Гама нови мотори“ ЕООД. Договорите се отнасят за помещенията, в които се твърди, че се намират движимите вещи, предмет на принудително изпълнение. Договорите /видно от обясненията на ДСИ/ са били предоставени от Радка Николова Митева – касиер-счетоводител на наемодателя „Спектър“ АД. Същата е заявила, че не са налице договорни отношения с „Гама мотори“ ООД и „Гама ел.мотори“ ООД.

От представената по делото фактура № 5/07.09.2011г. е видно, че третото лице по делото лице „Гама нови мотори“ ЕООД е закупило от „Хайлайт ентерпрайсиз България“ ЕООД преса ПН-100 и пробивна машина ПН-151. От фактура 3/07.09.2011г. е видно, че третото лице по делото лице „Гама нови мотори“ ЕООД е закупило от „Хайлайт ентерпрайсиз България“ ЕООД струг с СРV16x20, както и компресор KARLAN 1105.

Вещото лице Б., при извършената съдебно-техническа експертиза, е посочило, че е намерил съвпадение между описаните в изпълнителния лист на пунктове 16 и 11 хидравлична преса и струг програмен и намерените машини в помещенията, където е бил извършен описа. По отношение на хидравличната преса за да мотивира вещото лице да приеме, че е налице идентичност същият се позовал на съвпадение на фабричния № 1642 и годината на производство 1987г. като разминаването на мощността, посочена в изпълнителния лист от 250 кN и посоченото на табелата на пресата 1 мN отдава обстоятелството, че по-голямата мощност покрива и по-малката. По отношение на програмния струг вещото лице е посочило, че този който е намерен в механичния цех съответства по технически данни на описания в изпълнителния лист.

На 18.02.2015г. било постановено обжалваното разпореждане. С него ДСИ приел, че не може да отнеме принудително движимите вещи, тъй като същите не са се намирали във владение на длъжиниците, а във владение на трето лице, което  е оспорило тяхната собственост. С оглед на това ДСИ се разпоредил взискателят да поиска да бъде извършена оценка по реда на чл.521 ал.2 от ГПК на вещите, предмет на изпълнение и да бъде търсена тяхната стойност от длъжниците.

Разпореждането на ДСИ било връчено на взискателя Ж. на 24.02.2015г. и на 25.02.2015г. в рамките на законоустановения срок била депозирана и процесната жалба.

От така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи:

Жалбата е процесуално допустима, тъй като по същество с това разпореждане ДСИ отказва да извърши изпълнително действие, а именно да изземе движими вещи. Разгледана по същество се явява неоснователна .

         В разпоредбата на чл.521 ал.1 от ГПК е посочено, че присъдената движима вещ, която след поискване от съдебния изпълнител не е предадена доброволно от длъжника се отнема принудително от него и се предава на взискателя. В ал.2 чл.521 изр.1 от ГПК се предвижда, че ако вещта не се намира у длъжника или е развалена от него се събира равностойността й. Разпоредбата на чл.521 от ГПК разглежда процедурата, която се предприема за принудително отнемане на вещи. В нейните разпоредби липсва текст аналогичен на разпоредбата на чл.523 ал.1 от ГПК, в който е предвидено, че ако съдебният изпълнител намери присъдения движим имот във владение на трето лице и се увери, че това лице е придобило владението на имота след завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение той въвежда взискателя във владение на имота. При анализа на тези разпоредби се налага извода, че тогава когато движимите вещи не се намират във владение на длъжника, а евентуално се намират във владение на трето лице, което оспорва собствеността им съдебният изпълнител не разполага с възможност да ги изземе и да ги предаде на взискателя по изпълнението дори и ако се убеди, че те са станали собственост на третото лице след започване на делото във връзка, с което е издаден изпълнителния лист, послужил за основание за образуване на изпълнителното дело. За да бъде отнета една движима вещ от длъжника е необходимо към момента на осъществяване на изпълнителното действие тя да се намира във владение на длъжника. В противен случай приложение следва да намери разпоредбата на чл.521 ал.2 от ГПК и  да се търси събиране на нейната равностойност. В конкретния случай са налице достатъчно данни, от които да е видно, че вещите, описани в пункт 16 и 11 в изпълнителния лист е възможно да бъдат намерени във владение на трето неучастващо в изпълнителното дело лице, но не са във владение на двете дружества длъжници. На адреса в който са описани процесните струг и преса има наемател трето лице „Гама нови мотори“ ЕООД, което макар и да има общ управител с двете дружества длъжник е самостоятелно юридическо лице със собствени активи, пасиви и задължения. Недопустимо е преди да бъде издаден изпълнителен лист против третото лице да бъдат предприемани принудителни действия по отношение на него. За това, че единствено третото лице е наемател на помещенията, в които е извършен описа сочат писмените доказателства по делото, а именно представените наемни договори. Те са предоставени от „Спектър“ АД, което юридическо лице е чуждо на спора между страните и следва да се приеме, че предоставените от него данни са обективни и незаинтересовани. Съдът счита, че следва да се отчете и фактът, че за процесните струг и преса са представени фактури за закупуване с дата предхождаща постановяването на осъдително решение на основание на което е издаден изпълнителния лист и са издадени от трето неучастващо по делото лице. По този начин са налице данни за спор по отношение собствеността на вещите, който спор не е разрешен със съдебно решение. Съдът счита, че намирането на табелки в помещенията с надпис на латински „Гама мотори“ ООД не може да бъде прието като категорично доказателство, че длъжникът се помещава в тези помещения. Възможно е да става въпрос за нелоялни търговски практики, но това не е предмет на изпълнителното дело.

         С оглед гореизложеното съдът намира, че ДСИ не е извършил незаконосъобразни действия и не следва обжалваното разпореждане да бъде отменяно.

Водим от горното, съдът

 

Р      Е     Ш     И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на В.Д.Ж. ЕГН ********** *** взискател по изп.дело № 631/2013 г. по описа на ДСИ при РС – Сливен против разпореждане от 18.02.2015г.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: