Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 107

 

гр. Сливен, 24.04.2015г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и втори април  през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                               М. БЛЕЦОВА

 

при участието на прокурора ………и при секретаря К.И. , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 185 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 36/21.01.2015 г. по гр. д. № 2532/2013 г. на СлРС, в частта с която  съдът е отхвърлил като недоказан и неоснователен искът за делба на недвижимите имоти, за които се претендира, че правото на собственост е възстановено от ПК – Сливен, с решение № 335/15.04.1998 г. по преписка № 10491/24.02.1992 г. и се представят скици съответно №№  К04336/23.04.2013 г., № К 04337 и К04338 от същата дата; нива с площ от 10.505 дка – трета категория , м. „Бозаджийка кория” представляваща имот № 038111 и нива с площ 7.676 дка, имот № 042197 , трета категория в м.”Анзоренска могила”

Подадена е въззивна жалба от ищците в първоинстанционото производство. Сочи се че съдът не е изложил мотиви защо е отхвърли иска за делба на тези имоти като неоснователен и вероятно е приел,2 че няма идентичност между имотите, описани с решението на поземлената комисия и представените скици, като вероятно е приел, че не е доказана собствеността за тези имоти. Липсват обаче мотиви за това и решението се явява незаконосъобразно и необосновано. В представените скици след изброените граници е посочено, кой имот са образували и този имот съвпада с описания в решението. Изложени са съображения за това.Така са представени доказателства изхождащи от административния орган Общинска служба по земеделие, от които може да се направи извод за идентичността на имотите, за собствеността на имотите по решението на поземлената комисия и актуалното им състояние по плана. Съответствието на имотите е удостоверено от Общинска служба по земеделие с даването на скиците и е потвърдено с издаването на удостоверение за характеристиките на имотите. Сочи се, че в доклада си съдът не е дал конкретни указания да се представят доказателства за собственост на тези имоти, поради което се представя история на собствеността издадена от  ОСЗ, където са описани съответно имотите по решение на ПК и имотите по скица. Моли се да бъде отменено решението в отхвърлителната му част и да се постанови ново, с което да бъдат допуснати до делба между съделителите  и тези имоти при посочените в решението квоти. Представят се допълнителни доказателства от ПК, които поясняват представените пред първата инстанция, а именно решение № 335/15.04.98 г. на ПК – Сливен, скица №  К 04336/23.04.2013 г. скица № К04337/23.04.2013 г., скица №К04338/23.04.2013г., удостоверение за характеристика на имоти в землището на с. Чокоба изх № 994/23.04.2013 г. , удостоверение изх. № РЗ – 13 – 191 /30.01.2015 г. на ОСЗ – Сливен, регистър на земеделски земи, гори и земи в горския фонд в землището на с. Чокоба относно пълната история на имот №038111/30.01.2015 г., регистър на зем.земи, гори и земи от ГФ в земл. На с. Чокоба относно пълна история на имот № 042197/30.01.2015 г.

В срока по чл.263 от ГПК не е постъпил писмен отговор на тази жалба.

В с.з. се явяват въззивниците г.П.М. и В.М.В., останалите, редовно призовани, не се явяват, а за всички се явява и представител по пълномощие, който поддържа подадената жалба.

От въззиваемите, редовно призовани, се явява въззиваемата В.В.Т., която счита, че жалбата е основателна. Останалите въззиваеми, редовно призовани, не се явяват и не са изразили становище.

 

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е частично неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде частично отменено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея, като я допълва с оглед на събраните пред тази инстанция доказателства по следния начин: От приетите доказателства, а именно решение № 335/15.04.98 г. на ПК – Сливен, скица №  К 04336/23.04.2013 г. скица № К04337/23.04.2013 г., скица №К04338/23.04.2013г., удостоверение за характеристика на имоти в землището на с. Чокоба изх № 994/23.04.2013 г. , удостоверение изх. № РЗ – 13 – 191 /30.01.2015 г. на ОСЗ – Сливен, регистър на земеделски земи, гори и земи в горския фонд в землището на с. Чокоба относно пълната история на имот №038111/30.01.2015 г., регистър на зем.земи, гори и земи от ГФ в земл. на с. Чокоба относно пълна история на имот № 042197/30.01.2015 г. се установява, че с решение № 335/15.04.1998г. е възстановено правото на собственост върху земеделски земи в землището на с. Чокоба на наследниците на Е.М. П., като сред имотите е и нива от 13,399 дка имот № 038041 по плана за земеразделяне и нива от 9,399 дка имот № 042056 по плана за земеразделяне. От Регистъра на земеделските земи, гори и земи в ГФ землището на с. Чокоба е видно, че имот № 038111 е получен от разделянето на имот № 038041 с площ от 13,398 дка и собственици са наследници на Е.М. П.. От същия регистър е видно, че имот № 042197 е получен от разделяне на имот № 042056 с площ от 9,400 дка и собственици – наследниците на Е.М. П..

Въз основа на така установено от фактическа страна настоящият състав намира подадена въззивна жалба в частта, с която е отхвърлен като неоснователен и недоказан иска по отношение на заявените за делба недвижими имоти, а именно нива представляваща имот № 038111 и нива представляваща имот № 042197 за основателна. Съдът не е изложил мотиви защо е приел, че тези имоти не следва да бъдат допуснати до делба, липсват каквито и да е съображения в тази насока. Безспорно е обаче от представените по делото доказателства, че тези два имота  следва да бъдат включени в делбата, тъй като е установено, че те са възстановени на наследниците на Е.М. П.. Като е постановил обратното, съдът е допуснал неправилност и в тази част решението следва да бъде отменено.

       

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

          ОТМЕНЯ решение № 36/21.01.2015 г. по гр. д. 2530/2013 г. на Сливенския районен съд в частта, с която е отхвърлен като недоказан и неоснователен иска касателно следните заявени за делба недвижими имоти за които се претендира, че правото на собственост е възстановено от Поземлена комисия - Сливен с решение № 335 от 15.04.1998г. по преписка №10491/24.02.1992 г. и са представени скици съответно № К04336 от 23.04.2013 г., № К 04337 и № К04338 от 23.04.2013 г., а именно нива с площ 10,505 дка ІІІ категория, местност Бозаджийска кория, представляваща имот № 038111 и нива с площ 7,676 дка, представляваща имот 042197, ІІІ категория, местност Анзоренска могила, като вместо това постановява:

ДОПУСКА до делба следните недвижими имоти:

- Нива от 10,505 дка, ІІІ  категория, местност Бозаджийска кория, имот № 038111 по Плана за земеразделяне при граници № 038120, №038110, № 038103, №038018, № 038019, №038020, №038021, №038022, № 038023, №038025 и № 000719;

- Нива от 7,676 дка, ІІІ категория, местност Анзоренска могила, имот № 042197 /И42195/ по Плана за земеразделяне при граници № 027139, № 042199, № 000171, № 042194 /И042205/, № 027139, № 42192,

като делбата се допуска между определените в решението на районния съд съделители и квоти от правото на собственост на всеки от тях, така както е определено в решението.

 

         Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването.

                                     

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: