Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Сливен, 26.03.2015 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                                              СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 170 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Чрез ЧСИ е постъпила жалба от взискател против постановление за прекратяване на изпълнителното производство, с правно основание чл. 435 ал. 1 от ГПК и се движи по реда на гл. ХХХІХ, р-л І от ГПК.

Жалбоподателят заявява, че определението е необосновано и немотивирано. В него не е описана нито житейската ситуация, нито правната норма, представляваща основани4е за прекратяване, под чиято хипотеза е приведена съответната ситуация. Твърди още, че със смъртта на физическото лице, едноличен собственик на капитала на ЕООД – длъжник в изпълнителното производство, дружеството не се прекратява автоматично. След справка с ТР към АВп се установявало, че прекратяване не е вписано. Жалбоподателят сочи, че не са налице предпоставките на чл. 433 от ГПК за прекратяване на изпълнителното производство, поради което иска отмянана атакуваното постановление като незаконосъобразно.

ЧСИ е поредставил писмени мотиви, с които описва хронологически действията си и заявява, че след справка в ТР е установил, че наследниците на починалия собственик на капитала на едноличното ТД, не са направили искане за продължаване дейността на дружеството, в продължение на три месеца от дататана смъртта няма вписан управител и дружеството може да бъде прекратено от съда по иск на прокурора, а дори да се спре изп.производство, то през този период взискателят не би могъл въ висящо изп.производство да удовлетвори вземанията си. В обобщение счита жалбата за неоснователна.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя, и обясненията на ЧСИ, съдът намира жалбата за допустима и основателна:

Съгласно разпоредбите на  ГПК основанията за прекратяване на изпълнителното производство и лицата, по чиято инициатива може да стане това, са изчерпателно и лимитативно определени от правната норма на чл. 433 ал. 1 от ГПК и разширяване на обсега й на действие в която и да е от двете посоки, е недопустимо.

Съдебният изпълнител е посочил в мотивите си като причинасмъртта на управителя на едноличното ТД – длъжник и се е позовал на разпоредбата на чл. 157 от ТЗ.

Тази разпоредба регламентира единствено реда за прекратяване на еднолично ООД и няма касателство с изпълнителното производство, съответно – няма пряко приложение в него. Нормата на чл. 157 ал. 1 от ТЗ разписва, че такова дружество /ЕООД/, в което капиталът се притежава от едно ФЛ, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността му.

За да се счете, че в изпълнителното производство липсва процесуалнолегитимиран субект на страната на длъжника, следва да се установи, че конституираният веднъж като такъв, е изгубил качеството „правосубектност“ – тоест – вече не съществува в правния мир.

В случая е видно, че това условие не намира проявление – търговецът не е заличен в ТР и няма осъщественя процедура по прекратяване на дружеството. То не настъпва ex lege, а е резултат на последователно осъществяване на поредица юридически факти, каквото не е настъпило в случая. Така, щом липсва вписано решение за прекратяванена търговското дружество, СИ не може своеволно да презумира такова. В този смисъл не следва да се обсъжда дали има или няма правоприемници търговецът, дали наследниците му са или не са заявили желание да продължат дейността му, или дали е налице друг вид частно или универсално правоприемство, рефлектиращо върху висящите задължения.

На последно място, както вече бе посочено – сред конкретно и ограничително изброените основания за прекратяване на изпълнителното производство липсва аналогична хипотеза.

По тези съображения настоящият състав намира, че жалбата е основателна и следва да се уважи, като атакуваното постановление бъде отменено.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ постановление за прекратяване на изпълнителното производство от 25.02.2015г. на ЧСИ, издадено по изп. д. № 20098360400444 по описа на ЧСИ рег. № 836 и район на действие района на СлОС,  като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

       

         ЧЛЕНОВЕ: