Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

гр. Сливен, 11.06.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, въззивен състав, в закрито заседание на единадесети юни през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

                                                                             СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Костова  гр. д. № 166 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе в предвид следното:

 

Производството се развива по реда на чл.463 във вр. с чл.278 от ГПК.

 

Образувано е по жалба на взискателя „Първа инвестиционна банка“ АД срещу Разпределение от 29.10.2014г. по изп. дело № 394/2010г., № 395/2010г., № 396/2010г., № 397/2010г. и № 398/2010г. по описа на ЧСИ П.Р. с район на действие СлОС, в частта относно разпределените суми в полза на Община Сливен - Дирекция МДТ, за такса битови отпадъци – 2 821.50 лева и сумата в размер на 454.41 лева за лихви върху такса битови отпадъци.

В жалбата се навеждат твърдения за незаконосъобразност и неправилност на извършеното разпределение, като се твърди, че събирането на вземанията за такси битови отпадъци и лихви върху тях е предоставено в компетентност на общините, но това не дава основание за ползване на привилегии /предимство/ на това вземане, тъй като по своя характер то представляват не „данъци за процесния имот“, а други вземания, макар и свързани със същия имот, предмет на публичната продан.

От съда се иска отмяна на извършеното с Протокол от 29.10.2014г. Разпределение в атакуваната част, като делото бъде върнато на ЧСИ с указания за извършване на разпределение на горните суми в полза на „Първа инвестиционна банка“ АД.

Жалбата е връчена на Длъжника и на Община Сливен - МДТ, като в законоустановения срок не е депозиран писмен отговор по нея.

ЧСИ П.Р. е представила обяснения, в които е описала в хронология извършените от нея изпълнителни действия без да обоснове атакуваното разпределение, нито да изложи становище по жалбата.

От събраните по делото доказателствата, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, решаващия съдебен състав прие за установено от фактическа страна следното:

         Изпълнителното производство по изп. дело №394/2010г. по описа на ЧСИ П.Р., рег.№ 835 и район на действие СлОС е образувано по молба на взискателя „МКБ Юнионбанк” АД, гр. София въз основа на изпълнителен лист от 07.04.2010г., издаден по ч.гр. дело №4281/2010г. на Пловдивски районен съд въз основа на Заповед за изпълнение №2320/06.04.2010г., за осъждането на ЕТ „Топси 90 – Д.В.“ и Д.И.В. да заплатят солидарно на взискателя сумата от 70250 евро, представляваща главница, дължима по Договор за предоставяне на инвестиционен кредит №331-014 от 13.06.2007г. и Анекс №1 от 19.02.2009г. към него, ведно със законната лихва, считано от 01.04.2010г. до окончателното й плащане, сумата от 4835,68 евро, представляваща дължима лихва за периода 25.09.2009г. – 31.03.2010г., както и сумата от 2937,10лв. разноски по делото за заплащане на държавна такса и сумата от 1918,55лв. – юрисконсултско възнаграждение.

         Вземането на взискателя по Договор за предоставяне на инвестиционен кредит №331-014 от 13.06.2007г. /в т.ч. главница, лихви, такси, комисионни и други разноски/ е обезпечено с учредена с нот. акт № 85, том ІV, рег.№ 4689, дело № 400/2007г. на нотариус Н.С. с район на действие СлРС, вписана в СлВп – Сливен под вх.№4802/13.06.2007г., акт №161, том ІІІ, дело №3651/2007г. от длъжника в полза на банката – кредитор първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на ЕТ „Топси 90 – Д.В.”, находящ се в гр.Твърдица, представляващ УПИ ХV „За производствена и складова база” в кв.88, Промишлена зона на гр.Твърдица, състоящ се от терен с площ 3745кв.м. и сграда на един етаж със застроена площ от 1638 кв.м., построена през 1989г.

         Към изп.д.№ 394/2010г. по описа на ЧСИ П.Р. с резолюция от 12.05.2010г. е присъединено изп.д.№ 395/2010г. по описа на ЧСИ П.Р., образувано по молба на взискателя „МКБ Юнионбанк” АД, гр. София въз основа на изпълнителен лист от 09.04.2010г., издаден по ч.гр. дело № 4280/2010г. на Пловдивски районен съд въз основа на Заповед за изпълнение №2337/07.04.2010г., за осъждането на ЕТ „Топси 90 – Д.В.“ да заплати на взискателя сумата от 59052лв. - главница, 5016,58лв. – лихва за забава за периода от 25.09.2009г. до 31.03.2010г., 278лв. – дължими такси и комисионни по кредита до 31.03.2010г., ведно със законната лихва от 01.04.2010г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата от 1286,93лв. - държавна такса и 1093,47лв. – адвокатско възнаграждение.

         Към изп.д.№ 394/2010г. по описа на ЧСИ П.Р. с резолюция от 12.05.2010г. е присъединено изп.д.№ 396/2010г. по описа на ЧСИ П.Р., образувано по молба на взискателя „МКБ Юнионбанк” АД, гр. София въз основа на изпълнителен лист от 08.04.2010г., издаден по ч.гр. дело №4283/2010г. на Пловдивски районен съд въз основа на Заповед за изпълнение №2294/06.04.2010г., за осъждането на ЕТ „Топси 90 – Д.В.“ да заплати на взискателя сумата от 4233,44лв. – главница по Договор за издаване и обслужване на кредитна карта VISA №331-052 от 02.04.2008г., сумата от 492,25лв. – лихва за периода от 25.09.2009г. до 31.03.2010г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 31.03.2010г. до окончателното й изплащане и сумата от 376,28лв. разноски по делото.

         Към изп.д.№ 394/2010г. по описа на ЧСИ П.Р. с резолюция от 12.05.2010г. е присъединено изп.д.№ 397/2010г. по описа на ЧСИ П.Р., образувано по молба на взискателя „МКБ Юнионбанк” АД, гр. София въз основа на изпълнителен лист от 15.04.2010г., издаден по ч.гр. дело №4282/2010г. на Пловдивски районен съд въз основа на Заповед за изпълнение №2327/06.04.2010г., за осъждането на ЕТ „Топси 90 – Д.В.“ и Д.И.В. да заплатят солидарно на взискателя сумата от 29696,71 евро, представляваща главница, дължима по Договор за предоставяне на кредитна линия – овърдрафт №331-015 от 13.06.2007г., ведно със законната лихва, считано от 31.03.2010г. до окончателното й плащане, сумата от 2868,90 евро, представляваща дължима лихва за периода от 06.10.2009г. до 31.03.2010г., сумата от 1273,86лв. – платена държавна такса и сумата от 1086,93лв. – юрисконсултско възнаграждение. Вземането на взискателя по Договор за предоставяне на кредитна линия – овърдрафт №331-015 от 13.06.2007г. /в т.ч. главница, лихви, такси, комисионни и други разноски/ е обезпечено с учредена с нот. акт №86, том ІV, рег.№4690, дело №401/2007г. на нотариус Н.С., с район на действие СлРС, вписана в СлВп – Сливен под вх.№4805/13.06.2007г., акт №163, том ІІІ, дело №3653/2007г. от длъжника в полза на банката – кредитор втора по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на ЕТ „Топси 90 – Д.В.”, находящ се в гр.Твърдица, представляващ УПИ ХV „За производствена и складова база” в кв.88, Промишлена зона на гр.Твърдица, състоящ се от терен с площ 3745кв.м. и сграда на един етаж със застроена площ от 1638 кв.м., построена през 1989г.

Към изп.д.№ 394/2010г. по описа на ЧСИ П.Р. с резолюция от 12.05.2010г. е присъединено изп.д.№ 398/2010г. по описа на ЧСИ П.Р., образувано по молба на взискателя „МКБ Юнионбанк” АД, гр. София въз основа на изпълнителен лист от 13.04.2010г., издаден по ч.гр. дело №4284/2010г. на Пловдивски районен съд въз основа на Заповед за изпълнение №2377/06.04.2010г., за осъждането на ЕТ „Топси 90 – Д.В.“ и Д.И.В. да заплатят солидарно на взискателя сумата от 90106,00лв. - просрочена главница по Договор за банков кредит „Развитие” № 331-155 от 18.07.2008г., ведно със законната лихва, считано от 31.03.2010г. до окончателното й плащане, сумата от 7831,73лв., представляваща договорна лихва за периода от 25.09.2009г. до 31.03.2010г., както и сумата от 3388,13лв. разноски по делото, включваща 1958,75лв. държавна такса и 1429,38лв. юрисконсултско възнаграждение. Вземането на взискателя по Договор за банков кредит „Развитие” №331-155 от 18.07.2008г. /в т.ч. главница, лихви, такси, комисионни и други разноски/ е обезпечено с учредена с нот. акт №163, том ІV, рег.№ 6295, дело №479/2008г. на нотариус Н.С., с район на действие СлРС, вписана в СлВп – Сливен под вх.№5361/21.07.2008г., акт №173, том ІV, дело №4197/2008г. от длъжника в полза на банката – кредитор четвърта по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на ЕТ „Топси 90 – Д.В.”, находящ се в гр.Твърдица, представляващ УПИ ХV „За производствена и складова база” в кв.88, Промишлена зона на гр.Твърдица, състоящ се от терен с площ 3745кв.м. и сграда на един етаж със застроена площ от 1638 кв.м., построена през 1989г.

          По молба на взискателя изпълнението е насочено върху ипотекирания недвижими имот, собственост на длъжника ЕТ „Топси 90 – Д.В.”, находящ се в гр.Твърдица, представляващ УПИ ХV „За производствена и складова база” в кв.88, Промишлена зона на гр.Твърдица, състоящ се от терен с площ 3745кв.м. и сграда на един етаж със застроена площ от 1638 кв.м., построена през 1989г., като съдебния изпълнител е поискал и вписване върху него на възбрана, надлежно вписана в СлВп – Сливен. Извършен е опис и оценка на възбранения недвижим имот, като с протокол от 28.07.2010г. ЧСИ П.Р. е определила стойност 543700лв.

         Първите две обявени публични продажби на имота са обявени за нестанали, поради неявяване на купувачи. По молба на взискателя е определена нова цена на недвижимия имот с протокол от 27.04.2011г. в размер на 393500лв. С протокол от 22.06.2011г. ЧСИ П.Р. е обявила нова публична продан на имота за периода от 08.07.2011г. до 08.08.2011г. на цена 295125лв. С протокол от 09.08.2011г. ЧСИ П.Р. е обявила за купувач на имота „Вита Фарм” ЕООД, гр.Стара Загора за сумата от 299299лв. След заплащане в цялост на цената, с постановление от 25.08.2011г. имота е възложен.

         На 13.02.2012г. е изготвен Протокол за разпределение на сумата, постъпила от продажбата на недвижимия имот на длъжниците. Постъпила е жалба от взискателя „МКБ Юнионбанк“ АД. Същата е била предмет на разглеждане по гр.д. № 222/2012г. по описа на СлОС, като с постановеното решение атакуваното Разпределение е отменено.

         На 01.08.2012г. е изготвен протокол за ново разпределение на сумата, постъпила от продажбата на недвижимия имот, съобразно съдебното решение.

На 29.10.2014г. е изготвен Протокол за предявяване на разпределението на сумата от продажбата на недвижимия имот. Явил се представител на взискателя, не се е явил длъжника, както и представители на НАП и Община Сливен - МДТ.

На 30.10.2014г. е постъпила жалба от „Първа инвестиционна банка“, като правоприемник на взискателя МКБ Юнионбанк“ АД против изготвеното и предявено разпределение на суми.

          От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалба е процесуално допустима като подадена в законоустановения 3-дневен срок от предявяване на разпределението, от процесуално легитимирано лице и срещу подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, съгласно разпоредбата на чл.462, ал.2, вр. с чл.463 от ГПК.

         Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения :.

Разпределението е акт на съдебния изпълнител, с който той определя кои притезания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично изплащане на всяко едно от тях. Разпределението предпоставя няколко взискатели по същото изпълнение и недостатъчност на сумата, постъпила по изпълнението за цялостното удовлетворяване на всички взискатели. Присъединен по право кредитор е държавата за дължимите й данъци, публични и други вземания.

Съгласно чл. 460 от ГПК, ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение. Остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност.

В чл. 136 от ЗЗД се регламентира редът на удовлетворение на вземанията и съгласно този текст се ползват с право на предпочтително удовлетворение в реда, по който са изброени, посочените вземания. Съгласно разпоредбата на чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД при разпределението във втори ред са вземанията на държавата, съответно общините на територията на която се намира продадения на публична продан недвижим имот, срещу който е било насочено принудителното изпълнение, за данъците дължими във връзка с този имот.  Данъка към държавата по своята правна същност съставлява публично държавно вземане, установено от закона, което е гарантирано и скрепено с държавна принуда, като по своята правна същност е безвъзмездно, тъй като не предпоставя престиране от страна на държавата.

В конкретния случай  обаче вземането на Община Сливен за такса битови отпадъци и лихви върху нея не следва да се ползва от привилегията на чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД, тъй като по своята правна същност е нещо различно от дължимите за имота данъци. Същото представлява  плащане за една вече извършена услуга „по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения за битови отпадъци“. В тази част вземането на Община Сливен, включващо сумите за такса битови отпадъци и лихви върху тях, при извършване на разпределението по реда на чл. 462 от ГПК следва да се ползва с привилегията по чл.135, ал.1, т.6 от ЗЗД.

Предвид изложеното, депозираната жалба се явява основателна и като такава следва да бъде уважена, а атакуваното разпределение на суми по изп. дело отменено като неправилно и незаконосъобразно.

По тези съображения, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд    

 

Р    Е    Ш    И:

 

         ОТМЕНЯ като незаконосъобразно изготвеното Разпределение, предявено на 29.10.2014г. по изп. д. №20108350400394 по описа на ЧСИ П.Р., рег.№ 835 и район на действие СлОС.

 

ВРЪЩА изпълнителното дело на ЧСИ П.Р., рег.№835 и район на действие СлОС за извършване на разпределение, съобразно указанията на съда.

 

   Решението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                               ЧЛЕНОВЕ :1.

 

                                                                   2.