Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Сливен, 26.03.2015 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести март  през  две хиляди и петнадесета година в състав:

                

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

при участието на прокурора …….............……….....................и при секретаря ….., като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов гр. д.  N 173 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

        Производството е по реда на чл. 435 и сл.от ГПК.

        Постъпила е жалбата на адв. В.Д., като пълномощник на А.П.С., длъжник по изпълнително дело № 20147680400680 на ЧСИ М.М. рег. № 768 с район на действие Окръжен съд – Сливен против постановление за разноски от 11.02.2015 г. В жалбата се твърди, че определените разноски поделото са неправилни. Сочи се, че по изпълнителното дело се дължи такса в общ размер на сумата от 169,73 лв., от които 108 лв. с ДДС за образуване на изпълнителното дело, ПДИ и пълно проучване, както и сумата от 61,73 лв. с ДДС такса по чл.26 б. „Б” от Тарифата.  Сочи се, че не се дължи такса за справка за дължима сума, тъй като такава нито е искана, нито е изготвена. Не се дължи такса за съобщение за прекратяване на делото и не се дължи такса за извършване н а принудително действие, тъй като такива не са извършвани  и е невъзможно да бъдат извършени, понеже в срока за доброволно изпълнение длъжникът е внесъл 30% от дължимите суми по делото и е поискал спиране на изпълнението. Поради това се иска постановлението да бъде отменено в частта, с която да определени разноски над размера на сумата от 169,73 лв.

        По делото е постъпило становище от ЧСИ, в което е описана хронологията по отношение на образуване на изпълнителното дело и извършваните действия. Сочи се, че още с образуване на изпълнителното дело взискателят е поискал необходимите справки, упълномощаване по чл. 18 от ЗЧСИ и е посочил способ за изпълнение. Принудителни действия не са предприели, но взискателят е бил длъжен да укаже начин на принудително изпълнение, тъй като не знаят дали длъжникът ще плати цялото задължение, ще разсрочи ли плащането на задължението и ще се присъедини ли държавата към изпълнителното дело. Сочи се,че по изпълнителното дело са извършени исканите с молбата за образуване справки и е вярно, че принудителни действия не са предприемани поради спиране на изпълнителното дело, но исканите от взискателя справки са извършени, с което се излагат съображения за неоснователност на подадената жалба.

        Настоящият състав, след като се запозна с жалбата и делото, намира следното:

        Изпълнителното дело е било образувано по искане на Община Сливен като взискател против длъжника за заплащане на суми дължими за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци. Още в искането за образуване взискателят е поискал да бъдат извършени необходимите справки за проучване имущественото състояние на длъжника, поискал е налагане на обезпечителни мерки и е поискал да бъде пристъпено към принудително изпълнение, като е посочил изпълнителните способи. По молба на длъжника ЧСИ е издал атакуваното постановление, в което е посочил, че по делото са дължими разноски, а именно авансови такси и такси за водене на изпълнителното дело, като 108лв., в които са включени образуване на изпълнителното дело, ПДИ и пълно проучване с ДДС 30лв. справка дължима сума без ДДС за цялото изпълнително производство, 40лв. без ДДС съобщение за прекратяване на изпълнителното дело, 74,22лв. без ДДС по т. 26 от Тарифата, 50лв. за упълномощаване от взискателя за извършване на принудителни действия и 38,84 лв. ДДС по горепосочените такси. За дължимите суми длъжникът е бил уведомен с поканата за доброволно изпълнение. Жалбата се явява  неоснователна, тъй като е безспорно,ч е още с искането за образуване на изпълнителното дело взискателят е посочил начинът на изпълнение. Обстоятелството, че в срока за доброволно изпълнение длъжникът е поискал спиране, като е внесъл 30%от дължимите суми по делото и се е задължил да внася всеки месец по10% от дължимите суми не отменя възможността за предприемане на действия за принудително събиране  ако длъжникът не изпълнява добросъвестно тези свои задължения. При тяхното добросъвестно изпълнение, естествено е делото да бъде прекратено и в този момент се дължи таксата за изпращане на съобщенията за прекратяване.

        Настоящият състав намира, че определените от ЧСИ разноски са законосъобразно определени, поради което жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

       

 

 

          Ръководен от изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на адв. В.Д., като пълномощник на А.П.С., длъжник по изпълнително дело № 20147680400680 на ЧСИ М.М. рег. № 768 с район на действие Окръжен съд – Сливен против постановление за разноски от 11.02.2015 г.

       

        Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: