РЕШЕНИЕ №

гр. Сливен, 17.07.2015г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на четиринадасети юли през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря Е.Х., с участието на прокурора ХРИСТО КУКОВ, като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 183 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

………………………………………………………………………………………..

РЕШИ:

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Н.К.А., ЕГН **********,***

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община – Сливен за определяне на настойник на ответницата, който при необходимост може да дава информирано съгласие!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: