Р Е Ш Е Н И Е  63

Гр. Сливен, 06.07.2015г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

        СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното

 заседание на……………втори юли.................през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                  Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………………К.И.………………….…………и с участието на прокурора………Милена Р.……..……………..като разгледа докладваното от …………съдията Бакалова…….гр. дело № 188  по описа за 2015  година, за да се произнесе съобрази:

          Предявеният иск е за поставяне под запрещение и намира правното си основание в чл. 5 от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

Ищцата твърди, в исковата си молба, че ответницата е нейна майка. Твърди че здравословното й състояние се влошило през 2011г. с прогресиращи световъртежи, замаяност, нестабилност в равновесието и забравяне. При болнично лечение било установено, че е налице мозъчна атрофия. Постепенно състоянието й се влошило и започнала да се обездвижва. В началото на 2013г. грижите за нея поела само ищцата в гр.Сливен и към момента тя е прикована на легло. Успоредно с това настъпила интелектуална деградация до степен на пълна обърканост, неадекватност, трудна словесна комуникация и халюцинации. Мисловният процес на ответницата бил напълно разграден. Същата била дезориентирана, не съзнавала собствената си личност, околната обстановка, не познавала близки, не била ориентирана за време и място. Твърди че с експертно решение № 1512/17.03.2015г. на ответницата е определена 100% загуба на работоспособността с диагноза мултиинфарктна деменция. Счита че състоянието на ответницата е такова, че тя не е в състояние да разбира и ръководи постъпките си, поради което моли да бъде поставена под пълно запрещение.

Ответницата не е депозирала в срок писмен отговор.

          В с.з., лично и чрез пълномощника си, поддържа иска си, както е предявен.

          В съответствие с разпоредбата на чл. 337 от ГПК съдът придоби лични впечатления от състоянието на ответницата. Същата е не е в състояние да комуникира, говори несвързано, не е ориентирана.

          Представителят на ОП-Сливен счита, че предявения иск е основателен и доказан и като такъв предлага да бъде уважен.

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

          Ищцата е дъщеря на ответницата. Промените в състоянието на ответницата датират от около 2013г., като започнали прогресиращи интелектуално-мнестични нарушения, с изразен спад на когнитивните възможности, до степен и да не може да се справя с изискванията на елементарния бит.

          С Експертно решение на ТЕЛК № 1512/17.03.2015г.й е определена 100% загуба на работоспособността за следното заболяване: мултиинфарктна деменция.

          Видно от заключението на назначената по делото съдебно-психиатрична експертиза ответницата страда от „мултиинфарктна деменция“ – придобито слабоумие по смисъла на закона , което й пречи напълно да се грижи адекватно за себе си и за работите си. Налице е цялостен разпад на психичната дейност, загуба на критичните и самокритичните възможности на личността. Ответницата е с нарушена годност адекватно да преживява себе си и своето отношение към близките и света. Деменцията е предизвикала дефинитивно снижение на интелектуалните функции и разстройва изпълнението на ежедневните дейности – хранене, обличане , хигиена.

Прогнозата за развитието на заболяването е неблагоприятна. Видно от заключението на вещото лице, заболяването нарушава годността на ответницата да се грижи за себе си и за работите си.

          Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на   събраните писмени доказателства и изслушаната експертиза.

          На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

          Предявеният иск за поставяне под запрещение е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

          На първо място искът е допустим – ищецът е  активно легитимиран да предяви настоящия иск с оглед разпоредбата на чл. 336 ал.1 от ГПК.

          Налице са кумулативно дадените предпоставки на чл. 5 ал.1 от ЗЛС за поставяне на ответницата под пълно запрещение, а именно: същата страда от  „мултиинфарктна деменция „- придобито слабоумие по см. на чл. 5 от ЗЛС и в резултат на заболяването не е в състояние да се грижи за себе си и за работите си и да защитава интересите си в никаква степен. Налице са медицинския  и юридически критерий за поставяне на ответницата под пълно запрещение.

С оглед изложеното, съдът следва да постанови решение, с което да постави ответницата под пълно запрещение и изпрати препис от решението след влизането му в сила на органа по настойничеството и попечителството по постоянния  адрес на ответницата–  Община Сливен за назначаване на настойник на същата.

          Ръководен от изложените съображения съдът

 

Р      Е       Ш       И  :

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ М.Р.Х.  ЕГН **********, пост. адрес ***, с адрес за призоваване гр. С., ж.к. „Д.“ бл. *, вх. „*“,  ап.*.

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община Сливен за определяне на настойник.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му  на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: